МОТИВИ: Срещу подсъдимия Х.Н.С., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.183 ал.1 от НК. Същият е предаден на съд за това, че след като е осъден с Решение № 83/06.11.2008 година на РС Дряново и Решение № 81/16.04.2009 година на Окръжен съд Габрово в сила от 01.06.2009 година да издържа свои низходящи – малолетните си деца М.Х. С., с ЕГН ********** и Г.Х. С., с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 12/дванадесет/ месечни вноски от 60/шестдесет/ лева за периода 03.12.2008год. – месец ноември 2009 година за детето М.Х. С., общо в размерна 720 лева и 20/двадесет/ месечни вноски от 40/четиридесет/ лева за периода 01.04.2008 год. – месец ноември 2009 год., за детето Г.Х. С. общо в размер на 800 лева, или общ размер за двете деца 1520 лева.

          Подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и че разбира в какво престъпление е обвинен. Не желае да ползува защитник. Дава подробни обяснения по фактическата обстановка на инкриминираното деяние.

          От обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелката С. и останалите доказателства по делото, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

          Подс. С. и св. С.С. са живеели на съпружески начала около осем години-от 2000 год., до месец декември 2007 година. От съвместното им съжителство са родени две деца М.Х. С. и Г.Х. С.. С Решение на Окръжен съд Габрово № 81/16.04.2009 год., в сила от 01.06.2009 година подс. С. е бил осъден да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 60 лева за детето М.Х. С. и 40 лева за детето Г.Х. С., чрез тяхната майка и законна представителка С.Г.С.. От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че подс. С. не е заплащал определената му от съда издръжка за двете припознати от него деца. В разпита си подсъдимият заявява, че през периода посочен в обвинителният акт не е внасял пари по определената му от съда издръжка за децата. В съдебно заседание подс. С. представи на съда вносна бележка № 51 от 20.01.2010 година от която е видно, че същият е превел по сметка ***. С.Г.С. сумата от 1520 лева, и като основание е посочено – издръжка на М. и Г.С.. В съдебно заседание св. С. заяви, че е получила сумата от 1520 лева, като с тях е върнала взети на заем пари и купила дрехи на децата.  От закъснялото плащане не са настъпили вредни последици за децата.

          Горната фактическа обстановка се установи по безспорен начин от обясненията на подсъдимия, съпоставени със следните писмени и гласни доказателства : показанията на св. С.Г.С./л. 17-18 от НОХД 195/2009г./, вносна бележка № 51/20.01.2010г./л. 12 от НОХД 195/2009г./, Решение № 81/16.04.2009г. на Окръжен съд Габрово/л. 12 -14 от ДП/, писмо от НАП/л. 18 от ДП/, писмо от Д”СП”-Община Севлиево/л. 19 от ДП/, писмо от Дирекция”Бюро по труда” – Габрово/л. 20 от ДП/. 

           При така установената фактическа обстановка, съдът намира за установено по несъмнен и категоричен начин, че след като е бил осъден с Решение № 83/06.11.2008 год., на Дряновски районен съд и Решение № 81/16.04.2009 година на Окръжен съд Габрово в сила от 01.06.2009 година да издържа свои низходящи – малолетните си деца М.Х. С., с ЕГН ********** и Г.Х. С., с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 12 месечни вноски от по 60 лева за перида 03.12.2008 година – месец ноември 2009 година за детето М.Х. С., общо в размер на 720 лева и 20 месечни вноски от по 40 лева за периода 01.04.2008 година – месец ноември 2009 година за детето Г.Х. С., общо в размер на 800 лева, или общ размер за двете деца 1520 лева, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК, за което съдът го ПРИЗНА за ВИНОВЕН.

          Установи се, също така, че подс. С. е изпълнил описаното в обвинителният акт задължение за заплащане на издръжка преди постановяване на присъдата от първата инстанция и не са настъпили други вредни последици за пострадалите. Досега подс. Х.Н.С. не се е ползвал от привилегията на чл.183, ал.3 от НК. Предвид горното съдът намери, че съгласно хипотезата на чл.183, ал.3 от НК, подсъдимият Х.Н.С. не следва да се наказва.

          По делото не са представени веществени доказателства.

          Във връзка с наказателното производство не са направени разноски.  

          В горния смисъл е произнесена присъдата.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :