П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 21.12.2010 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 21.12.2010 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН ПОПОВ

                                    СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:     ..................                                                                                                                    ..................

 

при участието на секретаря Г.Д. и прокурора Ц.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 189 по описа за 2010 година, докладвано от съдия ПОПОВ.

На повторното поименно повикване в 15,05 часа се явиха:

Подсъдимият А.К.А. се явява лично и с адв. К.Х. ***, с пълномощно от преди.

Разясниха се правата по чл. 274 и 275 от НПК.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор - Нямам възражение по състава на съда. Да се даде ход на делото.

Адв. Х. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Подсъдимият А.К.А. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът намери, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА НОХД № 189/2010 г. по описа на ДРС.

Сне се самоличността на подсъдимият както следва:

А. К. А. – роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********.

Районен прокурор – Господин Съдия, на основание чл. 381 от НПК, със защитника и подсъдимият сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Подсъдимият е осъзнал вината си, разкайва се за това, което е сторил и обещава занапред да не извършва престъпления. Представям Ви споразумението в писмен вид, подписано от страните.

Адв. К.Х.– Аз също моля да одобрите представеното писмено споразумение. Подсъдимият А. К. А. изразява пълно разкаяние и съжаление за това, което е направил. Осъзнава грешката си и занапред повече няма да извършва престъпления. Считам, че споразумението е съобразено с морала и закона и се отказваме от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият А. К. А. – Господин Съдия, запознат съм със споразумението и моля да го одобрите. Признавам се за виновен и съжалявам за това, което направих. Допуснах грешка, за която изцяло се разкайвам и обещавам занапред да имам добро поведение и да не извършвам никакви престъпления. Моля Вие също да проявите разбиране и да одобрите споразумението именно с това наказание, което е посочено в него.

Съдът намери, че следва да се приеме представеното писмено споразумение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА споразумение с дата 15.12.2010 г., подписано от районен прокурор Ц.Г., адв. К.Х.и подсъдимия А. К. А..

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запитва подсъдимият А. К. А. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Подсъдимият А. К. А. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Представеното в днешното съдебно заседание споразумение съм подписал доброволно.

На основание чл. 382, ал. 6 във вр. с чл. 384 от НПК, съдът намира, че между представителя на обвинението Районен прокурор Ц.Г., защитникът адв. К.Х.*** и подсъдимия А. К. А. е постигнато споразумение, както следва:

Подсъдимият А. К. А., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН, при форма на вина – пряк умисъл, за това, че на 24.03.2010 г. в гр. Дряново, в съучастие като съизвършител с А.Р.М., Ф.Р.М., О.Г.Т. и С.К.А., проникнали в района на “***” АД /в несъстоятелност/ и отнел чужди движими вещи – 4 бр. метални прозоръчни решетки с размери 90 см.х150 см., изработени от квадратен профил и щанцована ламарина, на обща стойност 170 лв. /сто и седемдесет лева/, собственост на “*** АД /в несъстоятелност/ със синдик Л.М.Б. от владението на собственика без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните мерки за контрол и въздействие:  пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност и явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца и 3. 100 /СТО/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от 1 /ЕДНА/ година.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, подсъдимият А. К. А., със снета по делото самоличност, да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 10 лв. /десет лева/ – разноски по делото.

По делото няма веществени доказателства.

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:.......................        ЗАЩИТНИК: .......................                                /Ц.Г./                                          /К.Х./

                   

Долуподписаният А. К. А., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, подсъдим по НОХД № 189/2010 г. по описа на ДРС, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласен съм с постигнатото споразумение, което съм подписал доброволно и са ми известни последиците от него.

 

ПОДСЪДИМ:............................

                                      /А. А./

 

Съдът

намира, че така постигнатото споразумение е допустимо съобразно разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК. Същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело споразумение, както следва:

Подсъдимият А. К. А., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН, при форма на вина – пряк умисъл, за това, че на 24.03.2010 г. в гр. Дряново, в съучастие като съизвършител с А.Р.М., Ф.Р.М., О.Г.Т. и С.К.А., проникнали в района на “***” АД /в несъстоятелност/ и отнел чужди движими вещи – 4 бр. метални прозоръчни решетки с размери 90 см.х150 см., изработени от квадратен профил и щанцована ламарина, на обща стойност 170 лв. /сто и седемдесет лева/, собственост на “*** АД /в несъстоятелност/ със синдик Л.М.Б. от владението на собственика без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните мерки за контрол и въздействие:  пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност и явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца и 3. 100 /СТО/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от 1 /ЕДНА/ година.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, подсъдимият А. К. А., със снета по делото самоличност, да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 10 лв. /десет лева/ – разноски по делото.

По делото няма веществени доказателства.

Съдът,

 като взе предвид, че делото е решено със споразумение намери, че  нуждата от взетата спрямо подсъдимият А. К. А. мярка за неотклонение “Подписка” е отпаднала, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата с Постановление от 10.08.2010 г. спрямо подсъдимия А. К. А., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 189/2010 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ДЕЛОТО да се внесе в архив като свършено.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15,35 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЕКРЕТАР: