РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДРЯНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 539/2012 Изменение на издръжка И.Й.М. Й.Д.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.1.2013г.
ИЗМЕНЯВА размера на определената с Решение № 51 от 20.05.2005г., постановено по гр.д. 29/2005г. по описа на Дряновски Районен съд, като ОСЪЖДА Й.Д.М., с ЕГН **********,***, да заплаща на сина си И. Й.М., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.И.И., с ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева), считано от 10.09.2012г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 150 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 110лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Й.Д.М., с ЕГН **********,***, да заплати на Н.И.И., с ЕГН **********,***, сумата от 100.00 лв. (сто лева) – разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА Й.Д.М., с ЕГН **********,***, да заплати ДТ върху увеличения размер на издръжката в размер на 115.20 лв. (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки), по сметка на РС – гр. Дряново. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 02.01.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
2 Гражданско дело No 608/2012 Искове по КТ М.Т.Б. ВАГОНЕН ЗАВОД ИНТЕРКОМ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДРАГОМИР БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.1.2013г.
ОСЪЖДА „***” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д., ул. “***” № ***, представлявано от Д.Б.А., да заплати на М.Т.Б. ***, сумата от 80,05лв. (осемдесет лева и пет стотинки), представляваща мораторна лихва върху присъденото с влязло в сила Решение № 81/05.10.2012г. по гр.д. № 332/2012г. по описа на Дряновски районен съд трудово възнаграждение от 474.92лв., за периода от датата на уволнението - 28.10.2010г. до датата на завеждане на исковата молба по гр.д. № 332/2012г. – 14.06.2012г; сумата от 288,72лв. (двеста осемдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки), представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба - 12.10.2012г. до окончателното изплащане; сумата от 58.46лв. (петдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща мораторна лихва върху сумата от 288,72лв. за периода от датата на уволнението - 28.10.2010г. до датата на завеждане на иска - 12.10.2012г.; сумата от 236,36лв. (двеста тридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки), представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск – 8 дни за 2010г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба - 12.10.2012г. до окончателното изплащане и сумата от 47,86лв. (четиридесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща мораторна лихва върху сумата от 236,36лв. за периода от датата на уволнението - 28.10.2010г. до датата на завеждане на иска - 12.10.2012г., както и сумата от 300,00лв. (триста лева) направени разноски за адвокатско възнаграждение, последното на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА „***” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д., ул. “***” № **, представлявано от Д.Б.А., да заплати на основание чл.78 ал.6 ГПК, държавна такса върху уважените искове общо в размер на сумата от 250,00лв. (двеста и петдесет лева) по сметка на Районен съд –гр. Д. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 2.1.2013г.
3 Гражданско дело No 713/2012 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.К.Ц. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТЪПОВ И ГЬОПСАЛИЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 2.1.2013г.
ОТВЕЖДА се от разглеждане съдия Емилия Дишева, прекратява производството и изпраща на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
В законна сила от 2.1.2013г.
4 Гражданско дело No 591/2012 Облигационни искове Й.С.П. С.Ж.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.1.2013г.
ОСЪЖДА С.Ж.Д. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Й.С.П., с ЕГН **********,***, съдебен адрес гр. *** - адв. Р.И., сумата от 300,00лв. (триста лева), дължима по договор за заем, сключен на 09.09.2011г. в с. С., общ. Дряново, на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД ОСЪЖДА С.Ж.Д. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Й.С.П., с ЕГН **********,***, съдебен адрес гр. *** - адв. Р.И., сумата от 170,00лв. (сто и седемдесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 3.1.2013г.
5 Гражданско дело No 313/2012 Други дела ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Д.Л.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.1.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Л.С., с ЕГН **********,***, че дължи на "***" ЕАД, ЕИК ***, гр. Р., представлявано от Изпълнителния директор инж. *** сумата от 306,19лв. (триста и шест лева и деветнадесет стотинки) - главница за доставена и разпределена топлинна енергия по 15 броя фактури за периода от 26.10.2010г. до 26.07.2011г., ведно със законната лихва от 17.02.2012г. до окончателното изплащане, за които е издадена Заповед № 236/24.04.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.дело № 217/2012г. по описа на Районен съд – гр. Дряново, на основание чл. 422 ГПК. ОСЪЖДА Д.Л.С., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на "***" ЕАД, ЕИК ***, ул. ***, гр. Р., представлявано от Изпълнителния директор инж. ***, сумата от 325,00лв.(триста двадесет и пет лева) разноски по делото, от които 25,00лв. - заплатена ДТ, 200лв.- депозит за вещо лице и 100лв. - юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 26.4.2013г.
6 Гражданско дело No 617/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД М.С.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.1.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.С.В., с ЕГН **********,***, че дължи на "М." ЕАД, ЕИК ***., седалище и адрес на управление гр. С. ***, представлявано от Изпълнителните директори А.М. и Х.П., сумата от 419,76лв. (четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща предоставени и таксувани далекосъобщителни услуги за периода от 07.08.2010г. до 07.04.2011г. по договор № *** от 13.07.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума от 07.08.2012г. до изплащане на вземането, за които е издадена Заповед № 526/07.08.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.дело № 470/2012г. по описа на Районен съд – гр. Дряново, на основание чл. 422 ГПК. ОСЪЖДА М.С.В., с ЕГН **********,*** *, ДА ЗАПЛАТИ на "М." ЕАД, ЕИК ***., седалище и адрес на управление гр. С. ***, представлявано от Изпълнителните директори А.М. и Х.П., сумата от 65,00лв.(шестдесет и пет лева) разноски по делото, от които 25,00лв. - заплатена ДТ и 40лв.- юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 7.1.2013г.
7 АНД No 159/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО И.Г.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 8.1.2013г.
И.Г.Г.
Мотиви от 9.1.2013г.
В законна сила от 14.2.2013г.
8 Гражданско дело No 603/2012 Развод и недейств. на брака Т.Д.Д. Ю.Т.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Т.Д.Д., с ЕГН **********, от гр. Д., ул. „***” № ***, съдебен адрес за призоваване: адв. М.П., гр. Д., ул. “***” ** и Ю.Т.Д., с ЕГН ********** от гр. Д., ул. „***" № , сключен на ***г. в гр. Д., с Акт за граждански брак № 0004 от 13.02.1993г. на Община Д., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи брачното си и брачно фамилно име – Д.. ОСЪЖДА Ю.Т.Д., с ЕГН ********** от гр. Д., ул. „***" № **, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Г. в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 25.1.2013г.
9 АНД No 133/2012 Административни дела БОДЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.1.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 22.3.2013г.
10 АНД No 135/2012 Административни дела ЕТ С.-С.Й.П.О.С.Ц.Й. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.1.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 21.3.2013г.
11 АНД No 164/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.И.К. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 14.1.2013г.
К.И.К.
Мотиви от 17.1.2013г.
В законна сила от 29.1.2013г.
12 НОХД No 14/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Ш.Х.,
С.З.М.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 14.1.2013г.
Разпореждане № 4 от 14.01.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 23.1.2013г.
13 АНД No 17/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Х.Н.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 14.1.2013г.
Разпореждане № 3 от 14.01.2013г. книгата за з.з. ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 17/2013г. по описа на Дряновски районен съд, образувано по предложение на РП гр. Дряново за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК на Х.Н.С., с ЕГН **********,***, за извършено престъпление по чл. 183 , ал. 1, предл. 3 от НК. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура-Дряново за продължаване на производството по общия ред.
В законна сила от 14.1.2013г.
14 АНД No 142/2012 Административни дела П.Р.В. ОБЩИНА ДРЯНОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ Д-Р ИВАН НИКОЛОВ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 16.1.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 7.2.2013г.
15 НОХД No 13/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО И.Д.Д. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 16.1.2013г.
В законна сила от 16.1.2013г.
16 Гражданско дело No 325/2012 Вещни искове И.И.С. И.Г.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.1.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Г.П., с ЕГН **********,***, че И.И.С., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, чрез адв. Р.К., е собственик на ? (една четвърт) идеална част от Поземлен имот пл. № ***, от кв. 69, по плана на с. Г., общ. Д., с площ от 3430кв.м., при граници: от две страни - улици, ПИ № 504, ПИ № 505 и игрище, заедно с построените в него: паянтова жилищна сграда, с площ от 84 кв.м., двуетажна, паянтова стопанска сграда, със застроена площ от 50кв.м., паянтова стопанска сграда, със застроена площ от 48кв.м и навес с площ от 90кв.м, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК. ОТМЕНЯ нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот № **, том ІІ, peг. № 1349, дело № 291 от 07.09.2005г. на нотариус ***, рег. № *** в НК, с район на действие PC гр. Д., в частта, с която се признават права на собственост над 3/4 идеални части на И.Г.П., с ЕГН **********,***, върху Поземлен имот пл. № ***, от кв. 69, по плана на с. Г., общ. Д., с площ от 3430кв.м., при граници: от две страни - улици, ПИ № 504, ПИ № 505 и игрище, заедно с построените в него: паянтова жилищна сграда, с площ от 84 кв.м., двуетажна, паянтова стопанска сграда, със застроена площ от 50кв.м., паянтова стопанска сграда, със застроена площ от 48кв.м и навес с площ от 90кв.м, на основание чл. 537, ал. 2 ГПК. ДАВА на И.И.С., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, чрез адв. Р.К. шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязване му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА И.Г.П., с ЕГН **********,*** да заплати на И.И.С., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, чрез адв. Р.К. сумата 595,00лв. (петстотин деветдесет и пет лева), представляващи направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 10.5.2013г.
17 Гражданско дело No 21/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО,
М.С.К.Н.
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 18.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето Р.А.В., ЕГН: **********, с родител: А.Д. В. в “Дом за деца, лишени от родителски грижи *****”- ****. НАСТАНЯВА детето Р.А.В., ЕГН: **********, с родител: А.Д. В., в семейството на неговата близка Ф.М.Й., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес:******, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящето решение, или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 25, ал.1 т.2, във вр. с чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 5.2.2013г.
18 Гражданско дело No 279/2012 Вещни искове П.Т.С. И.З.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОСЪЖДА И.З.И., с ЕГН **********,*** ** А, ДА ПРЕДАДЕ на ЕТ "***", ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Г., ул. *** №***, представлявано от П.Т.С., ВЛАДЕНИЕТО върху товарен автомобил, марка „ФОРД”, модел “КАРГО”, peг. № ***, шаси ***, на основание чл.108 от ЗС. ОСЪЖДА И.З.И., с ЕГН **********,*** ** А, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ "***", ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Г., ул. *** №***, представлявано от П.Т.С., СУМАТА от 430,00лв. (четиристотин и тридесет лева), представляваща обезщетение за ползването без основание на товарен автомобил, марка „ФОРД”, модел “КАРГО”, peг. № ***, шаси ***, собственост на ЕТ "***", ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Г., ул. *** №***, представлявано от П.Т.С., за периода от 15.06.2010г. до 01.04.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума от 10.05.2012г. до окончателното й изплащане, на основание чл. 59 ал. 1 ЗЗД. ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 59 ал. 1 ЗЗД в останалата му част до пълния размер от 500,00лв., както и за периода от 01.03.2010г. до 14.06.2010г. вкл, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА И.З.И., с ЕГН **********,*** ** А, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ "***", ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Г., ул. *** №***, представлявано от П.Т.С., СУМАТА от 329,58лв. (триста двадесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) разноски по делото съобразно уважената част от исковете на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 14.2.2013г.
19 АНД No 85/2012 По ЗД по пътищата Д.Д.Д. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.1.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 15.2.2013г.
20 АНД No 138/2012 По ЗД по пътищата П.А.П. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.1.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 11.2.2013г.
21 АНД No 163/2012 По ЗД по пътищата В.И.В. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 22.1.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 6.2.2013г.
22 Гражданско дело No 625/2012 Други дела В И К ООД ГАБРОВО М.К.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 24.1.2013г.
Постигната спогодба между страните.
В законна сила от 24.1.2013г.
23 НОХД No 22/2013 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Д.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Разпореждане от 24.1.2013г.
Разпореждане № 6 от 24.01.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 31.1.2013г.
24 АНД No 1/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Р.К. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.1.2013г.
Д.Р.К.
Мотиви от 29.1.2013г.
В законна сила от 20.3.2013г.
25 Гражданско дело No 717/2012 Дела по Закона срещу домашното насилие Ц.Г.В. В.М.Д. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 30.1.2013г.
Прекратено поради оттегляне на иска /молбата/ и на основание чл. 232 от ГПК.
В законна сила от 7.2.2013г.
26 Гражданско дело No 426/2012 Други дела А.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ”***” АД (с предишно наименование ***), ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от членовете на управителния съвет Б.Г.М. и П.С.С., със съдебен адрес гр. ***, адвокатско дружество “Б. И Г.”, че на А.И.Д., с ЕГН **********,***, със служебен адрес и адрес за призоваване гр. ***, НЕ ДЪЛЖИ сумата от 384.06 лева (триста осемдесет и четири лева и шест стотинки) с ДДС, представляваща корекция по чл. 38, ал. 3, т. 1 от ОУ на ДПЕЕЕМ по партида с клиентски №***, абонатен № *** на адрес община Д., село К. за периода от 05.09.2011г. до 02.03.2012г., за която е издадена фактура № 0149009736/23.04.2012г. от ***, на осн. чл. 124 от ГПК. ОСЪЖДА ”***” (с предишно наименование ***), ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от членовете на управителния съвет Б.Г.М. и П.С.С., със съдебен адрес гр. ***, адвокатско дружество “Б. и Г.” ДА ЗАПЛАТИ на А.И.Д., с ЕГН **********,***, със служебен адрес и адрес за призоваване гр. ..., сумата от 500,00 лева (петстотин лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 23.5.2013г.
27 Гражданско дело No 23/2013 Развод по взаимно съгласие И.В.Л.,
Б.К.Л.
  Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 4.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между И.В.Л., с ЕГН: **********,*** и Б.К.Л., с ЕГН ********** ***, сключен на *** г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** г. на Община ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Молителите няма да търсят вина помежду си за прекратяване на брака. Родителските права над децата А.И.Л.., ЕГН ********** и В.И.Л.., ЕГН ********** се предоставят на майката Б.К.Л., ЕГН **********. Бащата И.В.Л., ЕГН **********, ще може да вижда и взема децата си А.И.Л.., ЕГН ********** и В.И.Л.., ЕГН ********** два пъти в месеца, всяка първа и трета събота от 8 до 18 часа, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и по взаимно съгласие по всяко време. Децата А.И.Л.., ЕГН ********** и В.И.Л.., ЕГН ********** ще живеят при майката Б.К.Л., ЕГН **********. Бащата И.В.Л., ЕГН ********** ще плаща на детето си А.И.Л.., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Б.К.Л., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 80,00 /осемдесет/ лева, и на детето си В.И.Л.., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Б.К.Л., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 80,00 /осемдесет/ лева, считано от датата на завеждане на молбата, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. Молителите няма да претендират издръжка помежду си. Семейното жилище в гр. ***, ул. “*** ще се ползва от съпруга И.В.Л., ЕГН **********. Молителите заявяват, че не притежават имущество, придобито в режим на СИО, което да искат да делят в този момент, като след разтрогване на брака са съгласни общото имущество да остане в обикновена съсобственост. След развода Б.К.Л., ЕГН ********** ще носи брачното си фамилно име Л.. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, И.В.Л., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 115.20 лв. (сто и петнадесет лева и двадесет ст.). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.2.2013г.
28 Гражданско дело No 42/2013 Чл.19 ЗГР Я.Д.Д. ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 4.2.2013г.
В законна сила от 4.2.2013г.
29 АНД No 3/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.М.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.2.2013г.
Д.М.Д.
Мотиви от 19.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
30 Гражданско дело No 85/2012 Други дела ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА ЕТ М.-Д.С.,
Д.М.С.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от ”***” АД (с предишно наименование “***” АД), ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, *** ***, представлявано от членовете на управителния съвет Б.Г.М. и П.С.С., искове с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК, да се признае за установено по отношение на Д.М.С., с ЕГН **********,***, че дължи на ищеца сумата от 893.68лв., представляваща стойността на консумирана ел.енергия за обект на потребление, заведен под абонатен номер 1501132 в гр. Дряново, ул. ***, за периода от 31.01.2007г. - 31.08.2007г., ведно със законна лихва от 12.12.2011г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 503.74лв., представляваща сбора от мораторните лихви върху главницата за периода от 16.02.2007г. до 07.11.2011г., за които е издадена заповед № 732/12.12.2011г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 711/2011г. по описа на РС – гр. Дряново, като ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 1.3.2013г.
31 Гражданско дело No 627/2012 Развод и недейств. на брака Д.К.Ц. Е.Д.Ц. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Д.К.Ц., с ЕГН **********,***, с настоящ адрес ****** и Е.Д.Ц., с ЕГН **********,***, сключен на 10.05.1997г. в гр. *** с Акт за граждански брак № **/10.05.1997г. на Община ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете Д.Е.Ц., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на бащата Е.Д.Ц., с ЕГН **********,***. Непълнолетната Д.Е.Ц., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За майката Д.К.Ц., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** , СЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с дъщеря й Д.Е.Ц., с ЕГН **********, както следва: всяка събота и неделя на месеца от 10.00ч. в съботния ден до 17.00ч. в неделния ден и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Майката Д.К.Ц., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** , ще заплаща ежемесечна издръжка за непълнолетното дете Д.Е.Ц., с ЕГН **********, действаща със съгласието на баща си Е.Д.Ц., с ЕГН **********,***, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, считано от 06.02.20**г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска. Ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо втори жилищен етаж от къща, находяща се в гр. Дряново ул. *** се ПРЕДОСТАВЯ на съпруга Е.Д.Ц.. След прекратяване на брака Д.К.Ц. ще носи брачното си фамилно име – Ц.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Е.Д.Ц., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАТИ на Д.К.Ц., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** , в срок до 17.04.20**г. сумата от 3000 (три хиляди) лева, във връзка със заплатените по време на брака лизингови вноски по Договор за финансов лизинг № 16010173/001/29.04.2011г. с предмет лек автомобил, марка RENAUIT MEGANE, шаси: VF1BZA10545338584, двигател: K4MV838R037103, сключен между „***“ ЕАД, клон Габрово, с ЕИК **** и Е.Д.Ц., с ЕГН **********,***. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили недвижимо имущество, което да подлежи на делба. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили доброволно преди подписване на настоящото споразумение. По време на брака си нямат влогове, придобити ценности или участия в търговски дружества, които да са съпружеска имуществена общност и да подлежат на делба. С настоящото споразумение страните заявяват, че всички въпроси по повод прекратяването на брака помежду им са уредени. ОСЪЖДА Д.К.Ц., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** А, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 102.00 лв. (сто и два лева) и държавна такса върху сумата от 3000лв. в размер на 60.00 лв. (шестдесет лева). ОСЪЖДА Е.Д.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 6.2.2013г.
32 НОХД No 25/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.Г.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Разпореждане от 6.2.2013г.
Разпореждане № 8 от 06.02.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 7.3.2013г.
33 Гражданско дело No 653/2012 Изменение на издръжка С.П.Ч. П.Д.Ч. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 7.2.2013г.
ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на определената с решение № 44 от 03.06.2004 г. по гр.д. № 20/2004 г. на Районен съд-Д. издръжка, като ОСЪЖДА П.Д.Ч.,***, ЕГН: **********, да заплаща на дъщеря си С.П.Ч., ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представител С.С.С., ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес:******, ежемесечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от 22.11.2012 г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА П.Д.Ч.,***, ЕГН: **********, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер на 86.40 лв. (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от датата на изготвянето му – 07.02.2013 г.
В законна сила от 22.2.2013г.
34 АНД No 160/2012 По ЗД по пътищата Н.К.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 8.2.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 14.3.2013г.
35 НОХД No 12/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Н.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 11.2.2013г.
С.Н.С.
Мотиви от 25.2.2013г.
В законна сила от 26.2.2013г.
36 АНД No 10/2013 По ЗД по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 12.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 1.3.2013г.
37 АНД No 11/2013 По ЗД по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 12.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 1.3.2013г.
38 НОХД No 15/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Н.П. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 12.2.2013г.
Д.Н.П.
Мотиви от 21.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
39 Гражданско дело No 44/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО,
ДМСГД - ГАБРОВО
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето ***., ЕГН: **********, с родители: ***., ЕГН: ********** и ***., ЕГН: ********** в “Дом за медико-социални грижи за деца”- гр.***. НАСТАНЯВА детето ***., ЕГН: **********, в професионално приемно семейство на ***., ЕГН: ********** и ***., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. ***, за срок до 14.01.2014 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД възможност детето ***., ЕГН: **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ на бащата *** ЕГН: ********** режим на лични контакти с детето ***., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, всяка втора и четвърта седмица на месеца в четвъртък. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 27.2.2013г.
40 АНД No 18/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.Д.П. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 13.2.2013г.
Т.Д.П.
Мотиви от 18.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
41 Гражданско дело No 598/2012 Други дела БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.С.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.2.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.С.К., с ЕГН ********** ***, че по Договор за потребителски паричен кредит с номер PLUS-*** от 29.04.2010г., дължи на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. С*****, представлявано от *****, следните суми: 1 904,71лв. (хиляда деветстотин и четири лева и седемдесет и една стотинки)- главница по Договор за потребителски паричен кредит с номер PLUS-*** от 29.04.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.07.2012г. до изплащане на вземането; 397,68лв. (триста деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) – представляваща възнаградителна лихва за периода от 15.02.2011 г. до 13.04.2012 г. и 237,10лв. (двеста тридесет и седем лева и десет стотинки), мораторна лихва за периода от 15.03.2011г. до 26.06.2012г., за които е издадена заповед № 415/11.07.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 370/2012г. по описа на РС – гр. Д., на основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. ОСЪЖДА Г.С.К., с ЕГН ********** ***, да заплати на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. С., сгр.14, представлявано от *** сумата от 225.40 лв. (двеста двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.2.2013г.
42 Гражданско дело No 607/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД М.П.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 18.2.2013г.
В законна сила от 13.3.2013г.
43 Гражданско дело No 692/2012 Развод по взаимно съгласие Т.Г.В.,
Г.П.В.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Т.Г.В., с ЕГН **********,*** и Г.П.В., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ***, настоящ адрес гр. ***, сключен на 18.11.1989г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № ***. на Община Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо ненавършилото пълнолетие дете Т.Т. В., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката Г.П.В., с ЕГН **********,***. Непълнолетният Т.Т. В., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За бащата Т.Г.В., с ЕГН **********,*** СЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Т.Т. В., с ЕГН **********, както следва: всяка събота и неделя от месеца от 08.00 ч. до 20,00 ч., както и по един месец през лятото, през който майката не ползва годишен отпуск и извън този режим свободно по всяко време. Бащата Т.Г.В., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на сина си Т.Т. В., с ЕГН **********, действащ със съгласието на неговата майка и законен представител Г.П.В., с ЕГН **********, двамата с настоящ адрес гр. ***, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на *** лева, от 01-10 число на текущия дължим месец, в брой или чрез пощенски запис, считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законоустановените причини за нейното ***или прекратяване. Ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Дряново, ***, се ПРЕДОСТАВЯ на съпруга Т.Г.В., като за майката и детето има осигурено жилище /квартира/ в гр. ***. След прекратяване на брака, Г.П.В. ще носи предбрачното си фамилно име Д.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. В ДЯЛ на Г.П.В., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ***, настоящ адрес гр. ***, се възлага и тя става изключителен собственик на Лек автомобил марка “Мерцедес”, модел ***, с рег. № ***, двигател № ***, рама № ***, със застрахователна стойност *** лв. В дял на Т.Г.В., с ЕГН **********,***, се възлага и той става изключителен собственик на: 1. Поземлен имот с идентификатор ***, четиристотин тридесет четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дряново, одобрени със Заповед № РД-18-108/18.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-07-72/02.03.2012 г. на Началника на СГКК – Габрово, на площ *** кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с адрес гр. Дряново, ***, при граници на имота по скица № 190/09.01.2013 г. на СГКК – гр. Габрово: поземлени имоти с идентификатори ***, заедно с построената в него едноетажна обществена сграда с идентификатор *** на застроена площ от *** кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: друг вид обществена сграда. Данъчната оценка на описаният имот е *** 2. Самостоятелен обект с идентификатор ***, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, одобрени със Заповед РД -18-108/18.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Дряново, ***, на площ *** кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, на етаж *** от сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема № 6010/21.09.2012 г. на СГКК: на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***, заедно с прилежащата му маза № ***), на площ от ** кв.м., при граници: отгоре ап.***, запад - маза на ап. ***, север - маза на ап. ***, изток - маза на ап. ***и юг - коридор, и заедно с 5.540% ид.ч. от общите части на сграда № ***и отстъпеното правото на строеж върху поземлен имот № *** и с описание по документ за собственост - Нотариален акт № ****. на районен съдия при Дряновски РС: апартамент № **, на етаж ***, блок ***, находящ се в *** в гр. Дряново, на площ *** кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня-тоалетна, килер и три тераси, при граници: запад - двор, север – стълбище, ап. ***, изток - двор, юг - двор, отгоре – ап. **, отдолу ап. ***, заедно с прилежащата му маза № ** на площ от *** кв.м., при граници: отгоре ап. **, запад - маза на ап. ***, север - маза на ап. ***, изток - маза на ап. *** и юг - коридор, и заедно с ***% ид.ч. - *** кв.м. от общите части на сградата и съответната стойност на отстъпеното право на строеж, придобито по реда на ЗТСУ. Данъчната оценка на имота е *** лв. . ЕТ “В. - Г.В.”, с ЕИК ***, със седалище гр. Дряново, *** е лично имущество на Г.П.В., с ЕГН **********, придобито в резултата на дейността й като едноличен търговец и Т.Г.В., с ЕГН **********, няма претенции нито към него, нито към ЕТ “В. - Г.В.”, с ЕИК ***. С така постигнатата спогодба страните заявяват, че нямат вземания към трети лица, нямат набрани влогове, не са задължавали заедно или поотделно към трети лица. Всеки от тях се намира във владение на личните си вещи. ОСЪЖДА Т.Г.В., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 216,00лв. (двеста и шестнадесет лева), държавна такса върху стойността на възложеното му в дял имущество в размер на 2555.12лв. (две хиляди петстотин петдесет и пет лева и дванадесет стотинки), държавна такса върху стойността на възложеното в дял имущество на Г.П.В., с ЕГН **********, в размер на 60.00лв. (шестдесет лева) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 18.2.2013г.
44 Гражданско дело No 20/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО,
М.С.К.Н.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето К.С.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с родители А.Д.В. и С. К. Д., в “*****”- гр. Севлиево. НАСТАНЯВА детето К.С.Д., с ЕГН **********, с родители А. Д. В., с ЕГН ********** и С. К. Д., с ЕГН **********, в семейството на бабата по бащина линия Ф.М.Й., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***...., на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето, със срок на настаняване ТРИ ГОДИНИ или до настъпване на промяна в обстоятелствата. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 4.3.2013г.
45 НОХД No 26/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Д.Д. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Разпореждане от 18.2.2013г.
Разпореждане № 9 от 18.02.2013г. от книгата за з.з.
46 НОХД No 28/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Р.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 18.2.2013г.
Д.Р.Х.
В законна сила от 18.2.2013г.
47 Гражданско дело No 22/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО,
М.С.К.Н.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето Д.С.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с родители А. Д. В. и С. К. Д., в “*****”- гр. С. НАСТАНЯВА детето Д.С.Д., с ЕГН **********, с родители А. Д. В., с ЕГН ********** и С. К.Д., с ЕГН **********, в семейството на бабата по бащина линия Ф.М.Й., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр. Д***а основание чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето, със срок на настаняване ТРИ ГОДИНИ или до настъпване на промяна в обстоятелствата. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 5.3.2013г.
48 АНД No 5/2013 Административни дела МИЛПАК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 19.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 23.5.2013г.
49 Гражданско дело No 718/2012 Искове по КТ Г.С.О. ЕВРО СТИЛ ООД Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 242 от КТ “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя В.В.Н., да заплати на Г.С.О. ***, ЕГН: **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляващи неизплатено трудово възнаграждение за следните месеци: за месец юли 2012 г. – 80.00 лв., за месец август 2012 г. – 80.00 лв. и за месец септември 2012 г. – 250.00 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 19.12.2012 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл. 242 от КТ “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя В.В.Н. да заплати на Г.С.О. ***, ЕГН: **********, сумата от 21.40 /двадесет и един лева и четиридесет стотинки/, представляващи мораторна лихва върху неизплатената сума за трудово възнаграждение, считано от датата на прекратяване на правоотношението – 18.06.2012 г. до завеждане на исковата молба ОСЪЖДА на основание чл. 224, ал.1 от КТ “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя В.В.Н. да заплати на Г.С.О. ***, ЕГН: **********, сумата от 70.89 /седемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ - обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 5 работни дни за 2012 г. ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 19.12.2012 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД въэв вр. с чл. 224, ал.1 от КТ “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя В.В.Н. да заплати на Г.С.О. ***, ЕГН: **********, сумата от 3.70 /три лева и седемдесет стотинки/, представляващи мораторна лихва за периода от 18.06.2012 г. до 19.12.2012 г. върху неизплатеното обезщетение за неизползван платен годишен отпуск от пет работни дни за 2012 г. ОСЪЖДА на основание чл. 38, ал.2 от ЗА “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя В.В.Н. да заплати на адв. Р.И. от ГАК, служебен адрес:*** сумата от 200.00 /двеста/ лева, явяващи се възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. ***, представлявано от управителя В.В.Н., да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса върху уважените искове в размер на 200.00 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2013г.
50 АНД No 24/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Б.А. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 21.2.2013г.
С.Б.А.
Мотиви от 22.2.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.
51 Гражданско дело No 686/2012 Развод и недейств. на брака А.Д.Б. Т.З.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между А.Д.Б., с ЕГН **********,*** и Т.З.К. - гражданин на ***, роден на ***г. в гр. ***, ***, с постоянен адрес *****, сключен на 18.05.2006г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ***г. на ***община, “***”, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК, за следното: След прекратяване на брака съпругата А.Д.Б. ще носи предбрачното си и брачно фамилно име Б.. Съпрузите нямат родени от брака си деца. Съпрузите нямат претенции към семейното жилище, като са напуснали същото към датата на подписване на споразумението. Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след развода. С така постигнатото споразумение съпрузите заявяват, че са уредили имуществените си отношения, че нямат придобито по време на брака си недвижимо имущество и моторни превозни средства. Нямат набрани парични влогове в левове и валута, със семейни средства, държавни ценни книжа, акции, облигации, бонове и други и нямат претенции един спрямо друг за такива. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и всеки един от тях е получил по предпочитание тези от вещите, които желае, като нямат никакви имуществени претенции един към друг и с това споразумение слагат край на каквито и да било спорове за брачно имущество. ОСЪЖДА Т.З.К. - гражданин на ***, роден на ***г. в гр. ***, *** с постоянен адрес ******, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2013г.
52 Гражданско дело No 34/2013 Развод по взаимно съгласие М.Х.Д.,
Д.Г.Д.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.Х.Д., с ЕГН **********,*** и Д.Г.Д., с ЕГН **********,***-А, сключен на ****г. в гр. Д., с Акт за граждански брак № ***г. на Община Д., поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете М.М. Д., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката Д.Г.Д., с ЕГН **********,***-А. Малолетната М.М. Д., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***-А. За бащата М.Х.Д., с ЕГН **********,*** СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с детето М.М. Д., с ЕГН **********, всяка първа и трета събота от месеца от 08.00 ч. до 20,00 ч., както и един месец през лятото, през който майката не ползва годишен отпуск. Бащата М.Х.Д., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на дъщеря си М.М. Д., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.Г.Д., с ЕГН **********, двете от гр. ***, общ. ***, ул. “**” № ** месечна издръжка в размер на 74.00лв. (седемдесет и четири лева), считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законоустановените причини за нейното изменяне или прекратяване. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Д., ул. “***” № ***, съсобствено на съпруга, се ПРЕДОСТАВЯ на съпруга М.Х.Д., с ЕГН **********,***. След прекратяване на брака, М.Х.Д. ще носи предбрачното си фамилно име О.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. По време на брака страните не са придобили движимо или недвижимо имущество, което да подлежи на последваща делба. ОСЪЖДА М.Х.Д., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 53.28лв. (петдесет и три лева и двадесет и осем стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 22.2.2013г.
53 Гражданско дело No 45/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие Д.А.М. В.А.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.2.2013г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на Д.А.М., с ЕГН **********, от гр. Д.***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВАНЕ на В.А. А., с ЕГН **********, от гр. Д., ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.А.М., с ЕГН **********, от гр. Д., ***; Забрана да приближава Д.А.М., с ЕГН **********, и жилището, в което живее същата, на адрес гр. Д.****, на разстояние по-близо от 50 (петдесет) метра – всяка за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от днес. ОСЪЖДА В.А.А., с ЕГН **********, от гр. Д. ***, да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. (двеста лева) в полза на Държавата, чрез ДРС, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗСДН. ОСЪЖДА В.А.А., с ЕГН **********, от гр. Д.***, да заплати ДТ в размер на 50.00лв. (петдесет лева), чрез ДРС. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчват на страните, както и на РУ „Полиция“ – гр. Д. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
В законна сила от 5.3.2013г.
54 АНД No 97/2012 Административни дела П.Н.П. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 8.4.2013г.
55 АНД No 6/2013 Административни дела МИЛПАК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 23.5.2013г.
56 Гражданско дело No 589/2012 Искове по КТ Д.Н.П. ЕВРО СТИЛ ООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.2.2013г.
ОСЪЖДА “***”, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д., ул. "***" № ***, представлявано от Управителя В.В.Н., да заплати на Д.Н.П., с ЕГН **********,***, сумата от 1152,43лв. (хиляда сто петдесет и два лева и четиридесет и три стотинки), представляваща дължимо, но неизплатено трудово възнаграждение за периода м. януари- м. март 2012г., на основание чл.128 т.2 КТ. ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д., ул. "***" № **, представлявано от Управителя В.В.Н., да заплати на Д.Н.П., с ЕГН **********,***, сумата от 1166,31лв. (хиляда сто шестдесет и шест лева и тридесет и една стотинки), представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както следва 25 дни за 2010г., 25 дни за 2011г. и 3 дни за 2012г., на основание чл. 224, ал. 1 от КТ. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 242 ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д., ул. "***" № ***, представлявано от Управителя В.В.Н., да заплати на Д.Н.П., с ЕГН **********,***, сумата от 200,00лв. (двеста лева) направени разноски за адвокатско възнаграждение, последното на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Д., ул. "***" № ***, представлявано от Управителя В.В.Н., да заплати на основание чл.78 ал.6 ГПК, държавна такса върху уважените искове общо в размер на сумата от 100,00лв. (сто лева) по сметка на Районен съд –гр. Д. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 14.3.2013г.
57 Гражданско дело No 604/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.Р.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "***" ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Изпълнителните директори *** и *** заедно, с пълномощник юрисконсулт ***, иск с правно основание чл. 422 ГПК да се признае за установено по отношение на Т.Р.М., с ЕГН **********,***, че дължи на ищеца сумата от 133,00 лв., представляваща предоставени и таксувани далекосъобщителни услуги за периода от 28.07.2010г. до 28.10.2010г. по договор № *** от 05.02.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума от 07.08.2012г. до изплащане на вземането, за която е издадена Заповед № 521/07.08.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в производството по ч.гр.дело № 465/2012г. по описа на Районен съд – гр. Дряново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. **** от ГАК, гр.***, ул. “***” № **, за присъждане на основание чл. 38, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата на адвокатско възнаграждение в негова полза, като неоснователно. След влизане в сила на решението, делото да се докладва във връзка с ч.гр.д. № 465/2012г. по описа на РС – гр. Дряново. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 27.3.2013г.
58 Гражданско дело No 2/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ "Ц.- М.Н.", П.. О.М.К.Н. ИРМА ТРЕЙД ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА КРИСТОФАНИ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 26.2.2013г.
Изпраща по компетентност за разглеждане от Районен съд - гр. Р..
В законна сила от 13.3.2013г.
59 Гражданско дело No 145/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД С.С.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 27.2.2013г.
В законна сила от 20.3.2013г.
60 Гражданско дело No 644/2012 Искове по КТ С.П.С. КОЛЮ ФИЧЕТО ЕООД Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 27.2.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 141, ал.7 от ТЗ във връзка с чл.79, ал.1 от ЗЗД “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ул. “***” № ***, да заплати на С.П.С. *** сумата от 4 225.81 /четири хиляди двеста двадесет и пет лева и осемдесет и една ст./, представляващи неизплатено възнаграждение за изпълнение на възложените му по Договор за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество № 19 от 11.03.2010 г. задължения, както следва: за периода юни - декември 2010 г. - 1655.82 лева, за 2011 г. – 1961.09 лева, и за периода януари - септември 2012 г. включително – 608.90 лева, като над тази сума до пълния претендиран размер от 11 170.11 лева ОТХВЪЛЯ така предявения иск като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от С.П.С. *** против “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ул. “***” № *** иск с правно основание чл. 141, ал.7 от ТЗ във връзка с чл.79, ал.1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 1584.62 /хиляда петстотин осемдесет и четири лева и шесдесет и две ст./, представляващи обезщетение при прекратяване на правоотношението с ответника. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от С.П.С. *** против “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ул. “***” № *** иск с правно основание чл. 141, ал.7 от ТЗ във връзка с чл.79, ал.1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 1722.42 /хиляда седемстотин двадесет и два лева и четиридесет и две ст./, представляващи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както следва: за 2009 г. – 535.92 лева, за 2010 г. – 995.28 лева, за 2011 г. – 382.60 лева и за 2012 г. – 458. 38 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ул. “***” № *** да заплати на С.П.С. *** сумата от 396.29 /триста деветдесет и шест лева и двадесет и девет ст./, представляващи направените от ищеца деловодни разноски съобразно уважената част от исковете. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 14.3.2013г.
61 АНД No 4/2013 Административни дела МИЛПАК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 28.2.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 14.5.2013г.
62 НОХД No 32/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Г.Р. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Споразумение от 4.3.2013г.
С.Г.Р.
В законна сила от 4.3.2013г.
63 Гражданско дело No 61/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО,
Л.Б.А.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.3.2013г.
НАСТАНЯВА детето Л.А.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Д., ***, в професионално приемно семейство на Л.Б.А.,*** със срок на настаняване - до 31.10.2013г. или при настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 3 от НУРКПУПСНД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Л.А.М., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А. П. М.а, с ЕГН **********, с постоянен адрес ******, с детето Л.А.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Д., ***, всеки трети петък от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-С., ИРМ - Д. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 21.3.2013г.
64 НОХД No 148/2012 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.Р.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 5.3.2013г.
П.Р.В.
В законна сила от 5.3.2013г.
65 АНД No 20/2013 Административни дела С.Г.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 6.3.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 27.6.2013г.
66 АНД No 7/2013 Административни дела МИЛПАК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 7.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 7.6.2013г.
67 НОХД No 29/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.П.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 7.3.2013г.
И.П.Д.
Мотиви от 7.3.2013г.
В законна сила от 13.6.2013г.
68 НОХД No 33/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Ш.Х.,
С.М.О.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 8.3.2013г.
Разпореждане № 11 от 08.03.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 25.3.2013г.
69 Гражданско дело No 689/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД И.Г.К. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 11.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от “***” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х.П., чрез пълномощник юрисконсулт С.И.К., иск с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК за признаване за установено, че И.Г.К., ЕГН: **********, с постоянен адрес:****** му дължи общо сумата от 236.75 лева, представляващи задължения за периода 14.10.2010 г. - 14.04.2011 г. по договор за предоставяне на мобилни услуги № *** от 19.02.2010 г., ведно със законната лихва от 07.08.2012 г. до окончателното изплащане на вземането. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.7.2013г.
70 АНД No 8/2013 Административни дела МИЛПАК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 13.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 9.5.2013г.
71 НОХД No 27/2013 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Д.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 13.3.2013г.
А.Д.М.
Мотиви от 18.3.2013г.
В законна сила от 28.3.2013г.
72 Гражданско дело No 433/2012 Вещни искове Р.М.Б.,
Б.Б.Т.,
И.Б.Б.
Х.И.А.,
К.Д.А.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 14.3.2013г.
Постигната спогодба между страните.
В законна сила от 14.3.2013г.
73 Гражданско дело No 537/2012 Други дела   Х.Н.Х.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ОБЯВЯВА СМЪРТТА на лицето Р. Х.Х., с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. ..., с постоянен адрес в гр. ...., на 20.06.2005г., на основание чл. 549 и сл. от ГПК. ДА СЕ ИЗДАДЕ от Община Дряново акт по гражданско състояние за смърт на горното лице, на основание чл. 551 от ГПК. Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати за сведение и изпълнение на Община Дряново. Препис от решението да се изпрати на Дряновска районна прокуратура за сведение. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.3.2013г.
74 АНД No 9/2013 Административни дела МИЛПАК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 13.5.2013г.
75 Гражданско дело No 138/2012 Делби Х.С.Д. ПКПЗК "ИЗГРЕВ" Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 20.3.2013г.
В законна сила от 20.3.2013г.
76 Гражданско дело No 32/2013 Други дела КАРТАЛ АД В.И.Д. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 439, ал.2 от ГПК във вр. с чл. 117, ал.2 от ЗЗД, че “***” АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от Д.б.б, не дължи на В.И.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. ***, сумата от 415.63 лв. ведно със законната лихва от 27.09.1999 г. до окончателното и заплащане, обективирана в изпълнителен лист от 04.01.2000 г., поради изтекла погасителна давност. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК В.И.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. ***, да заплати на “***” АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от Д.б.б, сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляващи направените от ищеца деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 10.4.2013г.
77 Гражданско дело No 73/2013 Развод по взаимно съгласие Б.Н.Н.,
Е.М.Н.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Б.Н.Н., с ЕГН **********,*** и Е.М.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Д. *** и настоящ адрес гр. Д. ***, сключен на ***. в гр. Д., с Акт за граждански брак № ***. на Община Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака съпругата Е.М.Н. ще носи предбрачното си фамилно име ***. Съпрузите нямат родени от брака си деца. Съпрузите нямат претенции към семейното жилище, като са напуснали същото към датата на подписване на споразумението. Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след развода. По време на брака страните не са придобили общо имущество, което да подлежи на последваща делба. ОСЪЖДА Б.Н.Н., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 21.3.2013г.
78 АНД No 35/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.М.Д. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 21.3.2013г.
П.М.Д.
Мотиви от 2.4.2013г.
В законна сила от 10.6.2013г.
79 НОХД No 44/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.И.К. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 21.3.2013г.
К.И.К.
Мотиви от 21.3.2013г.
В законна сила от 28.3.2013г.
80 Гражданско дело No 10/2013 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД А.М.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от “***” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х.П., чрез пълномощник юрисконсулт С.И.К., иск с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК за признаване за установено, че А.М.Г., ЕГН: **********, с постоянен адрес:******, му дължи общо сумата от *** лева, представляващи задължения за периода 21.01.2010 г. - 21.02.2010 г. по договор за предоставяне на мобилни услуги № Г ***/22.01.2010 г., ведно със законната лихва от 31.10.2012 г. до окончателното изплащане на вземането. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.5.2013г.
81 Гражданско дело No 626/2012 Други дела В И К ООД ГАБРОВО С.П.Р. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 26.3.2013г.
В законна сила от 26.3.2013г.
82 Гражданско дело No 4/2013 Искове по СК П.Г.Ц.,
Г.П.Г.,
Й.П.Г.
П.Ц.Ц. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 26.3.2013г.
В законна сила от 26.3.2013г.
83 Гражданско дело No 6/2013 Искове по СК Т.Г.К. М.К.М.,
ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 27.3.2013г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права на детето М.Т. Г., ЕГН: **********, на неговия баща Т.Г.К., ЕГН: **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето М.Т. Г., ЕГН: ********** в дома на неговия баща Т.Г.К., ЕГН: ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката М.К.М., ЕГН: **********, постоянен адрес:****** и настоящ адрес:******, с детето М.Т. Г., ЕГН: **********, всяка първа и трета неделя на месеца от 09:00 до 18:00 ч., като вземането и връщането му да се осъществяват при изразено желание от нейна страна от местожителството на детето в гр.Дряново, ул. ***. ОСЪЖДА М.К.М., ЕГН: **********, постоянен адрес:****** и настоящ адрес:******, да заплаща на сина си М.Т. Г., ЕГН: **********, чрез неговия баща и законен представител Т.Г.К., ЕГН: **********, и двамата с постоянен адрес:******, ежемесечна издръжка в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева), считано от 04.01.2013 г., до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка на детето М.Т. Г., ЕГН: **********, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК М.К.М., ЕГН: **********, постоянен адрес:****** и настоящ адрес:******, да заплати на Т.Г.К., ЕГН: **********, с постоянен адрес:******, сумата от 100.00 лева /сто лева/, явяващи се направените от него деловодни разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК М.К.М., ЕГН: **********, постоянен адрес:****** и настоящ адрес:******, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 115.20 лева /сто и петнадесет лева и двадесет ст./ РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.4.2013г.
84 Гражданско дело No 91/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО,
ДМСГД - ГАБРОВО
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 28.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето Р.Р.С., ЕГН: **********, с родители: И. М. М., ЕГН: ********** и Р. Ц. С., ЕГН: **********, в “Дом за медико-социални грижи за деца”- гр.Г. НАСТАНЯВА детето Р.Р.С., ЕГН: **********, в професионално приемно семейство на Р.Ц.И., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Д., ***, за срок до 31.10.2013 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД възможност детето Р.Р.С., ЕГН: **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 12.4.2013г.
85 НОХД No 49/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.Б.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 28.3.2013г.
Н.Б.И.
Мотиви от 9.4.2013г.
В законна сила от 12.4.2013г.
86 Гражданско дело No 46/2013 Развод и недейств. на брака О.О.Д. А.А.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между О.О.Д. - гражданин на ***, роден на *** г. в *** с ЕГН **********,***, със статут на постоянно пребиваващ и А.А.Д., с ЕГН **********, с пост. адрес гр. ***, сключен на 14.12.2002г. в гр. София, с Акт за граждански брак № ***. на ***”, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК, за следното: След прекратяване на брака А.А.Д. ще носи предбрачното си и брачно фамилно име Д.. След прекратяване на брака О.О.Д. ще носи предбрачното си и брачно фамилно име Д.. Съпрузите нямат родени от брака си деца. Съпрузите нямат претенции към семейното жилище, като са напуснали същото към датата на подписване на споразумението. Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след развода. С така постигнатото споразумение съпрузите заявяват, че са уредили имуществените си отношения, че нямат придобито по време на брака си недвижимо имущество и моторни превозни средства. Нямат набрани парични влогове в левове и валута, със семейни средства, държавни ценни книжа, акции, облигации, бонове и други и нямат претенции един спрямо друг за такива. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и всеки един от тях е получил по предпочитание тези от вещите, които желае, като нямат никакви имуществени претенции един към друг и с това споразумение слагат край на каквито и да било спорове за брачно имущество. ОСЪЖДА А.А.Д., с ЕГН **********, с пост. адрес гр. ***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2013г.
87 Гражданско дело No 90/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО,
ДМСГД - ГАБРОВО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето А.Е.Х., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, с майка Е.А.Х. и неизвестен баща, в ДМСГД гр. ***. НАСТАНЯВА детето А.Е.Х., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, в професионално приемно семейство на М.К.В., с ЕГН ********** ***, със срок на настаняване - до 25.02.2015г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 3 от НУРКПУПСНД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето А.Е.Х., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Е.А.Х., с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес с. ***, настоящо местопребиваване: с. ***, с детето А.Е.Х., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, всеки първи понеделник от месеца от 10,00 часа до 12,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ – Дряново в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 11.4.2013г.
88 НОХД No 36/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Й.К. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 29.3.2013г.
И.Й.К.
Мотиви от 5.4.2013г.
В законна сила от 27.6.2013г.
89 АНД No 39/2013 По ЗД по пътищата Н.Х.Г. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 29.3.2013г.
В законна сила от 8.4.2013г.
90 НОХД No 53/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО П.Ц.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 1.4.2013г.
П.Ц.И.
В законна сила от 1.4.2013г.
91 Гражданско дело No 100/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 3.4.2013г.
НАСТАНЯВА детето И.Й.М., ЕГН: **********, с родители Н. И. И., ЕГН: **********, и Й. Д. М., ЕГН: **********, в семейството на неговите близки – дядо и баба И.П.И., ЕГН: ********** и Т.Г.И., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. ****, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящето решение, или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 16.4.2013г.
92 АНД No 55/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Й.П. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Разпореждане от 3.4.2013г.
Разпореждане № 17 от 03.04.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 3.4.2013г.
93 Гражданско дело No 31/2013 Издръжка С.Р.Р. Р.С.Р. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.4.2013г.
ОСЪЖДА Р.С.Р., с ЕГН **********,*** А, ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.Р., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Н.М.,***, сумата от 1080,00лв. (хиляда и осемдесет лева), представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 23.01.2012г. до 23.01.2013г. в размер от 90 лева месечно, на основание чл. 149 от СК. ОСЪЖДА Р.С.Р., с ЕГН **********,*** А, да заплаща за детето С.Р.Р., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Н.М.,***, месечна издръжка в размер на 90,00лв. (деветдесет лева), считано от 24.01.2013г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване, на основание чл. 143 от СК. ОСЪЖДА Р.С.Р., с ЕГН **********,*** А, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдените издръжки в общ размер от 179.60 лв. (сто седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от него да се връчи на страните.
В законна сила от 4.4.2013г.
94 НОХД No 34/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Г.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.4.2013г.
В законна сила от 22.4.2013г.
95 НОХД No 34/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Г.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 5.4.2013г.
И.Г.Г.
В законна сила от 5.4.2013г.
96 АНД No 31/2013 По ЗД по пътищата В.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 9.4.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 29.4.2013г.
97 Гражданско дело No 428/2012 Вещни искове Р.И.П. Р.Б.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Р.И.П., с ЕГН **********,***, по чл. 537, ал.2 от ГПК да бъде отменен нотариален акт № ***, том ***, peг. № ***, дело № ***/***г. на Нотариус ***, вписан под № 372 в Нотариалната камара на Република България, като неоснователно. ДАВА на Р.И.П., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязване му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА Р.Б.С., с ЕГН **********,*** да заплати на Р.И.П., с ЕГН **********,***, сумата 350,00лв. (триста и петдесет лева), представляващи направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 7.5.2013г.
98 НОХД No 58/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.Л.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 10.4.2013г.
Р.Л.Л.
В законна сила от 10.4.2013г.
99 Гражданско дело No 690/2012 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП С.Н.Н. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като погасен чрез плащане предявения от ЗАД “***” ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С. *** представлявано от изпълнителния директор Р. И. Я., със съдебен адрес: гр.Р. *** против С.Н.Н., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д., *** иск с правно основание чл. 213, ал.1 от КЗ за заплащане на сумата от 543.04 /петстотин четиридесет и три лева и четири ст./, представляващи заплатеното от ищеца застрахователно обезщетение по застраховка “Каско” за виновно причинени от сина на ответницата В.С.Н. имуществени вреди на автомобил “***” с рег. № *** от ПТП на 04.08.2008 г. в гр.Д. ***, ведно със законната лихва от 04.12.2012 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.2 от ГПК ЗАД “*** ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С. ***, представлявано от изпълнителния директор Р. И. Я., със съдебен адрес: гр.Р. ***, да заплати на С.Н.Н., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д.***, сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляващи направените от ответницата деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.7.2013г.
100 НОХД No 60/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Х.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Споразумение от 15.4.2013г.
К.Х.М.
В законна сила от 15.4.2013г.
101 АНД No 40/2013 По ЗД по пътищата Л.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 17.4.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 21.5.2013г.
102 Гражданско дело No 47/2013 Развод и недейств. на брака Л.В.Т. А.И.Т.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между А.И.Т., с ЕГН: **********,*** и Л.В.Т., с ЕГН: ********** ***, сключен на 10.06.2011 г. в с. ***, с Акт за граждански брак № **** г. на Община ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на страните по чл. 49, ал.4 от СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Страните няма да търсят вина помежду си за прекратяване на брака. След прекратяване на брака Л.В.Т. ще носи предбрачното си фамилно име – П., и в бъдеще ще се именова Л.В. П. Родителските права относно роденото от брака на ... г. дете А. А. Т., ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Л.В.Т., като детето ще има следното местоживеене:***. Определя се режим на лични отношения на детето А.А. Т. с бащата А. В. Т., както следва: - през първите три месеца след влизане в сила на съдебното решение срещите между бащата и детето ще се осъществяват веднъж месечно в събота от 9,00 ч. до 12,00 ч. в присъствието на майката, като при предварителна уговорка могат да се провеждат и в друг ден от седмицата; - от четвъртия месец след влизане в сила на съдебното решение срещите между бащата и сина ще бъдат както следва: всяка първа и трета събота на месеца – от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 15,00 ч. до 18,00 ч., като при предварителна уговорка могат да се осъществяват в друг ден и час от седмицата. Бащата А.И.Т., с ЕГН ********** се задължава да плаща чрез майката Л.В.Т., с ЕГН: **********, ежемесечна издръжка за детето А.А. Т., с ЕГН **********, в размер на 110 /сто и десет/ лева месечно, платима до 15-то число на всеки месец по сметка № *** “Уникредит Булбанк” АД, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение, считано от 07.02.2013 г., ведно със законната лихва при всяко просрочие. Страните нямат претенции за издръжка един към друг. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, А.И.Т., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 79.20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет ст.). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.4.2013г.
103 АНД No 30/2013 По ЗД по пътищата К.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 22.4.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 17.6.2013г.
104 Гражданско дело No 3/2013 Издръжка М.Я.М. А.Р.Б.,
Р.А.Р.,
Д.А.Р.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.4.2013г.
ОСЪЖДА А.Р.Б., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА за детето Р.А.Р., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Я.М., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90,00лв. (деветдесет лева), считано от 02.01.2013г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване, на основание чл. 143 от СК. ОСЪЖДА А.Р.Б., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.А.Р., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Я.М., с ЕГН **********,***, сумата от 1080,00лв. (хиляда и осемдесет лева), представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 02.01.2012г. до 01.01.2013г. вкл., в размер от 90 лева месечно, на основание чл. 149 от СК. ОСЪЖДА А.Р.Б., с ЕГН **********,***, да заплаща за детето Д.А.Р., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Я.М., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 75,00лв. (седемдесет и пет лева), считано от 02.01.2013г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване, на основание чл. 143 от СК. ОСЪЖДА А.Р.Б., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.Р., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Я.М., с ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв. (деветстотин лева), представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 02.01.2012г. до 01.01.2013г. вкл., в размер от 75 лева месечно, на основание чл. 149 от СК. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн. чл. 242, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА А.Р.Б., с ЕГН **********,*** да заплати на адв. К.Н.Х. ***, с адрес на кантора гр. Д., ул. “***” № **, сумата от 400,00лв. (четиристотин лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА А.Р.Б., с ЕГН **********,*** да заплати ДТ върху присъдените издръжки в общ размер от 337.60 лв. (триста тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) чрез Дряновски районен съд. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му – 23.04.2012г. Препис от него да се връчи на страните.
В законна сила от 8.5.2013г.
105 АНД No 37/2013 Административни дела Р.И.Р. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 23.4.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 9.5.2013г.
106 АНД No 64/2013 По УБДХ   Г.Р.Д. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 23.4.2013г.
Г.Р.Д.
Мотиви от 23.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.
107 АНД No 114/2012 Административни дела ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ.ВАЛЕРИ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.4.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 27.5.2013г.
108 АНД No 54/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО К.Г.И. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 24.4.2013г.
К.Г.И.
Мотиви от 26.4.2013г.
В законна сила от 9.5.2013г.
109 Гражданско дело No 39/2013 Други дела ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Б.А.К. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като погасен по давност предявения от “***” АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. ***, представлявано от Б.М., Б.П. и П.С., иск с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК за признаване за установено, че Б.А.К., ЕГН: **********, постоянен адрес:******, му дължи сумата от 1 565.63 /хиляда петстотин шестдесет и пет лева и шестдесет и три ст./ лв. - главница по фактура № 0131448466/31.07.2009 г., ведно със законната лихва от датата на образуване на ч.гр.дело № 651/2012 г. до окончателното и изплащане, ОТХВЪРЛЯ като погасен по давност предявения от “***” АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. ***, представлявано от Б.М., Б.П. и П.С., иск с правно основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД за осъждане Б.А.К., ЕГН: **********, постоянен адрес:******, да му заплати мораторна лихва върху главницата по фактура № 0131448466/31.07.2009 г. за периода от 11.08.2009 г. до 02.11.2012 г. в размер на 521.81 /петстотин двадесет и един лева и осемдесет и една ст./ лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.5.2013г.
110 Гражданско дело No 79/2013 Искове по КТ Р.М.Д. ВАГОНЕН ЗАВОД ИНТЕРКОМ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДРАГОМИР БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 25.4.2013г.
Прекратено - постигната спогодба между страните.
В законна сила от 25.4.2013г.
111 НОХД No 26/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Д.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 25.4.2013г.
И.Д.Д.
В законна сила от 25.4.2013г.
112 НОХД No 26/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Д.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 25.4.2013г.
113 АНД No 41/2013 По ЗД по пътищата Д.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.4.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
114 Гражданско дело No 531/2012 Вещни искове З.И.А. С.А.А.,
И.А.А.,
А.А.А.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.4.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.А.А., с ЕГН **********, И.А.А., с ЕГН **********, двамата от гр. В. Търново, ул. *** и А.А.А., с ЕГН **********,***, действащ чрез особения си представител адв. М.П. от ГАК, че З.И.А., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения: гр. Велико Търново, ул. *** - адв. И.П.С. от ВТАК, е собственик на 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с идентификатор 36751.501.533 по кадастралната карта на с. Керека, общ. Дряново, одобрена със заповед № РД-18-50/21.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК,изменена със заповед № КД-14-07/21.08.2006г. на Началника на СГКК – гр. Габрово, в сила от 30.07.2008г., с административен адрес ул. "Първа" № 6, с площ от 948 кв.м., застроен, при граници и съседи: ПИ № 36751.501.244, ПИ № 36751.501.281 - дере на общ. Дряново, ПИ № 36751.501.532 и ПИ № 36751.501.522 -първостепенна улица на общ. Дряново и на 1/2 (една втора) идеална част от построените в имота двуетажна жилищна паянтова срада с идентификатор 36751.501.533.1, със застроена площ 72кв.м. и едноетажна паянтова постройка на допълващо застрояване с идентификатор 36751.501.533.2, със застроена площ 44кв.м., на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, като отхвърля предявения иск в останалата му част, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на З.И.А., с ЕГН **********,***, по чл. 537, ал.2 от ГПК да бъде отменен Нотариален акт за доброволна делба № 221, том ІІ, peг. № 1304, дело № 198/2008г. от 05.08.2008г. на нотариус М.М., с район на действие - PC Дряново, вписан под № 372 в Нотариалната камара на Република България, като неоснователно. ДАВА на З.И.А., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязване му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА З.И.А., с ЕГН **********,*** да заплати на С.А.А., с ЕГН ********** и И.А.А., с ЕГН **********, двамата от гр. В. Търново, ул. ***, по 16.67лв. (шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи направени по делото разноски, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 28.5.2013г.
