РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДРЯНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 261/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БАНКА ДСК ЕАД С.К.С.,
Д.В.К.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.1.2014г.
ОСЪЖДА С. К.С., с ЕГН **********,***, като наследник на И.Х.К, починала на 14.05.2011г. да заплати на “Б.***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. С. ул***, представлявано от изпълнителните директори А.И.Н. и Д.Н.Н., следните суми: от 4 240,17лв. (четири хиляди двеста и четиридесет лева и седемнадесет стотинки) - главница, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба - 12.07.2013г. до окончателното изплащане; сумата от 937,60лв. (деветстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) - договорна лихва за периода от 07.07.2011г. до 11.07.2013г.; сумата от 711,44лв. (седемстотин и единадесет лева и четиридесет и четири стотинки)- наказателна лихва за периода от 09.11.2011г. до 11.07.2013г.; сумата от 35,61лв. (тридесет и пет лева и шестдесет и една стотинки)- такси обслужване на кредит, дължими по договор за ипотечен кредит от 20.07.2006г. и анекс от 13.05.2008г. към него, сключени между “Б.***” ЕАД и наследодателя И.Х.К, на основание чл. 430 ТЗ във вр. чл. 60 от ЗН и чл. 86 от ЗЗД, както и сумата 663,11лв. (шестстотин шестдесет и три лева и единадесет стотинки), представляваща направени разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 и ал. 8 ГПК. ОСЪЖДА Д.В.К., с ЕГН **********,***, като наследник на И.Х.К, починала на 14.05.2011г. да заплати на “Б.***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. С. ул***, представлявано от изпълнителните директори А.И.Н. и Д.Н.Н., следните суми: от 4 240,17лв. (четири хиляди двеста и четиридесет лева и седемнадесет стотинки) - главница, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба - 12.07.2013г. до окончателното изплащане; сумата от 937,60лв. (деветстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) - договорна лихва за периода от 07.07.2011г. до 11.07.2013г.; сумата от 35,61лв. (тридесет и пет лева и шестдесет и една стотинки)- такси обслужване на кредит, дължими по договор за ипотечен кредит от 20.07.2006г. и анекс от 13.05.2008г. към него, сключени между “Б.***” ЕАД и наследодателя И.Х.К, на основание чл. 430 ТЗ във вр. чл. 60 от ЗН, както и сумата 571,86лв. (петстотин седемдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща направени разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 и ал. 8 ГПК. ОТХВЪРЛЯ предявения от “Б.***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. С. ул***, представлявано от изпълнителните директори А.И.Н. и Д.Н.Н., иск против Д.В.К., с ЕГН **********,***, като наследник на И.Х.К, починала на 14.05.2011г., за сумата от 711,44лв. (седемстотин и единадесет лева и четиридесет и четири стотинки)- наказателна лихва за периода от 09.11.2011г. до 11.07.2013г., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 6.2.2014г.
2 Гражданско дело No 1/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете С.Т.В., ЕГН ********** в специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), гр. Д. общ. ***, постановено с решение от 15.06.2012г. по гражданско дело № 2215/ 2012г. на *** районен съд поради промяна на обстоятелствата. НАСТАНЯВА малолетното дете С.Т.В., ЕГН ********** за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейството на Е.Д.Д., ЕГН ********** и П.С.Д., ЕГН **********,*** за срок до 31.01.2015г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 НУРКПУПСНД детето С.Т.В., ЕГН ********** да ползва услугата “ЗАМЕСТВАЩА ПРИЕМНА ГРИЖА”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Габровския окръжен съд. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 14.1.2014г.
3 Гражданско дело No 434/2013 Искове по КТ Л.Й.Ц. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.1.2014г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. С., ***, представлявано от Управителя Н. Й. К., да заплати на Л.Й. Ц., с ЕГН **********,***, сумата от 1550.00лв. (хиляда петстотин и петдесет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. март, м. април, м. май, м. юни и м. юли 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба –15.10.2013г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 от КТ. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. С., ***, представлявано от Управителя Н. Й. К., да заплати на адв. Р.Х.И. ***, с адрес на кантора гр. Д., ул.***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр гр. С., ***, представлявано от Управителя Н. Й. К, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 62.00 лв. (шестдесет и два лева), представляваща държавна такса върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 14.1.2014г.
4 Гражданско дело No 478/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие Е.В.Ш. В.Ц.Ш. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Е.В. Д., ЕГН **********,*** срещу В.Ц.Ш., ЕГН **********,*** за постановяване на мерки за защита по ЗЗДН, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Е.В. Д., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд гр. Д. държавна такса в размер на 25 лв (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Габровски окръжен съд.
В законна сила от 31.3.2014г.
5 АНД No 6/2014 По ЗД по пътищата Н.Й.С. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 17.1.2014г.
6 Гражданско дело No 14/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето Р.Г.Р., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка Г.К. Г., с ЕГН ********** и баща Г.Р.Г., с ЕГН **********, починал на 07.02.2012г., в “Дом за медико-социални грижи за деца,”- гр. Д. НАСТАНЯВА детето Р.Г.Р., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка Г.К. Г., с ЕГН ********** и баща Г.Р.Г., с ЕГН **********, починал на 07.02.2012г., в утвърдено професионално приемно семейство на Н.Н.Д., с ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 20.12.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност детето Р.Г.Р., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на Г.К. Г., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, с детето Р.Г.Р., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, всеки първи и трети петък от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП-С., ИРМ-Д.. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 7.2.2014г.
7 НОХД No 171/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.С.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 20.1.2014г.
И.С.Д.
Мотиви от 4.2.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
8 НОХД No 174/2013 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Й.А.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 20.1.2014г.
Й.А.П.
В законна сила от 20.1.2014г.
9 АНД No 186/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.Т.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 20.1.2014г.
М.Т.Т.
Мотиви от 30.1.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
10 Гражданско дело No 427/2013 Други дела Г.Н.Б. А.С.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал. 1, във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК, че А.С.Б., ЕГН **********,***, дължи на Г.Н.Б., ЕГН **********,*** сумата от 174,03 лв (сто седемдесет и четири лв 03 ст), представляваща половината от изплатеното от ищеца за периода м. януари 2013 г. - м. юни 2013 г. включително суми по Договор за кредит за текущо потребление, сключен с “П.С.” АД на 17.11.2008 г., ведно със законната лихва от 06.08.2013 г. до окончателното й заплащане, за която е издадена заповед № 351/ 08.08.2013 г. по ч. гр. дело № 303/2013 г. на Районен съд-Дряново за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК А.С.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Н.Б., ЕГН **********,***, сумата от 225 (двеста двадесет и пет) лева - разноски. На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.1.2014г.
11 Гражданско дело No 428/2013 Други дела Г.Н.Б. А.С.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал. 1, във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК, че А.С.Б., ЕГН **********,***, дължи на Г.Н.Б., ЕГН **********,*** сумата от 930,93 лв (деветстотин и тридесет лв 93 ст), представляваща половината от изплатеното от ищеца за периода м. януари 2013 г. - м. юни 2013 г. включително суми по Договор за кредит за текущо потребление, сключен с “***” АД на 10.10.2007 г., ведно със законната лихва от 06.08.2013 г. до окончателното й заплащане, за която е издадена заповед № 352/ 08.08.2013 г. по ч. гр. дело № 304/2013 г. на Районен съд-Дряново за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК А.С.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Н.Б., ЕГН **********,***, сумата от 225 (двеста двадесет и пет) лева - разноски. На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.1.2014г.
12 Гражданско дело No 469/2013 Делби П.Т.Д.,
Х.Т.Х.
М.Г.П.,
Р.Г.К.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 21.1.2014г.
Връща исковата молба като нередовна.
В законна сила от 3.2.2014г.
13 НОХД No 7/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО К.Д.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 22.1.2014г.
К.Д.А.
Мотиви от 22.1.2014г.
В законна сила от 29.1.2014г.
14 Гражданско дело No 29/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.1.2014г.
ПРЕКРАТЯНА НАСТАНЯВАНЕТО на детето П.Ю.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Д***, с майка С.И.Х., с ЕГН ********** и баща Ю.П.Д., с ЕГН **********, в семейството на бабата и дядото по бащина линия И.И.С., с ЕГН ********** и П.Д.С., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 30 ал. 1 във връзка с чл. 29, т. 2, т. 6 и т. 9 от ЗЗД, с цел отглеждане и възпитание на детето в семейството на бащата - Ю.П.Д., с ЕГН **********,***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 13.2.2014г.
15 Гражданско дело No 223/2009 Делби З.С.Г.,
Д.С.И.,
П.А.И.
Ц.М.Ц.,
Н.М.Р.,
С.М.Р.,
П.И.Б.,
Ц.П.И.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 31.1.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН съставения с Определение № 593 от 16.12.2013г. по гр. дело № 233/2009г. по описа на Д.районен съд разделителен протокол относно недвижимите имоти, предмет на делбата по гр. дело № 233/2009г. по описа на Д.районен съд, както следва: Дял I – 1. Поземлен имот с проектен идентификатор ***, с проектна площ от 2100 кв. м. (две хиляди и сто кв. м.), находящ се в с. И., общ. Д., с трайно предназначение на територията “горска”, с начин на трайно ползване “друг вид дървопроизводителна гора”, при съседи: *** 2. Пасище, мера от 6,800 дка. (шест декара и осемстотин кв.м.) десета категория, в местността „***", имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - храсти на наследниците на Г.С.Г., № *** – пасище, мера на наследниците на Г.С.Г., № *** – полски път на Община Д., № *** - пасище, мера на наследниците на Д.Х.К., № *** - дървопроизв. площ на МНЗ- ДЛ. 3. Нива от 1,400 дка. (един декар и четиристотин кв. м.), десета категория, в местността „***", имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - нива на наследниците на С.П.С, № *** – полски път на Община Д., № *** - нива на наследниците на Г.С.Г.. 4. Ливада от 3,001 дка. (три декара и един кв. м.), десета категория, стността „***", имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - ливада на наследниците на С.Д.Г., № *** - полски път на Община Д., №*** - ливада на наследниците на Г.П. /Б.Г.П../. Общата стойност на дела е 1 170.06 лв. (хиляда сто и седемдесет лв. и шест ст.) Дял II – 1. Поземлен имот с проектен идентификатор ***, с проектна площ от 2100 кв. м. (две хиляди и сто кв. м.), находящ се в с. И., общ. Д., с трайно предназначение на територията “горска”, с начин на трайно ползване “друг вид дървопроизводителна гора”, при съседи: *** *** и *** 2. Нива от 0,800 дка. (нула декара и осемстотин кв. м.), десета категория, в местността „***”, имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - нива наследниците на Д.К.Н., № *** - нива наследниците на Д.С. В., № *** - нива на наследниците на А. С. Б., № *** - полски път на Община Д.. 3. Пасище, мера от 9,900 дка. (девет декара и деветстотин кв. м.), десета категория в местността „***”, имот № *** по картата за землището, при граници /съседи/: № *** - нива на наследниците на П.И.П., № *** - нива на наследниците на Т.Г.Ц., № *** - пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, № *** - дървопроизв. площ на МЗГ - ДЛ, №***-дървопроизв. площ на МЗГ - ДЛ, № *** - полски път на Община Д. 4. Ливада от 0,200 дка. (нула декара и двеста кв. м.), десета категория в местността „***", имот № *** по картата на землището, при граници /съседи/: № *** - населено място на с. Р., № *** - ливада на наследниците на Г.С.Г., № *** - ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Общата стойност на дела е 1 133.50 лв. (хиляда сто тридесет и три лв. и петдесет ст.) Дял ІІІ – 1. Имот с проектен № ***, находящ се в землището на село Р., общ. Д., с площ от 1.400 дка. (един декар и четиристотин кв.м.), представляващ дървопроизводителна горска площ, находящ се в местността "А.", при граници/ съседи/ : имот № ***- дървопроизв. пл. на насл. на В.П.В., имот № *** - дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ. 2. Нива от 6,199 дка. (шест декара и сто деветдесет и девет кв.м.) десета категория, в местността „П.", имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - нива на наследниците на С.Д.Г., № *** – полски път на Община Д., № *** - нива наследниците на С.Ц.С., № *** - нива наследниците на Г.С.Г.. 3. Пасище, мера от 3,113 дка. (три декара и сто и тринадесет кв. м.), десета категория в местността „***", имот № *** по картата на землището, при граници /съседи/: № *** -дървопроизв. Площ МЗГ-ДЛ, № *** - дървопроизв. площ на наследниците на Г.С.Г.. 4. Ливада от 0,417 дка. (нула декара и четиристотин и седемнадесет кв.м.) десета категория, в местността „***", имот № *** по картата на землището, при граници /съседи/: № *** - пасище,мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № *** - дървопроизв. площ на наследниците на Г.С.Г., №***-дървопроизв.площ на МЗГ - ДЛ, № *** - дървопр. площ на наследниците на Д.Х.К. Общата стойност на дела е 949.18 лв. (деветстотин четиридесет и девет лв. и осемнадесет ст.) Дял ІV – 1. Имот с проектен № ***, находящ се в землището на село Р., общ. Д., с площ от 1.400 дка. (един декар и четиристотин кв.м.), представляващ дървопроизводителна горска площ, находящ се в местността "А.", при граници/ съседи/ : имот № ***- дървопроизв. пл. на насл. на В.П.В., имот № *** - дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ, имот № ***- дървопроизв. пл. на насл. на М.Н.Р, имот № *** - дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ. 2. Нива от 3,600 дка. (три декара и шестстотин кв. м.), десета категория, в местността „***", имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - нива на наследниците на Д.Д.К., № *** - полски път на Община Д., № *** - нива на наследниците на Т.Г.Ц., № *** - нива на наследниците на Г.Н.Ц., № *** - нива на наследниците на Й.С.П.. 3. Ливада от 3,101 дка. (три декара и сто и един кв. м.), десета категория, в местността „***", имот № *** по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № *** - ливада на наследниците на С.Д.Г., № *** - ливада на наследниците Р.И.П. и В.Б.П., № *** -полски път на Община – Д.. 4. Пасище, мера от 1,070 дка. (един декар и седемдесет кв. м.), десета категория в местността „***", имот № *** по картата на землището, при граници /съседи/: № *** -дървопроизв. Площ На МЗГ-ДЛ, № *** - дървопроизв. площ на наследниците на Г.С.Г., № *** - дървопроизв. площ на МЗГ - ДЛ, №*** - дървопроизв. площ на наследниците на М.П.М., № *** - пасище, мера на наследниците на И.С.Ц.. Общата стойност на дела е 828.91лв. (осемстотин двадесет и осем лв. и деветдесет и една ст.) Скица-проект за делба № Ф00467/18.11.2013г., Скица-проект № Ф00468/18.11.2013г., Скица проект № Ф00469/18.11.2013г. на Общинска служба по земеделие-гр. Д., Скица–проект № 15-6183-29.11.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Г., следва да се считат за неразделна част от решението. След влизане на решението в сила, дяловете подлежат на разпределение между съделителите чрез теглене на жребий. ОСЪЖДА приобретателите на Дял I да заплатят на приобретателите на Дял ІІІ общо сумата от 40,57лв. (четиридесет лева и петдесет и седем стотинки) за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА приобретателите на Дял I да заплатят на приобретателите на Дял ІV общо сумата от 109,08лв. (сто и девет лева и осем стотинки) за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА приобретателите на Дял ІI да заплатят на приобретателите на Дял ІІІ общо сумата от 30,66лв. (тридесет лева и шестдесет и шест стотинки) за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА приобретателите на Дял ІI да заплатят на приобретателите на Дял ІV общо сумата от 82,42лв. (осемдесет и два лева и четиридесет и две стотинки) за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА З.С.Г., с ЕГН **********,*** и Д.С.И., с ЕГН **********,***, двамата със съдебен адрес ****** чрез адв. Д.А. от АК В., да заплатят държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 40,82лв. (четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) по сметка на Д.районен съд. ОСЪЖДА П.И.Б., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, и Ц.П.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, да заплатят държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 40,82лв. (четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) по сметка на Д.районен съд. ОСЪЖДА П.А.И., с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. В., *** и настоящ адрес гр. В., ***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 40,82лв. (четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) по сметка на Д.районен съд. ОСЪЖДА Ц.М.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в раз
16 Гражданско дело No 44/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 31.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А. С. А., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство на М.К.В., с ЕГН ********** ***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 13.2.2014г.
17 АНД No 3/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Д.З.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.2.2014г.
Д.З.Г.
Мотиви от 4.2.2014г.
В законна сила от 19.2.2014г.
18 Гражданско дело No 391/2013 Издръжка И.Г.В. Ц.Г.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.2.2014г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Г., с ЕГН ********** и Д.и. Г., с ЕГН **********, на бащата И.Г.В., с ЕГН **********,***, като майката Ц.Г.Д., с ЕГН **********,***, ще има право на лични контакти с децата всяка първа и трета неделя от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Г., с ЕГН ********** и Д.и. Г., с ЕГН **********, при бащата И.Г.В., с ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Ц.Г.Д., с ЕГН **********,***, да заплаща на детето Г., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител И.Г.В., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от 27.09.2013г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ОСЪЖДА Ц.Г.Д., с ЕГН **********,***, да заплаща на детето Д.и. Г., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител И.Г.В., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 85.00 лв. (осемдесет и пет лева), считано от 27.09.2013г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка, на осн. чл.242, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА Ц.Г.Д., с ЕГН **********,***, да заплати на И.Г.В., с ЕГН **********,***, сумата от 260.00лв. (двеста и шестдесет лева), представляваща разноски по делото, от които 60лв. внесена държавна такса и 200лв. за адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Ц.Г.Д., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 252.00лв. (двеста петдесет и два лева), представляваща държавна такса върху присъдените размери на издръжките. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 25.2.2014г.
19 НОХД No 14/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Р.Б.Ф. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 5.2.2014г.
Р.Б.Ф.
В законна сила от 5.2.2014г.
20 Гражданско дело No 389/2013 Издръжка Н.С.И. А.Т.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.2.2014г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето В.Н.И., с ЕГН **********, на бащата Н.С.И., с ЕГН **********,***, като майката А.Т.К., с ЕГН **********,***, ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето В.Н.И., с ЕГН **********, при бащата Н.С.И., с ЕГН **********,***. ОСЪЖДА А.Т.К., с ЕГН **********,***, да заплаща на детето В.Н.И., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Н.С.И., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 100.00 лв. (сто лева), считано от 26.09.2013г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка, на осн. чл.242, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА А.Т.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 144.00лв. (сто четиридесет и четири лева), представляваща държавна такса върху върху присъдения размер на издръжката. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните
В законна сила от 12.3.2014г.
21 Гражданско дело No 544/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БОБСЪН-СОЛАР ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ НИНА НИКОЛАЕВА ВУЧКОВА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 10.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството на осн. чл. 118, ал.2, във връзка с чл. 119, ал. 3 от ГПК. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Варненски районен съд.
22 Гражданско дело No 52/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.2.2014г.
НАСТАНЯВА детето И.М.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Д., ***, с майка М-Л.Ж. С.а, с ЕГН **********, настоящ адрес ***, постоянен адрес гр. Т. *** и неизвестен баща, в утвърдено професионално приемно семейство на Р.И.Д., с ЕГН **********, от гр. Д. ***, със срок на настаняване до 10.01.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето И.М.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Д. ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 21.2.2014г.
23 НОХД No 2/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО П.Г.Ж. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 10.2.2014г.
П.Г.Ж.
Мотиви от 24.2.2014г.
В законна сила от 25.2.2014г.
24 АНД No 175/2013 По ЗД по пътищата С.А.С. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.2.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 4.3.2014г.
25 Гражданско дело No 59/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А. М.А., ЕГН ********** в семейство на неговата баба по бащина линия В.Й.П., ЕГН **********,***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. С. за изпълнение.
В законна сила от 26.2.2014г.
26 Гражданско дело No 60/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Г.С.Ш., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в семейството на близък - Ц.А.Ц., с ЕГН ********** ***, с цел отглеждане и възпитание на детето от законния му попечител, което е в негов интерес. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 27.2.2014г.
27 Гражданско дело No 61/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.2.2014г.
НАСТАНЯВА детето Д.Л.К., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на Р.И.И., ЕГН ********** и И.Й.И., ЕГН **********,*** за срок до 31.01.2015 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Д.Л.К., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ на майката Р.В.Т., ЕГН ********** и бащата Л. К.Л., ЕГН ********** режим на лични контакти с детето Д.Л.К., ЕГН ********** всяка втора и четвърта седмица на месеца в четвъртък на постоянния му адрес в гр. Д. ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 21.3.2014г.
28 АНД No 182/2013 Административни дела СБПП ЕООД С. ГЕША ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.2.2014г.
НП-изменено
В законна сила от 27.6.2014г.
29 НОХД No 16/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.А.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 13.2.2014г.
И.А.А.
В законна сила от 13.2.2014г.
30 АНД No 177/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.С.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.2.2014г.
С.С.М.
Мотиви от 4.3.2014г.
В законна сила от 10.3.2014г.
31 АНД No 183/2013 Административни дела СБПП ЕООД С. ГЕША ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.2.2014г.
НП-изменено
В законна сила от 3.6.2014г.
32 Гражданско дело No 545/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СТРЕЛИЦИЯ 2009 ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НАДЕЖДА ПЕНЧЕВА НЕНОВА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 18.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството. ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд - гр. Варна.
33 Гражданско дело No 546/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НЕНО БОНЕВ НЕНОВ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НЕНО БОНЕВ НЕНОВ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 18.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството. ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр. Варна.
34 Гражданско дело No 549/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕВСТИ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ТОДОР МАРИНОВ ДЕНЧЕВ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 18.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството . ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр. Варна.
35 Гражданско дело No 482/2013 Други дела П.К.М. К.П.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 24.2.2014г.
ВРЪЩА подадената искова молба, поради недопустимост на предявения иск. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 27.5.2015г.
36 Гражданско дело No 485/2013 Облигационни искове С.Н.С. С.Д.Ц. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 25.2.2014г.
ОСЪЖДА С.Д.Ц., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА С.Н.С., ЕГН **********,*** сумата от 5 000 (пет хиляди лева) главница, дължима по договор за заем, за който е съставена разписка от 16.09.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.11.2013г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 550 (петстотин и петдесет) лв – разноски. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 17.3.2014г.
37 Гражданско дело No 297/2013 Други дела КАРТАЛ АД М.Д.С.,
Л.Д.М.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „К.” АД, ЕИК ***, гр. Г.***, представлявано от Изпълнителния директор Д.Б.Б. против М.Д.С., с ЕГН **********,*** и Л.Д.М., с ЕГН **********,***, лично и в качеството им на наследници на М.И.М., да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че ищецът не дължи следните суми: от 1 070 965лв.(неденоминирани лева) в едно със законната лихва до окончателното изплащане на дълга, мораторна лихва от 32180лв. (неденоминирани лева), сумата от 94927лв. (неденоминирани лева)- разноски и 3000лв. (неденоминирани лева) за издаване на изп. лист по изпълнителен лист, издаден от PC Дряново на 13.05.1999г. въз основа на влязло в сила решение № 62 от 05.04.1999г. по гр.д. № 339 от 1998г.; сумата от 925.17лв. ведно със законната лихва до окончателното изплащане на дълга, мораторна лихва от 11.39лв. и 78.63лв. разноски по изпълнителен лист, издаден от PC Дряново на 24.01.2000г. въз основа на влязло в сила решение № 174 от 16.12.1999г. по гр.д. № 162 от 1999г.; сумата от 79.08лв. и мораторна лихва от 153.74лв. по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд Габрово на 13.04.2000г. въз основа на влязло в сила решение № 203 от 23.10.1998г. по гр.д. № 367/1997г. на ГОС, въз основа на които е образувано изп.д. № 15/2004г. по описа на ДСИ при PC Дряново. ОСЪЖДА „К.” АД, ЕИК ***, гр. Г.***, представлявано от Изпълнителния директор Д.Б.Б., ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.С., с ЕГН **********,*** и Л.Д.М., с ЕГН **********,***, сумата от 100,00лв. (сто лева), разноски по делото, на основание чл.78 ал.1 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.6.2014г.
38 Гражданско дело No 20/2014 Искове по КТ С.И.И. ОБЩИНА ДРЯНОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ Д-Р ИВАН НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 26.2.2014г.
Прекратява производството на основание чл. 232 от ГПК - поради оттегляне на иска.
В законна сила от 12.3.2014г.
39 Гражданско дело No 472/2013 Делби М.Г.П. Г.П.П.,
Й.П.П.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 27.2.2014г.
В законна сила от 25.3.2014г.
40 Гражданско дело No 43/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БЕТА БУС ООД Р.Б.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 4.3.2014г.
Връща искова молба. Прекратява производството.
В законна сила от 14.3.2014г.
41 НОХД No 13/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО М.Р.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 4.3.2014г.
М.Р.М.
Мотиви от 17.3.2014г.
В законна сила от 19.3.2014г.
42 Гражданско дело No 543/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИНЕВСТАТИЕВИ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ НИНА НИКОЛАЕВА ВУЧКОВА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството на осн. чл. 118, ал.2, във връзка с чл. 119, ал. 3 от ГПК. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Варненски районен съд
43 Гражданско дело No 547/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СЪН ЕЛЕКТРИК ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ РАЛИЦА ИВАНОВА ЦАЧЕВА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.3.2014г.
Прекратява производството на основание чл. 118, ал. 2, въ вр. с чл. 119, ал. 3 от ГПК. Изпраща делото по подсъдност на Варненски районен съд.
44 Гражданско дело No 548/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕС ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СИМЕОН ИВАНОВ ЦАЧЕВ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.3.2014г.
Прекратява производството на основание чл. 118, ал. 2, във вр. с чл. 119, ал. 3 от ГПК. Изпраща делото по подсъдност на Варненски районен съд.
45 Гражданско дело No 550/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СОЛАР ПИ ЕЛ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.3.2014г.
Прекратява производството на основание чл. 118, ал. 2, във вр. с чл. 119, ал. 3 от ГПК. Изпраща делото по подсъдност на Варненски районен съд.
46 Гражданско дело No 78/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.3.2014г.
НАСТАНЯВА детето А.М.Х., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на М.В.И., ЕГН **********,*** за срок до 07.03.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето А.М.Х., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ на майката М. П. Х., ЕГН ********** режим на лични контакти с детето А.М.Х., ЕГН ********** всяка втора и четвърта сряда на месеца в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 28.3.2014г.
47 Гражданско дело No 79/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.3.2014г.
НАСТАНЯВА детето Т.Ю.Г., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на В.Е.К.,*** за срок до 28.02.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Т.Ю.Г., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.3.2014г.
48 АНД No 178/2013 Административни дела М.Р.Д. ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПБЗН - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.3.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 27.3.2014г.
49 Гражданско дело No 449/2013 Облигационни искове Ц.Д.М. Г.Р.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.3.2014г.
ОСЪЖДА Г.Р.Д., с ЕГН **********,***, служебен адрес гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Д.М., с ЕГН **********,***, адрес за призоваване и съобщения гр. Т.***, сумата от 600,00лв. (шестстотин лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени болки и страдания, вследствие на причинени увреждания – контузия на главата с болезненост в централната челна област, контузия на гърба на носа с леко кръвонасядане и болезненост и кръвонасядания на клепачите на двете очи, причинени от нанесен на 21.10.2012г. в гр. Д., в клуб „Ф***", удар в лицето, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 21.10.2012г. до окончателното изплащане, на основание чл. 45 ЗЗД, като отхвърля предявения иск за разликата над 600лв. до пълния претендиран размер от 1 000лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Г.Р.Д., с ЕГН **********,***, служебен адрес гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Д.М., с ЕГН **********,***, адрес за призоваване и съобщения гр. Т.***, сумата от 210,00лв. (двеста и десет лева), разноски по делото, съразмерно с уважената част от иска и след извършена компенсация, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА Г.Р.Д., с ЕГН **********,***, служебен адрес гр. *** да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 50.00лв. (петдесет лева), представляваща ДТ върху уважения иск, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 12.8.2014г.
50 НОХД No 179/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.К.Ч. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 12.3.2014г.
К.К.Ч.
Мотиви от 26.3.2014г.
В законна сила от 27.3.2014г.
51 НОХД No 19/2014 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ч.П.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 12.3.2014г.
Ч.П.Р.
В законна сила от 12.3.2014г.
52 НОХД No 26/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО О.Г.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 12.3.2014г.
О.Г.И.
В законна сила от 12.3.2014г.
53 Гражданско дело No 122/2013 Други дела ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД ЦОНЕВ ООД,
ЕТ М.-В.-П.В.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.3.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 807.36лв. (осемстотин и седем лева и тридесет и шест стотинки), представляваща непогасена лизингова вноска за м. февруари, 2010 г., ведно със законната лихва, считано от 24.01.2013г. до окончателното изплащане на вземането, за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск в частта, касаеща лизинговите вноски с падеж 15.09.2009г., 15.10.2009г., 15.11.2009г., 15.12.2009г. и 15.01.2010г. в общ размер от 3 690.32лв., като погасен по давност, а в частта, касаеща лизинговите вноски с падеж 15.03.2010г. и 15.04.2010г. в общ размер 1613.82лв., както и в частта да се признае за установено, че ЕТ “М.-В.П.В.”, ЕИК ***, гр. Д.****, представлявано от П.И.В., е солидарно задължен за сумата от 6 111,50лв., представляваща непогасени месечни вноски по договор за финансов лизинг с номер 01157/02.04.2007г., като неоснователен и недоказан. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 14.62лв. (четиринадесет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща наказателната лихва за забава върху непогасена лизингова вноска за м. февруари, 2010 г. от датата на падежа 15.02.2010г. до 20.04.2010г., за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск в частта, касаеща наказателната лихва за забава в общ размер от 164.54лв. върху лизинговите вноски с падеж 15.09.2009г., 15.10.2009г., 15.11.2009г., 15.12.2009г. и 15.01.2010г., за периода от датата на съответния падеж до 20.04.2010г., като погасен по давност, а в частта, касаеща наказателната лихва за забава в общ размер от 9.36лв. върху лизинговите вноски с падеж 15.03.2010г. и 15.04.2010г. за периода от датата на съответния падеж до 20.04.2010г., и в останалата част до предявения размер от 238,40лв. както и в частта да се признае за установено, че ЕТ “М.-В.П.В.”, ЕИК ***, гр. Д.****, представлявано от П.И.В., е солидарно задължен за сумата от 238,40лв., представляваща наказателна лихва за забава за периода от 17.11.2009г. до 20.04.2010г., като неоснователен и недоказан. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 401.16лв. (четиристотин и един лева и шестнадесет стотинки), представляваща незаплатена част от застрахователна премия по застраховка „Каско”, сключена на 11.11.2009г. за периода от 01.12.2009г. до 01.12.2010г. при ЗПАД „Б.***”, за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск до пълния предявен размер от 802,32лв., както и в частта, да се признае за установено, че ЕТ “М.-В.П.В.”, ЕИК ***, гр. Д.****, представлявано от П.И.В., е солидарно задължен за сумата от 802,32лв., представляваща незаплатена част от застрахователна премия по застраховка „Каско”, сключена на 11.11.2009г. за периода от 01.12.2009г. до 01.12.2010г. при ЗПАД „Б.***”, като неоснователен и недоказан. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 25.98лв. (двадесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща начислена такса разсрочване във връзка с изплащане на застрахователна премия на 4 равни вноски, за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск до пълния предявен размер от 51,96лв., както и в частта, да се признае за установено, че ЕТ “М.-В.П.В.”, ЕИК ***, гр. Д.****, представлявано от П.И.В., е солидарно задължен за сумата от 51,96лв., представляваща начислена такса разсрочване във връзка с изплащане на застрахователна премия на 4 равни вноски, като неоснователен и недоказан. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 12.24лв. (дванадесет лева и двадесет и четири стотинки), представляваща незаплатен пътен данък за 2010г. за автомобил Фолксваген Туран с рег. № ***, за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск до пълния предявен размер от 293,66лв., както и в частта, да се признае за установено, че ЕТ “М.-В.П.В.”, ЕИК ***, гр. Д.****, представлявано от П.И.В., е солидарно задължен за сумата от 293,66лв., представляваща незаплатен пътен данък за 2010г., като неоснователен и недоказан. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 117.36лв. (сто и седемнадесет лева и тридесет и шест стотинки), представляваща допълнителни разходи във връзка с изготвяне и изпращане на напомнитеални писма за текущите задължения по договор за финансов лизинг с номер 01157/02.04.2007г., за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск в частта, да се признае за установено, че ЕТ “М.-В.П.В.”, ЕИК ***, гр. Д.****, представлявано от П.И.В., е солидарно задължен за сумата от 117.36лв., представляваща допълнителни разходи във връзка с изготвяне и изпращане на напомнитеални писма за текущите задължения по договор за финансов лизинг с номер 01157/02.04.2007г., като неоснователен и недоказан. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Ц.” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д.***, представлявано от Б.П. Ц., че по Договор за финансов лизинг № 01157/02.04.2007г., ДЪЛЖИ на “П.Л.БГ” ЕООД, ЕИК ***, гр. С. ***, представлявано от М.О.В. и И.К., с адрес за призоваване гр. С.****, АД “Т. и съдружници”, сумата от 2 833.85лв. (две хиляди осемстотин тридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща настъпили за „П.Л.БГ” ЕООД вреди от прекратяване на договора за лизинг в следствие разликата между продажната цена на автомобила и балансовата му стойност, за която е издадена Заповед № ***/24.01.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС- Д., като отхвърля предявения иск до пълния предявен размер от 5 068,36лв., както и в частта, да се признае за установено, че Е
В законна сила от 8.4.2014г.
54 Гражданско дело No 481/2013 Вещни искове Д.К.Ц. Б.И.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.К.Ц., ЕГН **********,*** против Б.И.Г.,***, адвокат от АК –Г. частичен иск за заплащане на сумата 5 001 (пет хиляди и един) лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в общ размер на 130086 лв, като пряка и непосредствена последица от неизпълнение по договор за правна защита по В. гр. дело № ***/2008 г. на Апелативен съд В., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
55 Гражданско дело No 521/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.К.Ц. АД ТЪПОВ И ГЬОПСАЛИЕВ ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Д.К.Ц., ЕГН **********,*** против АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “ Т.И Г.” със седалище в гр. Г, ул. *** частичен иск за заплащане на сумата 5 001 (пет хиляди и един) лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в размер на 46 161 лв във връзка с неизпълнение на задължението на дружеството да му издаде данъчни фактури. ОСЪЖДА Д.К.Ц., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “ Т.И Г.” със седалище в гр. Г, ул. *** сумата 600 (шестстотин) лв – разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.9.2014г.
56 Гражданско дело No 551/2013 Облигационни искове Д.К.Ц. С.П.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.К.Ц., ЕГН **********,*** против С.П.Т.,***, адвокат от АК –Г. частичен иск за заплащане на сумата 5 001 (пет хиляди и един) лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в общ размер на 244 022,92 лв, като пряка и непосредствена последица от неизпълнение по договор за правна защита по гр. дело № ***/2010 г. на Окръжен съд гр. Г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.3.2015г.
57 НОХД No 28/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Г.Ж. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 18.3.2014г.
Е.Г.Ж.
В законна сила от 18.3.2014г.
58 Гражданско дело No 77/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.3.2014г.
НАСТАНЯВА детето М.М.Х., с ЕГН **********,, с настоящ адрес гр. ***, с майка М.П.Х., с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес гр. ***, понастоящем живуща ***, и неизвестен баща, в утвърдено професионално приемно семейство на Ц.Ц.М., с ЕГН ********** и С.П.М., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване две години или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето М.М.Х., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката М.П.Х., с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес гр. С., понастоящем живуща ***, с детето М.М.Х., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Д.***, всяка втора и четвърта сряда от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-С., ИРМ – Д. в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 1.4.2014г.
59 Гражданско дело No 2/2014 Развод и недейств. на брака М.К.И. П.Й.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.К.И., с ЕГН **********,*** и П.Й.Г., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ******, сключен на ***г. в гр. *** с Акт за граждански брак № ***. на Община ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 49, ал. 4 от СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, собственост на М.К.И., придобито с дарение от родителите му с нотариален акт № 141, т. II, д. № 505/1993г. на съдия при PC Дряново, представляващо първи етаж от двуетажна с приземен етаж жилищна сграда, находяща се в гр. *** ул. ***, се ПРЕДОСТАВЯ на съпругата П.Й.Г., с ЕГН **********, за срок до 06.09.2014г. След прекратяване на брака П.Й.Г. ще носи брачното си фамилно име – Г.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че нямат придобито по време на брака си общо движимо и недвижимо имущество, което да подлежи на делба, като са уредили отношенията си предварително и нямат претенции един към друг. ОСЪЖДА П.Й.Г., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ******, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.3.2014г.
60 Гражданско дело No 33/2014 Издръжка Д.И.С. Г.И.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 20.3.2014г.
УТВЪРЖДАВА постигнатата между страните спогодба, описана по-горе. ПРИЕМА представеното споразумение в писмен вид. ОСЪЖДА Г. И. М., ***, от гр. ***, ***, да заплати по сметка на Дряновски районен съд сумата от 72 /седемдесет и два лева/, представляваща държавна такса върху определения размер на издръжката. ОСЪЖДА Г. И. М., ***, от гр. ***, **, да заплати на адв. Р. Х. И. от АК – гр. Габрово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 1 от ЗА.
В законна сила от 20.3.2014г.
61 Гражданско дело No 23/2014 Изменение на издръжка В.Д.Й. Д.Й.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.3.2014г.
ИЗМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНАТА по гражданско дело № 36/ 2010 година по описа на Дряновски районен съд ИЗДРЪЖКА, която Д.М.Й., ЕГН **********,*** се е задължил да заплаща на В. Д. Й.., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете В.Д.М., ЕГН **********, като я увеличава от 60 (шестдесет) лв на 100 (сто) лв месечно, считано от 21.01.2014г. до настъпване на законови основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на изпадане в забава до пълното й изплащане. На основание чл. 242, ал. 1, предложение 1 от ГПК ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта относно увеличения размер на присъдената издръжка. ОСЪЖДА Д.М.Й., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд държавна такса върху увеличения размер на издръжката 57,60 лв (петдесет и седем лв и 60 ст). ОСЪЖДА Д.М.Й., ЕГН **********,*** да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 100 (сто) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от обявяването му на страните – 21.03.2014г.
В законна сила от 23.5.2014г.
62 АНД No 1/2014 По ЗД по пътищата Р.В.Р. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.3.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 10.4.2014г.
63 Гражданско дело No 62/2014 Други дела С.К.Д.,
Д.Д.Д.
Д.Ц.Ц. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 24.3.2014г.
Връща исковата молба, на основание чл. 129 ал. 3 във вр. с ал. 2 от ГПК.
В законна сила от 7.4.2014г.
64 Гражданско дело No 309/2013 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Х.Н.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 4/14.03.2013г., постановено по гр. д. № 537 по описа за 2012г. на ДРС, с което е обявена смъртта на лицето Р.Х.Х., с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. ***, с постоянен адрес в гр. ***. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните. Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати за сведение и изпълнение на Община Дряново.
В законна сила от 11.4.2014г.
65 Гражданско дело No 287/2013 Делби С.Й.А. А.К.К.,
Б.А.С.,
Д.А.Д.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 26.3.2014г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Й.А., ЕГН **********,*** ИЗТОЧНАТА РЕАЛНА част от жилищната сграда със застроена площ 27,50 (двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв. м., на два жилищни етажа и тавански складов етаж, заедно с 1/ 2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 (четири), в кв. 4 (четвърти) по плана на селото, с площ от 1070 (хиляда и седемдесет) кв. м., при граници на ПИ – улица, ПИ3, ПИ18, ПИ17 и ПИ14, за който е отреден УПИ ІІІ-4 (трети римско четири арабско). Пазарната стойност на този дял възлиза на 11 625 (единадесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на А.К.К., ЕГН **********,***, Б.А.С., ЕГН **********,*** и Д.А.Д., ЕГН **********,*** ЗАПАДНАТА РЕАЛНА част от жилищната сграда със застроена площ 27,50 (двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв. м., на два жилищни етажа и тавански складов етаж, заедно с 1/ 2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 (четири), в кв. 4 (четвърти) по плана на селото, с площ от 1070 (хиляда и седемдесет) кв. м., при граници на ПИ – улица, ПИ3, ПИ18, ПИ17 и ПИ14, за който е отреден УПИ ІІІ-4 (трети римско четири арабско) Пазарната стойност на този дял възлиза общо на 11 625 (единадесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв – по 3 875 лв (три хиляди осемстотин седемдесет и пет) лв за всеки от ответниците. ОСЪЖДА С.Й.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса върху стойността на дела си в размер на 465 лв (четиристотин шестдесет и пет) лв. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН **********,***, Б.А.С., ЕГН **********,*** и Д.А.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса върху стойността на дела си в размер на по 155 лв (сто петдесет и пет) лв всеки. ОСЪЖДА А.К.К., ЕГН **********,***, Б.А.С., ЕГН **********,*** и Д.А.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.Й.А., ЕГН **********,*** сумата от 100 (сто) лв – разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.4.2014г.
66 Гражданско дело No 552/2013 Облигационни искове К.Д.Ц. С.Ч. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 26.3.2014г.
67 Гражданско дело No 296/2013 Други дела М.П.Т. С.С.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 27.3.2014г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на М.П.Т. за спиране на производството по настоящото дело като неоснователно. ВРЪЩА на основание чл. 130 от ГПК подадената от М.П.Т., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, *** ***, чрез адв. Е.Д., искова молба вх. № 2319/01.08.2013 г. против С.С.П., с ЕГН **********,***, поради недопустимост на предявения иск – липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по Гражданско дело № 296/2013 г. по описа на Дряновски районен съд. ОСЪЖДА М.П.Т., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, *** ***, чрез адв. Е.Д., да заплати на С.С.П., с ЕГН **********,*** сумата от 200 /двеста/ лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на препис от него на страните.
В законна сила от 11.4.2014г.
68 АНД No 36/2014 Административни дела ФЕРО МАКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 27.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 36/ 2014 г. по описа на Дряновския районен съд. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Габрово.
В законна сила от 27.3.2014г.
69 Гражданско дело No 456/2013 Искове по КТ Е.С.С. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.3.2014г.
ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от управителя Н.Й.К. ДА ЗАПЛАТИ на Е.С.С., ЕГН **********,***. сумата 1480 лв (хиляда четиристотин и осемдесет лв) – общо дължимо трудово възнаграждение, от което за м. април 2013г. – 170 лв, за всеки от месеците от май до август 2013г. включително – по 310 лв и за м. септември 2013г. – 70 лв, както и сумата от 182 (сто осемдесет и два) лв – дължимо обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за 13 дни за 2013г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на исковата молба (25.10.2013г.) до окончателното изплащане. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от управителя Н.Й.К. да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 150 (сто и петдесет) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С***, **** бул. ***, представлявано от управителя Н.Й. К. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в общ размер на 109,20 лв (сто и девет лв 20 ст).
В законна сила от 28.3.2014г.
70 Гражданско дело No 510/2013 Искове по КТ И.П.П. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.3.2014г.
ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, ж. к. ***, бул. ***, представлявано от управителя Н. Й. К. ДА ЗАПЛАТИ на И.П.П., ЕГН **********,*** сумата 1 550 лв (хиляда петстотин и петдесет лв) – дължимо трудово възнаграждение за м. юни, юли, август, септември и ноември 2013г. по 310 лв месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба (06.12.2013г.) до окончателното изплащане на сумата. ***, район ***т, ж. к. ***, бул***, представлявано от управителя Н. Й. К. да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 150 (сто и петдесет) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, район ***, ж. к. ***, ***, представлявано от управителя Н. Й. К. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявения иск в размер на 62 лв (шестдесет и два лв).
В законна сила от 28.3.2014г.
71 Гражданско дело No 511/2013 Искове по КТ И.К.К. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.3.2014г.
ООСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, 1138, район Младост, ж. к. Горубляне, ***, представлявано от управителя Н. й.к. ДА ЗАПЛАТИ на И.К.К., ЕГН **********,*** сумата 1810,40 лв (хиляда осемстотин и десет лв 40 ст) – дължимо трудово възнаграждение за м. юни, юли, август, септември и ноември 2013г. по 362,08 лв месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба 06.12.2013г.) до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, 1138, район Младост, ж. к. Горубляне, ***, представлявано от управителя Н. Й.К.. да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 150 (сто и петдесет) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, 1138, район Младост, ж. к. Горубляне, ***, представлявано от управителя Н. Й.К. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявения иск в размер на 72,41 лв (седемдесет и два лв 41 ст).
В законна сила от 28.3.2014г.
72 Гражданско дело No 512/2013 Искове по КТ С.И.С. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.3.2014г.
ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, 1138, район Младост, ж. к. Горубляне, ***, представлявано от управителя Н.Й.К ДА ЗАПЛАТИ на С.И.С., ЕГН **********,***. *** сумата 1 568,60 лв (хиляда петстотин шестдесет и осем лв 60 ст) – дължимо трудово възнаграждение за м. юни, юли, август, септември и ноември 2013г. по 313,72 лв месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба 06.12.2013г.) до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, 1138, район Младост, ж. к. Горубляне, ***, представлявано от управителя Н.Й.К да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 150 (сто и петдесет) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, 1138, район Младост, ж. к. Горубляне, ***, представлявано от управителя Н.Й.К ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявения иск в размер на 62,74 лв (шестдесет и два лв 74 ст).
В законна сила от 28.3.2014г.
73 Гражданско дело No 513/2013 Искове по КТ И.Х.И. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.3.2014г.
ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, район ***, ж. к. ***, бул. ***, представлявано от управителя Н. Й. К. ДА ЗАПЛАТИ на И.Х.И., ЕГН **********,*** сумата 1 752 (хиляда седемстотин петдесет и два) лв – дължимо трудово възнаграждение за м. юни, юли, август, септември и ноември 2013г. от по 365,50 лв месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба (06.12.2013г.) до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, район ***, ж. к. ***, бул. ***, представлявано от управителя Н. Й. К. да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. *** ул. *** сумата от 150 (сто и петдесет) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, , район ***, ж. к. ***, бул. ***, представлявано от управителя Н. Й. К. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявения иск в размер на 70,08 лв (седемдесет лв 08 ст).
В законна сила от 28.3.2014г.
74 Гражданско дело No 514/2013 Искове по КТ К.П.Г. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.3.2014г.
ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. София, ж.к. Горубляне, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на К.П.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 4485.00лв. (четири хиляди четиристотин и осемдесет и пет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. юни, м. юли, м. август, м. септември и м. ноември 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба –06.12.2013г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 от КТ. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. София, ж.к. Горубляне, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на адв. Р.Х.И. ***, ЕГН **********, с адрес на кантора гр. ***, ул. ***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. София, ж.к. Горубляне, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 179.40 лв. (сто седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 28.3.2014г.
75 Гражданско дело No 58/2014 Облигационни искове Д.К.Ц. Б.И.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 28.3.2014г.
Отвежда се от разглеждане на гр. д. № 58/2014 г. по описа на ДРС съдия Емилия Дишева на основание чл. 22, ал. 1 т. 6 от ГПК. Прекратява производстото по гр.д. № 58/2014 г. на ДРС. Изпраща на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, делото на ГОС за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
76 Гражданско дело No 72/2014 Развод по взаимно съгласие И.П.Ф.,
С.В.Ф.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/ ***, издаден от община ***, между И.П.Ф., ЕГН **********,*** и С.В.Ф., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – страните нямат претенции за разпределение на ползването на такова, тъй като живеят разделени в различни жилища. Относно имуществените отношения между молителите – същите няма да делят общо имущество, семейна имуществена общност, тъй като нямат такова. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име Т.. ОСЪЖДА И.П.Ф., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. ОСЪЖДА С.В.Ф., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв.
В законна сила от 28.3.2014г.
77 АНД No 35/2014 По ЗД по пътищата И.С.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 31.3.2014г.
В законна сила от 9.4.2014г.
78 Гражданско дело No 109/2014 Вещни искове М.Х.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 1.4.2014г.
В законна сила от 29.9.2014г.
79 НОХД No 25/2014 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Ш.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 1.4.2014г.
В законна сила от 1.4.2014г.
80 НОХД No 38/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Ц.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 1.4.2014г.
Е.Ц.Г.
Мотиви от 1.4.2014г.
В законна сила от 8.4.2014г.
81 НОХД No 40/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.М.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 1.4.2014г.
Е.М.И.
В законна сила от 1.4.2014г.
82 Гражданско дело No 223/2009 Делби З.С.Г.,
Д.С.И.,
П.А.И.
Ц.М.Ц.,
Н.М.Р.,
С.М.Р.,
П.И.Б.,
Ц.П.И.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 3.4.2014г.
В законна сила от 22.4.2014г.
83 АНД No 41/2014 По УБДХ   Т.Ш.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.4.2014г.
Т.Ш.М.
Мотиви от 3.4.2014г.
В законна сила от 3.4.2014г.
84 Гражданско дело No 498/2013 Искове по КТ М.П.П. ДРЯНОВО АВТО ООД - ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя Л.Л. ДА ЗАПЛАТИ на М.П.П.,*** СУМАТА 1268,99 лв (хиляда двеста шестдесет и осем лв 99 ст), представляваща дължимо трудово възнаграждение за периода от месец март 2012 г. до месец юни 2012г., като за разликата до пълния предявен размер от 1 832,99 лв за м. януари 2012г. и м. февруари 2012г. ОТХВЪРЛЯ иска, поради прихващане с вземането на ответника, произтичащо от наложената ограничена имуществена отговорност с влязла в сила заповед № 3/ 16.07.2012г. ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя Л.Л. ДА ЗАПЛАТИ на М.П.П.,*** СУМАТА 214, 90 лв (двеста и четиринадесет лв 90 ст) – неизплатено обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск от 8 дни за 2012г., както и СУМАТА 103,84 лева (сто и три лв 84 ст) - разноски. ОСЪЖДА М.П.П.,*** ДА ЗАПЛАТИ НА “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя Л.Л. СУМАТА 6,15 лева (шест лв 15 ст) – разноски. ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя Л.Л. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново сумата 100,76 лв – държавна такса за разглеждане на предявените искове на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.6.2014г.
85 Гражданско дело No 515/2013 Искове по КТ Д.Д.Л. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.4.2014г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ж.к. ***, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на Д.Д.Л., с ЕГН **********,***, сумата от 1860.00лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. май, м. юни, м. юли, м. август, м. септември и м. ноември 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба –09.12.2013г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 от КТ. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ж.к. ***, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на адв. Р.Х.И. ***, ЕГН **********, с адрес на кантора гр. Дряново, ул. ***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ж.к. ***, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 74.40 лв. (седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 4.4.2014г.
86 Гражданско дело No 518/2013 Искове по КТ М.И.И. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.4.2014г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ж.к. ***, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на М.И.И., с ЕГН **********,***, следните суми: сумата от 930лв. (деветстотин и тридесет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. май 2013г. до м. юли 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 10.12.2013г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 от КТ, както и сумата от 310лв. (триста и десет лева), представляваща обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 10.12.2013г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ж.к. ***, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на адв. Р.Х.И. ***, ЕГН **********, с адрес на кантора гр. ***, ул. ***, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ж.к. ***, бул. ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 100.00 лв. (сто лева), представляваща държавна такса върху уважените искове, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 4.4.2014г.
87 Гражданско дело No 49/2014 Облигационни искове К.П.П. Ц.И.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 4.4.2014г.
ВРЪЩА подадената искова молба с вх. № 309/ 05.02.2014г. по гражданско дело № 49/ 2014г. на Дряновския районен съд на ищеца К. П. П. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 49/ 2014г. по описа на Дряновския районен съд .
В законна сила от 22.4.2014г.
88 АНД No 22/2014 По ЗД по пътищата К.Д.П. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Електронен фиш на ОД на МВР Габрово
В законна сила от 7.5.2014г.
89 Гражданско дело No 377/2013 Други дела АЛФА БАНК АД,
АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КТЧ
С.К.П.,
К.П.П.,
С.К.П.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „***” АД, учредено и регистрирано по *** законодателство, със седалище и адрес на управление *** ***, гр. ***, ул. ***, действащо чрез клона си „*** - ***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от Е.Л. - *** за България, и К.К. - *** направление „Операции и ИТ”, съдебен адрес ******, Адвокатско дружество “Й.В.Н.”, иск с правно основание чл. 135 ЗЗД за прогласяване за недействителен по отношение на „***” АД, действащо чрез клона си „*** - ***” ***, ЕИК ***, сключеният между С.К.П., с ЕГН **********, К.П.П., с ЕГН **********, и С.К.П., с ЕГН **********, тримата с постоянен адрес ******, договор за дарение на поземлен имот с кадастрален № 44, от кадастрален район 39 по кадастралната карта на с. Косарка, ЕКАТТЕ 38710, общ. Дряново, находящ се в местността „Седенките”, с площ от 836 кв.м., при граници: ПИ с кад. № 38710.39.43 - нива на П.Г.Д., ПИ с кад. № 38710.39.39 - лозе на наследници на Д.П.Д., ПИ с кад. № 38710.39.38 - лозе на наследници на Д.П.Д. и ПИ с кад. № 38710.39.51 - селскостопански, горски, ведомствен път на Община гр. Дряново, заедно с построените в имота: едноетажна, полумасивна жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ от 49 кв.м., едноетажна паянтова жилищна сграда с площ от 19 кв.м. и паянтова селскостопанска сграда, с площ от 20 кв.м., обективиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 349, том II, рег. № 2087, дело 313/2008г. на Нотариус М.М., рег. № 372 с район на действие Районен съд – гр. Дряново, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „***” АД, учредено и регистрирано по *** законодателство, със седалище и адрес на управление *** ***, гр. ***, ул. ***, действащо чрез клона си „*** - ***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от Е.Л. - *** за България, и К.К. - *** направление „Операции и ИТ”, съдебен адрес ******, Адвокатско дружество “Й.В.Н.”, ДА ЗАПЛАТИ на С.К.П., с ЕГН **********, и К.П.П., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ******, сумата от 400,00лв. (четиристотин лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 25.6.2014г.
90 НОХД No 42/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.В.К.,
И.Н.И.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Разпореждане от 8.4.2014г.
91 Гражданско дело No 100/2014 Развод по взаимно съгласие Н.К.Й.,
К.П.Й.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Н.К.Й., с ЕГН **********,*** и К.П.Й., с ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ***/***г. на Общински народен съвет – ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Семейното жилище, находящо се в с. ***, общ. ***, ул. *** ще се ползва от двамата молители. След прекратяване на брака К.П.Й. ще носи предбрачното си фамилно име – Л.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че на този етап няма да делят общо имущество, придобито от тях по време на брака. ОСЪЖДА К.П.Й., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 9.4.2014г.
92 АНД No 12/2014 По ЗД по пътищата П.С.М. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш
В законна сила от 30.4.2014г.
93 Гражданско дело No 48/2014 Изменение на издръжка И.Й.Х. Т.Х.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.4.2014г.
ИЗМЕНЯВА размера на определената с Решение № 15/20.04.2012г., постановено по гр.д. № 114/2012г. по описа на Дряновски Районен съд, като ОСЪЖДА Т.Х.Х., с ЕГН **********,***, да заплаща на сина си И.Й.Х., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Й.И.Х., с ЕГН **********, двамата от гр. ***, ***, ежемесечна издръжка в размер на 85.00 лв. (осемдесет и пет лева), считано от 05.02.2014г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 150 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 150лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Т.Х.Х., с ЕГН **********,***, да заплати ДТ върху увеличения размер на издръжката в размер на 21.60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки), по сметка на РС – гр. Дряново. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 10.04.2014г.
В законна сила от 25.4.2014г.
94 Гражданско дело No 25/2014 Развод и недейств. на брака П.Б.М. Г.Ц.Ц. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/***г., сключен в гр. *** между П.Б.М., ЕГН **********,*** и Г.Ц.Ц., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Родителските права по отношение на малолетното дете Г.Г. Ц., ЕГН **********, се предоставят на майката П.Б.М., ЕГН **********,***. Местоживеенето на малолетното дете детето Г.Г. Ц., ЕГН ********** се определя на адреса на майката П.Б.М., ЕГН **********,***. Относно издръжката на малолетното дете – Бащата Г.Ц.Ц., ЕГН **********,*** ЩЕ ЗАПЛАЩА на П.Б.М., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Г.Г. Ц., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100 (сто) лв, считано от 21.01.2014 г. до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката. Относно режима на личните отношения - Бащата Г. Ц.Ц., ЕГН ********** ще има право на лични контакти с малолетното дете Г. Г. Ц., ЕГН ********** всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 ч до 17,00 ч, както и едни месец през лятото, за когато е установено с документ от местоработата на майката, че същата не е в платен годишен отпуск. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ***, ул. ***, същото след развода ще се ползва от майката П.Б.М., ЕГН **********,*** и детето Г. Г. Ц., ЕГН **********. Същото е собственост на нейните родители. Молителят Г. Ц.Ц., ЕГН ********** е напуснал същото през месец януари 2014 г. и няма претенции за ползването му. Молителите нямат взаимоотношения помежду си, които да произтичат от регистрирани фирми на тяхно име. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име М.. ОСЪЖДА Г. Ц.Ц., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 72 лв (седемдесет и два лв). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2014г.
95 Гражданско дело No 39/2014 Издръжка М.С.С. С.М.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на М.С.С., ЕГН **********, със съгласието на майка й В. Д.Г., ЕГН **********,*** ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 150 (сто и петдесет) лв, считано от 24.01.2014 год. до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска - до окончателното изплащане, както и ДА ЗАПЛАТИ МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА за минало време в размер на по 150 (сто и петдесет) лв месечно, считано от 24.01.2013 год. до 24.01.2014г. ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН **********,*** да заплати на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на адв. Р.И. ***, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 300 (триста) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в общ размер на 288 лв (двеста осемдесет и осем лв). На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 14.4.2014г.
96 АНД No 8/2014 Административни дела П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.4.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 30.4.2014г.
97 АНД No 33/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Ю.О. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.4.2014г.
В.Ю.О.
Мотиви от 23.4.2014г.
В законна сила от 7.5.2014г.
98 Гражданско дело No 50/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БАНКА ДСК ЕАД М.М.Г.,
М.М.Г.,
Р.М.Г.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 17.4.2014г.
В законна сила от 12.11.2014г.
99 Гражданско дело No 51/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БАНКА ДСК ЕАД Р.М.Г.,
М.М.Г.,
М.М.Г.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 17.4.2014г.
В законна сила от 25.7.2014г.
100 Гражданско дело No 10/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.П.К - ТРАНС ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ УПРАВИТЕЛЯ МИТКО ПЕНЧЕВ КОЛЕВ СБПП ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ УПРАВИТЕЛЯ ОЛИВИЕ ДЖОФРИ МАРИ ЖОЗЕФ ТИБО ДЕ ЛА КАРТ ДЕ ЛА ФЕРТ - СЕНЕКТЕР Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от *** М.П.К. против “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, общ. Дряново, ул. ***, представлявано от *** О.Д.М.Ж. Т. ** ** К. ** ** Ф. – С. иск с правно основание чл. 372, ал. 1 от ТЗ, вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на сумата 4 576,65 лв (четири хиляди петстотин седемдесет и шест лв 65 ст) – главница, дължима за извършени транспортни услуги по фактури № № 68/ 26.08.2013г., 72/ 17.09.2013г., 74/ 23.09.2013г. и 78/ 15.10.2013г., като ПОГАСЕН ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, общ. Дряново, ул. ***, представлявано от *** О.Д.М.Ж. Т. ** ** К. ** ** Ф. – С. ДА ЗАПЛАТИ НА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Дряново, ул. ***, представлявано от *** М.П.К. СУМАТА от 145,59 лв (сто четиридесет и пет лв 59 ст) – дължима мораторна лихва, изчислена от датата на падежа на всяка фактура № № 68/ 26.08.2013г., 72/ 17.09.2013г., 74/ 23.09.2013г. и 78/ 15.10.2013г. до датата на предявяване на исковата молба в съда, СУМАТА от 54,77 лв (петдесет и четири лв 77 ст) - дължимата законна лихва върху сумата 4 576,65 лв – главница, изчислена за периода от 13.01.2014г. до 24.02.2014г., както и СУМАТА 633 (шестстотин тридесет и три) лв – разноски. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.5.2014г.
101 Гражданско дело No 66/2014 Дела от административен характер БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДАНКО ИЛИЕВ ИДАКИЕВ ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, *** ***, представлявано от *** *** Д.И.И. против мълчаливия отказ на *** на Община Дряново да се произнесе по Искане вх. № 92.00-20/18.02.2014г. за издаване на заповед по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ, като неоснователна. ОСЪЖДА “***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, *** ***, представлявано от *** *** Д.И.И. да заплати на Община Дряново, с адрес гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** ** И.И., сумата от 150.00лв. (сто и петдесет лева), разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Габрово в 14 дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 23.5.2014г.
102 НОХД No 46/2014 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Ш.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 28.4.2014г.
Е.Ш.М.
В законна сила от 28.4.2014г.
103 НОХД No 46/2014 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Ш.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 28.4.2014г.
Е.Ш.М.
В законна сила от 28.4.2014г.
104 Гражданско дело No 116/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие Г.Ц.Й. Е.Л.Е. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 30.4.2014г.
В законна сила от 16.5.2014г.
105 НОХД No 43/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.Ш.Х. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 30.4.2014г.
Р.Ш.Х.
В законна сила от 30.4.2014г.
106 Гражданско дело No 13/2014 Искове по СК С.И.С. Г.П.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.5.2014г.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето М.Г.П. ЕГН **********, на майката С.И.С., ЕГН **********,***. ПОСТАНОВЯВА малолетното дете М.Г.П ,ЕГН ********** да живее в гр. Дряново в семейството на своя дядо по майчина линия И.С.Т.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Г.П.А., ЕГН **********,*** с малолетното дете М.Г.П ,ЕГН ********** по следния начин: всяка първа и трета неделя от месеца от 10,00 ч до 16,00 ч, без преспиване в дома на бащата. ОСЪЖДА Г.П.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на С.И.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М.Г.П, ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лв), считано от датата на подаване на исковата молба (14.01.2014г.) до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване, ведно със законните последици при просрочие. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 150 лв месечно ОТХВЪРЛЯ предявения иск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. На основание чл. 242, ал. 1, предложение 1 от ГПК ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Г.П.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Дряново държавна такса в размер на 122,40 лв (сто двадесет и два лева и 40 ст) на основание чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. ОСЪЖДА Г.П.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на С.И.С., ЕГН **********,*** направените по делото разноски съобразно уважената част от иска в размер на 130,33 лв (сто и тридесет лв 33 ст). Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.3.2015г.
107 Гражданско дело No 64/2014 Развод и недейств. на брака Р.П.В. М.М.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Р.П.В., с ЕГН **********, настоящ адрес ******, постоянен адрес ***.В., с ЕГН **********,*** **, сключен на.***г. в с. ***, общ. ***, с Акт за сключен граждански брак № * от ***г., съставен в с. ***, общ. ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал. 4 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва: Ползването на семейното жилище, находящо се в с. ***, ул. “***” № **, се предоставя на съпругата М.М.В., с ЕГН **********. След прекратяване на брака М.М.В. ще носи брачното си фамилно име – В.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че на този етап няма да делят общо движимо и недвижимо имущество, придобито от тях по време на брака. ОСЪЖДА Р.П.В., с ЕГН **********, настоящ адрес ******, постоянен адрес ******, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 7.5.2014г.
108 Гражданско дело No 81/2014 Облигационни искове Д.К.Ц. С.П.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.5.2014г.
ОТВЕЖДА се от разглеждане на гр.д. № 81/2014г. по описа на Дряновски районен съд съдия Емилия Дишева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 81/2014г., по описа на ДРС, поради невъзможност от неговото разглеждане. ИЗПРАЩА на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
109 Гражданско дело No 126/2014 Развод по взаимно съгласие К.Й.Б.,
С.Н.Б.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между К.Й.Б., с ЕГН **********,*** и С.Н.Б., с ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ** от *** г. на Община ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака С.Н.Б. ще носи предбрачното си фамилно име – Н.. От брака си съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца. Съпрузите не притежават недвижими имоти, движими вещи, парични влогове, ценности и други имуществени права, придобити по време на брака, които да делят помежду си и нямат имуществени претенции един към друг. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Съпрузите нямат семейно жилище и нямат претенции един към друг относно ползването на такова. Със споразумението съпрузите заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг. ОСЪЖДА К.Й.Б., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 7.5.2014г.
110 Гражданско дело No 139/2014 Други дела Г.Х.А.,
Н.П.Н.
ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.5.2014г.
ОТВЕЖДА се от разглеждане на гр.д. № 139 по описа за 2014г. на Дряновски районен съд съдия Емилия Дишева, на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал.1, т.6 ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 139 по описа за 2014г. на Дряновски районен съд, поради невъзможност за неговото разглеждане. ИЗПРАЩА, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа
111 Гражданско дело No 8/2014 Развод и недейств. на брака П.Г.Г. О.А.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА с развод брака между П.Г.Г., ЕГН **********,*** и О.А.Г., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № ****/ ***. на Община ***, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. След влизане на решението в сила жената ще носи брачното си фамилно име Г.. ОСЪЖДА П.Г.Г., ЕГН **********,*** и О.А.Г., ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на Дряновския районен съд държавна такса в размер на по 15 (петнадесет) лв всеки на основание чл. 6, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. На особения представител на ответницата адвокат Р. И. *** да се изплати внесения от ищеца депозит. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.5.2014г.
112 Гражданско дело No 113/2014 Развод по взаимно съгласие Я.М.П.,
Р.В.П.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № **/ ***г., сключен в гр. *** между Р.В.П., ЕГН **********,*** и Я.М.П., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Родителските права по отношение на малолетното дете В.Р. П., ЕГН **********, се предоставят на майката Я.М.П., ЕГН **********,***. Местоживеенето на малолетното дете В.Р. П., ЕГН ********** се определя на адреса на майката Я.М.П., ЕГН **********,***. Относно издръжката на малолетното дете – Бащата Р.В.П., ЕГН **********,*** ЩЕ ЗАПЛАЩА на Я.М.П., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете В.Р. П., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 90 (деветдесет) лв, считано от 08.05.2014 г. до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката. Относно режима на личните отношения - Бащата Р.В.П., ЕГН **********,*** ще има право на лични контакти с малолетното дете В.Р. П., ЕГН ********** всяка събота и неделя от всеки календарен месец в дните в събота от 9,00 часа до неделя до 18,00 ч, както и по един календарен месец през лятото, несъвпадащ с годишния платен отпуск на майката. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейството ползвало като семейно жилище имот, находящ се в гр. ***, ул. ***, собственост на съпругата Я.М.П.. След прекратяване на брака Р.В.П. напуска семейното жилище и се премества в жилището, собственост на неговите родители в гр. ***, ул. ***, а съпругата Я.М.П. напуска семейното жилище и се премества с детето В.Р. П. в жилището, собственост на родителите си, находящо се гр. ***, ул. ***. Молителите са уредили извънсъдебно всички имуществени делбени въпроси, отнасящи се до влогове, фирми, кредити и покъщнина. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име П.. Лек автомобил марка ФИАТ, модел БРАВА, с двигател № ***, рама № ***, с рег. № ***, със застрахователна стойност 500 лв остава в изключителен дял и собственост на съпруга Р.В.П., ЕГН **********,*** ОСЪЖДА Р.В.П., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 64,80 лв (шестдесет и четири лв и 80 ст), както и 5 (пет) лв – държавна такса върху дела му от лекия автомобил. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.5.2014г.
113 Гражданско дело No 137/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.5.2014г.
НАСТАНЯВА детето М.Г.-Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в утвърденото професионално приемно семейство на Н.Т.Д., ЕГН ********** и Р.Б.М., ЕГН *********, двамата с адрес гр. Дряново, ул. *** със срок на настаняване до 02.04.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето М.Г.-Ю., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.5.2014г.
114 Гражданско дело No 73/2014 Развод и недейств. на брака П.Ц.Ц. П.Г.Ц. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 9.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/ ***г. на община *** между П.Ц.Ц., ЕГН **********,*** и П.Г.Ц., ЕГН **********,*** УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Упражняването на родителските права по отношение на децата Й.П. Г., ЕГН ********** и Г.П. Г., ЕГН ********** се предоставя на бащата П.Г.Ц., ЕГН **********,***. Местоживеенето на децата Й.П. Г., с ЕГН ********** и Г.П. Г. с ЕГН ********** се определя на адреса на бащата П.Г.Ц. ***. За майката П.Ц.Ц., ЕГН **********,*** се определя режим на лични контакти с децата Й.П. Г., с ЕГН ********** и Г.П. Г., с ЕГН ********** всяка последна събота и неделя от месеца от 08,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Майката П.Ц.Ц., ЕГН **********,***, ще заплаща на детето Г.П. Г., ЕГН **********, действащ със съгласието на баща си П.Г.Ц., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 100 (сто) лева, считано от 30.04.2014 г., до десето число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяко просрочие, съобразно утвърдената от съда спогодба по гр. дело № 4/2013 г. по описа на Районен съд гр. Дряново. Майката П.Ц.Ц., ЕГН **********,***,, ще заплаща на П.Г.Ц., ЕГН **********,***, като баща и законен представител на детето Й.П. Г., ЕГН **********, увеличен размер на месечната издръжка, определена с утвърдена от съда спогодба по гр. дело № 4/2013 г. по описа на Районен съд гр. Дряново в размер на 90 (деветдесет) лева, считано от 30.04.2014 г. до десето число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяко просрочие. П.Ц.Ц., ЕГН **********,*** ще заплати на П.Г.Ц., ЕГН **********,*** сумата от 80 (осемдесет) лева – разноски по делото. След прекратяване на брака молителката П.Ц.Ц., ЕГН **********,***, ще носи предбрачното си фамилно име Й.. Семейното жилище намиращо се в гр. Дряново, ул. *** се предоставя за ползване на П.Г.Ц.. Същото е напуснато от П. Ц. Ц. и тя няма претенции в тази посока. Молителите не претендират издръжка помежду си. ОСЪЖДА П.Ц.Ц., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв, както и държавна такса върху увеличения размер на издръжката от 7,20 лв (седем лв 20 ст). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.5.2014г.
115 Гражданско дело No 119/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие Р.Д.Д. Т.С.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.5.2014г.
В законна сила от 4.7.2014г.
116 Гражданско дело No 123/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето М.С.С., с ЕГН **********, в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия С.П.К. и Й.Д.К. *** с цел отглеждането и възпитанието на детето от в семейството на майката В. Д.Г., с ЕГН **********,***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 28.5.2014г.
117 Гражданско дело No 144/2014 Облигационни искове Д.К.Ц. РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 9.5.2014г.
118 Гражданско дело No 551/2013 Облигационни искове Д.К.Ц. С.П.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 12.5.2014г.
ДОПЪЛВА постановеното решение № 24 от 18.03.2014г. по делото, като ОСЪЖДА Д.К.Ц., ЕГН **********,*** да заплати на С.П.Т.,***, адвокат от АК –Габрово сумата от 500 (петстотин) лв - направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр. Габрово.
119 Гражданско дело No 21/2014 Делби Г.П.И.,
Т.П.И.
Д.И.П.,
П.И.П.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 12.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.П.И., ЕГН ********** и Т.П.И., ЕГН **********, двамата от с. ***, общ. Дряново, ул. *** против Д.И.П., ЕГН ********** и П.И.П., ЕГН **********, ДВАМАТА ОТ ГР. ***, ул. *** иск за делба с правно основание чл. 34 от ЗС, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Г.П.И., ЕГН ********** и Т.П.И., ЕГН **********, двамата от с. ***, общ. Дряново, ул. *** да заплатят държавна такса по сметка на Районен съд - гр. Дряново в размер на 25 (двадесет и пет) лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
120 АНД No 55/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО В.Н.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 13.5.2014г.
В законна сила от 13.5.2014г.
121 Гражданско дело No 118/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие М.П.И. В.Х.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 14.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 118/ 2014г. по описа на съда, поради неизправяне на подадената молба в срок. ВРЪЩА молбата с правно основание чл. 9 от ЗЗДН на М.П.И., като НЕРЕДОВНА.
В законна сила от 27.5.2014г.
122 Гражданско дело No 145/2014 Облигационни искове Д.К.Ц. Б.И.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 14.5.2014г.
ОТВЕЖДА от разглеждане на гражданско дело № 145/2014г. по описа на Дряновски районен съд съдия Мариета Спасова на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 145/2014г., по описа на съда поради невъзможност от неговото разглеждане. ИЗПРАЩА на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
123 Гражданско дело No 254/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БОДЕКС ЕООД Г.С.Х.,
П.П.Г.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „***” ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление обл. Габрово, общ. Дряново, с. ***, ул. „***" № ***, представлявано от *** П. Д., чрез пълномощник адв. Н.С.С. от САК, съдебен адрес ***, ***, против Г.С.Х., с ЕГН **********,*** и П.П.Г., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 135 ЗЗД за прогласяване за недействителен по отношение на „***” ЕООД, ЕИК ***, сключеният между Г.С.Х., с ЕГН **********,*** и П.П.Г., с ЕГН **********,***, договор за покупко-продажба на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 14859.95.190 по кадастралната карта на с. ***, общ. Дряново, обл. Габрово, с площ от ***3кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници и съседи: ПИ № 14859.95.193, ПИ № 14859.95.***, ПИ № 14859.95.27, заедно с построената в него едноетажна масивна промишлена сграда - гараж и складове, с идентификатор 14859.95.190.1, със застроена площ от 542кв.м., обективиран в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, т. І, peг. № 639, дело № 80 от 17.06.2013г. на нотариус М.М., peг. № 372 на НК, с район на действие Районен съд – гр. Дряново, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „***” ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление обл. Габрово, общ. Дряново, с. ***, ул. „***" № ***, представлявано от *** П. Д., съдебен адрес ***, *** адв. Н.С.С. от САК, ДА ЗАПЛАТИ на П.П.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 920,00лв. (деветстотин и двадесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, като оставя без уважение искането на П.П.Г., с ЕГН **********,***, за присъждане на разноски за разликата над 920,00 лв. до претендирания размер от 1120,00 лв. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 13.2.2015г.
124 Гражданско дело No 153/2014 Облигационни искове ИМЕКС-ЦАНКОВ ООД АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТЪПОВ И ГЬОПСАЛИЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 15.5.2014г.
ОТВЕЖДА се от разглеждане на гр.д. № 153/2014г. по описа на Дряновски районен съд съдия Емилия Дишева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 153/2014г., по описа на ДРС, поради невъзможност от неговото разглеждане. ИЗПРАЩА на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
125 НОХД No 44/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО В.Д.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 15.5.2014г.
В.Д.В.
В законна сила от 15.5.2014г.
126 Гражданско дело No 34/2014 Делби Р.Д.П. В.И.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.5.2014г.
ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Р.Д.П., с ЕГН **********,***, *** и В.И.П., с ЕГН **********,***, ***, на недвижим имот, находящ се в с. Куманите, общ. Дряново, а именно: дворно място от 400 (четиристотин) кв. м., при граници: наследници на П.Д., път и от две страни наследници на Д.Р., заедно с построените в него къща от 55 (петдесет и пет) кв. м., маза от 40 (четиридесет) кв. м. и лятна кухня от 20 (двадесет) кв. м., описан в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 72, том I, рег. № 359, дело № 68/20.04.2004 г. на Нотариус А.А., с район на действие Районен съд- Дряново, рег. № 442 на НК ПРИ КВОТИ : 1/2 (една втора) идеална част за Р.Д.П. и 1/2 (една втора) идеална част за В.И.П.. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните. След влизане в сила на решението по допускане на делбата делото да докладва за подготовка във втората фаза.
В законна сила от 30.3.2015г.
127 НОХД No 54/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО А.А.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 19.5.2014г.
А.А.М.
В законна сила от 19.5.2014г.
128 Гражданско дело No 7/2014 Делби Г.Е.Д. С.М.М.,
С.Ц.М.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното, съдът Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** *** адрес за кореспонденция гр. ***, ул. ***, против С.М.М., с ЕГН **********, и С.Ц.М.,*** иск за делба и НЕ ДОПУСКА съдебна делба на следния недвижим имот: *** по плана на с. ***, целият с площ от 1000 кв. м, при граници: улица, ***, ***, *** и ***. ОСЪЖДА Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** *** адрес за кореспонденция гр. ***, ул. *** да заплати на С.М.М., с ЕГН **********,*** *** сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** *** адрес за кореспонденция гр. ***, ул. *** да заплати на С.Ц.М. ***, сумата от 400,00 лв. (четиристотин лева) разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** *** адрес за кореспонденция гр. ***, ул. *** да заплати по сметка на ДРС държавна такса от 50.00 (петдесет) лева на основание чл. 9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 17.12.2014г.
129 НОХД No 56/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Н.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 21.5.2014г.
В.Н.Д.
Мотиви от 26.5.2014г.
В законна сила от 5.6.2014г.
130 Гражданско дело No 17/2014 Вещни искове Г.Е.Д. С.М.М.,
С.Ц.М.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** ***, адрес за кореспонденция гр. ***, против С.М.М., с ЕГН **********, и С.Ц.М.,*** иск с правно основание чл. 109 ЗС да бъдат осъдени ответниците да преустановят действията, с които възпрепятстват упражняването на правото на собственост на ищеца, а именно: да покриват незастроена част от имот, находящ се в с. ***, Община Дряново, ул. ***, представляващ УПИ Х-426 в кв. 11 по плана на с. ***, целият с площ от 1000 кв.м, с дърва, каменни плочи, лози и други вещи, с които възпрепятстват влизането му в имота. ОСЪЖДА Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** ***, адрес за кореспонденция гр. *** да заплати на С.М.М., с ЕГН **********,*** ***, сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.Е.Д., с ЕГН **********,*** ***, адрес за кореспонденция гр. *** да заплати на С.Ц.М. ***, сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 16.6.2014г.
131 НОХД No 9/2014 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Я.Х.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 22.5.2014г.
Я.Х.А.
Мотиви от 6.6.2014г.
В законна сила от 6.6.2014г.
132 Гражданско дело No 75/2014 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД К.М.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.5.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.М.И., с ЕГН **********,***, че дължи на "***" ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, ул.***, представлявано от *** *** А.К. и М.З., с пълномощник юрисконсулт С. И. К., сумата от 32,12лв. ( тридесет и два лева и дванадесет стотинки), представляваща дължими месечни такси по договор за предоставяме на GSM услуги № И1501130 от 19.10.2009г., за абонаментен план M-tel Comfort 250, от които: 9,90лв. с вкл. ДДС по ф-ра № 210130473 от 06.01.2011г.,. на стойност 134,62лв.; 9,90лв. с вкл. ДДС по ф-ра №218468311 от 26.03.2011г., на стойност 1963,10лв. с вкл. ДДС; 9,90лв. с вкл. ДДС по ф-ра №218778813/30.03.2011г. на стойност 419,44лв. с вкл. ДДС и 2,42лв. с вкл. ДДС по ф-ра №220305202 от 06.04.2011г.на стойност 2,90 лв. с вкл. ДДС, ведно със законната лихва върху посочената сума от 32,12лв., считано от 19.12.2013 г. до изплащане на вземането, за което е издадена Заповед № 606/20.12.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в производството по ч.гр.дело № 534/2013г. по описа на Районен съд – гр. Дряново, КАТО ОТХВЪРЛЯ ИСКА разликата над сумата от 32,12лв. до пълния предявен размер от 2510,45лв., съставляваща начислени от „***” ЕАД, ЕИК *** сума за разговори, данни, съобщения и други такси и услуги по ф-ра № 210130473 от 06.01.2011г.,. на стойност 134,62лв с вкл. ДДС, по ф-ра №218468311 от 26.03.2011г., на стойност 1963,10лв. с вкл. ДДС и по ф-ра №218778813/30.03.2011г. на стойност 419,44лв. с вкл. ДДС., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА К.М.И., с ЕГН **********,*** да заплати на "***" ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, ул.***, представлявано от *** *** А.К. и М.З., с пълномощник юрисконсулт С. И. К., сумата от 1,92лв. ( един лева и деветдесет и две стотинки), представляваща разноски по делото за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.1 ГПК. След влизане в сила на решението, делото да се докладва във връзка с ч.гр.д. № 534/2013г. по описа на РС – гр. Дряново. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 25.6.2014г.
133 Гражданско дело No 5/2014 Искове по КТ ДРЯНОВО АВТО ООД - ДРЯНОВО М.П.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представляван от Л.Т.Л. срещу М.П. П., ЕГН ***, гр. ***, *** за реализиране на пълната имуществена отговорност за установена липса и заплащане на пълния размер на липсата в размер на 22 276,16 лв, ведно със законната лихва върху сумата, считано от завеждане на исковата молба в съда до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.4.2015г.
134 Гражданско дело No 502/2013 Вещни искове Д.М.М. ОБЩИНА ДРЯНОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ Д-Р ИВАН НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.5.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на *** Дряново, гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** ***, че Д.М.М., с ЕГН **********,*** е собственик на: навес за МПС с ограда, бивш инвентарен № 12 по описа на „***" ЕООД гр. Дряново, с покривана площ 296 кв.м и навес за МПС, бивш инвентарен № 18 по описа на „***" ЕООД гр. Дряново, с покривана площ 294 кв.м., изградени в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1374, с адрес гр. Дряново, ул. ***, с площ 3 466 кв.м. при съседи на имота 23947.501.778, 23947.501.9707, 23947.501.9532, 23947.501.1371, 23947.501.9734, 23947.501.9541. ОСЪЖДА *** Дряново, гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** *** ДА ПРЕДАДЕ на Д.М.М., с ЕГН **********,*** ВЛАДЕНИЕТО върху: навес за МПС с ограда, бивш инвентарен № 12 по описа на „***" ЕООД гр. Дряново, с покривана площ 296 кв.м и навес за МПС, бивш инвентарен № 18 по описа на „***" ЕООД гр. Дряново, с покривана площ 294 кв.м., изградени в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1374, с адрес гр. Дряново, ул. ***, с площ 3 466 кв.м. при съседи на имота 23947.501.778, 23947.501.9707, 23947.501.9532, 23947.501.1371, 23947.501.9734, 23947.501.9541, на основание чл.108 от ЗС. ОСЪЖДА *** Дряново, гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** *** да заплати на Д.М.М., с ЕГН **********,***, сумата от 857, 03лв. (осемстотин петдесет и седем лева и три стотинки), представляваща направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 27.7.2015г.
135 Гражданско дело No 171/2014 Облигационни искове Д.К.Ц. Б.И.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 30.5.2014г.
136 Гражданско дело No 85/2014 Други дела П.И.П. ДРЯНОВО - АВТО ООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 31.5.2014г.
Прекратено по спогодба
В законна сила от 31.5.2014г.
137 НОХД No 67/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Г.В.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 31.5.2014г.
138 Гражданско дело No 89/2014 Други дела С.Г.С. ДРЯНОВО - АВТО ООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 4.6.2014г.
Прекратено по спогодба
В законна сила от 24.6.2014г.
139 Гражданско дело No 140/2014 Развод по взаимно съгласие Д.И.П.,
Р.Д.П.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 4.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № **/ ***г., издаден от община ***, между Д.И.П., ЕГН **********,*** и Р.Д.П.,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – след прекратяване на брака семейното жилище в гр. ***, ул. *** ще се ползва от молителката Д.И.П.. Относно имуществените отношения между молителите – всички имуществени делбени въпроси, отнасящи се до влогове, фирми, кредити и покъщнина молителите са уредили извънсъдебно. По време на брака не са придобивали недвижими имоти и МПС. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име П.. ОСЪЖДА Д.И.П., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. ОСЪЖДА Р.Д.П.,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.6.2014г.
140 Гражданско дело No 177/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 4.6.2014г.
НАСТАНЯВА детето С.Л.П., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на С.К.Г., ЕГН ********** и А.Н.Г., ЕГН **********, двамата с адрес гр. ***, ул. *** със срок на настаняване до 31.05.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето С.Л.П., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 24.6.2014г.
141 АНД No 10/2014 Административни дела И.И.Н. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.6.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 14.10.2014г.
142 АНД No 11/2014 Административни дела И.И.Н. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.6.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 15.10.2014г.
143 Гражданско дело No 175/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.6.2014г.
НАСТАНЯВА детето М.Л.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в професионалното приемно семейство на К.П.К., с ЕГН ********** и К.Г.К., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване – до 31.05.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето М.Л.П., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 20.6.2014г.
144 Гражданско дело No 176/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето К.С.Д., с ЕГН **********, в семейството на бабата по бащина линия Ф.М.Й., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ******, на основание чл. 30 ал.1 във връзка с чл. 29, т. 9 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 20.6.2014г.
145 Гражданско дело No 82/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение П.И.И. ВУИ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.6.2014г.
ПРИЗНАВА уволнението на П.И.И., ЕГН **********, гр. Дряново, ул. ***, извършено със заповед № РД-04-102/ 02.12.2013г. на *** на *** “***”, с. ***, общ. Дряново Р.Н. на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, ЗА НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ посочената заповед като незаконосъобразна. ВЪЗСТАНОВЯВА П.И.И., ЕГН **********, гр. Дряново, ул. *** на заеманата до уволнението длъжност – „***” *** *** “***”, с. ***, общ. Дряново. ОТХВЪРЛЯ предявения от П.И.И., ЕГН **********, гр. Дряново, ул. *** против *** “***”, с. ***, общ. Дряново иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ за заплащане на сумата от 4 273,80 лв за оставането му без работа поради уволнение за периода от 05.02.2014г. до влизане в сила на съдебния акт, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК *** “***”, с. ***, общ. Дряново, представлявано от *** Р.Н. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново, сумата от 100 лева (сто лева), представляваща държавна такса по уважените искови претенции, както и сумата 6,67 лв (шест лв 67 ст) – заплатени дневни пари на свидетел от бюджета на съда съобразно уважените искове. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК *** “***”, с. ***, общ. Дряново, представлявано от *** Р.Н. ДА ЗАПЛАТИ на П.И.И., ЕГН **********, гр. Дряново, ул. *** направените по делото разноски съобразно уважената част от исковете в размер на 333,33 лв (триста тридесет и три лв 33 ст). ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК П.И.И., ЕГН **********, гр. Дряново, ул. *** ДА ЗАПЛАТИ на *** “***”, с. ***, общ. Дряново, представлявано от *** Р.Н. сумата от 173,33 лв (сто седемдесет и три лв 33 ст) – разноски за адвокатско възнаграждение и депозит за свидетел съобразно отхвърлената част от исковете. Решението може да се обжалва от страните пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 11.06.2014г. След влизане в сила на решението да се изпрати нарочно съобщение до П.И.И., ЕГН **********, гр. Дряново, ул. ***, че е възстановен на предишната работа и може да заеме длъжността, от която е бил уволнен, ако се яви на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението.
В законна сила от 26.2.2015г.
146 Гражданско дело No 388/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД ВИКТОРИЯ АД ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.6.2014г.
ОСЪЖДА *** ***, Булстат ***, гр. *** ул. ***, представлявана от *** *** И.Н. ДА ЗАПЛАТИ на *** “***”, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** *** Д.Х.Д. и Ж.М.Д., сумата от 604.00 (шестстотин и четири) лева, представляваща изплатено от *** “***” застрахователно обезщетение по щета № 03102402400900156/2009г., въз основа на договор за имуществена застраховка „Каско”, обективиран в застрахователна полица № 002643 от 18.08.2008г., за вреди, причинени на лек а**омобил „БМВ” 520 с рег. № *** от настъпило на 15.04.2009г. ПТП в гр. Дряново на кръстовище на ул. “Райна Княгиня”, ул. „Матей Преображенски” и ул. “Шипка”, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда – 26.09.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл. 213, ал. 1 от КЗ вр. чл. 49 от ЗЗД. ОСЪЖДА *** ***, Булстат ***, гр. *** ул. ***, представлявана от *** *** ДА ЗАПЛАТИ на *** “***”, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** *** Д.Х.Д. и Ж.М.Д., сумата от 380.00 (триста и осемдесет) лева направени разноски по делото, на основание чл.78 ал. 1 и ал. 8 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 30.10.2014г.
147 Гражданско дело No 553/2013 Развод и недейств. на брака А.О.А. А.З.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА с развод брака между А.О.А., ЕГН **********,*** и А.З.А., ЕГН **********,***, сключен с акт № ***/ ***г. на Община ***, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето О. А.О., ЕГН ********** на майката А.З.А., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето О. А.О., ЕГН **********, при майката А.З.А., ЕГН ********** на нейния адрес в гр. ***, ул. ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.О.А., ЕГН ********** с детето О. А.О., ЕГН ********** всяка втора събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя с преспиване на адреса на бащата, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА А.О.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на А.З.А., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на детето О. А.О., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 85 (осемдесет и пет) лева, считано от влизане в сила на решението по делото, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка. ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. гр. ***, ул. *** на А.О.А., ЕГН **********. След влизане на решението в сила жената ще носи брачното си фамилно име А.. ОСЪЖДА А.О.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на А.З.А., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лв. ОСЪЖДА А.З.А., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. ОСЪЖДА А.О.А., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Дряновския районен съд допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв, както и държавна такса върху размера на присъдената издръжка от 122,40 лв (сто двадесет и два лв 40 ст). На основание чл. 127, ал. 3 от СК ИЗМЕНЯ определените с протоколно определение № 40 от 03.02.2014 г. привременни мерки до влизане в сила на решението по отношение на детето О. А.О., ЕГН **********, както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето О. А.О., ЕГН ********** на майката А.З.А., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето О. А.О., ЕГН **********, при майката А.З.А., ЕГН ********** на нейния адрес в гр. ***, ул. ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.О.А., ЕГН ********** с детето О. А.О., ЕГН ********** всяка втора събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя с преспиване на адреса на бащата, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Решението, в частта, в която се изменят постановените привременни мерки има сила на определение и не подлежи на самостоятелно обжалване. В останалата му част решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.7.2014г.
148 Гражданско дело No 103/2014 Искове по КТ Д.Б.И. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ,
ЦДГ ДЕТЕЛИНА
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 17.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 103/ 2014г. на Дряновския районен съд, поради отказ от предявения иск от ищеца.
В законна сила от 3.7.2014г.
149 Гражданско дело No 141/2014 Развод по взаимно съгласие Н.Д.И.,
Д.Г.И.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Н.Д.И., с ЕГН **********,*** и Д.Г.И., с ЕГН **********,***, сключен на 15.07.2002г. в с. ***, общ. Габрово, с Акт за граждански брак № ***/***г. на с. ***, общ. Габрово, поР.. постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Д.Д. И., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката Н.Д.И., с ЕГН **********,***. Малолетният Д.Д. И., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За бащата Д.Г.И., с ЕГН **********,***, СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с детето Д.Д. И., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 часа до 18,00 часа и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата Д.Г.И., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Д.Д. И., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.Д.И., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от влизане в сила на настоящото решение - 17.06.2014г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. След прекратяване на брака Н.Д.И. ще носи предбрачното си фамилно име – Л.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. В дял на Д.Г.И., с ЕГН **********,*** се възлага и той става изключителен собственик на: 1. ЗЕМЯ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, друга жилищна територия, с площ от 2 353 кв.м. (две хиляди триста петдесет и три кв.м.), шеста категория, находяща се в местността "Копака честото мине", в землището на с. Донино, община Габрово, ЕКАТТЕ 22959, представляваща ИМОТ № 000039 (тридесет и девет), по картата на землището, с построените в имота двуетажна масивна битова сграда (сезонна постройка) с площ от 35 кв. м. (тридесет и пет кв. м.) и едноетажна селскостопанска сграда за отглеждане на кокошки носачки (птицеферма) с площ от 220 кв.м. (двеста и двадесет кв.м.) при граници на имота: имот № 000040 - полски път на община Габрово, имот № 052003 - широколистна гора на н-ци на Р. и М.Г.М., имот № 052004 - широколистна гора на н-ци на Г.Н.Г., имот № 052006 - широколистна гора на Държавно лесничейство - Габрово, имот № 052005 - широколистна гора на н-ци на К.Д.К. и имот № 023039 - др. трайни насаждения на н-ци на В.П.Б.. Имотът е придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 79, том I, рег. № 1287, дело № 70 от 2004г. на нотариус Н.М., вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 165, с район на действие PC – Габрово. Данъчната оценка на имота е 5868,10лв. 2. Лек автомобил „Сузуки” СЖ 413 с рег. № ***, с рама ***, със застрахователна стойност 350 лв. 3. Лек автомобил „Фолксваген-Голф” с рег. № ***, с рама *** със застрахователна стойност 350 лв. и 4. Туристическо ремарке за лек автомобил с рег. № ***, рама *** със застрахователна стойност 150 лв. В дял на Н.Д.И., с ЕГН **********,*** се възлага и тя става изключителен собственик на: 1. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 3.000 дка (три декара), шеста категория, находяща се в местността “СТОКИТО”, в землището на с. Донино, община Габрово, ЕКАТТЕ 22959, представляваща ИМОТ № 021003 (двадесет и една хиляди и три), при граници и съседи: имот № 000037 - полски път на Община Габрово; имот № 021006 - изоставена нива наследници на Г.З.Г. и имот № 0211029 - полски път на Община Габрово. Имотът е придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 28, том I, рег. № 679, дело № 25 от 27.02.2009г. на нотариус А.Ц., вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 359, с район на действие PC – Габрово. Данъчната оценка на имота е 255,15лв. 2. За уравнение на дяловете Д.Г.И., с ЕГН **********,*** е заплатил на Н.Д.И., с ЕГН **********,***, сумата от 5000 (пет хиляди) лева. Страните заявяват, че всички движими вещи, придобити през време на брака, са поделили доброволно предварително и всеки е получил по предпочитание желаните от него вещи. Страните нямат набрани парични влогове в левове и валута със семейни средства, държавни ценни книжа, акции, облигации, бонове и др. и нямат претенции един спрямо друг за такива. Страните заявяват, че нямат никакви имуществени претенции помежду си, един спрямо друг, във връзка и по повод на недвижимо и движимо имущество, придобито през време на брака и с това споразумение слагат край на каквито и да били спорове за брачно имущество и нямат претенции помежду си. ОСЪЖДА Д.Г.И., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху стойността на възложеното му в дял имущество в размер на 134.36лв. (сто тридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки), държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 64,80лв. (шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА Н.Д.И., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 105.10лв. (сто и пет лева и десет стотинки), представляваща държавна такса върху стойността на възложеното й в дял имущество и получената сума за уравнение на дела й, както и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.6.2014г.
150 Гражданско дело No 204/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.6.2014г.
НАСТАНЯВА детето Д.А.Й., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в професионално приемно семейство на Р.М.М., с ЕГН ********** и М. П. М., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 23.05.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Д.А.Й., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.М. Й., с ЕГН **********,***, с детето Д.А.Й., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, за периода на настаняването всеки първи и трети понеделник от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 7.7.2014г.
151 Гражданско дело No 40/2014 Искове по СК В.Ц.Ш. Е.В.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.6.2014г.
ИЗМЕНЯ решение № 167/ 30.04.2013г., постановено по гражданско дело № 483/ 2013г. по описа на Районен съд – гр. Севлиево САМО в частта, касаеща родителските права относно родените по време на брака деца в следния смисъл : ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно родените по време на брака деца Ц.В. Ш., ЕГН ********** и В.В.Ш., ЕГН ********** на бащата В.Ц.Ш., ЕГН **********. Местоживеенето на децата Ц.В. Ш., ЕГН ********** и В.В.Ш., ЕГН ********** се определя на адреса на бащата В.Ц.Ш., ЕГН ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката Е.В.Д., ЕГН ********** с децата Ц.В. Ш., ЕГН ********** и В.В.Ш., ЕГН ********** всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, както и по един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА НА непълнолетното дете Ц.В. Ш., ЕГН ********** със съгласието на неговия баща В.Ц.Ш., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 85 (осемдесет и пет) лв, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законоустановени причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при просрочие. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА НА В.Ц.Ш., ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетното дете В.В.Ш., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 85 (осемдесет и пет) лв, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законоустановени причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при просрочие. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд гр. Дряново сумата от 244,80 лв (двеста четиридесет и четири лв 80 ст) – държавна такса върху размера на определената издръжка. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.7.2014г.
152 Гражданско дело No 84/2014 Други дела АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД В.И.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.6.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.И.Б., ЕГН **********,***, че дължи на „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. „***“ *** oфис сграда *** представлявано от пълномощника М.С. – юрисконсулт СУМАТА 588,34 лв (петстотин осемдесет и осем лв 34 ст) - главница, представляваща задължение по договор за кредит CrediHome № 1041-00076346, сключен на 27.10.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.12.2013г. до окончателното изплащане на вземането, СУМАТА 182,99 лв (сто осемдесет и два лв 99 ст) – договорна лихва от 27.10.2008г. до 13.07.2009г., както и СУМАТА 364,92 лв (триста шестдесет и четири лв 92 ст) – лихва за забава от 11.03.2009г. до 21.12.2013г. , за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. дело № 556/ 2013г. по описа на Районен съд гр. Дряново. ОСЪЖДА В.И.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, бул. „***“ *** oфис сграда *** представлявано от пълномощника М.С. – юрисконсулт СУМАТА 275 (двеста седемдесет и пет) лв – разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд -. гр. Габрово.
В законна сила от 17.7.2014г.
153 Гражданско дело No 203/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.6.2014г.
НАСТАНЯВА детето Е.Г.Г., ЕГН **********, в семейството на В.Г.Я., ЕГН ********** и Г.И.Я., ЕГН **********, двамата с адрес гр. ***, ул. *** със срок на настаняването 23.05.2016г. или до промяна в обстоятелствата. Препис от решението да се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Севлиево за изпълнение. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 2.7.2014г.
154 Гражданско дело No 205/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.6.2014г.
НАСТАНЯВА детето М.А.Й., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на М.К.В., ЕГН **********,*** за срок до 23.05.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето М.А.Й., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.М. Й., ЕГН ********** с детето М.А.Й., ЕГН ********** всеки първи и трети понеделник от месеца за периода на настаняването в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 2.7.2014г.
155 Гражданско дело No 183/2014 Издръжка Д.П.П. Р.И.И.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 24.6.2014г.
Прекратено по спогодба
В законна сила от 24.6.2014г.
156 Гражданско дело No 142/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие Г.М.М. М.М.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 25.6.2014г.
НАЛАГА мерки за защита на Г.М.М., ЕГН **********,*** за осъществено на 23.04.2014г., 01., 02 и 03.05.2014г. спрямо нея домашно насилие от М.М.А., ЕГН **********,***, КАТО: ЗАДЪЛЖАВА М.М.А., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Г.М.М., ЕГН **********,***. ОТСТРАНЯВА М.М.А., ЕГН **********,*** от обитаване на жилището на Г.М.М., ЕГН **********,***, за срок от една година, считано от 04.06.2014г. ЗАБРАНЯВА на М.М.А., ЕГН **********,*** да приближава жилището, в което живее Г.М.М., ЕГН **********,***, на разстояние до 200 метра, както и местата й за социални контакти в с. ***, общ. Дряново за срок от една година, считано от 04.06.2014г. НАЛАГА на М.М.А., ЕГН **********,*** ГЛОБА в размер на 200 лв (двеста лева) в полза на държавата. ОСЪЖДА М.М.А., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд гр. Дряново в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/. ОСЪЖДА М.М.А., ЕГН **********,*** да заплати на Г.М.М., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 100 лв (сто лева), представляващи адвокатски хонорар. ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита по чл. 15 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА М.М.А., ЕГН **********,***, че за изпълнението на наложените мерки следят Полицейските органи, като при неизпълнение на горната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата. Препис от решението и заповедта да се връчат на РУ „Полиция” по настоящия адрес на страните. Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните на 25.06.2014г.
В законна сила от 4.7.2014г.
157 Гражданско дело No 206/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.6.2014г.
НАСТАНЯВА детето Б.А.Ю., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в професионално приемно семейство на М.К.В., с ЕГН ********** ***, със срок на настаняване до 23.05.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност детето Б.А.Ю., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.М.Й., с ЕГН **********, и бащата А.М.Й., с ЕГН **********, двамата от гр. ***, ул. ***, с детето Б.А.Ю., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, за периода на настаняването всеки първи и трети понеделник от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-***, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 8.7.2014г.
158 НОХД No 82/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Ю.Г.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 25.6.2014г.
Ю.Г.К.
Мотиви от 27.6.2014г.
В законна сила от 10.7.2014г.
159 АНД No 30/2014 По Закона за митниците В.Д.В. МИТНИЦА ГР. СВИЩОВ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.6.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 21.7.2014г.
160 Гражданско дело No 167/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИФКОНИ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО на основание чл. 194, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК оспорването от страна на *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** на истинността на представеното от „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. пълномощно рег. № 22.01.2006г. на нотариус Д.С., рег.№ 267 на НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** ПРОТИВ „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 2 от ЗЗД за обявяване на нищожността на договор № 003/ 10.02.2011г. с нотариална заверка на подписите от 21.04.2011г. поради липса на съгласие, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявения от *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** ПРОТИВ „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД за обявяване на договор № 003/ 10.02.2011г. с нотариална заверка на подписите от 21.04.2011г. за нищожен поради противоречие с устава на ***, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ПРОГЛАСЯВА нищожността на чл. 13, ал. 2 от сключения между страните договор № 003/ 10.02.2011г. по предявения от *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** ПРОТИВ „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД поради противоречие с добрите нрави. ОТХВЪРЛЯ предявения от „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. против *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** иск с правно основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 20 000 лв, частично от 943 000 лв – дължима неустойка по чл. 13, ал. 2 от сключения между страните договор № 003/ 10.02.2011г. за периода от 23.11.2012г. до 10.02.2018г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. ДА ЗАПЛАТИ НА *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** сумата от 2 206,67 лв (две хиляди двеста и шест лв 67 ст) разноски. ОСЪЖДА *** в ***, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. *** представлявано от М.А.Х., ЕГН **********, чрез пълномощника си адвокат С.Ч. *** ДА ЗАПЛАТИ НА „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Д.Ц. сумата от 1 327,50 лв (хиляда триста двадесет и седем лв 50 ст) – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
161 Гражданско дело No 143/2014 Изменение на издръжка А.А.Т. А.И.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2014г.
ИЗМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНАТА по гражданско дело № 47/ 2013 година по описа на Дряновския районен съд ИЗДРЪЖКА, която А.И.Т., ЕГН **********,*** е осъден да заплаща на Л.В. П., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А.А.Т., ЕГН **********,***. ***, като я увеличава от 110 (сто и десет) лв на 150 (сто и петдесет) лв месечно, считано от 09.05.2014г. до настъпване на законови основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на изпадане в забава до пълното й изплащане. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 220 (двеста и двадесет) лв ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. На основание чл. 242, ал. 1, предложение 1 от ГПК постановява предварително изпълнение на решението в частта относно увеличения размер на присъдената издръжка. ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд държавна такса върху увеличението на издръжката 57,60 лв (петдесет и седем лв и 60 ст. ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА адвокат Р. И. *** на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА сумата 204,55 лв (двеста и четири лв 55 ст). ОСЪЖДА Л.В. П., ЕГН **********,***. *** ДА ЗАПЛАТИ НА А.И.Т., ЕГН **********,*** сумата от 63,64 лв (шестдесет и три лв 64 ст) – разноски съразмерно с отхвърлената част от иска. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му на страните – 30.06.2014г.
В законна сила от 21.8.2014г.
162 Гражданско дело No 166/2014 Други дела Р.И.И. И.И.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 30.6.2014г.
ВРЪЩА подадената искова молба с вх. № 1253/ 26.05.2014г. по гражданско дело № 166/ 2014г. на Дряновския районен съд на ищеца Р.И.И.. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 166/ 2014г. по описа на Дряновския районен съд .
В законна сила от 14.7.2014г.
163 Гражданско дело No 214/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2014г.
ПРОМЕНЯ мярката за закрила, взета по отношение на малолетното дете К.В.Ю., ЕГН ********** с решение № 107/ 13.03.2013г. по гражданско дело № 347/ 2013г. по описа на Севлиевски районен съд, като : ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето К.В.Ю., ЕГН ********** в семейство на неговата баба по майчина линия К.Х.Ш., ЕГН **********. НАСТАНЯВА детето К.В.Ю., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на М.И.М., ЕГН ********** и М.С.М., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 27.05.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето К.В.Ю., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката В.Ю.Е., ЕГН ********** с детето К.В.Ю., ЕГН ********** всеки първи и трети четвъртък от месеца за периода на настаняването в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.7.2014г.
164 Гражданско дело No 215/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2014г.
ПРОМЕНЯ мярката за закрила, взета по отношение на малолетното дете Х.В.Е., ЕГН ********** с решение № 108/ 13.03.2013г. по гражданско дело № 348/ 2013г. по описа на Севлиевски районен съд, като : ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Х.В.Е., ЕГН ********** в семейство на неговата баба по майчина линия К.Х.Ш., ЕГН **********. НАСТАНЯВА детето Х.В.Е., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на С.А.М., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 27.05.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Х.В.Е., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката В.Ю.Е., ЕГН ********** с детето Х.В.Е., ЕГН ********** всеки първи и трети четвъртък от месеца за периода на настаняването в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.7.2014г.
165 АНД No 47/2014 По ЗД по пътищата Д.Л.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 10.11.2014г.
166 АНД No 37/2014 Административни дела ФЕРО МАКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.7.2014г.
НП-изменено
В законна сила от 18.7.2014г.
167 Гражданско дело No 15/2014 Искове по СК Д.М.Г. А.С.Й. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.7.2014г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата М. Д.Г., с ЕГН ********** и Д. Д. Г., с ЕГН **********, на бащата Д.М.Г., с ЕГН **********,***, като майката А.С.Й., с ЕГН **********,***, ще има право на лични контакти с децата всяка втора събота от 10ч. до 17ч. и 10 дни през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата М. Д.Г., с ЕГН ********** и Д. Д. Г., с ЕГН **********, при бащата Д.М.Г., с ЕГН **********,***. ОСЪЖДА А.С.Й., с ЕГН **********,***, да заплаща на детето М. Д.Г., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.М.Г., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), платими до 25-то число всеки месец, считано от 15.01.2014г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ОСЪЖДА А.С.Й., с ЕГН **********,***, да заплаща на детето Д. Д. Г., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.М.Г., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 85.00 лв. (осемдесет и пет лева), платими до 25-то число всеки месец, считано от 15.01.2014г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдените издръжки, на осн. чл.242, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА А.С.Й., с ЕГН **********,***, да заплати на Д.М.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 560.00лв. (петстотин и шестдесет лева) разноски по делото на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ОСЪЖДА А.С.Й., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху присъдените размери на издръжките общо в размер на 252.00лв. (двеста петдесет и два лева. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 24.7.2014г.
168 Гражданско дело No 219/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.7.2014г.
НАСТАНЯВА детето М.Б.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ****** в професионално приемно семейство на Р.И.И., с ЕГН **********, и И.Й.М., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 06.06.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето М.Б.М., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Е. С. И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** *** и с местонахождение: гр. ***, ул. "*** и бащата Б.Р М., с ЕГН **********,***, с детето М.Б.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ****** за периода на настаняването всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-***, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 21.7.2014г.
169 АНД No 77/2014 По ЗД по пътищата В.П.Н.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.7.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 31.7.2014г.
170 АНД No 79/2014 По ЗД по пътищата М.Д.К. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.7.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 25.7.2014г.
171 Гражданско дело No 86/2014 Искове по КТ В.К.К. ПРИМА БИЛД ООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСЪЖДА „***" ООД, ЕИК***, гр. ***, ***, ***, представлявано от *** Л.И.И., да заплати на В.К.К., с ЕГН **********,***, сумата от 513,98лв. (петстотин и тринадесет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща дължимо, но неизплатено трудово възнаграждение по трудов договор № 1300/25.06.2013г. за периода от м. юли до м. септември 2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 14.03.2014г. до окончателното погасяване на задължението, на основание чл.128 т.2 КТ, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част до пълния предявен размер от 2700лв. и за периода от м. април до м. юни 2013г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „***" ООД, ЕИК***, гр. ***, ***, ***, представлявано от *** Л.И.И., да заплати на В.К.К., с ЕГН **********,***, сумата от 19.31лв. (деветнадесет лева и тридесет и една стотинки), представляваща законна лихва за забава върху сумата от 513,98лв. за периода от 30.10.2013г. до 13.03.2014г., на основание чл. 86 ЗЗД, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част, като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 242 ал. 1 от ГПК в частта, касаеща трудовото възнаграждение. ОТХВЪРЛЯ предявените от В.К.К., с ЕГН **********,***, против „***" ООД, ЕИК***, гр. ***, ***, ***, представлявано от *** Л.И.И., за заплащане на сумата от 1044.91лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. март 2012г., м. април 2012г., за м. май 2012г., м. септември 2012г. и м. октомври 2012г. по трудов договор №1049/14.04.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 13.03.2014г. до окончателното изплащане и за заплащане на мораторна лихва върху сумата от 1044.91лв. за периода от 30.10.2012г. до 13.03.2014г. в размер на 145.72лв., като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА „***" ООД, ЕИК***, гр. ***, ***, ***, представлявано от *** Л.И.И., да заплати на В.К.К., с ЕГН **********,***, сумата от 20.03лв. (двадесет лева и три стотинки), представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение, съобразно уважената част от исковете, последното на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА „***" ООД, ЕИК***, гр. ***, ***, ***, представлявано от *** Л.И.И., да заплати на основание чл.78 ал.6 ГПК, държавна такса върху уважените искове общо в размер на сумата от 100,00лв. (сто лева) по сметка на Районен съд –гр. Дряново. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от обявяването му на 08.07.2013г. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 28.10.2014г.
172 Гражданско дело No 9/2014 Искове по КТ Х.И.Х. ДРЯНОВО АВТО ООД - ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.7.2014г.
ОСЪЖДА “*** ***” ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** Л.Т.Л., да заплати на Х.И.Х., с ЕГН **********,***, сумата от 252,09лв. (двеста петдесет и два лева и девет стотинки), представляваща дължимо, но неизплатено трудово възнаграждение за м. юни 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2014г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 КТ, като отхвърля предявения иск в останалата част за сумата от 32,88 лв., представляваща трудово възнаграждение за три дни от м. юли 2013г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА “*** ***” ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** Л.Т.Л., да заплати на Х.И.Х., с ЕГН **********,***, сумата от 139,50 лв. (сто тридесет и девет лева и петдесет стотинки), представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както следва: 1 ден за 2012г. и за 10 дни за 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2014г. до окончателното изплащане, на основание чл. 224, ал. 1 от КТ. ОСЪЖДА “*** ***” ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** Л.Т.Л., да заплати на Х.И.Х., с ЕГН **********,***, сумата от 247,38 лв. (двеста четиридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки), представляваща обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2014г. до окончателното изплащане. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в тази част, на осн. чл. 242 ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА “*** ***” ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** Л.Т.Л., да заплати на Х.И.Х., с ЕГН **********,***, сумата от 1577, 90лв. (хиляда петстотин седемдесет и седем лева и деветдесет стотинки), представляваща обезщетение за незаконно задържане на трудовата книжка за периода от 03.08.2013г. до 03.01.2014г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2014г. до окончателното изплащане, на основание чл.226, ал.2 КТ, като отхвърля предявения иск в останалата част, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА “*** ***” ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** Л.Т.Л., да заплати на да заплати на адв. Р.Х.И. ***, с адрес на кантора гр. ***, ***, сумата от 1240,45лв. (хиляда двеста и четиридесет лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща адвокатско възнаграждение, съобразно броя и уважения размер на исковете, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “*** ***” ООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** Л.Т.Л., да заплати по сметка на РС – гр. *** сумата от 213.12 лв. (двеста и тринадесет лева и дванадесет стотинки), представляваща държавна такса върху уважените искове, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 7.11.2014г.
173 НОХД No 94/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Р.Д.М.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 22.7.2014г.
Р.Д.М.П.
В законна сила от 22.7.2014г.
174 Гражданско дело No 115/2014 Други дела П.К.М. К.П.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 23.7.2014г.
В законна сила от 8.6.2015г.
175 НОХД No 97/2014 Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО З.Н.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 23.7.2014г.
З.Н.М.
В законна сила от 23.7.2014г.
176 Гражданско дело No 104/2014 Делби Д.П.Ц. ХЛЕБОЗАВОД - НД ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.7.2014г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.П.Ц., ЕГН **********,*** и “*** – ***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя Д.Н.Г. на следния съсобствен недвижим имот : избени помещения под сгради с идентификатор 23947.501.1383.1, 23947.501.1383.2 и 23947.501.1383.7 по кадастралната карта на гр. ***, с административен адрес гр. ***, ул. ***, представляващи маза № 1 с площ от 99,5 кв. м., маза № 2 с площ 92,13 кв. м. и маза № 3 с площ 81,60 кв. м., които се намират под сграда с идентификатор 23947.501.1383.1; маза № 7 с площ от 112 кв. м., която се намира под сграда с идентификатор 23947.501.1383.2; маза № 8 с площ от 63 кв. м., в която е разположен главният колектор на канализацията на двата имота и маза № 9 с площ от 18 кв. м. под сграда с идентификатор 23947.501.1383.2. При делбата да се съставят два равни дяла – по един за всяка от страните. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.П.Ц., ЕГН **********,*** против “*** – ***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя Д.Н.Г. иск за делба на стълбище и антре с № 10 с площ от 43 кв. м., които се намират под собствеността на общите части на двата имота и са под сграда с идентификатор 23947.501.1383.2; коридор, свързващ избените помещения, който създава автономност (без преходност) на помещенията, който е под сгради с идентификатор 23947.501.1383.1 и 23947.501.1383.2., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.9.2014г.
177 Гражданско дело No 155/2014 Изменение на издръжка Б.Б.З. Д.Н.З. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.7.2014г.
ИЗМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНАТА с решение по гражданско дело № 126/ 2010 година по описа на Дряновския районен съд ИЗДРЪЖКА, която Д.Н. К., ЕГН **********,*** е осъдена да заплаща на Б.Б.З., с ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетното дете Б.Б. З., с ЕГН **********, двамата от гр. ***, ***, като я увеличава от 80 (осемдесет) лв на 85 (осемдесет и пет) лв месечно, считано от 16.05.2014г. до настъпване на законови основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на изпадане в забава до пълното й изплащане. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 120 (сто и двадесет) лв ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. На основание чл. 242, ал. 1, предложение 1 от ГПК постановява предварително изпълнение на решението в частта относно увеличения размер на присъдената издръжка. ОСЪЖДА Д.Н. К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд държавна такса върху увеличението на издръжката 7,20 лв (седем лв и 20 ст). ОСЪЖДА Б.Б.З.,*** ДА ЗАПЛАТИ НА Д.Н. К., ЕГН **********,*** сумата от 262,50 лв (двеста шестдесет и два лв 50 ст) – разноски съразмерно с отхвърлената част от иска. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му на страните – 24.07.2014г.
В законна сила от 11.8.2014г.
178 НОХД No 96/2014 ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО М.Р.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 24.7.2014г.
М.Р.М.
В законна сила от 24.7.2014г.
179 НОХД No 98/2014 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО М.П.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 24.7.2014г.
М.П.П.
В законна сила от 24.7.2014г.
180 Гражданско дело No 233/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.7.2014г.
НАСТАНЯВА детето Ц.А.Г., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в професионално приемно семейство на Р.И.П., с ЕГН ********** ***, със срок на настаняване до 26.06.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Ц.А.Г., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.Г.Й., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр. ***, местн. *** и местоживеене ***, с детето Ц.А.Г., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, за периода на настаняването всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 8.8.2014г.
181 Гражданско дело No 234/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.7.2014г.
НАСТАНЯВА детето Д.А.Г., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в професионално приемно семейство на Й.Г.Ж., с ЕГН **********, и Г.Г.Ж., с ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 26.06.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Д.А.Г., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А. Г. Й., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр. ***, местн. *** и местоживеене ***, с детето Д.А.Г., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, за периода на настаняването всеки втори и четвърти вторник от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 11.8.2014г.
182 НОХД No 83/2014 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО В.Д.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 29.7.2014г.
В.Д.В.
В законна сила от 29.7.2014г.
183 НОХД No 83/2014 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО В.Д.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 29.7.2014г.
В.Д.В.
184 Гражданско дело No 172/2013 Делби Т.И.Ц. Т.Д.Г.,
Г.Д.Й.,
Г.Д.Г.,
Н.Н.Д.,
Н.С.Г.,
Н.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
И.Ц.Ц.,
Х.С.А.,
С.Х.И.,
В.Х.С.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.7.2014г.
ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Т.И.Ц., с ЕГН **********, от гр. ***, кв. ***, ул. „***" № **; Т.Д.Г., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. ***, Г.Д. Й., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. ***; Г.Д.Г., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. ***; Н.Н.Д., с ЕГН **********, от гр. ***, ***, Н.С.Г., с ЕГН **********, от гр. ***, бул. ***; Н.Г.Д., с ЕГН **********, от гр. ***, ***; Г.Д.Д., с ЕГН **********, от гр. ***, ***, на следния недвижим имот, описан в нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 384, том II, peг. № 2108, дело № 347/2008г. на Нотариус А.А., рег. № *** в НК, с район на действие PC гр. ***, като: поземлен имот № 1254 (хиляда двеста петдесет и четири) по кадастралния план на гр. Дряново с площ от 342.4 (триста четиристотин и две цяло и четири десети) кв.м., ведно с построената в него паянтова едноетажна жилищна сграда върху 65.36 (шестдесет и пет цяло и тридесет и шест) кв.м., при граници: улица, ПИ 1255 на Г.В.И. и наследници на В.Г.И., ПИ 1253 на наследници на В.С.Ч., ПИ 1256 на Р. С. Г. и С.Р.С., ПИ 6254 на Ц.И.В. и ПИ 1257 на М.И.И. и Р.И.К., а в скица № 4222/20.06.2013г. на СГКК-гр. *** описан, като поземлен имот с идентификатор 23947.501.1254, с адрес гр. ***, ул. ***, с площ 323 (триста двадесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, номер по предходен план 1254, кв. 117, при съседи: 23947.501.9538, 23947.501.1253, 23947.501.6254, 23947.501.1257, 23947.501.1256 и 23947.501.1255, заедно със сградата, попадаща върху имота с идентификатор 23947.501.1254.1, застроена площ 69 (шестдесет и девет) кв.м., брой етажи – 1, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна ПРИ КВОТИ : 6/24 ид. части за Т.И.Ц. 4/24 ид. части за Т.Д.Г. 4/24 ид. части за Г.Д.Й. 4/24 ид. части за Г.Д.Г. 2/24 ид. части за Н.Н.Д. 2/24 ид. части за Н.С.Г. 1/24 ид. част за Н.Г.Д. и 1/24 ид. част за Г.Д.Д., КАТО ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.И.Ц., с ЕГН **********, от гр. ***, кв. ***, ул. „***" иск за делба на описания по-горе недвижим имот против И.Ц.Ц., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. „***" и Х.С.А., с ЕГН **********, от с. ***, общ. ***, обл. ***, ул. ***, С.Х.И., с ЕГН **********, от с. ***, общ. ***, обл. ***, ул. *** и В.Х.С., с ЕГН **********, с постоянен адрес ****** и настоящ адрес ****** ***, последните трима в качеството им на правоприемници на С.Г.А., починала в хода на процеса на 31.07.2013г., акт за смърт № 16/31.07.2013г. на с. ***, общ. ***, като неоснователен и недоказан. ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 384, том II, peг. № 2108, дело № 347/2008г. на Нотариус А.А., рег. № *** в НК, с район на действие PC гр. ***, в частта, с която се признават права на собственост над 4/24 (четири двадесет и четвърти) идеални части на Т.Д.Г., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. ***, върху поземлен имот № 1254 (хиляда двеста петдесет и четири) по кадастралния план на гр. *** с площ от 342.4 (триста четиристотин и две цяло и четири десети) кв.м., ведно с построената в него паянтова едноетажна жилищна сграда върху 65.36 (шестдесет и пет цяло и тридесет и шест) кв.м., при граници: улица, ПИ 1255 на Г.В.И. и наследници на В.Г.И., ПИ 1253 на наследници на В.С.Ч., ПИ 1256 на Р. С. Г. и С.Р.С., ПИ 6254 на Ц.И.В. и ПИ 1257 на М.И.И. и Р.И.К., на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните. След влизане в сила на решението по допускане на делбата делото да докладва за подготовка във втората фаза.
185 Гражданско дело No 257/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 31.7.2014г.
НАСТ.ВА детето Т.Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, ***, в професионално приемно семейство на Д.Н.М., с ЕГН **********, с адрес *** със срок на насТ.ване – до 10.07.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Т. Т.И., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т.Б. И., с ЕГН **********, с постоянен адрес ****** и настоящ адрес ******, с детето Т. Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, ***, за периода на насТ.ването всеки първи и трети вторник от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 13.8.2014г.
186 Гражданско дело No 258/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 31.7.2014г.
НАСТАНЯВА детето С.Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, ***, в професионално приемно семейство на Д.Н.М., с ЕГН **********, с адрес *** със срок на настаняване – до 10.07.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето С.Т.И., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т. Б.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес ****** и настоящ адрес ******, с детето С.Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, ***, за периода на настаняването всеки първи и трети вторник от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 13.8.2014г.
187 АНД No 49/2014 Административни дела К.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.8.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 25.8.2014г.
188 АНД No 53/2014 По ЗД по пътищата Л.Д.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.8.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 13.11.2014г.
189 НЧХД No 84/2014 НЧХД Р.И.И.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 5.8.2014г.
В законна сила от 22.8.2014г.
190 Гражданско дело No 147/2014 Изменение на издръжка С.И.И. И.С.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2014г.
ИЗМЕНЯВА размера на определената с Решение № 86/27.07.2005г. по гр.д. № 14/2005г. на Дряновски районен съд издръжка, като ОСЪЖДА И.С.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес ****** и настоящ адрес ******, да заплаща на сина си С.И.И., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Ц.Ц.И., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 85.00лв. (осемдесет и пет лева), считано от 13.05.2014г. - датата на завеждане на исковата молба до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 150 от СК, като отхвърля иска в останалата част до пълния претендиран размер от 100лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в уважената част, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА И.С.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес ****** и настоящ адрес ******, да заплати на Ц.Ц.И., с ЕГН **********,*** сумата от 170лв. (сто и седемдесет лева) разноски за адвокатско възнаграждение съразмерно с уважената част от иска, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. Оставя без уважение искането на адв. Р.И. от ГАК за присъждане на адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 1, т. 2 вр. ал. 2 ЗА съобразно отхвърлената част от иска, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 07.08.2014г.
В законна сила от 22.8.2014г.
191 АНД No 45/2014 По ЗД по пътищата И.Б.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 20.11.2014г.
192 НОХД No 107/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.З.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 8.8.2014г.
Д.З.Г.
В законна сила от 8.8.2014г.
193 АНД No 18/2014 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЕТ С.Б.Е.- С.М. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.8.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 3.12.2014г.
