МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимата Д.И.Д., родена на *** ***, живуща ***, ***, *** гражданка, със средно  образование, неомъжена, не осъждана, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Същата е предадена на съд затова, че на 03.11.2010 година, около 22, 30 часа в гр. Дряново, ул.”Бачо Киро” до дом № 26, управлявала лек автомобил марка “Ситроен Саксо” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 промила – 3, 33 промила, установено по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 234/2010г., от 10.11.2010 година.

Подсъдимата Д.И.Д. заявява, че е получила препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура, и че разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното. 

Не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане в наказателното производство.

Защитника на подсъдимата адв. *** от ГАК, прави искане производството да продължи по реда на глава XXVII от НПК – съкратено съдебно следствие. Подсъдимата Д., също заявява на съда, че желае производството да продължи по реда на глава XXVII от НПК.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимата Д.И.Д. ***. Същата е правоспособен водач на МПС от категория В и М.

 На 03.11.2010 година подс. Д., след като употребила алкохол, се качва в собствения си лек автомобил марка “Ситроен Саксо” с рег. №  *** и тръгва за цеха за метални изделия в гр. Дряново. На ул.”Бачо Киро”, пред дом № 26 подс., удря автомобила си в крайпътен електрически стълб. При удара се чул силен трясък, което накарало св. Д., да погледне през прозореца. Същата видяла, че лек автомобил се е ударил в стълба, и казала на съпруга си да излезе навън за да види какво става. Съпругът на Д. заедно със свой съсед излезли на улицата, и отишли до автомобила на Д.. Подсъдимата била в явно нетрезво състояние, защото след като са я извадили от автомобила, и я пуснали същата паднала на земята. Св. Д. след като е видяла ситуацията през прозореца се обадила на телефон 112. Пристигналите на място служители на РУП гр. Дряново, запазили произшествието и изчакали пристигането на дежурния по КАТ. Д. била изпробвана за наличие на алкохол в издишвания от нея въздух, като техническото средство “Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен номер 0172 отчело 2, 68 промила концентрация на алкохол в издишвания от подсъдимата въздух. На Д. е бил издаден талон за медицинско изследване, като същата доброволно е дала кръв за химически анализ. От приложения по делото Протокол № 234/2010г., е видно, че в кръвната проба на подсъдимата Д., концентрацията на летливи редуциращи вещества, изразена като етилов алкохол е 3, 33 %.   

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на обясненията на подсъдимата Д.И.Д. /дадени в съдебно заседание/ където същата заявява, че желае производството да продължи по реда на глава 27-ма от НПК, и че признава всички факти и обстоятелства описани в обвинителният акт, с писмените и гласни доказателства - показанията на свидетелите В.В. Д. /л. 10 от БП/ , Г.Б.Д. /л. 12 от БПП/, и П.Р.Р./л. 13 от БПП/ АУАН № 1106/03.11.2010 г. /л. 3 от БПП/, Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 1106/2010г./л. 4 от БПП/ талон за изпращане на медицинско изследване, серия А, № 144873 /л. 18 от БПП/, справка за нарушител от региона на сектор КАТ при ОДП гр. Габрово /л. 15 от БПП/.  

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като на 03.11.2010 година, около 22, 30 часа в гр. Дряново, ул.”Бачо Киро” до дом № 26, управлявала лек автомобил марка “Ситроен Саксо” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 промила – 3, 33 промила, установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 234/2010г.,  действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимата Д.И.Д. е осъществила както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът я призна за виновна.

При определяне размера на наказанието за извършеното от подсъдимата престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Висока степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид установеното количество алкохол в кръвта на подсъдимата Д.; Ниска степен на обществена опасност на подсъдимата като деец, предвид чистото и съдебно минало; Подсъдимата Д. признава вината си, изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Чрез обясненията си подсъдимата Д. съдейства активно за издирване на обективната истина; Оказала е пълно съдействие при работата на полицейските  служители;

Преценявайки горепосочените обстоятелства поотделно и в тяхната съвкупност съдът прие, че са налице многобройни смекчаващи вината такива, при които и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко. Поради изложеното съдът определи на подсъдимата Д.Д. наказание, прилагайки чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, като я осъди на ПРОБАЦИЯ – изразяваща се в следните пробационни мерки : Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с явяване и подписване на подсъдимата Д. пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца и поправителен труд, който да се изпълни по местоработата на осъдената Д., изразяваща се в удръжки от възнаграждението – 10% за срок от шест месеца в полза на Държавата..

По отношение на подсъдимата Д.Д. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същата е извършила престъплението в “пияно състояние” по смисъла на чл. 78а, ал. 6 от НК.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът постанови лишаване на подсъдимата Д.И.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила, като на основание чл. 59, ал. 3 от НК зачете за изтърпяване на това наказание, времето през което и е било отнето свидетелството за управление по административен ред. Срокът на лишаване от право съдът съобрази с ниската степен на обществена опасност на подсъдимата като водач на МПС.

Съдът осъди подсъдимата Д. да заплати чрез ДРС сума в размер на 21, 00 лева-разноски по делото на основание чл. 189, ал. 1 от НПК.

Съдът прие, че с така наложените на подсъдимата Д.Д. наказания ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причини за извършване на престъплението са самонадеяността на подсъдимата като водач на МПС и незачитането на установения в страната правов ред.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                                         Районен съдия :