115 Гражданско дело No 597/2012 Други дела Д.М.Г. СДРУЖЕНИЕ"ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ" ПРЕДСТ. ОТ СТЕФАН ЯНКОВ ЕНЧЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.М.Г., с ЕГН **********,***, против *** “***“, Код по БУЛСТАТ ***, седалище и адрес на управление гр. Дряново, *** “***“, ***, представлявано от С.Я.Е., иск с правно основание чл. 422 ГПК да се признае за установено по отношение на *** “***“, Код по БУЛСТАТ ***, седалище и адрес на управление гр. Дряново, *** “***“, ***, представлявано от С.Я.Е., че дължи на Д.М.Г. сумата от 2250,00лв., представляваща неизплатено възнаграждение за периода от м. ноември 2011г. до м. май 2012г., по договор, сключен на 01.08.2011г. между *** ”***” и Д.М.Г., с нотариална заверка на подписите от 04.05.2012г., за която е издадена заповед № 482/27.07.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК в производството по ч.гр.д. № 419/2012г. по описа на РС – гр. Дряново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Д.М.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на *** “***“, Код по БУЛСТАТ ***, седалище и адрес на управление гр. Дряново, *** “***“, ***, представлявано от С.Я.Е., сумата от 280,00лв. (двеста и осемдесет лева) - направени разноски по делото за възнаграждение за един адвокат, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 26.6.2013г.
116 Гражданско дело No 602/2012 Други дела В.С.Р. СДРУЖЕНИЕ"ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ" ПРЕДСТ. ОТ СТЕФАН ЯНКОВ ЕНЧЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.С.Р., с ЕГН **********,***, против *** “***“, Код по БУЛСТАТ ***, седалище и адрес на управление гр. Дряново, *** “***“, ***, представлявано от С.Я.Е., иск с правно основание чл. 422 ГПК да се признае за установено по отношение на *** “***“, Код по БУЛСТАТ ***, седалище и адрес на управление гр. Дряново, *** “***“, ***, представлявано от С.Я.Е., че дължи на В.С.Р. сумата от 1050,00лв., представляваща неизплатено възнаграждение за периода от м. ноември 2011г. до м. май 2012г., по договор, сключен на 01.10.2011г. между *** ”***” и В.С.Р., с нотариална заверка на подписите от 04.05.2012г., за която е издадена заповед № 509/07.08.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК в производството по ч.гр.д. № 453/2012г. по описа на РС – гр. Дряново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА В.С.Р., с ЕГН **********,***, да заплати на *** “***“, Код по БУЛСТАТ ***, седалище и адрес на управление гр. Дряново, *** “***“, ***, представлявано от С.Я.Е., сумата от 220,00лв. (двеста и двадесет лева) - направени разноски по делото за възнаграждение за един адвокат, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 17.7.2013г.
117 Гражданско дело No 60/2013 Развод и недейств. на брака Й.С. С.С.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Й.С. - гражданин на ***, роден на *** г. в ***, ЛНЧ **********,***, с разрешение за продължително пребиваване и С.С.И., с ЕГН **********, с пост. адрес ***, сключен на ***. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ***. на Община ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК, за следното: След прекратяване на брака С.С.И. ще носи предбрачното си и брачно фамилно име И.. След прекратяване на брака Й.С. ще носи предбрачното си и брачно фамилно име С.. Съпрузите нямат родени от брака си деца. Съпрузите нямат претенции към семейното жилище, като са напуснали същото към датата на подписване на споразумението. Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след развода. С така постигнатото споразумение съпрузите заявяват, че са уредили имуществените си отношения, че нямат придобито по време на брака си недвижимо имущество и моторни превозни средства. Нямат набрани парични влогове в левове и валута, със семейни средства, държавни ценни книжа, акции, облигации, бонове и други и нямат претенции един спрямо друг за такива. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и всеки един от тях е получил по предпочитание тези от вещите, които желае, като нямат никакви имуществени претенции един към друг и с това споразумение слагат край на каквито и да било спорове за брачно имущество. ОСЪЖДА С.С.И., с ЕГН **********, с пост. адрес ***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.4.2013г.
118 АНД No 56/2013 По ЗД по пътищата М.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 30.4.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 18.7.2013г.
119 НОХД No 68/2013 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.И.Р. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 30.4.2013г.
А.И.Р.
Мотиви от 8.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
120 Гражданско дело No 162/2012 Други дела ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - ГР. СОФИЯ Н.Т.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН СЪДИЯ
Решение от 7.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от *** АД, ЕИК ***, с адрес на управление гр. С., район „****, с адрес за кореспонденция – гр. С., ***, представлявано от Изпълнителния директор ***, с ЕГН ********** против Н.Т.М., с ЕГН ********** *** иск, да се признае за установено, че съществува вземането на *** АД, ЕИК ***, с адрес на управление гр. С. в размер на 1181,25 лева главница, представляваща изплатено обезщетение по договор за застраховка „Гражданска отговорност” № *** със срок на действие от 31.12.2006 г. до 30.12.2007 г. на ***АД за виновно причинени щети във връзка с ПТП и протокол № *** от 04.04.2007 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.02.2012 г. до изплащане на вземането и сума в размер на 300 лева, представляваща законна лихва върху главницата за периода от изплащане на застрахователното обезщетение – 30.05.2007 г. до 15.02.2012 г., във връзка с което е издадена Заповед № ***/15.02.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по Ч.Гр. дело № ***/2012 г. по описа на РС Д., с правно основание чл. 422, ал. 1 във вр. с чл. 415 от ГПК във вр. с чл. 274, ал. 1 от КЗ във вр. с чл. 45 от ЗЗД, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА *** АД, ЕИК ***, с адрес на управление гр. С., район ***, с адрес за кореспонденция – гр. С. *** представлявано от Изпълнителния директор ***, с ЕГН ********** да заплати на Н.Т.М., с ЕГН ********** *** сума в размер на 100 лв. /сто лева/ - разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаване на страните, че същото е изготвено.
В законна сила от 19.6.2013г.
121 НОХД No 57/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Й.П. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 8.5.2013г.
В.Й.П.
Мотиви от 14.5.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
122 Гражданско дело No 344/2012 Облигационни искове В.А.К. З.З.Б.,
И.А.И.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.А.К., с ЕГН **********,***, срещу З.З.Б. и И.А.И.,***, иск с правно основание чл. 285, предл. 2 от ЗЗД за солидарно заплащане на сумата от 1150лв., представляваща вреди във връзка с изпълнение на договор за поръчка, изразяващи се в изплатени вноски по договор за кредит за покупка на стоки или услуги № *** от 01.04.2008г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.06.2012г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 11.5.2013г.
123 АНД No 47/2013 Административни дела Е.К.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 9.5.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 25.7.2013г.
124 АНД No 46/2013 Административни дела ЕТ "К.-9.А.М." П.О.А.А.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 10.5.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 24.7.2013г.
125 Гражданско дело No 57/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - ГР. СОФИЯ Ю.Г.Е. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 13.5.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 213, ал.1 във вр. с чл. 274, ал.1, предл.последно от КЗ Ю.Г.Е., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д.***, да заплати на *** АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., представлявано от изпълнителните директори С.Х.С и М.С.М.-Г., със съдебен адрес: гр.***, сумата от 248.80 /двеста четиридесет и осем лева и осемдест ст./, представляващи заплатено от ищеца застрахователно обезщетение за щети, причинени от ответника вследствие ПТП от 29.12.2007 г., възникнало на ул. ”Б.” № ** в гр.***, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 15.02.2013 г., до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД Ю.Г.Е., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д.***, да заплати на *** АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., представлявано от изпълнителните директори С.Х.С и М.С.М.-Г., със съдебен адрес: гр.***, сумата от 120.84 /сто и двадесет лева и осемдесет и четири ст./, представляващи обезщетние за забава върху горната сума, считано от 07.**.2008 г. до 14.02.2013 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК Ю.Г.Е., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д.***, да заплати на *** АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., представлявано от изпълнителните директори С.Х.С и М.С.М.-Г., със съдебен адрес: гр.***, сумата от 460.00 /четиристотин и шестдест/ лева, представляващи направените от ищеца деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 6.6.2013г.
126 Гражданско дело No 130/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.5.2013г.
НАСТАНЯВА детето ****, с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, в утвърденото професионално приемно семейство на ***., с ЕГН ********** и ***, с ЕГН *********,*** със срок на настаняване до 02.04.2014г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето ***, с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката ***., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. *** и бащата *** с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. ****, с детето ***, с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. *****, всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 9,00 часа до 12,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-****, ИРМ – *** в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 28.5.2013г.
127 АНД No 48/2013 Административни дела Е.К.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 14.5.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 30.7.2013г.
128 АНД No 67/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.П.Л. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 14.5.2013г.
П.П.Л.
Мотиви от 16.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
129 Гражданско дело No 630/2012 Други дела В И К ООД ГАБРОВО Б.П.Ц. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.5.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.П.Ц., с ЕГН **********,***, че дължи на “***”ООД Габрово, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Габрово, ***, представлявано от *** *** В. Г. В., сумата от 547,20лв. (петстотин четиридесет и седем лева и двадесет стотинки), представляваща цената на предоставени *** услуги за периода от 25.11.2010г. до 20.08.2012г., ведно със законната лихва, считано от 13.09.2012г. до окончателното изплащане на вземането, за която е издадена заповед № 619/14.09.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 555/2012г. по описа на РС – гр. Дряново, на основание чл. 422 ГПК. ОТХВЪРЛЯ предявения от “***”ООД Габрово, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Габрово, ***, представлявано от *** *** В. Г. В., иск с правно основание чл. 422 във вр. във вр. чл. 86 ЗЗД да се признае за установено по отношение на Б.П.Ц., с ЕГН **********,***, че дължи сумата от 47,69лв. (четиридесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки), представляваща общ размер на мораторната лихва върху главницата от 547,20лв. за периода от 23.01.2011г. до 31.08.2012г., за която е издадена заповед № 619/14.09.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 555/2012г. по описа на РС – гр. Дряново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Б.П.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати на “***”ООД Габрово, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Габрово, ***, представлявано от *** *** В. Г. В., сумата от 158,47лв. (сто петдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) - направени разноски по делото, на основание чл. 78 ал. 1 ГПК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “***”ООД Габрово, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Габрово, ***, представлявано от *** *** В. Г. В., да се приеме за установено по отношение на ответника вземането за разноски по ч.гр.д. № 555/2012г. по описа на РС – гр. Дряново, като недопустимо и прекратява прозводството по делото в тази част. След влизане в сила на решението делото да се докладва за издаване на изпълнителен лист по заповед № 619/14.09.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 555/2012г. по описа на РС – гр. Дряново, на основание чл. 416 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 4.6.2013г.
130 Гражданско дело No 43/2013 Делби Р.Б.А.,
П.Б.А.
Д.М.Л. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 15.5.2013г.
ДОПУСКА да се извърши делба между следните лица: Д.М.Л. ЕГН: **********, постоянен адрес:***.А., ЕГН: **********,*** и П.Б.А. ЕГН: **********,***, на следния недвижим имот, находящ се в с.Руня, общ.Дряново: дворно място с площ 1300 кв.м., заедно с построените в него: масивна жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ от 97 кв.м., навес с площ 72 кв.м. и навес с площ 64 кв.м, съставляващи парцел ІV-111 в кв.23 по регулационния план на селото, при граници и съседи: от три страни – улица и УПИ V-111, при следните квоти: - ? идеална част за Д.М.Л., ЕГН: **********, постоянен адрес:******;- ? идеална част за Р.Б.А., ЕГН: **********,***; - ? идеална част за П.Б.А. ЕГН: **********,***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението делото незабавно да се докладва на съдията-докладчик.
131 АНД No 50/2013 Административни дела Н.К.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 15.5.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 31.5.2013г.
132 Гражданско дело No 76/2013 Други дела ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО К.Г.Т. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 16.5.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК че К.Г.Т., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.***, дължи на Д. “***” - С., съдебен адрес: гр. ******, представлявано от Директора З.Н.Л., следните суми: - 40.15 /четиридесет лева и петнадесет ст./, представляващи недобросъвестно получена месечна социална помощ по чл. 9, ал.1 от ППЗСП по молба-декларация вх.№ 2-302/13.04.2007 г. за месец ноември 2007 г., ведно със законната лихва от 28.11.2012 г. до окончателното и заплащане; - 23.62 /двадесет и три лева и шестдесет и две ст./ - мораторна лихва върху горната сума за периода 12.12.2007 г. – 28.11.2012 г., за които е издадена Заповед № 766/28.11.2012 г. по ч.гр.дело № *** г. на Районен съд-*** за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК К.Г.Т., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.***, да заплати на Д. “***” - С., съдебен адрес: гр. ******, представлявано от Директора З.Н.Л., сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляващи направените от ищеца деловодни разноски по настоящето производство. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.6.2013г.
133 Гражданско дело No 142/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.5.2013г.
НАСТАНЯВА детето Г.А.А., с ЕГН **********, с родители Ф.Ц.И., с ЕГН ********** и А.С. А., с ЕГН **********, в семейството на бабата по майчина линия Л.М.А., с ЕГН **********,*** , със срок на настаняване ТРИ ГОДИНИ или до промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. чл. 26 във вр. чл. 25, т. 2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 10.6.2013г.
134 Гражданско дело No 154/2013 Други дела К.Н.Х. И.Г.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 17.5.2013г.
Определение № 187 от 17.05.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 17.5.2013г.
135 Гражданско дело No 588/2012 Облигационни искове С.Н.С.,
Г.А.М.,
Й.М.М.
И.Х.И.,
М.Р.Р.,
Р.Р.Р.,
М.Х.Р.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.5.2013г.
РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗВАНЕТО на незастроената част от поземлен имот с идентификатор 23947.501.551 с площ 302 кв.м., при граници и съседи: ПИ № 23947.501.9509, ПИ № 23947.501.555, ПИ № 23947.501.556, ПИ № 23947.501.549 и на незастроената част от поземлен имот с идентификатор 23947.501.556 с площ 368 кв.м., при граници и съседи: ПИ № 23947.501.555, ПИ № 23947.501.560, ПИ № 23947.501.561, ПИ № 23947.501.562, ПИ № 23947.501.557, ПИ № 23947.501.549, ПИ № 23947.501.551, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дряново, одобрени със Заповед № РД - 18 -108/18.12.2008г. на ИД на АГКК, с адрес на двата имота гр. Дряново, ул. ***, между съсобствениците С.Н.С., с ЕГН **********,***; Г.А.М., с ЕГН ********,***; Й.М.М., с ЕГН **********,***; И.Х.И., М.Х.Р., Д.Р. *** и Р.Р. *** по ВАРИАНТ ІV от допълнителното заключение на вещото лице Н. Щ., както следва: С.Н.С., Г.А.М. и Й.М.М. ще ползват съвместно част с площ 261 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 23947.501.556 и две части, съответно с площ от 22 кв.м. и 29 кв.м., от поземлен имот с идентификатор 23947.501.551, оцветени с червен цвят на скицата, отразяваща ІV вариант. И.Х.И. ще ползва две части, съответно с площ от 8 кв.м. и 16 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 23947.501.551, оцветени със зелен цвят на скицата, отразяваща ІV вариант. М.Х.Р., Д.Р.Р. и Р.Р.Н. ще ползват съвместно част с площ 17 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 23947.501.551, оцветена с жълт цвят на скицата, отразяваща ІV вариант. Частта, оцветена със син цвят на скицата, отразяваща ІV вариант, е за общо ползване. Скицата към допълнителното заключение на вещото лице Н. Щ., отразяваща ІV вариант за разпределение на ползването, подписана от съда, представлява неразделна част от настоящето решение. ОСЪЖДА И.Х. *** да заплати на С.Н.С., с ЕГН **********,***; Г.А.М., с ЕГН ********,*** и Й.М.М., с ЕГН **********,***, сумата от 59,33лв. (петдесет и девет лева и тридесет и три стотинки), направени по делото разноски ОСЪЖДА М.Х.Р. *** да заплати на С.Н.С., с ЕГН **********,***; Г.А.М., с ЕГН ********,*** и Й.М.М., с ЕГН **********,***, сумата от 39,56лв. (тридесет и девет лева и петдесет и шест стотинки), направени по делото разноски. ОСЪЖДА Д.Р. *** да заплати на С.Н.С., с ЕГН **********,***, Г.А.М., с ЕГН ********,*** и Й.М.М., с ЕГН**********,***, сумата от 9,89лв. (девет лева и осемдесет и девет стотинки), направени по делото разноски. ОСЪЖДА Р.Р. *** да заплати на С.Н.С., с ЕГН **********,***, Г.А.М., с ЕГН ********,*** и Й.М.М., с ЕГН**********,***, сумата от 9,89лв. (девет лева и осемдесет и девет стотинки), направени по делото разноски. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 5.11.2013г.
136 Гражданско дело No 66/2013 Облигационни искове И.А.К. М.Т.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.5.2013г.
ОСЪЖДА М.Т.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.К., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***., сумата от 2000,00лв. (две хиляди лева), представляваща неизплатената част по договор за заем, сключен на 12.05.2010г. в гр. Дряново за сумата от 2 300,00лв, на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД. ОСЪЖДА М.Т.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.К., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***., сумата от 330,00лв. (триста и тридесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.6.2013г.
137 Гражданско дело No 55/2013 Изменение на издръжка Г.П.Д. П.Р.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.5.2013г.
ИЗМЕНЯВА размера на определената с Решение № 205 от 12.05.2009г., постановено по гр.д. 1237/2008г. по описа на Г. районен съд издръжка, като ОСЪЖДА П.Р.Д., с ЕГН **********,***, с особен представител адвокат Р.И. от ГАК, да заплаща на сина си Г.П.Д., с ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си Н.Г.Д., с ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева), считано от 14.02.2013г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 150 от СК. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА П.Р.Д., с ЕГН **********,***, с особен представител адвокат Р.И. от ГАК, да заплати на Г.П.Д., с ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си Н.Г.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 80.00 лв. (осемдесет лева) – разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА П.Р.Д., с ЕГН **********,***, с особен представител адвокат Р.И. от ГАК, да заплати ДТ върху увеличения размер на издръжката в размер на 115.20 лв. (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки), по сметка на РС – гр. Дряново. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 23.05.2013г.
В законна сила от 4.9.2013г.
138 Гражданско дело No 650/2012 Други дела Г.С.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ”***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, *** *** , представлявано от членовете на управителния съвет Б. Д. П., П.С.С. и Б. Г. М., със съдебен адрес ***, офис, адвокатско дружество “***”, че Г. С. Х., с ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ сумата от 4 912,85лева (четири хиляди деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки) с ДДС, представляваща корекция по чл. 38, ал. 3, т. 2 от ОУ на ДПЕЕЕМ по партида с клиентски №160004452, абонатен № 1365017 на адрес с. Стойчевци, общ. Габрово за периода от 20.12.2011г. до 22.05.2012г., за която е издадена фактура № № 0092941835/15.10.2012г. от ”***” АД, на осн. чл. 124 от ГПК. ОСЪЖДА ”***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, *** ***, представлявано от членовете на управителния съвет Б. Д. П., П.С.С. и Б. Г. М., със съдебен адрес ***, офис, адвокатско дружество “***” ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Х., с ЕГН **********,***, сумата от 801.51 лева (осемстотин и един лева и петдесет и една стотинки) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 9.10.2013г.