194 Гражданско дело No 210/2014 Развод по взаимно съгласие С.В.С. В.Р.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.В.С., с ЕГН **********, и В.Р.С., с ЕГН **********,***, сключен на 23.11.2006 г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ***. на общ. ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетните деца Р.С. С., с ЕГН **********, и С.С. С., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката В.Р.С., с ЕГН **********,***. Малолетните деца Р.С. С., с ЕГН **********, и С.С. С., с ЕГН **********, ще имат местоживеене ***. За бащата С.В.С., с ЕГН **********,***, СЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с децата Р.С. С., с ЕГН **********, и С.С. С., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 14,00 часа в събота до 14,00 часа в неделя, както и по всяко друго време по предварителна уговорка с майката. Бащата С.В.С., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Р.С. С., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.Р.С., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), до 15-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. Бащата С.В.С., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете С.С. С., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.Р.С., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), до 15-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. След прекратяване на брака В.Р.С. ще носи предбрачното си фамилно име – Д. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо недвижим имот, находящ се в гр. ***, ул. „*** именно: урегулиран поземлен имот XI - *** в квартал 52, по плана на гр. ***, целият с площ от 424,45 кв.м., при граници: от две страни улици, собственост на община ***, УПИ *** – за индивидуално застрояване и УПИ *** – за индивидуално застрояване, заедно с построените в него: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53,41 кв.м. и едноетажна масивна стопанска сграда /външна баня и тоалетна/ със застроена площ 5,90 кв.м., както и всички подобрения, приращения и насаждения в имота, се ПРЕДОСТАВЯ на съпругата В.Р.С., с ЕГН **********,***. В дял на В.Р.С., с ЕГН **********,***, се възлага и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот, описан в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** от 12.08.2008г. на Нотариус *** в НК, с район на действие PC гр. ***, като: урегулиран поземлен имот XI - *** /единадесет римско, ***/ в квартал 52 /петдесет и втори/, по плана на гр. ***, целият с площ от 424,45 кв.м. /четиристотин двадесет и четири цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници: от две страни улици, собственост на община ***, УПИ *** – за индивидуално застрояване и УПИ *** – за индивидуално застрояване, заедно с построените в него: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 53,41 кв.м. /петдесет и три цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ и едноетажна масивна стопанска сграда /външна баня и тоалетна/ със застроена площ 5,90 кв.м. /пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, както и всички подобрения, приращения и насаждения в имота, а в скица № ***. на СГКК-гр. Габрово описан, като поземлен имот с идентификатор 23947.501.*** /двадесет и три хиляди, деветстотин четиридесет и седем, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин петдесет и пет/ по кадастралната карта на града, целият с площ от 386 кв.м. /триста осемдесет и шест квадратни метра/ при съседи 23947.501.9589, 23947.501.9654, 23947.501.1754. Имотът е придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** от 12.08.2008г. на Нотариус *** в НК, с район на действие PC гр. ***. Данъчната оценка на имота е 17238,10лв. Страните заявяват, че всички движими вещи, придобити през време на брака, са поделили доброволно предварително и всеки е получил по предпочитание желаните от него вещи. Страните нямат набрани парични влогове в левове и валута със семейни средства, държавни ценни книжа, акции, облигации, бонове и др. и нямат претенции един спрямо друг за такива. Кредитът по Договор за предоставяне на ипотечен кредит, сключен на 12.08.2008г. между “Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959, и С.В.С., с ЕГН **********, ще се изплаща от В.Р.С., с ЕГН **********. С това споразумение се слага край на каквито и да били спорове за брачно имущество и страните нямат претенции повече помежду си. ОСЪЖДА С.В.С., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдените издръжки общо в размер на 129.60лв. (сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). ОСЪЖДА В.Р.С., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 344.76лв. (триста четиридесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща държавна такса върху стойността на възложеното й в дял имущество.
В законна сила от 13.8.2014г.
195 Гражданско дело No 254/2014 Чл.19 ЗГР М.А.А.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.8.2014г.
ДОПУСКА да се извърши промяна на собственото име на М.А.А., с ЕГН **********,***, от М. на Г., на основание чл. 19, ал. 1 ЗГР. Делото е разгледано и решението - постановено, при участие на заинтересованото лице – Община Разград. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Заверен препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Разград за вписване на промяната в регистъра за гражданското състояние. Препис от решението да се изпрати на Дряновска районна прокуратура за сведение.
В законна сила от 15.8.2014г.
196 Гражданско дело No 135/2014 Други дела ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД С.В.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.8.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, бул. ***, представлявано от пълномощника А.Р.П. – юрисконсулт, че С.В.Т., ЕГН **********,*** дължи заплащането на следните суми, присъдени въз основа на Заповед за изпълнениена парично задължение въз основа на документ № 781/ 06.12.2012г., издадена по ч.гр.д. № 693/2012г. по описа на Районен съд гр. Дряново, а именно : СУМАТА от 477,35 лева (четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки), представляваща главница по отпуснат на 16.05.2007 г. договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на ***, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.12.2012 г. до окончателното изплащане на вземането и СУМАТА от 186,32 лева (сто осемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки), представляваща лихва за забава за периода от 12.03.2012 г. до 05.12.2012 г. ОСЪЖДА С.В.Т., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, бул. ***, представлявано от пълномощника А.Р.П. – юрисконсулт сумата от 300 (триста) лева, представляваща стойността на направените в настоящото производство разноски на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.12.2014г.
197 АНД No 81/2014 Административни дела АЛЕКС-РС ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.8.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 18.9.2014г.
198 Гражданско дело No 272/2014 Развод по взаимно съгласие А.И.А.,
М.И.А.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/ ***, сключен на ***г. в гр. *** между А.И.А., ЕГН **********,***. *** и М.И.А., ЕГН **********,***. ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Родителските права по отношение на непълнолетното дете И. А.А., ЕГН ********** се предоставят на майката М.И.А., ЕГН **********. Местоживеенето на детето И. А.А. се определя при майката М.И.А.. Относно издръжката на непълнолетното дете – А.И.А., ЕГН ********** ще заплаща на детето си И. А.А., ЕГН ********** със съгласието на неговата майка М.И.А., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150 (сто и петдесет) лева, считано от датата на завеждане на делото (18.08.2014г.) до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й. Относно режима на личните отношения - За бащата А.И.А., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето И. А.А., ЕГН ********** – да го взема всяка първа и трета събота и неделя от месеца, един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск и през половината от Коледната и Великденска ваканция. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище, находящо се в град ***, ул. ***, същото се предоставя на М.И.А., ЕГН ********** до навършване на пълнолетие на детето И. А.А., ЕГН **********. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име И.. Относно имуществените отношения – имуществото, придобито през време на брака на молителите, след прекратяването му и влизане в сила на решението за развод остава в обикновена съсобственост при равни права между тях. ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН **********,***. *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново държавна такса върху определената издръжка в размер на 108 лв (сто и осем лв). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.8.2014г.
199 Гражданско дело No 280/2014 Други дела М.Н.М. ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 3.9.2014г.
200 НЧХД No 111/2014 НЧХД Р.И.И.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Разпореждане от 4.9.2014г.
В законна сила от 23.9.2014г.
201 Гражданско дело No 279/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.9.2014г.
В законна сила от 20.10.2014г.
202 Гражданско дело No 178/2014 Изменение на издръжка М.К.Б. К.Б.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.9.2014г.
ОСЪЖДА К.Б.Б., ЕГН **********, гр. ***, ***, ул. *** ДА ЗАПЛАТИ на Ф.М.А., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М.К.Б., ЕГН **********,*** УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР на месечната издръжка, определена с решение № 27/ 30.04.2010г. по гражданско дело № 391/ 2009г. на Районен съд гр. Дряново от 60 (шестдесет) на 100 (сто) лв, считано от 02.06.2014 год. до десето число на месеца за текущия месец до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска - до окончателното изплащане. ОСЪЖДА К.Б.Б., ЕГН **********, гр. ***, ***, ул. *** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявения иск в размер на 57,60 лв (петдесет и седем лв 60 ст). На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.9.2014г.
203 Гражданско дело No 262/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Т.С. В.И.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.9.2014г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на М.Т.С., с ЕГН **********,***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВА В.И.Б., с ЕГН ********** ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Т.С., с ЕГН **********,***, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от домашното насилие; ЗАБРАНЯВА на В.И.Б., с ЕГН ********** ***, да приближава М.Т.С., с ЕГН ********** и жилището, в което живее същата на адрес гр. ***, ул. ***, както и жилището, което същата обитава в почивните дни, находящо се в с. ***, общ. Дряново, собственост на баща й Т.М.С., на разстояние по-близо от 50 метра за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за защита от домашното насилие. ОПРЕДЕЛЯ ВРЕМЕННО местоживеене на детето Л.В. Б., с ЕГН ********** при родителя, който не е извършил насилието – М.Т.С., с ЕГН **********,*** за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за защита от домашното насилие. ОСЪЖДА В.И.Б., с ЕГН ********** ***, да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /двеста лева / в полза на Държавата, чрез ДРС, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА В.И.Б., с ЕГН ********** ***, да заплати ДТ в размер на 50.00лв. /петдесет лева/, чрез ДРС на основание чл. 11, ал. 2 от ЗЗДН. ОСЪЖДА В.И.Б., с ЕГН ********** ***, да заплати на М.Т.С., с ЕГН **********,***, сума в размер на 300 лв. /триста лева/ – разноски по делото, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗЗДН. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчат на страните, както и на РУ „Полиция“ –гр. Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
В законна сила от 25.9.2014г.
204 НОХД No 132/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.К.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 16.9.2014г.
Б.К.М.
В законна сила от 16.9.2014г.
205 Гражданско дело No 290/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.9.2014г.
В законна сила от 1.10.2014г.
206 НОХД No 58/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО В.В.К.,
И.Н.И.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 24.9.2014г.
В.В.К.
И.Н.И.
Мотиви от 8.10.2014г.
В законна сила от 9.10.2014г.
207 Гражданско дело No 294/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 26.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Д.Л.К., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на Р.И.И., ЕГН ********** и И.Й.И., ЕГН **********,*** Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 6.10.2014г.
208 АНД No 78/2014 По ЗД по пътищата К.П.Д. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 26.9.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
209 АНД No 95/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО П.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.9.2014г.
П.Д.Д.
Мотиви от 13.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
210 НОХД No 67/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Г.В.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 30.9.2014г.
Г.В.Г.
Мотиви от 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
211 НОХД No 118/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Х.В.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 1.10.2014г.
Х.В.Б.
В законна сила от 1.10.2014г.
212 Гражданско дело No 32/2014 Облигационни искове Т.Й.Д.,
Н.С.Д.,
Н.С.Д.
С.Й.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 2.10.2014г.
В законна сила от 5.12.2014г.
213 Гражданско дело No 293/2014 Развод по взаимно съгласие К.Г.Г.,
Д.И.Г.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 2.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № **/***г., сключен в гр. Дряново между К.Г.Г., ЕГН **********,*** и Д.И.Г., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Дряново, ул. ***, същото след развода ще се ползва от К.Г.Г., ЕГН **********. Молителката Д.И.Г. го е напуснала и няма претенции за ползването му. Относно придобитите по време на брака движими и недвижими имущества – лек автомобил марка “ТОЙОТА КОРОЛА ВЕРСО” с рег. № ***, рама *** и застрахователна стойност от 500 (петстотин) лв се получава в дял и остава в изключителна собственост на К.Г.Г., ЕГН **********,***. Молителката Д.И.Г. не желае парично уравнение на дела си при делбата на МПС. Всички останали вещи, придобити от молителите по време на брака им, са поделени доброволно между тях и същите нямат взаимни претенции от имуществен характер. Заемът с клиентски № ***/***г. към “Обединена българска банка” АД ще се заплаща от молителката Д.И.Г., ЕГН **********. Заемът с клиентски № ***/***г. към “СИБАНК” ЕАД ще се заплаща от молителя К.Г.Г., ЕГН **********. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име Й.. ОСЪЖДА Д.И.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. ОСЪЖДА К.Г.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново държавна такса върху дела му от имуществото в размер на 10 (десет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.10.2014г.
214 Гражданско дело No 172/2014 Облигационни искове М.С.И. Д.М.П. БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
215 АНД No 92/2014 По ЗД по пътищата Д.П.П. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.10.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 8.12.2014г.
216 НОХД No 105/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО С.М.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 6.10.2014г.
С.М.М.
Мотиви от 16.10.2014г.
В законна сила от 21.10.2014г.
217 Гражданско дело No 303/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие И.М.Т. П.Д.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 8.10.2014г.
В законна сила от 18.3.2015г.
218 НОХД No 139/2014 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Х.Х.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 8.10.2014г.
Х.Х.С.
В законна сила от 8.10.2014г.
219 НОХД No 141/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО З.Н.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 8.10.2014г.
З.Н.М.
В законна сила от 8.10.2014г.
220 АНД No 126/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО С.А.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.10.2014г.
С.А.Г.
Мотиви от 22.10.2014г.
В законна сила от 24.10.2014г.
221 Гражданско дело No 114/2014 Други дела ГАЗТРЕЙД АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ДРЯНОВО - АВТО ООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 5.11.2014г.
222 Гражданско дело No 184/2014 Развод и недейств. на брака Д.А.Д. М.П.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Д.А.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и М.П.Д., с ЕГН **********,***, сключен на 12.10.2013г. в гр. Казанлък с Акт за граждански брак № ***г. на община Казанлък, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 49, ал. 4 от СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете А. Д.Д., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката М.П.Д., с ЕГН ********** ***. Местоживеенето на детето А. Д.Д., с ЕГН **********, се определя на адреса на майката в гр. ***, ул. ***. За бащата Д.А.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с малолетния му син А. Д.Д., с ЕГН **********, всяка неделя от месеца, за времето от 10 ч. до 17,00 ч. в присъствието на майката. Бащата Д.А.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете А. Д.Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Д., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 130,00 лв. (сто и тридесет лева), считано от 01.07.2014г., като издръжката ще се заплаща до 15-то число на месеца за текущия месец по банкова сметка, ***. Ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. ***, ул. ***, собственост на М.П.Д., се предоставя за ползване на съпругата М.П.Д., с ЕГН **********. След прекратяване на брака, М.П.Д. ще носи предбрачното си фамилно име – Б.. Съпрузите нямат придобито по време на брака си недвижимо имущество в режим на СИО. Разноските остават за страните така както са направени.
В законна сила от 16.10.2014г.
223 АНД No 48/2014 Административни дела С.П.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 27-0000115/ 11.03.2014г. на и.д. Директор на Регионална дирекция „Автомобилна Администрация" - Габрово,
В законна сила от 5.11.2014г.
224 НОХД No 144/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.П.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 16.10.2014г.
П.П.В.
В законна сила от 16.10.2014г.
225 АНД No 102/2014 По ЗД по пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0828748 за налагане на глоба за нарушение за скорост, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР - Габрово
В законна сила от 10.11.2014г.
226 АНД No 110/2014 По ЗД по пътищата Х.М.Б. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0837953 за налагане на глоба за нарушение за скорост, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР - Габрово
В законна сила от 14.11.2014г.
227 АНД No 116/2014 По ЗД по пътищата П.Д.М. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0837796 за налагане на глоба за нарушение за скорост, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР - Габрово
В законна сила от 13.11.2014г.
228 АНД No 119/2014 По ЗД по пътищата В.Н.И. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0838057 за налагане на глоба за нарушение за скорост, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР - Габрово
В законна сила от 10.11.2014г.
229 АНД No 122/2014 По ЗД по пътищата С.Н.С. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0837758 за налагане на глоба за нарушение за скорост, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР - Габрово
В законна сила от 12.11.2014г.
230 Гражданско дело No 310/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.10.2014г.
НАСТАНЯВА детето В.К.Н., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, ***, в професионално приемно семейство на М.Д.М., с ЕГН **********, и М.В.М., с ЕГН **********, с адрес ***, със срок на настаняване настаняване до 21.09.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето В.К.Н. с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на родителите М.В.Г. - Н.а, с ЕГН **********, и К. Н.Н., с ЕГН **********,***, с детето В.К.Н., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, ***, всеки първи и трети петък от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ОЗД в присъствието на социален работник или в приемното семейство.
В законна сила от 3.11.2014г.
231 Гражданско дело No 273/2014 Издръжка Б.И.Б. И.И.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСЪЖДА И.И.Б., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАЩА на Б.И.Б., ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на майка си Г.Г.Н., ЕГН **********, двамата от гр. *** , *** ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 120 (сто и двадесет) лв, считано от 19.08.2014 год. до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска - до окончателното изплащане. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 150 (сто и петдесет) лв ОТХВЪРЛЯ предявения иск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА И.И.Б., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАТИ на Б.И.Б., ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на майка си Г.Г.Н., ЕГН **********, двамата от гр. *** , *** МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА за минало време в размер на 120 (сто и двадесет) лв за периода от 20.08.2013 год. до 19.08.2014г., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 150 лв, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за определената издръжка. ОСЪЖДА И.И.Б., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд – Дряново държавна такса върху размера на определената издръжка по чл. 143 от СК в размер на 172,80 лв (сто седемдесет и два лв 80 ст), както и държавна такса върху определената издръжка за минало време в размер на 57,60 лв (петдесет и седем лв 60 ст). ОСЪЖДА И.И.Б., ЕГН **********,*** на основание чл. 78, ал. 1 и ал. 5 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на Б.И.Б., ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на майка си Г.Г.Н., ЕГН **********, двамата от гр. *** , *** направените по делото разноски в размер на 240 (двеста и четиридесет) лв. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от обявяването му на страните – 22.10.2014г. чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 26.11.2014г.
232 АНД No 135/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО К.П.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.10.2014г.
К.П.П.
Мотиви от 5.11.2014г.
В законна сила от 7.11.2014г.
233 АНД No 89/2014 Административни дела ВАП ООД ШУМЕН ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.10.2014г.

В законна сила от 20.11.2014г.
234 НОХД No 145/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО К.Ц.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 27.10.2014г.
К.Ц.С.
В законна сила от 27.10.2014г.
235 НОХД No 150/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.А.Я. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 28.10.2014г.
И.А.Я.
Мотиви от 28.10.2014г.
В законна сила от 4.11.2014г.
236 Гражданско дело No 251/2014 Развод и недейств. на брака Р.Г.А. И.А.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № 0049/ 29.09.2002г., сключен в гр. ***, между И.А.А.,*** и Р.Г.А., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно роденото от брака дете. Упражняването на родителските права по отношение на детето А.И. А., ЕГН ********** се възлага на майката Р.Г.А., ЕГН ********** и местоживеенето на детето се определя на адреса на майката. Относно режим за лични контакти. На И.А.А.,*** се определя следния режим на лични контакти с детето А.И. А., ЕГН ********** : всяка първа и трета събота и неделя от месеца. За Коледните и великденските празници по два дни и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата И.А.А.,*** ще заплаща на Р.Г.А., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А.И. А., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100 (сто) лв, считано от датата на завеждане на исковата молба (18.07.2014г.) с падеж първо число на месеца, за който се дължи до настъпване на законно основание за изменение или прекратяване на издръжката. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ***, ***, същото след развода ще се ползва от И.А.А., ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите : Молителитеъэ заявяват, че по време на брака не са придобили недвижими имоти. Всички движими вещи, семейна имуществена общност, са поделили доброволно. Относно фамилното име на молителката след развода - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име - Г.. ОСЪЖДА И.А.А.,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса върху определената издръжка в размер на 72 лв (седемдесет и два лв). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.10.2014г.
237 Гражданско дело No 297/2014 Издръжка М.С.Д. Д.Г.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.С.Д., ЕГН **********,*** и Д.Г.Д., ЕГН **********,*** споразумение, както следва : Относно упражняването на родителските права – родителските права по отношение на малолетното дете на молителите С.Д. Д., ЕГН ********** се възлагат за упражняване на майката М.С.Д., ЕГН **********,***. Относно местоживеенето на малолетното дете – местоживеенето на детето С.Д. Д., ЕГН ********** се определя на адреса на майката, който към настоящия момент е гр. ***, ул. ***. Относно издръжката на детето – Д.Г.Д., ЕГН **********,*** се задължава да заплаща на М.С.Д., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на детето С.Д. Д., ЕГН **********, ежемесечна издръжка за детето в размер на 120 (сто и двадесет) лв, считано от датата на подаване на исковата молба (23.09.2014г.) до 10-то число на месеца за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменението й, както и се задължава да заплати издръжка за минало време от 01.09.2014г. до 23.09.2014г. в размер на 88 (осемдесет и осем) лв. Относно режима на личните контакти – Д.Г.Д., ЕГН **********,*** ще осъществява лични контакти с малолетното дете С.Д. Д., ЕГН ********** всяка първа и трета неделя на месеца от 09,00 ч до 18,00 ч през лятото и до 16,00 ч през зимата според лятното и зимно часово време, както и по един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и по всяко друго време по споразумение между страните. Относно разноските Д.Г.Д., ЕГН **********,*** се задължава да заплати до 30.10.2014г. на М.С.Д., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лв. ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд Дряново държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер на 86,40 лв (осемдесет и шест лв 40 ст). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.10.2014г.
238 АНД No 101/2014 По ЗД по пътищата Г.Х.Н. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К, № 0828808 на ОД на МВР Габрово
В законна сила от 27.11.2014г.
239 АНД No 109/2014 По ЗД по пътищата Н.С.Д. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0838958 на ОД на МВР Габрово
В законна сила от 24.11.2014г.
240 АНД No 112/2014 По ЗД по пътищата С.И.С. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0837991, издаден от ОД на МВР Габрово
В законна сила от 24.11.2014г.
241 АНД No 113/2014 По ЗД по пътищата А.П.В. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0838000 издаден от ОД на МВР Габрово
В законна сила от 19.11.2014г.
242 АНД No 120/2014 По ЗД по пътищата Е.Л.Д. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0839956 издаден от ОД на МВР Габрово
В законна сила от 19.11.2014г.
243 АНД No 123/2014 По ЗД по пътищата К.С.Б. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш на ОД на МВР Габрово
В законна сила от 19.11.2014г.
244 АНД No 87/2014 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.10.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 2.2.2015г.
245 АНД No 80/2014 По ЗД по пътищата К.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.11.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 11.2.2015г.
246 Гражданско дело No 150/2014 Изменение на издръжка Л.М.А. А.С.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Л.М.А., ЕГН **********,***, против А.С.А., ЕГН **********,***, иск по чл. 143, ал. 4 във вр. чл. 137 от СК за присъждане на добавка в размер от 30 лв. към дължимата от А.С.А. и определена по съдебен ред с Решение № 260/24.07.2012г. по гр.д. № 77/2011г. на Габровски окръжен съд издръжка за детето Г. А.А., ЕГН **********,*** **, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му – 04.11.2014г.
В законна сила от 19.11.2014г.
247 АНД No 90/2014 По ЗД по пътищата М.Р.С. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.11.2014г.
Отменя НП
В законна сила от 21.11.2014г.
248 АНД No 100/2014 Административни дела ЧЕХ-99 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.11.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 25.11.2014г.
249 Гражданско дело No 260/2014 Искове по КТ С.Л.Л. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.11.2014г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на С.Л.Л., с ЕГН **********,***, следните суми: сумата от 1860 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. април 2013г. до м. септември 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 01.08.2014г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 от КТ, както и сумата от 156,88 лв. (сто петдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща мораторна лихва върху сумата от 1860 лв. за периода от 01.10.2013г. до 30.07.2014г. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати на адв. Р.Х.И. от АК гр. Габрово, с ЕГН **********, с адрес на кантора гр. Дряново, ул. “Шипка” № 95, сумата от 660,20 лв. (шестстотин и шестдесет лева и двадесет стотинки), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 във вр. ал. 2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Н.Й.К., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 124.40 лв. (сто двадесет и четири лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху уважените искове, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 6.11.2014г.
250 Гражданско дело No 309/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Н.М.Ж., с ЕГН **********, в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия М.М.Ж., с ЕГН **********, и Д.Г.Ж., с ЕГН **********,***, с цел отглеждане и възпитание на детето в биологичното семейство на майката М.Д.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, кв. ***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 19.11.2014г.
251 Гражданско дело No 101/2014 Делби Г.Г.В. К.Г.В.,
Ц.Г.Д.,
И.Н.С.,
Н.Н.Ц.,
Н.Т.Х.,
Ц.Г.Х.,
Б.Х.И.,
Г.Х.Х.,
Т.И.Т.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.11.2014г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Г.В., ЕГН **********,*** ***, К.Г.В., ЕГН **********,*** ***, Ц.Г.Д., ЕГН **********,***, И.Н.С.,***, ***, Н.Н.Ц., ЕГН **********,***, Н.Т.Х.,***, Ц.Г.Х.,***, Б.Х.И., ЕГН **********,***. ***, Г.Х.Х.,*** и Т.И.Т., ЕГН **********,*** на следните съсобствени поземлени имоти : 1.ИМОТ № 182013 (едно осем две нула едно три) по картата на възстановената собственост на землището на с. ***, общ. Дряново с площ от 18,100 дка (осемнадесет цяло и една десета дка), представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, находящ се в местността “***”, при граници (съседи) : 182014 – дървопроизводителна площ на Н.И.Г., 182020 – дървопроизводителна площ на наследници на П.Г.П., 182019 – залесена територия на МЗГ – ДЛ, 182027 – залесена територия наследници на Й. С. П., 182012 – дървопроизводителна площ на наследници на С.Г. К., 054004 – овощна градина на земи по чл. 19 ЗВСЗЗ и 046051 – нива на наследниците на Н.Д.С. при следните квоти : за Г.Г.В. - 72/189 идеални части, за Т.И.Т.– 45/ 189 идеални части от имота, за всеки от ответниците К.Г.В., Ц.Г.Д., И.Н.С., Н.Н.Ц. и Н.Т.Х. - по 12/189 идеални части и за всеки от ответниците Ц.Г.Х., Б.Х.И. и Г.Х.Х. – по 4/ 189 идеални части; 2. ИМОТ № 240002 (две четири нула нула нула две) по картата на възстановената собственост на землището на с. ***, общ. Дряново с площ от 10,000 (десет) дка, представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, находящ се в местността “***”, при граници (съседи) : 24003 – дървопроизводителна площ на наследниците на Д. И. Н., 036025 – нива на община Дряново, 036027 – нива на наследниците на Д. Н. К., 240001 - дървопроизводителна площ на наследници на В.Д.С., 240021 – дървопроизводителна площ на Държавно лесничейство при следните квоти : за Г.Г.В. – 18/54 идеални части, за Т.И.Т. – 18/54 идеални части от имота, за всеки от ответниците К.Г.В., Ц.Г.Д., И.Н.С., Н.Н.Ц. и Н.Т. Х. - по 3/ 54 идеални части и за всеки от ответниците Ц.Г.Х., Б.Х.И. и Г.Х.Х. – по 1/54 идеални части; Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването м
В законна сила от 9.12.2014г.
252 Гражданско дело No 351/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.11.2014г.
НАСТАНЯВА детето А.Н.М., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на Р.И.Д.,*** със срок на настаняване до 10.10.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето А.Н.М., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Н.М.М., ЕГН ********** с детето А.Н.М., ЕГН ********** всеки първи и трети понеделник от месеца за периода на настаняването, които да се провеждат в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.11.2014г.
253 АНД No 99/2014 По ЗД по пътищата С.Б.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.11.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 26.11.2014г.
254 Гражданско дело No 218/2014 Издръжка Е.А.Г. А.Е.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.11.2014г.
ОСЪЖДА А.Е.Д., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето Е.А.Г., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.Е.Г., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90,00лв. (деветдесет лева), считано от 01.07.2014г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване, на основание чл. 143 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 100лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А.Е.Д., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.А.Г., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.Е.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 1080,00лв. (хиляда и осемдесет лева), представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 01.07.2013г. до 30.06.2014г. вкл., в размер от 90 лева месечно, на основание чл. 149 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 1200лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 242, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА А.Е.Д., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху присъдените размери на издръжките общо в размер на 179.60 лв. (сто седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки), както и разноски за назначения особен представител в размер на 100 лв. (сто лева), на основание чл. 78, ал. 6 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му – 11.11.2014г. Препис от него да се връчи на страните.
В законна сила от 26.11.2014г.
255 Гражданско дело No 232/2014 Делби Р.П.Б. К.П.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.11.2014г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Р.П.Б., ЕГН **********, със съдебен адреса******, адвокат М.П. от ГАК и К.П.С., ЕГН **********,*** на следния съсобствен недвижим имот : АПАРТАМЕНТ с идентификатор 23947.501.1781.1.3, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1781 в гр. ***, ул. ***, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения с площ 67,11 кв. м., заедно с избено и таванско помещение и 4,73 % от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена, при граници : 23947.501.1781.1.2, 23947.501.1781.1.4, 23947.501.1781.1.1., 23947.501.1781.1.11 и 23947.501.1781.1.6. Делбата да се извърши при следните квоти : Р.П.Б. – 17/ 24 (седемнадесет двадесет и четвърти) идеални части и К.П.С. – 7/24 (седем двадесет и четвърти) идеални части. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
256 НОХД No 155/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.В.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 11.11.2014г.
Й.В.Б.
В законна сила от 11.11.2014г.
257 АНД No 157/2014 Административни дела М.П.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 12.11.2014г.
258 НОХД No 156/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.И.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 13.11.2014г.
А.И.Л.
В законна сила от 13.11.2014г.
259 Гражданско дело No 67/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАРА ЕНЕРДЖИ ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ ЖИВОДАР СВЕТЛОЗАРОВ ТЕРЗИЕВ А.М. ООДО, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АНТОН СТОЙЧЕВ ТОНЧЕВ,
З.К.П.,
НОВА ММ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АНТОН СТОЙЧЕВ ТОНЧЕВ
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск за обявяване за относително недействителен по отношение на “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя Ж.С.Т. договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 21, том ІІ, рег. № 2807, дело № 202/ 2013г. на нотариус С. Ч., рег. № 619 на НК, с който “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя А.С.Т е продало на З.К.П., ЕГН **********,*** следния недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.110.30 по одобрената кадастрална карта на гр. ***, находящ се в гр. ***, *** с площ от 560 кв. м.трайно предназначение на територията : урбанизирана и начин на трайно ползване : за бензиностанция, газостанция, при граници на имота 73403.110.22, 73403.110.28, 73403.110.32 и 73403.110.31 и СГРАДА с идентификатор 73403.110.30.1. със застроена площ от 55 кв. м., с начин на трайно предназначение : сграда за търговия, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за обявяване за относително недействителен по отношение на “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя Ж.С.Т. договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 70, том ІІ, рег. № 3488, дело № 248/ 2013г. на нотариус С. Ч., рег. № 619 на НК, с който З.К.П., ЕГН **********,*** продала на “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя А.С.Т следния недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.110.30 по одобрената кадастрална карта на гр. ***, находящ се в гр. ***, *** с площ от 560 кв. м.трайно предназначение на територията : урбанизирана и начин на трайно ползване : за бензиностанция, газостанция, при граници на имота 73403.110.22, 73403.110.28, 73403.110.32 и 73403.110.31 и СГРАДА с идентификатор 73403.110.30.1. със застроена площ от 55 кв. м., с начин на трайно предназначение : сграда за търговия, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя Ж.С.Т. ДА ЗАПЛАТИ на “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя А.С.Т сумата от 800 лв (осемстотин лв), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Габровския окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 11.11.2015г.
260 НОХД No 158/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.И.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 17.11.2014г.
Н.И.К.
В законна сила от 17.11.2014г.
261 АНД No 162/2014 Административни дела Н.Р.Х. КПУКИ СОФИЯ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 17.11.2014г.
262 Гражданско дело No 209/2014 Други дела ЛОГОС ГАБРОВО ООД ФОТОН ЕНЕРДЖИ ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.11.2014г.
ОСЪЖДА „***” ЕООД - седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, ЕИК ***, представлявано от Управителя Н.М.Й., ДА ЗАПЛАТИ на “***” ООД, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, ЕИК ***, представлявано от Управителя Т.И.Й., с пълномощник адв. Б.Г. ***, съдебен адрес ******, сумата от 1 000.00лв. (хиляда лева), представляваща неизплатената част от цената на стоки, закупени от „***” ЕООД съгласно фактура № 4015/27.11.2012г., издадена от „***” ООД, ЕИК ***, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл.327 ТЗ. ОСЪЖДА „***” ЕООД - седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, ЕИК ***, представлявано от Управителя Н.М.Й., ДА ЗАПЛАТИ на “***” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, ЕИК ***, представлявано от Управителя Т.И.Й., с пълномощник адв. Б.Г. ***, съдебен адрес ******, сумата от 355.00 лв. (триста петдесет и пет лева), разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 18.11.2014г.
263 АНД No 88/2014 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ И.-И.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.11.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 28.1.2015г.
264 АНД No 91/2014 По ЗД по пътищата А.К.О. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.11.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 26.11.2014г.
265 АНД No 106/2014 По ЗД по пътищата Г.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.11.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 21.1.2015г.
266 НОХД No 163/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.Л.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 21.11.2014г.
М.Л.А.
В законна сила от 21.11.2014г.
267 Гражданско дело No 271/2014 Други дела ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Р.Б.Е. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.11.2014г.
В законна сила от 19.12.2014г.
268 АНД No 117/2014 Административни дела И.Н.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.11.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 17.2.2015г.
269 Гражданско дело No 250/2014 Делби СТИЛ МС ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ МАРИН ТОДОРОВ МИТЕВ Н.П.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.11.2014г.
ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между “***” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** М.Т.М., и Н.П.Н., ЕГН **********, от гр. Дряново, ул. ***, на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 23947.501.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, целият с площ от 276 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.1 със застроена площ от 65 кв. м., жилищна сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.2 със застроена площ от 44 кв. м. и селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.3 със застроена площ от 12 кв. м., при граници и съседи на имота: ПИ 23947.501.9643, 23947.501.473, 23947.501.474, 23947.501.9561 и 23947.501.2141, ПРИ КВОТИ : 1/4 (една четвърт) идеална част за “***” ООД, ЕИК *** и 3/4 (три четвърти) идеални части за Н. П.Н.. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните. След влизане в сила на решението по допускане на делбата делото да докладва за подготовка във втората фаза.
270 АНД No 114/2014 По ЗД по пътищата П.П.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.12.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 30.12.2014г.
271 Гражданско дело No 217/2014 Облигационни искове Х.М.С. Р.И.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.12.2014г.
ОСЪЖДА Р.И.Р., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.С.,***, непълнолетна, действаща със съгласието на майка си П.Х.Х. СУМАТА 500 лв (петстотин лева), представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди (болки и страдания) в резултат на деяние от 24.05.2014г., ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 24.05.2014г. до окончателното й изплащане, както и СУМАТА 90 лв (деветдесет лева), представляваща и направените по делото разноски. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 2 500 лв ОТХВЪРЛЯ иска, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Х.М.С.,***, непълнолетна, действаща със съгласието на майка си П.Х.Х. ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.Р., ЕГН **********,*** сумата 360 лв (триста и шестдесет лева), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.
В законна сила от 17.3.2015г.
272 Гражданско дело No 359/2014 Развод по взаимно съгласие М.Д.Т.,
Д.И.Т.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.Д.Т., с ЕГН **********,*** и Д.И.Т., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. ***, ***, понастоящем живуща в *** на адрес. гр. ***, ***, ***, сключен на 15.05.2001 г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** от ***г. на Община ***, ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете Ф. М.Т., с ЕГН **********, се предоставят на майката Д.И.Т., с ЕГН **********. Местоживеенето на детето Ф. М.Т., с ЕГН **********, ще бъде на адреса на майката Д.И.Т., с ЕГН **********, в ***, гр. ***, ***, *** (***). Бащата М.Д.Т., с ЕГН **********,***, ще има право на лични контакти с детето Ф. М.Т., с ЕГН **********, които ще се осъществяват в РБългария, както следва: две седмици през зимата и през месец август, когато детето е във ваканция, като през тези периоди майката се задължава да осигури пребиваването на детето в РБългария. Бащата М.Д.Т., с ЕГН **********,***, ще заплаща ежемесечна издръжка на детето Ф. М.Т., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.И.Т., с ЕГН **********, в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/, считано от влизане на решението в законна сила, ведно със законната лихва при просрочие на всяка вноска, до настъпването на предвидените в закона основания за изменението или прекратяването й. Никой от съпрузите не претендира и не дължи издръжка на другия съпруг след прекратяване на брака. След прекратяване на брака Д.И.Т. ще носи брачното си фамилно име – Т.. По време на брака си съпрузите не са придобивали движими и недвижими вещи, права върху вещи или парични влогове, които да делят. Личните си вещи всяка от страните е получила извънсъдебно. ОСЪЖДА М.Д.Т., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 720.00лв. (седемстотин и двадесет лева) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА Д.И.Т., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. ***, ***, понастоящем живуща в *** на адрес. гр. ***, ***, *** да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.12.2014г.
273 Гражданско дело No 366/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.12.2014г.
НАСТАНЯВА детето А.Ц.Д., ЕГН **********, в утвърденото професионално приемно семейство на Е.Х.П., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 30.06.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето А.Ц.Д., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 29.12.2014г.
274 Гражданско дело No 367/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.12.2014г.
НАСТАНЯВА детето И.Ц.Д., с ЕГН **********, в утвърдено професионално приемно семейство на Е.Х.П., с ЕГН ********** ***, със срок на настаняване до 30.04.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД, възможност на детето И.Ц.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 29.12.2014г.
275 Гражданско дело No 368/2014 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.12.2014г.
НАСТАНЯВА детето Х.А.И., ЕГН **********, в утвърденото професионално приемно семейство на Р.Д.И., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 04.11.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Х.А.И., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А. И. Д., ЕГН ********** с детето Х.А.И., ЕГН ********** всеки първи и трети вторник от месеца за периода на настаняването, които да се провеждат в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.12.2014г.
276 Гражданско дело No 98/2014 Развод и недейств. на брака В.А.А. И.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между В.А.А., с ЕГН **********,***, и И.А., роден на ***г., гражданин на ***, с адрес в гр.***, ***, сключен на ***г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** от ***г. на Община ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, като приема за установено, че вина за разстройството на брака има мъжът. ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи предбрачното си фамилно име – Б.. ОСЪЖДА ОСЪЖДА И.А., роден на ***г., гражданин на ***, с адрес в гр.***, ***, да заплати на В.А.А., с ЕГН **********,***, сумата от 925.00 лв., (деветстотин двадесет и пет лева), представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА И. А., роден на ***г., гражданин на ***, с адрес в гр.***, ***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 13.2.2015г.
277 АНД No 164/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО Б.К.Ч. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.12.2014г.
Б.К.Ч.
Мотиви от 22.12.2014г.
В законна сила от 5.1.2015г.
278 НОХД No 107/2013 Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.А.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 17.12.2014г.
Б.А.А.
Мотиви от 23.12.2014г.
В законна сила от 20.4.2015г.
279 АНД No 86/2014 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ОУПЪН НЕТ СОФТУЕР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.12.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 14.5.2015г.
280 Гражданско дело No 190/2014 Развод и недейств. на брака Ш.Ю.Ч. И.А.Ч. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № 0019/ 29.03.1975г., съставен от община Дряново, между Ш.Ю.Ч., ЕГН **********,*** и И.А.Ч., ЕГН **********, ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – страните нямат претенции за разпределение на ползването на такова, тъй като живеят разделени в различни жилища. Относно имуществените отношения между молителите – същите няма да делят общо имущество, семейна имуществена общност, тъй като нямат такова. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име Ч.. ОСЪЖДА И.А.Ч., ЕГН **********,***, *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2014г.
281 Гражданско дело No 193/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛБАНК ЛИЗИНГ ЕАД ПОЛИ ПР И М-П ООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, общ. ***, представлявано от управителя К.П.М. ДА ЗАПЛАТИ на “***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, бул. ***, представлявано от пълномощника адвокат Н. Д. от САК СУМАТА 2 241,27 евро (две хиляди двеста четиридесет и едно евро и 27 евроцента) – главница, дължима по запис на заповед, издаден на 20.09.2005г. на основание чл. 534, ал. 1 от ТЗ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.06.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както и СУМАТА 499,14 лв (четиристотин деветдесет и девет лв 14 ст) – разноски. В останалата част за разликата от 2 241,27 евро до пълния предявен размер от 5 973,82 евро ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните
В законна сила от 28.1.2015г.
282 АНД No 138/2014 По ЗД по пътищата Д.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.12.2014г.
НП-изменено
В законна сила от 20.1.2015г.
283 АНД No 149/2014 По ЗД по пътищата Х.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.12.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 21.1.2015г.
284 АНД No 147/2014 Административни дела ЕТ Б.Х.-А.И. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.12.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 23.1.2015г.
285 Гражданско дело No 357/2014 Развод и недейств. на брака С.Ц.П. И.А.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2014г.
В законна сила от 29.12.2014г.
286 Гражданско дело No 396/2014 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2014г.
НАСТАНЯВА детето Ц.К.Н., с ЕГН **********, в професионално приемно семейство Г.М.А., с ЕГН **********, и С.Д.А., с ЕГН **********,*** , със срок на настаняване до 04.12.2016 г. или до промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД възможност на детето Ц.К.Н., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката К.Д.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, с детето Ц.К.Н., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, за периода на настаняването всеки първи и трети петък от месеца, от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 14.1.2015г.
287 АНД No 148/2014 По ЗД по пътищата З.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.12.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 28.1.2015г.