139 Гражданско дело No 9/2013 Облигационни искове Д.К.Ц. С.Ч. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.К.Ц., с ЕГН **********,***, срещу С. Д. Ч. - *** с район на действие РС – Т., с peг. № *** на Нотариалната камара, иск с правно основание чл. 73 от ЗННД във вр. с чл.45 от ЗЗД за заплащане на сумата от 1 274лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в надплатени неправомерно нотариална такса, държавна такса и оценка на пазарната цена на имота, във връзка с изповядване на сделка, материализирана в нотариален акт № 49, том І, рег. № 667, дело № 46/2012г. на *** С. Ч., № *** на НК, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Д.К.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати на С. Д. Ч. - *** с район на действие РС–Т., с peг. № *** на Нотариалната камара, сумата от 240,00лв. (двеста и четиридесет лева) - разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 22.10.2013г.
140 Гражданско дело No 157/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО,
ДМСГД - ГАБРОВО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на детето А.Б.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, с майка Б.Д.С., с ЕГН ********** и неизвестен баща, в ДМСГД гр. Габрово. НАСТАНЯВА детето А.Б.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, в професионално приемно семейство на Н.К.А., с ЕГН **********, и Ю.А.Ю., с ЕГН ********** ***, със срок на настаняване три години или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 3 от НУРКПУПСНД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето А.Б.Д., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 12.6.2013г.
141 Гражданско дело No 71/2013 Развод и недейств. на брака Й.А.В. Е.В.В. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Е.В.В., с ЕГН: **********,*** и Й.А.В., с ЕГН: ********** ***, сключен на 27.01.1986 г. в гр.Дряново, с Акт за граждански брак № 0003/27.01.19** г. на Община Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на страните по чл. 49, ал.4 от СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Страните няма да търсят вина помежду си за прекратяване на брака. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – М.. Страните не претендират възлагане на семейно жилище, което е наследствено на съпруга Е.В.В., и ще се ползва от него. Страните заявяват, че не са придобивали недвижими имоти по време на брака си. Страните нямат родени от брака и ненавършили пълнолетие деца, които да се нуждаят от издръжка. През време на брака страните нe са придобили моторни превозни средства. Всички движими вещи, придобити през време на брака, страните са си разпределили предварително - преди фактическата раздяла, и всеки е получил по предпочитание желаните от него. Никой от съпрузите няма да претендира лична издръжка от другия. С настоящото споразумение страните заявяват, че нямат никакви претенции един спрямо друг, във връзка и по повод на недвижимо и движимо имущество, придобито през време на брака, и с него слагат край на каквито и да били спорове за брачно имущество и нямат претенции помежду си. Разноските в процеса до този момент да останат, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, Й.А.В., с ЕГН: ********** *** да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15.00 /петнадесет/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, Е.В.В., с ЕГН: **********,***, да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15.00 /петнадесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2013г.
142 АНД No 62/2013 По ЗД по пътищата Р.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 29.5.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 24.6.2013г.
143 АНД No 43/2013 По ЗД по пътищата К.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 31.5.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 25.9.2013г.
144 Гражданско дело No 64/2013 Други дела БАНКА ДСК ЕАД, ПР.ОТ ВИОЛИНА М. СПАСОВА Д.Н.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 4.6.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК и чл. 86, ал.1 от ЗЗД, че Д.Н.М., ЕГН: **********, постоянен адрес:******, дължи на *** ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ***, представлявано от главния изпълнителен директор В.М.С. и от изпълнителния директор Д.Н.Н. следните суми: - 667.10 /шестстотин шестдесет и седем лева и десет ст./, представляващи незаплатена главница по Договор за предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка от 08.07.2004 г., ведно със законната лихва от 15.01.2013 г. до окончателното и заплащане; - 455.62 /четиристотин петдесет и пет лева и шестдесет и две ст./ – договорна лива върху главницата за периода от 05.07.2008 г. до 14.01.2013 г.; - 138.61 /сто тридесет и осем лева и шестдесет и една ст./– наказателна лихва върху главницата за периода от 05.10.2008 г. до 14.01.2013 г., за които е издадена Заповед № *** г. по ч.гр.дело № *** г. на Районен съд-Д. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК Д.Н.М., ЕГН: **********, постоянен адрес:******, да заплати на *** ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. ***, представлявано от главния изпълнителен директор В.М.С. и от изпълнителния директор Д.Н.Н., сумата от 174.77 /сто седемдесет и четири лева и седемесет и седем ст./, представляващи направените от ищеца деловодни разноски по настоящето производство. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Г. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.6.2013г.
145 НОХД No 51/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.С.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 4.6.2013г.
Ц.С.М.
Мотиви от 12.6.2013г.
В законна сила от 19.6.2013г.
146 АНД No 83/2013 По УБДХ   К.М.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Определение от 4.6.2013г.
147 АНД No 74/2013 Административни дела Д.Д.С. ОД НА МВР - ГР. ЛОВЕЧ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 6.6.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 28.6.2013г.
148 Гражданско дело No 105/2013 Издръжка С.М.И. М.С.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.6.2013г.
В законна сила от 13.6.2013г.
149 Гражданско дело No 115/2013 Изменение на издръжка Д.Г.П. П.К.Н. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 7.6.2013г.
ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на определената с решение № *** от *** г. по гр.д. № **** г. на Районен съд-Дряново издръжка, като: ОСЪЖДА на основание чл. 150 от СК П.К.Н.,***, ЕГН: **********, да заплаща на дъщеря си К.П.Н, ЕГН: **********, чрез нейната майка Д.Г.П., ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес: гр. ***, ежемесечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от 04.04.2013 г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, като над тази сума до пълния предявен размер от 100 лева ОТХВЪРЛЯ така предявения иск като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 150 от СК П.К.Н.,***, ЕГН: **********, да заплаща на дъщеря си В.П.Н, ЕГН: **********, чрез нейната майка Д.Г.П., ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес: гр.***, ежемесечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от 04.04.2013 г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, като над тази сума до пълния предявен размер от 100 лева ОТХВЪРЛЯ така предявения иск като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в осъдителната му част, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК П.К.Н.,***, ЕГН: **********, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер на 43.20 лв. /четиридесет и три лева и двадесет стотинки/. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК и чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата П.К.Н.,***, ЕГН: **********, да заплати на адв. К.Х. от ГАК в качеството му на повереник на Д.Г.П., сумата от 148.80 /сто четиридесет и осем лева и осемдесет ст./, явяващи се дължимото му се адвокатско възнаграждение по делото съобразно уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от датата на изготвянето му – 07.06.2013 г.
В законна сила от 12.7.2013г.
150 АНД No 59/2013 По ЗД по пътищата Н.Й.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 10.6.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 1.8.2013г.
151 Гражданско дело No 163/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие М.С.П. М.А.П. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на М.С.П., с ЕГН **********,***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВА М.А.П., ЕГН: **********, с адрес:***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.С.П., с ЕГН **********,***, на основание чл. 5 ал. 1, т. 1 от ЗЗДН. ОТСТРАНЯВА М.А.П., ЕГН: ********** от обитаване на жилището на М.С.П., с ЕГН ********** ***, ЗА СРОК ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА, на основание чл. 5, ал.1, т.2 от ЗЗДН. ЗАБРАНЯВА на М.А.П., ЕГН: **********, да приближава жилището, в което живее М.С.П., с ЕГН ********** ***, на разстояние до 200 метра ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА, на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА М.А.П., ЕГН: **********, с адрес:***, да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ в полза на Държавата, чрез Районен съд-Дряново, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН. В Заповедта за защита изрично да се посочи, че при неизпълнението и съответните полицейски органи, констатирали нарушението, задържат нарушителя и незабавно уведомяват органите на прокуратурата, на основание чл. 21, ал.3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА М.А.П., ЕГН: **********, с адрес:***, да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Д. държавна такса в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчват на страните, както и на органите на РУ „Полиция“ – гр. Д. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта
В законна сила от 23.7.2013г.
152 Гражданско дело No 69/2013 Други дела Г.Н.Б. А.С.Б. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 13.6.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК, че А.С.Б., ЕГН: **********, постоянен адрес:*******, дължи на Г.Н.Б., ЕГН: **********,*** сумата от - 783.00 /седемстотин осемдесет и три лева/, представляващи половината от изплатеното от ищеца за периода м.октомври 2010 г. - м.декември 2012 г. по Договор за кредит за текущо потребление, сключен с “Банка ДСК” АД на 17.11.2008 г., ведно със законната лихва от 17.01.2013 г. до окончателното и заплащане, за която е издадена Заповед № *** г. по ч.гр.дело № *** г. на Районен съд-Дряново за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК А.С.Б., ЕГН: **********, постоянен адрес:*******, да заплати на Г.Н.Б., ЕГН: **********,***, сумата от 225.00 /двеста двадесет и пет лева/, представляващи направените от ищеца деловодни разноски по настоящето производство. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.7.2013г.
153 Гражданско дело No 123/2005 Облигационни искове Р.Х.М. К.Х.Х.,
П.А.Х.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.6.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № ***от 14.07.2006г., постановено по гр. дело № 123 по описа за 2005г. на Д*** районен съд, като в диспозитива на страница седма, в точка втора, от ред седми до ред десети, вместо израза “парцел ***по плана на бившия селскостопански двор на с. Г. Б., с обща квадратура от ***кв.м., при граници на парцела: от две страни път, парцел ***и парцел ***" ДА СЕ ЧЕТЕ “ПАРЦЕЛ № *** /***/ по плана на бившия селскостопански двор на с. Г. Б., Д. община, целият с квадратура*** /***/ кв. м. заедно с построените в парцела О*** с квадратура ***/***/ кв.м. при граници на имота: от две страни път, парцел № ***/***/, парцел № *** /***/” Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
154 АНД No 63/2013 Административни дела ВАГОНЕН ЗАВОД ИНТЕРКОМ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДРАГОМИР БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ СОФИЯ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 17.6.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 31.10.2013г.
155 НОХД No 85/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.А.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 17.6.2013г.
Б.А.С.
Мотиви от 17.6.2013г.
В законна сила от 24.6.2013г.
156 АНД No 75/2013 По ЗД по пътищата Н.Й.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 18.6.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 4.7.2013г.
157 АНД No 83/2013 По УБДХ   К.М.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 18.6.2013г.
К.М.Г.
Мотиви от 18.6.2013г.
В законна сила от 19.6.2013г.
158 АНД No 77/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Г.А. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 19.6.2013г.
А.Г.А.
Мотиви от 19.6.2013г.
В законна сила от 4.7.2013г.
159 Гражданско дело No 102/2013 Изменение на издръжка Е.З.Б. З.И.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.6.2013г.
ИЗМЕНЯВА размера на определената с решение № 78/20.01.2010г. по гр.д. № 176/2009г. по описа на РС – гр. Дряново издръжка, като: ОСЪЖДА З.И.Б., с ЕГН **********,***, да заплаща на сина си Е.З.Б., с ЕГН **********, ***, действащ със съгласието на своята майка Д.С.Д., с ЕГН **********, двамата от гр. Дряново, ***, ежемесечна издръжка в размер на 130.00 лв. /сто и тридесет лева/, считано от 29.03.2013г., ведно със законната лихва при просрочие, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, на осн. чл.150 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 200лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на осн. чл.242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Е.З.Б., с ЕГН **********, ***, действащ със съгласието на своята майка Д.С.Д., с ЕГН **********, двамата от гр. Дряново, ***, да заплати на З.И.Б., с ЕГН **********,*** **, сумата от 70.00 лв. (седемдесет лева), разноски по делото, на основание чл.78 ал.3 ГПК. ОСЪЖДА З.И.Б., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 72.00 лв. (седемдесет и два лева), държавна такса върху увеличения размер на издръжката . Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 21.06.2013г. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 8.7.2013г.
160 Гражданско дело No 179/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 21.6.2013г.
НАСТАНЯВА детето Б.Г.И., ЕГН: **********, с майка Г.И.Й., ЕГН: **********, и баща неизвестен, в семейството на неговата близка – лелята Р.И.Й., ЕГН: ********** ***, за срок до завършване на средното и образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 15.7.2013г.
161 АНД No 84/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Р.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.6.2013г.
С.Р.А.
Мотиви от 24.6.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
162 АНД No 61/2013 Административни дела С.Д.Ш. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.6.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 6.11.2013г.
163 АНД No 80/2013 Административни дела И.С.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.6.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 19.9.2013г.
164 Гражданско дело No 605/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД Д.Т.О. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 1.7.2013г.
В законна сила от 24.7.2013г.
165 Гражданско дело No 606/2012 Други дела МОБИЛТЕЛ ЕАД Л.Д.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 1.7.2013г.
В законна сила от 24.7.2013г.
166 Гражданско дело No 70/2013 Други дела Г.Н.Б. А.С.Б. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК, че А.С.Б., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д. ***, дължи на Г.Н.Б., ЕГН: **********,*** сумата от 4 084.03 /четири хиляди осемдесет и четири лева и три стотинки/, представляващи половината от изплатеното от ищеца за периода м.ноември 2010 г. - м.декември 2012 г. по Договор за кредит за текущо потребление, сключен с “Банка ДСК” АД на 10.10.2007 г., ведно със законната лихва от 17.01.2013 г. до окончателното и заплащане, за която е издадена Заповед № ***/17.01.2013 г. по ч.гр.дело № ***/2013 г. на Районен съд-Дряново за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК, като над този размер до пълно претендираните 4 267.00 лева ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК А.С.Б., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д. ***, да заплати на Г.Н.Б., ЕГН: **********,***, сумата от 560.24 /петстотин и шестдесет лева и двадесет и четири стотинки/, представляващи направените от ищеца деловодни разноски по настоящето производство съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК Г.Н.Б., ЕГН: **********,***, да заплати на А.С.Б., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.Д. ***, сумата от 12.00 /дванадесет лева/, представляващи направените от нея деловодни разноски по настоящето производство съобразно отхвърлената част от иска. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.10.2013г.
167 Гражданско дело No 144/2013 Развод и недейств. на брака З.Н.Х. М.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КАОЛИНОВО
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М. Х., гражданин на ***, роден на *** г., с настоящ адрес: гр.*** и З.Н. Х., ЕГН: **********, с адрес: с.***, сключен на 13.05.2003 г. в гр.С., с Акт за граждански брак № *** г. на Община *** – С., със следните последци: Страните няма да търсят вина помежду си за прекратяване на брака. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – М.. Страните не претендират възлагане ползването на семейно жилище, доколкото към настоящия момент и двамата са го напуснали. Страните заявяват, че не са придобивали недвижими имоти по време на брака си. Родителските права относно роденото от брака на 23.06.2003 г. дете Д. М. Х., ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката З.Н. Х., ЕГН: **********, като детето ще има следното местоживеене:*** Определя се режим на лични отношения на детето Д. М. Х. с бащата М. Х., както следва: - всяка първа и трета събота на месеца – от 9,00 ч. до 19,00 ч., както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката; Бащата М. Х., гражданин на ***, роден но *** г., с настоящ адрес: гр.***, се задължава да плаща чрез майката З.Н. Х., ЕГН: **********, с адрес: с.***, ежемесечна издръжка за детето Д. М. Х., ЕГН: **********, в размер на 85.00 /осемдесет и пет/ лева месечно, считано от влизане в сила на настоящето решение, до настъпване на основания за нейното прекратяване или изменение. През време на брака страните нe са придобили моторни превозни средства. Всички движими вещи, придобити през време на брака, страните са си разпределили предварително - преди фактическата раздяла, и всеки е получил по предпочитание желаните от него. Никой от съпрузите няма да претендира лична издръжка от другия. С настоящото споразумение страните заявяват, че нямат никакви претенции един спрямо друг, във връзка и по повод на недвижимо и движимо имущество, придобито през време на брака, и с него слагат край на каквито и да били спорове за брачно имущество и нямат претенции помежду си. ОСЪЖДА на основание чл.6, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, З.Н. Х., ЕГН: **********, с адрес: с.***, да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново допълнителна държавна такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, М. Х., гражданин на ***, роден но *** г., с настоящ адрес: гр.***, да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса върху споразумението за издръжка в размер на 61.20 /шестдесет и един лева и двадесет ст./. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.7.2013г.
168 Гражданско дело No 180/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.7.2013г.
Решение № 60/04.07.2013 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Агенция за социално подпомагане, Дирекция “Социално подпомагане”, гр. С. по чл. 30, ал. 1 във вр. чл. 29, т. 2 от Закона за закрила на детето за прекратяване по съдебен ред на настаняването на детето Д. Д.С. в семейство на близки – М.Г.С. и С.И.С., като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д № 180 по описа на Дряновски районен съд за 2013г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 30.7.2013г.
169 АНД No 72/2013 По ЗД по пътищата Г.Н.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 9.7.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 30.10.2013г.
170 АНД No 73/2013 По ЗД по пътищата А.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.7.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 29.7.2013г.
171 Гражданско дело No 245/2013 Искове по СК Т.Н.Е.,
С.М.С.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
172 Гражданско дело No 242/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 11.7.2013г.
НАСТАНЯВА детето Н.Н.И., ЕГН: **********, с майка А.Т. К., ЕГН: **********, и баща Н. С. И., ЕГН: **********, в семейството на неговата близка – бабата Г.А.К., ЕГН: ********** ***, за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 24.7.2013г.
173 Гражданско дело No 259/2013 Облигационни искове ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ООД МАРТИН И-КО ООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 12.7.2013г.
ОТВЕЖДА се от разглеждане на гр.д. № 259 по описа за 2013г. на Дряновски районен съд съдия Емилия Дишева, на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал.1, т.6 ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 259 по описа за 2013г. на Дряновски районен съд, поради невъзможност за неговото разглеждане. ИЗПРАЩА, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
В законна сила от 12.7.2013г.
174 НОХД No 65/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Ш.Х.,
С.М.О.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 12.7.2013г.
Д.Ш.Х.
С.М.О.
Мотиви от 22.7.2013г.
В законна сила от 29.7.2013г.
175 Гражданско дело No 244/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 15.7.2013г.
НАСТАНЯВА детето С.Ю.А., ЕГН: **********, с майка Ж.В. А., ЕГН: **********, и баща Ю.А.А., ЕГН: **********, в семейството на неговата близка – бабата Е.С.Г., ЕГН: **********,***, за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 29.7.2013г.
176 Гражданско дело No 256/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 15.7.2013г.
НАСТАНЯВА детето Н.К.М., ЕГН: **********, в професионалното приемно семейство на Р.И.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес:******, за срок до 21.06.2015 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД възможност детето Н.К.М., ЕГН: **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ПРЕДОСТАВЯ на майката К. М.М., ЕГН: **********, възможност за срещи за периода на настаняване с дъщеря си Н.К.М., ЕГН: **********, всеки първи и трети петък на месеца, като при проявено желание срещите да се осъществяват в Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево, изнесено работно място – гр.Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 6.8.2013г.
177 Гражданско дело No 257/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 16.7.2013г.
НАСТАНЯВА детето Е.К.М., ЕГН: **********, в професионалното приемно семейство на Р.М.М., ЕГН: ********** и М. П. М., ЕГН: **********, в дома им в с. ***, общ.Дряново, ул. ***, за срок до 21.06.2015 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 25, ал.1 т.3, във вр. с чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД възможност детето Е.К.М., ЕГН: **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ПРЕДОСТАВЯ на майката К.М.М., ЕГН: **********, възможност за срещи за периода на настаняване със сина си Е.К.М., ЕГН: **********, всеки първи и трети петък на месеца, като при проявено желание срещите да се осъществяват в Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево, изнесено работно място – гр.Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 2.8.2013г.
178 Гражданско дело No 95/2013 Други дела ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Д.Л.С. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 17.7.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК и чл. 86, ал.1 от ЗЗД, че Д.Л.С., ЕГН: **********,***, с настоящ адрес:***, дължи на *** ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. ***, представлявано от изпълнителния директор П.А.П., следните суми: - 238,32 /двеста тридесет и осем лева и тридесет и две ст./, представляващи себестойността на доставена, но незаплатена топлинна енергия за обект с абонатен № ***, находящ се в гр. ***, ул. ***, за периода 27.07.2011 г. - 25.07.2012 г. ведно със законната лихва върху тази сума от 30.10.2012 г. до окончателното и изплащане, като над този размер до пълно претендираните 244.56 лева ОТХВЪРЛЯ така предявения иск като неоснователен и недоказан; - 17,04 /седемнадесет лева и четири ст./ - мораторна лихва върху горната сума за периода 15.09.2011 г. – 29.10.2012 г., като над този размер до пълно претендираните 17.41 лева ОТХВЪРЛЯ така предявения иск като неоснователен и недоказан; за които е издадена Заповед № 43/28.01.2013 г. по ч.гр.дело № 36/2013 г. на Районен съд-Дряново за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК Д.Л.С., ЕГН: **********,***, с настоящ адрес:***, да заплати на *** ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ***, представлявано от изпълнителния директор П.А.П., сумата от 365.54 /триста шестдесет и пет лева и петдесет и четири ст./, представляващи направените от ищеца деловодни разноски по настоящето производство. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.6.2014г.
179 Гражданско дело No 182/2013 Развод по взаимно съгласие А.С.М.,
М.Д.М.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между А.С.М., с ЕГН **********,*** и М.Д.М., с ЕГН **********,***, сключен на 25.05.2008 г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № *** г. на Община Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Упражняването на родителските права спрямо малолетните деца К.М. М., с ЕГН **********, Д.М. М., с ЕГН ********** и А.М. М., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката А.С.М., с ЕГН **********,***. Малолетните К.М. М., с ЕГН **********, Д.М. М., с ЕГН ********** и А.М. М., с ЕГН **********, ще имат местоживеене ***. За бащата М.Д.М., с ЕГН **********,*** СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с децата К.М. М., с ЕГН **********, Д.М. М., с ЕГН ********** и А.М. М., с ЕГН **********, всяка първа и трета събота от месеца от 08.00 ч. до 20,00 ч., както и един месец през лятото, през който майката не ползва годишен отпуск. Бащата М.Д.М., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на дъщеря си К.М. М., с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител А.С.М., с ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законоустановените причини за нейното изменяне или прекратяване. Бащата М.Д.М., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на сина си Д.М. М., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител А.С.М., с ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законоустановените причини за нейното изменяне или прекратяване. Бащата М.Д.М., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на дъщеря си А.М. М., с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител А.С.М., с ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законоустановените причини за нейното изменяне или прекратяване. Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете С.М. М., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на бащата М.Д.М., с ЕГН **********,***. Малолетният С.М. М., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За майката А.С.М., с ЕГН **********,***, СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с детето С.М. М., с ЕГН **********, всяка втора и четвърта събота от месеца от 08.00 ч. до 20,00 ч., както и един месец през лятото, през който бащата не ползва годишен отпуск. Майката А.С.М., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на сина си С.М. М., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител М.Д.М., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от влизане на решението за развод в сила до настъпване на законоустановените причини за нейното изменяне или прекратяване. Съпрузите нямат претенции за ползване на семейното жилище, находящо се в гр. Дряново, ул. ***, което е собственост на трети лица. След прекратяване на брака, А.С.М. ще носи предбрачното си фамилно име А.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. По време на брака страните не са придобили движимо или недвижимо имущество, което да подлежи на последваща делба. ОСЪЖДА А.С.М., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 57,60 лв. (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА М.Д.М., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 172,80 лв. (сто седемдесет и два лева и осемдесет стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 17.7.2013г.
180 АНД No 66/2013 Административни дела А.П.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.7.2013г.
НП-потвърдено Решение № 66 от 18.07.2013г.
В законна сила от 7.8.2013г.
181 АНД No 78/2013 Административни дела И.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.7.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 12.8.2013г.
182 НОХД No 92/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.В.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 18.7.2013г.
П.В.Х.
Мотиви от 22.7.2013г.
В законна сила от 2.8.2013г.
183 НОХД No 102/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Г.А.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 18.7.2013г.
Г.А.Г.
Мотиви от 18.7.2013г.
В законна сила от 25.7.2013г.
184 НОХД No 23/2013 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Х.Н.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 19.7.2013г.
Х.Н.С.
Мотиви от 5.8.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
185 НОХД No 109/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО П.Г.Г. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Споразумение от 19.7.2013г.
П.Г.Г.
В законна сила от 19.7.2013г.
186 Гражданско дело No 41/2013 Искове по КТ Т.И.С. ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕДСТ. ОТ ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 22.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА - поради оттегляне на предявения иск.
В законна сила от 26.8.2013г.
187 Гражданско дело No 174/2013 Чл.19 ЗГР М.А.С. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 22.7.2013г.
ДОПУСКА по реда на чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация промяна на собственото име на молителя М.А.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, от “М.” на “А.”. Препис от Решението да се изпрати на Община Дряново за отразяване на промяната в актовете за гражданско състояние. Препис от Решението да се изпрати за сведение и на Районна прокуратура-Дряново. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.7.2013г.
188 Гражданско дело No 243/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.7.2013г.
ПРЕКРАТЯНА НАСТАНЯВАНЕТО на детето В.Н.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка А. Т. К., с ЕГН ********** и баща Н. С. И., с ЕГН **********, в семейството на бабата и дядото по бащина линия В.Ц.С., с ЕГН ********** и С.И.С., с ЕГН ********** *** **, на основание чл. 30 ал. 1 във връзка с чл. 29, т. 2, т. 6 и т. 9 от ЗЗД, с цел отглеждане и възпитание на детето в семейството на бащата – Н. С. И., с ЕГН **********,***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 2.8.2013г.
189 АНД No 90/2013 Административни дела Р.Ц.Ц. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ ГР. ГАБРОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 22.7.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 18.10.2013г.
190 АНД No 86/2013 По ЗД по пътищата А.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 23.7.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0577640 на ОД на МВР Габрово
В законна сила от 20.8.2013г.
191 Гражданско дело No 265/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Й.М. Е.Ш.М.,
Т.Ш.М.
Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 24.7.2013г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на Т.Й.М., с ЕГН **********,***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВА Е.Ш.М., с ЕГН: **********, и Т.Ш.М., с ЕГН: **********, и двамата с адрес: ***, да се въздържат от извършване на домашно насилие спрямо Т.Й.М., с ЕГН **********,***, на основание чл. 5 ал. 1, т. 1 от ЗЗДН. ЗАБРАНЯВА на Е.Ш.М., с ЕГН: ********** и Т.Ш.М., с ЕГН: **********, и двамата с адрес: ***, да се приближават до Т.Й.М., с ЕГН **********,***, на разстояние до 100 метра ЗА СРОК от ЕДНА ГОДИНА, на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА Е.Ш.М., с ЕГН: **********, адрес:***, да заплати ГЛОБА в размер на 100.00 лв. /сто лева/ в полза на Държавата, чрез Районен съд-Дряново, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА Т.Ш.М., с ЕГН: **********, адрес:***, да заплати ГЛОБА в размер на 100.00 лв. /сто лева/ в полза на Държавата, чрез Районен съд-Дряново, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН. В Заповедта за защита изрично да се посочи, че при неизпълнението и съответните полицейски органи, констатирали нарушението, задържат нарушителя и незабавно уведомяват органите на прокуратурата, на основание чл. 21, ал.3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА Е.Ш.М., с ЕГН: **********, адрес:***, да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/. ОСЪЖДА Т.Ш.М., с ЕГН: **********, адрес:***, да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчват на страните, както и на органите на РУ „Полиция“ – гр. Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
В законна сила от 2.8.2013г.
192 НОХД No 81/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Т.М. Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Присъда от 24.7.2013г.
И.Т.М.
Мотиви от 20.8.2013г.
В законна сила от 8.10.2013г.
193 Гражданско дело No 92/2013 Облигационни искове Н.И.М. Ш.Е.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.7.2013г.
ОСЪЖДА Ш.Е.М., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.М., с ЕГН **********,***, служебен адрес гр. ***, улица *** адв. Р.И. от ВТАК, сумата от 12 000,00лв. (дванадесет хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени болки и страдания, вследствие на причинена средна телесна повреда -счупване на носната преграда със съществено затруднение на носовото дишане, довело до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, причинена при побой на 27.04.2012г. в гр. Дряново, ул. ***, пред *** ***, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 20.03.2013г. до окончателното изплащане, на основание чл. 45 ЗЗД. ОСЪЖДА Ш.Е.М., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.М., с ЕГН **********,***, служебен адрес гр. ***, улица *** адв. Р.И. от ВТАК, сумата от 500,00лв. (петстотин лева), разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА Ш.Е.М., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 480.00лв. (четиристотин и осемдесет лева), представляваща ДТ върху уважения иск, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 20.8.2013г.
194 Гражданско дело No 168/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение В.И.Я. МИЛИЦА ИВ - 1 ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДЕШКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.7.2013г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на В.И.Я. ***, ЕГН: **********, извършено на основание чл.71, ал.1 от КТ със заповед № 22013/29.03.2013 г., издадено от *** на “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. ***, на основание чл. 344, ал.1, т.1 от КТ. ОСЪЖДА на основание чл. 242 от КТ “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. ***, представлявано от *** Д. И.Д., да заплати на В.И.Я. ***, ЕГН: **********, сумата от 640.00 /шестстотин и четиридесет/ лева, представляващи неизплатено трудово възнаграждение за следните месеци: за месец април 2013 г. – 320.00 лв. и за месец май 2013 г. – 320.00 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 38, ал.2 от ЗА “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. ***, представлявано от *** Д. И.Д., да заплати на адв. Б.Г. от ГАК, служебен адрес:***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, явяващи се възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК “***” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. ***, представлявано от *** Д. И.Д., да заплати на държавата по сметка на Районен съд-Дряново държавна такса върху уважените искове в размер на 100.00 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.7.2013г.
195 АНД No 93/2013 По ЗД по пътищата П.В.Ч. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 25.7.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 20.8.2013г.
196 НОХД No 110/2013 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Ш.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 26.7.2013г.
Е.Ш.М.
Мотиви от 26.7.2013г.
В законна сила от 2.8.2013г.
197 НОХД No 106/2013 Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Д.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 29.7.2013г.
Разпореждане № 30 от 29.07.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 13.8.2013г.
198 НОХД No 111/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Г.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 29.7.2013г.
К.Г.Л.
Мотиви от 29.7.2013г.
В законна сила от 5.8.2013г.
199 Гражданско дело No 145/2013 Искове по КТ В.И.Я. МИЛИЦА ИВ - 1 ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДЕШКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.8.2013г.
ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** Д. И.Д., да заплати на В.И.Я., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, адв. Б.Г. от ГАК, сумата от 1280,00 лв. (хиляда двеста и осемнадесет и лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.10.2012г до 01.04.2013г., на основание чл.128 т.2 от КТ. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** Д. И.Д., да заплати на В.И.Я., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, адв. Б.Г. от ГАК, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лева) направени разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** Д. И.Д., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 50.00 лв. (петдесет лева), представляваща ДТ върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 2.8.2013г.
200 Гражданско дело No 294/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.8.2013г.
НАСТАНЯВА детето С.С.Б., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, в утвърденото професионално приемно семейство на Е.Х.П., с ЕГН **********,*** със срок на настаняване до до 04.07.2014г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето С.С.Б., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.Б.С., с ЕГН **********, с постоянен адрес ****** и местопребиваване гр.***, ул. ***, с детето С.С.Б., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, всеки втори и четвърти понеделник от месеца за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 20.8.2013г.
201 АНД No 76/2013 По ЗД по пътищата Д.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.8.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 27.8.2013г.
202 АНД No 88/2013 По ЗД по пътищата К.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.8.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 29.11.2013г.
203 Гражданско дело No 308/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.8.2013г.
Решение № 80 от 14.08.2013г.ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на Б.И.М., ЕГН **********, с майка И.Д.М., с ЕГН ********** и баща – неизвестен, в семейство на близък – Р.П.П., с ЕГН **********,***, постановено с влязло в сила решение № 44/ 15.07.2013г. по гражданско дело № 282/ 2013г. на Дряновския районен съд. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 26.8.2013г.
204 Гражданско дело No 687/2012 Облигационни искове Р.Д.Р. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.8.2013г.
ОСЪЖДА П. на Р. Б., гр. С. бул. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Р., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ****** адв. А.И. и адв. Е.Н. сумата от 2006,64 лева (две хиляди и шест лева и шестдесет и четири стотинки) - обезщетение за забава периода от 10.12.2010г. до 30.11.2012г., върху присъденото с Решение № ***г. по гр.д. № ***г. на ОС-Г., влязло в сила на 08.07.2013г., обезщетение за причинени неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ, в размер на 10 000лв., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част за периода от 01.12.2012г. до 10.12.2013г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П. на Р. Б., гр. С. бул. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Р., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ****** адв. А.И. и адв. Е.Н., законната лихва за забава върху присъденото с Решение № ***г. по гр.д. № ***г. на ОС-Г., влязло в сила на 08.07.2013г., обезщетение за причинени неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ, в размер на 10 000лв., считано от датата на предявяване на иска - 30.11.2012г. до окончателното му изплащане. ОСЪЖДА П. на Р. Б., гр. С. бул. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Р., с ЕГН**********,***, съдебен адрес:****** адв. А.И. и адв. Е.Н., сумата от 140,27 лева (сто и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки) - разноски по делото. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 25.9.2013г.
205 Гражданско дело No 96/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.Л.П. ЗД "БУЛ ИНС" АД - ГР. СОФИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.8.2013г.
ОСЪЖДА ЗД “***” АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С. бул. ***, представлявано от С.С.П., ДА ЗАПЛАТИ на Д.Л.П., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, чрез “Адвокатско Дружество ***”, сумата от 4 000,00лв. (четири хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от настъпило на 09.06.2012г. пътно-транспортно произшествие в гр. Г. на бул. "***", пред бензиностанция “***”, причинено от Х.Я.Х. от гр. Г., като водач на лек автомобил “Фолксваген Голф” с peг. № *** със застрахователна полица № ***/29.12.2011г. за застраховка “Гражданска отговорност”, сключена със ЗД “***” АД, с валидност от 29.12.2011г. до 13.07.2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на деликта – 09.06.2012г. до окончателното изплащане, на основание чл. 226, ал. 1 от КЗ, като отхвърля предявения иск за разликата над 4000лв. до пълния претендиран размер от 5 000лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ЗД “***” АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С. бул. ***, представлявано от С.С.П., ДА ЗАПЛАТИ на Д.Л.П., с ЕГН **********,***, съдебен адрес *** ***, чрез “Адвокатско Дружество ***”, сумата от 1360лв. (хиляда триста и шестдесет лева), разноски по делото, съразмерно с уважената част от иска, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 19.9.2013г.
206 Гражданско дело No 126/2013 Други дела БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Н.С.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.8.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.С.С., с ЕГН **********,***, че дължи на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, *** ***, ***, представлявано от Л.Л.П., сумата от 351,11лв. (триста петдесет и един лева и единадесет стотинки), представляваща главница по договор потребителски заем номер CASH-04401764 от 20.04.2010г., ведно със законната лихва от 18.02.2013г. до изплащане на вземането, както и сумата от 71,89лв. (седемдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща възнаградителна лихва за периода от 01.07.2010г. до 26.08.2010г., за които е издадена заповед № 67/18.02.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 59/2013г. по описа на РС – гр. Дряново, на основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. ОТХВЪРЛЯ предявения от “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, *** ***, ***, представлявано от Л.Л.П., иск с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК, да се признае за установено по отношение на Н.С.С., с ЕГН **********,***, че дължи на ищеца сумата от 92,15лв., представляваща мораторна лихва за периода от 22.07.2010г. до 08.02.2013г. по Договор за потребителски заем с номер CASH-04401764 от 20.04.2010г., за която е издадена заповед № 67/18.02.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 59/2013г. по описа на РС – гр. Дряново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, *** ***, ***, представлявано от Л.Л.П., да се приеме за установено по отношение на ответника вземането за разноски по ч.гр.д. № 59/2013г. по описа на РС – гр. Дряново, като недопустимо и прекратява прозводството по делото в тази част. ОСЪЖДА Н.С.С., с ЕГН **********,***, да заплати на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, *** ***, ***, представлявано от Л.Л.П., сумата от 184.75лв. (сто осемдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки) - направени разноски по настоящото дело, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. След влизане в сила на решението делото да се докладва за издаване на изпълнителен лист по заповед № 67/18.02.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 59/2013г. по описа на РС – гр. Дряново по описа на РС – гр. Дряново, на основание чл. 416 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.12.2013г.
207 АНД No 94/2013 По ЗД по пътищата А.А.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.8.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 3.9.2013г.
208 АНД No 99/2013 По ЗД по пътищата И.С.С. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.8.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 27.9.2013г.
209 Гражданско дело No 183/2013 Искове по КТ С.И.К. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.8.2013г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Г., ул. ***, представлявано от управителя *** ДА ЗАПЛАТИ НА С.И.К., ЕГН **********,***, представляван от пълномощника адвокат Р.И. от ГАК сумата 623,02 лева (шестстотин двадесет и три лв 02 ст) - главница, представляващи неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. ноември 2012 г. до м. февруари 2013г., ведно със законната лихва върху главницата по чл. 242 КТ от датата на подаване на исковата молба – 21.06.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, както сумата 22,74 лв (двадесет и два лв 74 ст) – мораторната лихва върху главницата по чл. 242 КТ от датата на прекратяване на правоотношението – 11.02.2013 г. до датата на завеждане на исковата молба – 21.06.2013г., както и сумата 248,85 лв (двеста четиридесет и осем лв 85 ст) – главница, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск от 20 работни дни за 2012 г., ведно със законната лихва върху главницата по чл. 224 от КТ от датата на подаване на исковата молба – 21.06.2013 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 9,08 лв (девет лв 08 ст) – мораторната лихва върху главницата по чл. 224 от КТ от датата на прекратяване на правоотношението – 11.02.2012 г. до завеждане на исковата молба 21.06.2013г., както и сумата 200 (двеста) лв – разноски. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Г., ул. Г ***, представлявано от управителя *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Дряновския районен съд сумата 200 (двеста) лв – държавна такса за разглеждане на предявените искове. На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 19.8.2013г.
210 АНД No 105/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.В.С.,
Г.Н.Я.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.8.2013г.
М.В.С.
Г.Н.Я.
Мотиви от 19.8.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
211 Гражданско дело No 264/2013 Развод по взаимно съгласие Г.К.Г.,
Т.А.Г.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 20.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/ 29.05.1983г. на Общински народен съвет гр. *** между Г.К.Г., ЕГН **********,*** и Т. А. Г., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. **** ще се ползва от двамата молители Г.К.Г. ЕГН ********** и Т. А. Г. ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите : Придобитото по време на брака имущество, семейна имуществена общност, няма да се дели и същото остава в режим на обикновена съсобственост. Относно фамилното име на молителката след развода - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име - Г.. ОСЪЖДА Г.К.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд гр. Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.8.2013г.
212 АНД No 96/2013 По ЗД по пътищата С.И.Г. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
КОМАНДИРОВАН В. СТАВРЕВ
Решение от 20.8.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 7.10.2013г.
213 Гражданско дело No 214/2013 Издръжка Н.И.К.,
М.И.К.
И.Й.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.8.2013г.
ОСЪЖДА И.Й.К., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАЩА на Ц.П.П., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетните им деца Н., родена на ***г. и М., роден на ***г., ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 80 (осемдесет) лв за всяко от децата, считано от 27.06.2013 год. до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска от датата на забавата до окончателното изплащане. В останалата част до пълния предявен размер от 100 лв ОТХВЪРЛЯ предявените искове, като НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА И.Й.К., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАТИ на Ц.П.П., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетните им деца Н., родена на ***г. и М., роден на ***г., ИЗДРЪЖКА за минало време в размер на по 80 (осемдесет) лв месечно за всяко от децата, считано от 27.06.2012г. до 27.06.2013 год. Като ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част за разликата до пълния предявен размер от по 100 лв за всяко от децата, като НЕДОКАЗАНИ. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за определената издръжка. ОСЪЖДА И.Й.К., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху общия размер на определената издръжка за двете деца по чл. 142 от СК в размер на 230,40 лв (двеста и тридесет лв 40 ст), както и държавна такса върху общия размер на определената издръжка за минало време от 76,80 лв (седемдесет и шест лв 80 ст). Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от обявяването му на страните – 23.08.2013г. чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 13.9.2013г.
214 Гражданско дело No 285/2013 Развод по взаимно съгласие Г.Г.Г.,
А.И.С.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ****., сключен в гр. С*** между А.И. Г., ЕГН **********,***. *** и Г.Г.Г.,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Родителските права по отношение на малолетното дете Д. Г.Г., ЕГН **********, се предоставят на майката А.И. Г., ЕГН **********,***. ***. Местоживеенето на малолетното дете Д.Г.Г., ЕГН **********, се определя на адреса на майката А.И. Г., ЕГН ********** в гр. С*****. Относно издръжката на малолетното дете – Г.Г.Г.,*** ще заплаща на А.И. Г., ЕГН **********,***. ***, като майка и законен представител на малолетното дете Д. Г.Г., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лв, считано от 23.08.2013г. до настъпване на законоустановени причини за нейното прекратяване или променяне, ведно със законната лихва за всяка просрочено вноска до окончателното й изплащане. Относно режима на личните отношения – бащата Г.Г.Г.,*** ще осъществява личните си отношения с детето, при следния режим за родителски контакт : Всяка събота и неделя от 10 до 18 часа и за един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. С****, същото след развода ще се ползва от А.И. Г., ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите : Молителите не са придобивали по време на брака си недвижими имоти. Относно движимите вещи, придобити по време на брака – движимите вещи, придобити по време на брака ни, са разпределени от молителите предварително – по време на фактическата раздяла и всеки е получил по предпочитание желаните от него. Относно придобитите по време на брака влогове – молителите нямат влогове в лева и валута, набрани със семейни средства, държавни ценни книжа, акции, облигации, бонове и др. и нямат претенции един спрямо друг за такива. Относно фамилното име на ищцата - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име Г. ОСЪЖДА Г.Г.Г.,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 57,60 лв (петдесет и седем лв 60 ст). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.8.2013г.
215 Гражданско дело No 317/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.8.2013г.
НАСТАНЯВА детето К.Ж., ЕГН **********, с настоящ адрес с. Г****, с майка Е. И. Ж., ЕГН ********** и неизвестен баща, в професионалното приемно семейство на Р.М.М., ЕГН ********** и М. П* М., ЕГН **********, двамата с адрес с. Г****, със срок на настаняване - пет години от датата на влизане в сила на съдебното решение или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето К.Ж., ЕГН ********** да ползва услугата “ЗАМЕСТВАЩА ПРИЕМНА ГРИЖА”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 1.10.2013г.
216 АНД No 126/2013 По УБДХ   М.С.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 23.8.2013г.
В законна сила от 4.9.2013г.
217 Гражданско дело No 43/2013 Делби Р.Б.А.,
П.Б.А.
Д.М.Л. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 27.8.2013г.
В законна сила от 27.8.2013г.
218 Гражданско дело No 173/2013 Други дела Г.Ц.И. Н.Д.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Ц.И., с ЕГН **********, от гр. ***, ***, иск с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК, да се признае за установено по отношение на Н.Д.Б., с ЕГН **********,*** *, че дължи на ищеца сумата от 4000,00лв. по запис на заповед от 16.05.2011г., издаден от Н.Д.Б. в полза на Г.Ц.И., с падеж 30.03.2012г., за която сума е издадена заповед № 96/13.03.2013г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК и изпълнителен лист от 13.03.2013г. в производството по ч.гр.д. № 83/2013г. по описа на РС – гр. Дряново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Г.Ц.И., с ЕГН **********, от гр. ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.Б., с ЕГН **********,*** *, сумата от 600.00лв. (шестстотин лева) - направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. *** в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 13.12.2013г.
219 НОХД No 128/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО В.Й.Х. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 2.9.2013г.
В.Й.Х.
В законна сила от 2.9.2013г.
220 Гражданско дело No 369/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето М.А.Д., ЕГН ********** в социална услуга – *** *** център за деца, *** – гр. ***. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.9.2013г.
221 АНД No 87/2013 Административни дела МЛЕКА ГРУП ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.9.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 3.10.2013г.
222 АНД No 95/2013 Административни дела ЕТ Е.-К.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 9.9.2013г.
С Определение № 36/09.09.2013 г. книга з.з. отменя протоколно определение за даване ход на делото, прекратява производството по делото и изпраща делото по компетентност на РС - Велико Търново.
223 Гражданско дело No 319/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие Х.Д.П. П.Х.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 10.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
224 НОХД No 133/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.М.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 10.9.2013г.
М.М.Г.
Отлага за срок от три месеца.
В законна сила от 10.9.2013г.
225 Гражданско дело No 158/2013 Облигационни искове П.М.С. Ц.Г.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОСЪЖДА Ц.Г.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА П.М.С., ЕГН ********,***, със съдебен адрес:******* – адв. П.Б. от ГАК СУМАТА 920 (деветстотин и двадесет) лв – главница, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от ПТП, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 20.04.2013г. до окончателното и изплащане, както и СУМАТА 350 (триста и петдесет) лв - разноски. На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 13.9.2013г.
226 Гражданско дело No 374/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.9.2013г.
Решение № 90/13.09.2013 г. ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето ***., ЕГН ********** в Дом за деца, лишени от родителски грижи “***”, гр. ***. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 25.9.2013г.
227 Гражданско дело No 375/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.9.2013г.
Решение № 89/13.09.2013 г. ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето *****., ЕГН ********** в доброволно приемно семейство на *** ***. ***. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.10.2013г.
228 Гражданско дело No 169/2013 Други дела ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, ПРЕДСТ. ОТ ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ Н.З.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 16.9.2013г.
Определение № 425/16.09.2013 г.
В законна сила от 7.10.2013г.
229 НОХД No 21/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ТРЯВНА Й.Г.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 19.9.2013г.
Й.Г.Г.
Мотиви от 19.12.2013г.
В законна сила от 13.2.2014г.
230 АНД No 117/2013 По ЗД по пътищата С.Ц.Ц. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.9.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 22.4.2014г.
231 Гражданско дело No 133/2013 Други дела СИБАНК ЕАД ЕВРО СТИЛ ЕООД,
И.Р.Р.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.9.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Р.Р., ЕГН **********,***, че дължи на “***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „***, представлявана от пълномощника В.В.К. – юрисконсулт СУМАТА от 20 000 (двадесет хиляди) лева, представляваща главница по Договор за банков кредит “Малки и средни предприятия” № *** от 03.09.2008 г., Анекс № 1/21.10.2009 г. и Анекс № 2/24.09.2010 г. към него, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.12.2012 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 2 129,55 лв (две хиляди сто двадесет и девет лева и петдесет и пет стотинки), представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 21.05.2012 г. до 10.12.2012 г. включително, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК № 801/12.12.2012г. по ч. гр. дело № 707/ 2011г. на Дряновския районен съд и изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.Р.Р., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА “***" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. ***, представлявана от пълномощника В.В.К. – юрисконсулт СУМАТА 1 885,17 лв (хиляда осемстотин осемдесет и пет лв 17 ст) – разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването на страните.
В законна сила от 28.11.2014г.
232 Гражданско дело No 283/2013 Искове по КТ И.Ю.С. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.9.2013г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. Габрово, ул. “***” № ***редставлявано от Управителя Н.И.Н., да заплати на И.Ю.С., с ЕГН **********,***, следните суми: сумата от 730.00лв. (седемстотин и тридесет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. април, м. май и м. юни 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 22.07.2013г. до окончателното изплащане, на основание чл.128 т.2 от КТ, както и сумата от 160.00лв. (сто и шестдесет лева), представляваща обезщетение по чл. 224 ал. 1 КТ за 10 дни неизползван годишен отпуск за 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 22.07.2013г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. Габрово, ул. “***” № ***, представлявано от Управителя Н.И.Н., да заплати на адв. Р.Х.И. от АК гр. Габрово, с адрес на кантора гр. ****, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***. “***” № ***, представлявано от Управителя Н.И.Н., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 100.00 лв. (сто лева), представляваща държавна такса върху уважените искове, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 27.9.2013г.
233 АНД No 141/2013 По УБДХ   С.Е.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.10.2013г.
С.Е.К.
Мотиви от 2.10.2013г.
В законна сила от 3.10.2013г.
234 АНД No 143/2013 Административни дела ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД ДРЯНОВО   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 3.10.2013г.
235 Гражданско дело No 284/2013 Искове по КТ И.Ю.С. ЕВРО СТИЛ ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.10.2013г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. Д., ул. ***, представлявано от Управителя ***, да заплати на И.Ю.С., с ЕГН **********,***, сумата от 310.00 лв. (триста и десет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. март 2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 22.07.2013г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. Д, ул. ***, представлявано от Управителя ***, да заплати на адв. Р.Х.И. ***, с адрес на кантора гр. Д. ***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. Д., ул. ***, представлявано от Управителя ***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 50.00 лв. (петдесет лева), представляваща държавна такса върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 4.10.2013г.
236 Гражданско дело No 417/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.10.2013г.
Решение № 100 от 10.10.2013г. ПРЕКРАТЯНА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Й.В.Ю., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка З.С.С., с ЕГН ********** и баща В.И.Ю., с ЕГН **********, в, с цел отглеждане и възпитание на детето в рожденото семейство, което е в негов интерес. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 23.10.2013г.
237 Гражданско дело No 418/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.10.2013г.
Решение № 101 от 10.10.2013г. ПРЕКРАТЯНА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Р.В.Ю., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка З.С.С., с ЕГН ********** и баща В.И.Ю., с ЕГН **********, в ***, с цел отглеждане и възпитание на детето в рожденото семейство, което е в негов интерес. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 23.10.2013г.
238 НОХД No 148/2013 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 11.10.2013г.
Разпореждане № 45 от 11.10.2013г. от книгата за з.з.
В законна сила от 23.10.2013г.
239 НОХД No 147/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.С.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 15.10.2013г.
В законна сила от 15.10.2013г.
240 Гражданско дело No 258/2013 Други дела П.Г.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.10.2013г.
Решение № 92 от 16.10.2013г. ДОПУСКА ПОПРАВКА на Акт за смърт № 3/16.04.1986г., съставен от община Дряново, в следния смисъл: фамилното име на починалото лице Т.Б.Д. да бъде изписано Ч., а не Д.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, молбата на П.Г.П. ***, за поправка на Акт за смърт № 3/16.04.1986г., съставен от община Дряново, по отношение на годината на раждане на починалото лице, като вместо 1920г. се отбележи година на раждане 1914г., като прекратява производството по гр.дело № 258 по описа за 2013г. на Дряновски районен съд в тази му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Дряново за изпълнение на процедурата по чл. 75, ал. 1 от ЗГР. ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при общ. Полски Тръмбеш за сведение и изпълнение.
В законна сила от 7.11.2013г.
241 Гражданско дело No 287/2013 Делби С.Й.А. А.К.К.,
Б.А.С.,
Д.А.Д.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.10.2013г.
Решение № 95 от 16.10.2013г. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.Й.А., ЕГН **********,***, А.К.К., ЕГН **********,***, Б.А.С., ЕГН **********,*** и Д.А.Д., ЕГН **********,*** на следния съсобствен недвижим имот, находящ се в с. Длъгня, общ. Дряново, а именно : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 (четири), в кв. 4 (четвърти) по плана на селото, с площ от 1070 (хиляда и седемдесет) кв. м., ведно с построената в имота сграда със застроена площ от 55 (петдесет и пет) кв. м., при граници на ПИ – улица, ПИ3, ПИ18, ПИ17 и ПИ14, за който е отреден УПИ ІІІ-4 (трети римско четири арабско). Делбата да се извърши при следните права : ? (една втора) идеална част за С.Й.А. и по 1/6 (една шеста) идеална част за А.К.К., Б.А.С. и Д.А.Д.. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
242 АНД No 100/2013 По ЗД по пътищата С.Г.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 4.11.2013г.
243 АНД No 108/2013 Административни дела Р.Й.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.10.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 18.12.2013г.
244 АНД No 136/2013 Административни дела Г.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 31.10.2013г.
245 АНД No 119/2013 По ЗД по пътищата В.Р.В. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 7.4.2014г.
246 Гражданско дело No 385/2013 Развод по взаимно съгласие К.И.И.,
Н.С.П.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.10.2013г.
Решение № 98/18.10.2013 г. ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между К.И.И., с ЕГН **********, от гр. С ***, ап. 13 и Н.С.П., с ЕГН ********** от гр. С ***, сключен на *****. в гр. *****, с Акт за граждански брак № *****. на Община *****, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Упражняването на родителските права спрямо ненавършилото пълнолетие дете И.Н. П., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката К.И.И., с ЕГН **********, от гр. С ***. Непълнолетният И.Н. П., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За бащата Н. С.П., с ЕГН ************* СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с детето И.Н. П., с ЕГН **********, както следва: всеки първи и трети съботен и неделен ден на месеца, сутрин от 8,00 ч. на съботния ден, с преспиване при него до 19,00 ч. на следващия неделен ден, както и да взема детето при себе си с преспиване всяка календарна година, както следва: за две седмици през периода 01 януари – 30 юни и две седмици за периода от 01 юли – 31 декември, както и неограничени контакти с детето през останалото време, включително и да го везма при себе си, в дома си по настоящ адрес с преспиване, включително през ваканциите на детето, личните празници и официалните празници, при предварителна уговорка между родителите. Бащата Н.С.П., с ЕГН ********** ***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на сина си И.Н. П., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител К.И.И., с ЕГН **********, двамата от гр. С ****, ап. 13, месечна издръжка в размер на 80.00лв. (осемдесет) лева, в срок до 15 число на месеца, за който се дължи, считано от 01.10.2013г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. Семейното жилище, представляващо етаж от къща в гр. С.****, е напуснато от двамата съпрузи. След прекратяване на брака К.И.И. ще носи предбрачното си фамилно име И.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че придобитото от тях по време на брака имущество са поделили извън съдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер. Задълженията към трети лица, кредитни институции, задължения за данъци, осигуровки и други държавни вземания, остават в тежест на всяка една от страните така, както са направени. ОСЪЖДА Н.С.П., с ЕГН *************, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 57,60лв. (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 18.10.2013г.
247 Гражданско дело No 419/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.10.2013г.
Решение № 102/21.10.2013 г. ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Ю.П.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес с. ****, с майка З. Ф. Т., с ЕГН **********, и баща П. П.П., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Р. и Д. Г. от гр.С., на основание чл. 30а, във вр. чл. 30, ал. 1, във вр. чл. 29, т. 8 от ЗЗД, поради промяна на мярката за закрила. НАСТАНЯВА детето Ю.П.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес с. ****, с майка З. Ф. Т., с ЕГН **********, и баща П. П.П., с ЕГН **********, в професионално приемно семейство на М.М.Т., с ЕГН **********,*** със срок на настаняване – до 11.09.2015г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 4, т. 4 от НУРКПУПСНД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Ю.П.П., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на З. Ф. Т., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. *** и П. П.П., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. *****, с детето Ю.П.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес ****, всеки първи и трети петък от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 12.11.2013г.
248 Гражданско дело No 155/2013 Облигационни искове М.П.Г. Х.Н.П.,
Д.Б.Д.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСЪЖДА Х.П.П., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С.*****, настоящ адрес гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, сумата от 250лв. (двеста и петдесет лева), представляваща неплатен наем по договор за наем на първи етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. С, ***.” № ** за периода от 20.10.2012г. до 24.03.2013г. ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба - 15.04.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.232 ал.2 във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С. *** настоящ адрес гр. ***, да заплати на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, сумата от 250лв. (двеста и петдесет лева), представляваща неплатен наем по договор за наем на първи етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. С. ***.” № **, за периода от 20.10.2012г. до 24.03.2013г. ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба - 15.04.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.232 ал.2 във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД. ОТХВЪРЛЯ искането за солидарното осъждане на ответниците, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА Х.П.П., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С.***, настоящ адрес гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, сумата от 448,88лв. (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща незаплатена консумирана ел. енергия и “ВиК” услуги, ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба - 15.04.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.232 ал.2 във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С. ***, настоящ адрес гр. ***, да заплати на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, сумата от 448,88лв. (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща незаплатена консумирана ел. енергия и “ВиК” услуги, ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба - 15.04.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.232 ал.2 във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД. ОТХВЪРЛЯ искането за солидарното осъждане на ответниците, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА Х.П.П., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С.***, настоящ адрес гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, сумата от 411,90лв. (четиристотин и единадесет лева и деветдесет стотинки), направени разноски по делото съобразно уважената част от иска, на основание чл.78 ал.1 ГПК. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С.***, настоящ адрес гр. ***, да заплати на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, сумата от 411,90лв. (четиристотин и единадесет лева и деветдесет стотинки), направени разноски по делото съобразно уважената част от иска, на основание чл.78 ал.1 ГПК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на М.П.Г., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник М.М.Д. ***, за присъждане на разноски по делото в останалата й част, както и за присъждане на разноски по ч. гр. д № ***/2013г. по описа на *** районен съд, като неоснователна и недоказана. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.11.2013г.
249 АНД No 116/2013 По ЗД по пътищата Д.Т.С. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.10.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 18.11.2013г.
250 Гражданско дело No 153/2013 Делби Н.Г.К. М.С.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н. Г.К., ЕГН **********,*** против М.С.М., ЕГН **********,*** иск за делба на следния недвижим имот, находящ се в с. Г., общ. Дряново, а именно: поземлен имот (ПИ) № *** (***) от кв. *** (***) на селото с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв.м., заедно с построената в него СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 60 (шестдесет) кв.м., при граници и съседи: от две страни – улица, поземлен имот № *** (***) и поземлен имот № *** (***), който съгласно скица № ***/ 17.12.2012г. на община Дряново попада в урегулиран поземлен имот (УПИ) *** (***) от кв. *** (***) по плана на същото село, при граници : от две страни – улици, новообразуван УПИ *** (***) и УПИ ***(двадесет и едно римско за сто седемдесет и едно арабско), като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Н. Г.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на М.С.М., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лв. ОСЪЖДА Н. Г.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново сумата 25 (двадесет и пет) лв – държавна такса за разглеждане на предявения иск за делба. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 14.3.2014г.
251 АНД No 127/2013 Административни дела Ц.Д.Л. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.10.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 13.1.2014г.
252 НОХД No 156/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.В.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 24.10.2013г.
Д.В.Т.
В законна сила от 24.10.2013г.
253 НОХД No 154/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО И.П.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 28.10.2013г.
И.П.И.
В законна сила от 28.10.2013г.
254 АНД No 144/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.М.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.10.2013г.
Й.М.С.
Мотиви от 30.10.2013г.
В законна сила от 15.11.2013г.
255 АНД No 118/2013 Административни дела М.Г.Г. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 31.10.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 19.11.2013г.
256 АНД No 120/2013 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДЖЕЙМС БОНД 007 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.11.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 16.1.2014г.
257 АНД No 131/2013 Административни дела Я.К.Ч. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.11.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 13.1.2014г.
258 НОХД No 159/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО З.З.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 4.11.2013г.
З.З.Б.
В законна сила от 4.11.2013г.
259 Гражданско дело No 416/2013 Развод по взаимно съгласие Р.С.М.,
Е.Т.Й.М.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.11.2013г.
Решение № 103/05.11.2013 г. ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Р.С.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес в ***, настоящ адрес гр. *** и Е.Т.Й. – М., с ЕГН **********,***, сключен на 22.08.2010г. в с. ***, с Акт за граждански брак № ***/22.08.2010г. на общ. ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Н. Р. М., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката Е.Т.Й. – М., с ЕГН **********,***. Малолетният Н. Р. М., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За бащата Р.С.М., с ЕГН **********, от гр. *** СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с детето Н. Р. М., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета неделя от 10,00 часа до 17,00 часа. Р.С.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. *** 8, настоящ адрес гр. ***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на сина си Н. Р. М., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.Т.Й. – М., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на на 150 лв. (сто и петдесет лева), считано от 07.10.2013г., до 5-то число на месеца, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. Семейното жилище, находящо се в гр. *** ще се ползва от Е.Т.Й. – М., с ЕГН **********,*** След прекратяване на брака Е.Т.Й. – М. ще носи брачното си фамилно име – Й. - М.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че нямат общо имущество, придобитото от тях по време на брака, което да искат да делят в този момент, като след брака са съгласни общото имущество да остане в обикновена съсобственост. ОСЪЖДА Р.С.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. ***, настоящ адрес гр. ***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 108,00лв. (сто и осем лева) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА Е.Т.Й. – М., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 5.11.2013г.
260 Гражданско дело No 432/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие Н.П.Н. И.Н.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.11.2013г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на Н.П.Н., с ЕГН **********,***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВАНЕ на И.Н.Н., с ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.П.Н., с ЕГН **********,***; Забрана да приближава Н.П.Н., с ЕГН ********** и жилището, в което живее същата, на адрес гр. ***, на разстояние по-близо от 100 (сто) метра – всяка за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от днес. ОСЪЖДА И.Н.Н., с ЕГН **********,***, да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. (двеста лева) в полза на Държавата, чрез ДРС, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗСДН. ОСЪЖДА И.Н.Н., с ЕГН **********,***, да заплати на Н.П.Н., с ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 100,00лв. (сто лева) за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА И.Н.Н., с ЕГН **********,***, да заплати ДТ в размер на 50.00лв. (петдесет лева), чрез ДРС. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчват на страните, както и на РУ „Полиция“ – гр. Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
В законна сила от 12.11.2013г.
261 Гражданско дело No 439/2013 Издръжка Г.Б.Ц. Т.Д.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.11.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
262 АНД No 138/2013 Административни дела К.Й.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.11.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 22.11.2013г.
263 Гражданско дело No 457/2013 Развод по взаимно съгласие С.Ц.С.,
Ц.Р.С.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № **/ 16.05.1999г., сключен в гр. Дряново, между С.Ц.С.,*** и Ц.Р.С., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Родителските права по отношение на непълнолетното дете Р. С.С., ЕГН **********, ще се упражняват от майката Ц.Р.С., ЕГН **********. Детето ще живее при майката на нейния адрес гр. *** Относно режима на личните отношения – бащата С.Ц.С.,*** ще има право да вижда детето си Р. С.С., ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 14 часа в събота до 14 часа в неделя. Относно издръжката на непълнолетното дете – бащата С.Ц.С.,*** ще заплаща на детето си Р. С.С., ЕГН **********, със съгласието на майката Ц.Р.С., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лв до 30-то число на месеца, ведно със законната лихва за всяка забава до възникване на законно основание за изменението й. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – страните нямат претенции за разпределение на ползването на такова. След раздялата всеки от тях ще живее самостоятелно. Относно имуществените отношения между молителите – същите нямат общо имущество, семейна миуществена общност, което да делят. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име Р.. ОСЪЖДА С.Ц.С.,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв, държавна такса върху определената издръжка в размер на 57,60 лв (петдесет и седем лв 60 ст). ОСЪЖДА Ц.Р.С., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.11.2013г.
264 Гражданско дело No 467/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.11.2013г.
НАСТАНЯВА детето Р.Р.Й., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Е.Х.П.,*** със срок на настаняване – до 10.10.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Р.Р.Й., ЕГН ********** да ползва услугата “ЗАМЕСТВАЩА ПРИЕМНА ГРИЖА”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Р.Р.Й., ЕГН ********** и майката Р. Й. Й., ЕГН ********** всеки първи и трети четвъртък от месеца за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП – Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.11.2013г.
265 АНД No 129/2013 По ЗД по пътищата Т.Р.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.11.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 22.11.2013г.
266 АНД No 130/2013 Административни дела Т.Р.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.11.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 20.1.2014г.
267 Гражданско дело No 307/2013 Развод и недейств. на брака М.Т.И. М.Ш.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.11.2013г.
Решение № 99/07.11.2013 г. ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.Т.И., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. *** и настоящ адрес гр. ***, и М.Ш.И., с ЕГН ********** *** **, сключен на 19.08.1995г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** от 19.08.1995г. на Община ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, като приема за установено, че вина за разстройството на брака има мъжът. ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо децата И.М.И., с ЕГН ********** и А. М.И., с ЕГН **********, на майката М.Т.И., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. *** и настоящ адрес гр. *** ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата И.М.И., с ЕГН ********** и А. М.И., с ЕГН **********, при майката М.Т.И., с ЕГН **********, на настоящия й адрес гр. *** ОПРЕДЕЛЯ за бащата М.Ш.И., с ЕГН ********** *** *, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с децата И.М.И., с ЕГН ********** и А. М.И., с ЕГН **********, всяка първа и трета събота от месеца от 08 часа до 18 часа, както и за един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА М.Ш.И., с ЕГН ********** *** **, да заплаща на дъщеря си И.М.И., с ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си М.Т.И., с ЕГН **********,*** **, месечна издръжка в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лева), считано от 12.08.2013г., до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ОСЪЖДА М.Ш.И., с ЕГН ********** *** **, да заплаща на сина си А. М.И., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Т.И., с ЕГН **********,*** **, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), считано от 12.08.2013г., до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ОТХВЪРЛЯ претенциите за заплащане на издръжка за горницата над уважения размер, като неоснователни и недоказани. ПОСТАНОВЯВА след развода жената да възстанови предбрачното си фамилно име – Т. ОСЪЖДА М.Ш.И., с ЕГН ********** ***, да заплати на М.Т.И., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. *** и настоящ адрес гр. ***, сумата от 325лв., (триста двадесет и пет лева), представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА М.Ш.И., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдените издръжки в общ размер от 175.20лв. (сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки), както и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 13.3.2014г.
268 Гражданско дело No 314/2013 Чл.19 ЗГР П.К.П.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на П.К. П. – С., с ЕГН **********,***, за допускане на промяна във фамилното й име от П. – С. на С. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 19.3.2014г.
269 Гражданско дело No 420/2013 Искове по КТ В.Д.М. МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Решение № 104/12.11.2013 г. ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ уволнението на В.Д.М., с ЕГН ********** ***, извършено със заповед № 515/29.05.2013г. на Управителя на *** ЕООД – гр. С., ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, с която е прекратено трудовото му правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. ВЪЗЗСТАНОВЯВА В.Д.М., с ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението длъжност „готвач” в звено „Прехрана” в ***" ЕООД – гр. ***, ЕИК ***, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ. ОСЪЖДА *** ЕООД – гр. С., ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Управителя д-р М.П., да заплати на В.Д.М., с ЕГН ********** ***, сумата от 340.00лв. (триста и четиридесет лева), направени разноски по делото за възнаграждение за един адвокат, на основание чл.78 ал.1 КТ. ОСЪЖДА ****" ЕООД – гр. С, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Управителя д-р М.П., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 100.00 лв. (сто лева) - държавна такса върху уважените искове, на осн. чл. 78, ал. 6 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от датата на обявяването му – 12.11.2013г.
В законна сила от 10.4.2014г.
270 НЧХД No 114/2013 НЧХД Б.А.К. Т.Д.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 13.11.2013г.
В законна сила от 26.11.2013г.
271 Гражданско дело No 465/2013 Развод и недейств. на брака П.Ц.Ц. П.Г.Ц. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 18.11.2013г.
В законна сила от 23.1.2014г.
272 НОХД No 155/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.К.Н. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 18.11.2013г.
В.К.Н.
Мотиви от 22.11.2013г.
В законна сила от 3.12.2013г.
273 НОХД No 165/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Д.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Разпореждане от 20.11.2013г.
Разпореждане № 59/20.11.2013г. от книгата за з.з.
274 Гражданско дело No 688/2012 Вещни искове В.Д.С. М.И.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 21.11.2013г.
Прекратено, постигната спогодба между страните.
В законна сила от 21.11.2013г.
275 АНД No 140/2013 Административни дела Й.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.11.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 11.12.2013г.
276 Гражданско дело No 474/2013 Развод по взаимно съгласие Ц.Б.П.,
П.Х.П.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 25.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ****., сключен в гр. Д***, между П.Х. П., ЕГН **********,*** и Ц.Б.П., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – страните нямат претенции за разпределение на ползването на такова, тъй като от много години живеят разделени в разбични жилища. Относно имуществените отношения между молителите – същите няма да делят общо имущество, семейна имуществена общност. Това, което са придобили по време на брака, ще остане обикновена съсобственост. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име П.. ОСЪЖДА П.Х. П., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. ОСЪЖДА Ц.Б.П., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2013г.
277 НОХД No 158/2013 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 28.11.2013г.
И.В.К.
Мотиви от 28.11.2013г.
В законна сила от 14.12.2013г.
278 Гражданско дело No 488/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето В.Е.Х., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, в утвърдено професионално приемно семейство на Р.Д.И., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 07.11.2015г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето В.Е.Х., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 17.12.2013г.
279 Гражданско дело No 489/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето Л.А.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. *** в професионално приемно семейство на Л.Б.А.,*** със срок на настаняване - една година или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 3 от НУРКПУПСНД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Л.А.М., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.П.М., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. ***, понастоящем живуща ***, с детето Л.А.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, всеки първи и трети вторник от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 18.12.2013г.
280 Гражданско дело No 470/2013 Дела по Закона срещу домашното насилие Н.А.Г. Г.В.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.12.2013г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на Н.А.Г., с ЕГН **********,***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВАНЕ на Г.В.Г. ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.А.Г., с ЕГН **********,***; ОТСТРАНЯВАНЕ на Г.В.Г. *** от съвместно обитаваното с Н.А.Г., с ЕГН **********, жилище, находящо се в гр. Д*** ЗАБРАНА да приближава Н.А.Г., с ЕГН ********** и жилището, в което живее същата, на адрес гр. ***, на разстояние по-близо от 100 (сто) метра – всяка за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от днес. ОСЪЖДА Г.В.Г. ***, да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. (двеста лева) в полза на Държавата, чрез ДРС, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗСДН. ОСЪЖДА Г.В.Г. ***, да заплати ДТ в размер на 50.00лв. (петдесет лева), чрез ДРС. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчват на страните, както и на РУ „Полиция“ – гр. ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
В законна сила от 13.12.2013г.
281 АНД No 146/2013 По ЗД по пътищата П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.12.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 6.2.2014г.
282 Гражданско дело No 491/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето Р.Р.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, в професионалното приемно семейство на Р.Ц.И., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване – до 31.10.2016 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Р.Р.С., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 28.1.2014г.
283 Гражданско дело No 448/2013 Други дела ВИК ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЛАДИМИР Г. ВАСИЛЕВ - УПРАВИТЕЛ И.Д.М.,
М.Д.М.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 9.12.2013г.
Прекратява производството поради оттегляне на предявения иск.
В законна сила от 27.12.2013г.
284 Гражданско дело No 490/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 9.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето Т.Г.И., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по майчина линия Т.М.Т., ЕГН **********,*** със срок на настаняване – до 31.10.2015г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.12.2013г.
285 Гражданско дело No 390/2013 Искове по СК В.Ж.Ж. Н.Й.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 10.12.2013г.
Постигната спогодба.
В законна сила от 10.12.2013г.
286 Гражданско дело No 466/2013 Изменение на издръжка Г.Р.П. Р.Г.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 10.12.2013г.
В законна сила от 10.12.2013г.
287 Гражданско дело No 503/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.12.2013г.
Решение № 118/10.12.2013 г. ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Ц.С.Ш., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, в семейството на близък - Ц.А.Ц., с ЕГН ********** ***, с цел отглеждане и възпитание на детето от законния му попечител, което е в негов интерес. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 21.12.2013г.
288 Гражданско дело No 241/2013 Други дела ЕТ К.В.-В., П.. О.В.Т.В. БОРУНА -1 ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ КАЗАКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Б. ***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., улица ***, представлявано от Управителя Г.Б.К., че дължи на ЕТ “К. - В. В.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Т., ***, сумата от 3000,00лв. (три хиляди лева), представляваща неустойка за неизпълнение на задължение за прехвърляне на недвижим имот по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 07.01.2013г., с нотариална заверка на подписите, ведно със законната лихва от 17.04.2013г. до окончателното изплащане на вземането, за която е издадена заповед № ***/17.04.2013г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК в производството по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на РС – гр. Д., на основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. ОСЪЖДА “Б. ***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., улица ***, представлявано от Управителя Г.Б.К., да заплати на ЕТ “К. - В. В.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Т., ***, сумата от 1040,00лв. (хиляда и четиридесет лева) - направени разноски по делото, на основание чл. 78 ал. 1 ГПК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустимо, искането на “Б. ***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., улица ***, представлявано от Управителя Г.Б.К., да се намали поради прекомерност заплатено от ищеца адвокатско възнаграждение по ч.гр.д. № ***/2013г. по описа на ДРС и прекратява прозводството по делото в тази част. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 23.6.2014г.
289 АНД No 150/2013 По ЗД по пътищата П.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.12.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 30.12.2013г.
290 НОХД No 180/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.Д.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 17.12.2013г.
П.Д.П.
В законна сила от 17.12.2013г.
291 Гражданско дело No 178/2013 Облигационни искове Р.А.Ш. Ю.Ш.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ, на основание чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД, договор за дарение на сключен на 27.03.2013г. с нотариален акт № 39, т. І, рег. № 329, н.д. № 38/2013г. на нотариус А. А. с район на действие Районен съд Дряново, рег. № 442 на Нотариалната камара на Република България, по силата на който Р.А.Ш., с ЕГН **********, е дарила на Ю.Ш.Г., с ЕГН **********, недвижим имот с идентификатор 23947.501.1692 по кадастралната карта на гр. Дряново, административен адрес: ул. ***, с площ от 199 кв.м., при граници и съседи: ПИ 23947.501.1705; ПИ 23947.501.1706; ПИ 23947.501.1707; ПИ 23947.501.1691; ПИ 23947.501.9597 и ПИ 23947.501.1693, заедно с построените в имота: едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 23947.501.1692.1, със застроена площ от 56 кв.м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 23947.501.1692.2, със застроена площ от 39 кв.м. ОТХВЪРЛЯ искането на Р.А.Ш. *** да бъде отменен Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 39, т. 1, рег. № 329, н.д. № 38/2013г. от 27.03.2013г. на нотариус А.А. с район на действие Районен съд Дряново, като неоснователно. ДАВА на Р. А.Ш., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязване му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА Ю.Ш.Г., с ЕГН **********,*** да заплати на Р. А.Ш., с ЕГН **********,*** сумата от 120,00лв. (сто и двадесет лева), представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА Ю.Ш.Г., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 51.60лв. (петдесет и един лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса върху уважения иск, както и сумата от 250,00 лв. (двеста и петдесет лева), представляваща разноски за вещи лица, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 6.1.2014г.
292 Гражданско дело No 525/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето С.Г.Е., с ЕГН **********, с родители Ц.С. И., с ЕГН **********, и Г.Е.Г., с ЕГН **********, в семейство на бабата и дядото по майчина линия: В.К.И., с ЕГН **********, и С.Т.И., с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.28 във вр. чл. 26 във вр. чл. 25, т. 2 от Закона за закрила на детето, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, или до промяна на обстоятелствата. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 10.1.2014г.
293 АНД No 142/2013 Административни дела НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР. СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.12.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 27.1.2014г.
294 Гражданско дело No 524/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето С.Е.И., ЕГН ********** в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия Ц.Ц.И., ЕГН ********** и И.Г.Г., **********, двамата с адрес *** със срок на настаняването 29.11.2015г. или до промяна в обстоятелствата. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане" гр. С. за изпълнение. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 13.1.2014г.
295 Гражданско дело No 526/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето А.Е.И., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по бащина линия М.М.К., ЕГН **********,*** със срок на настаняването 26.11.2015г. или до промяна в обстоятелствата. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане" гр. С. за изпълнение. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 13.1.2014г.
296 Гражданско дело No 527/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.12.2013г.
НАСТАНЯВА детето М.Е.И., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по бащина линия М.М.К., ЕГН **********,*** със срок на настаняването 26.11.2015г. или до промяна в обстоятелствата. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане" гр. С. за изпълнение. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 13.1.2014г.
297 АНД No 121/2013 По ЗД по пътищата С.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.12.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 6.2.2014г.
298 АНД No 122/2013 По ЗД по пътищата С.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.12.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 6.2.2014г.
299 АНД No 176/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Г.В.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.12.2013г.
Г.В.Г.
Мотиви от 27.12.2013г.
В законна сила от 30.1.2014г.
300 Гражданско дело No 131/2013 Вещни искове ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО,
ЕТ Л.- Л.А., П.. О.Л.Р.А.,
ЕТ Й.- Й.Г., П.. О.Й.К.Г.,
ЕТ С.- В.О., П.. О.В.С.О.,
ПАВЕЛ 97 ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ ВАСИЛКА БОРИСОВА ЯНКОВА,
СД СТИЛ-МОД- МЕЧТА-САВОВА И СИЕ, ПРЕДСТ. ОТ ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ЙОЦОВА
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. *** представлявана от к. И.И. Н. с правно основание чл. 108 от ЗС за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик на 1 415/ 11 000 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** с трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : за култова, религиозна сграда, комплекс, с площ 11 000 кв. м., при съседи : 23947.***, 23947.272.*** и 23947.272.*** под формата на паркинг пред входа на м., като О.-Д. бъде осъдена да предаде владението, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С., ЕГН **********,*** Р. А. с фирма „Л.- Л.А.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. ***, ЕТ Й.К.Г. с фирма „Й.-Й.Г.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. ***Т В.С.О. с фирма „С.-В. О.”, ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. Д. ул. *** „П.***” ЕООД, ЕИК ***ъс седалище и адрес на управление гр. Д. ул. ***представлявано от ВБ.Я.С.-М.-М.-С.И С.”, ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. Д, ***, представлявано от Т.Й.Й. с правно основание чл. 109 от ЗС за осъждане на ответниците да преустановят действията, чрез които пречат на упражняване правото на собственост на ищеца върху процесните 1 415/ 11 000 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** с трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : за култова, религиозна сграда, комплекс, с площ 11 000 кв. м., при съседи : 23947.***, 23947.*** и 23947.***, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА О.-Д., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. *** представлявана от к. И.И. Н. направените по делото разноски в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лв – разноски. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА ЕТ Л.Р.А. с фирма „Л.- Л.А.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. *** сумата от 100 (сто) лв – разноски. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА ЕТ Й.К.Г. с фирма „Й.-Й.Г.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. *** 150 (сто и петдесет) лв - разноски. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА ЕТ В.С.О. с фирма „С.-В. О.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. *** сумата от 100 (сто) лв. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА „П.***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д, ул. ***, представлявано от В.Б.Я. сумата от 100 (сто) лв - разноски. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА СД „С.-М.-М.-С.И С.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д. ***, , представлявано от Т.Й.Й.сумата от 200 (двеста) лв - разноски. ОСЪЖДА Д.м. „С.А.М.”, представляван от В. м. Г. (Й.И.С.), ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Д. сумата от 293,44 лв (двеста деветдесет и три лв 44 ст) – държавна такса за разглеждане на кумулативно предявените искове по чл. 109 от ЗС. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр. Габрово.
В законна сила от 21.10.2014г.
301 АНД No 125/2013 Административни дела В.М.Н. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.12.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 20.1.2014г.
302 АНД No 164/2013 Административни дела Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.12.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 22.4.2014г.