П Р О Т О К О Л

   гр. Дряново, 04.11.2010 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 04.11.2010 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:     РОСЕН СТАНЕВ

                                    СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:    …………………………                                                                                                                          …………………………

                                                                              

при участието на секретаря Х.К. и прокурора К. С. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 160 по описа за 2010 година, докладвано от съдия СТАНЕВ.

На повторното поименно повикване в 11,05 часа се явиха:

Подсъдимият Х.П.П. се явява лично и с адв. М.Г.И. ***, с пълномощно от фазата на бързо досъдебно производство № ЗМ-284/2010 год. по описа на РУП – Дряново.

Разясниха се правата по чл. 274 и 275 от НПК.

На подсъдимият се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Подсъдимият Х.П.П. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът намери, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 160/2010 г. по описа на ДРС и го докладва.

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

Х.П.П. – роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, със средно образование, неженен, неосъждан,  работещ, с ЕГН **********.

Районен прокурор – Господин Съдия, на основание чл. 381 от НПК, със защитника и подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение, няма причинени имуществени вреди. Подсъдимият е осъзнал вината си, разкайва се за това, което е сторил и обещава занапред да не извършва такива деяния. 

Адв. И. – Аз също моля да одобрите представеното писмено споразумение. Подсъдимият Х.П.П. изразява пълно разкаяние и съжаление за това, което е направил. Осъзнава грешката си и занапред повече няма да извършва престъпления.

Подсъдимият Х.П.П. – Господин Съдия, запознат съм със споразумението и моля да го одобрите. Признавам се за виновен и съжалявам за това, което направих. Допуснах грешка, за която изцяло се разкайвам и обещавам занапред да имам добро поведение и да не извършвам никакви престъпления. Моля Вие също да проявите разбиране и да одобрите споразумението именно с това наказание, което е посочено в него.

Съдът

намери, че следва да се приеме представеното от страните писмено споразумение. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА споразумение, изготвено в писмена форма, с дата 02.11.2010 г. за подсъдимият Х.П.П..

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запитва подсъдимия Х.П.П. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Подсъдимият Х.П.П. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Представеното споразумение съм подписал доброволно.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът намира, че между представителя на обвинението Районен прокурор К. С., защитникът адв. М.И. *** и подсъдимият Х.П.П. е постигнато споразумение, ведно с приетите от страните изменения, предложени от съда, както следва:

Подсъдимият Х.П.П., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, със средно образование, неженен, неосъждан, работещ, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина “пряк умисъл” за това, че на 23.10.2010 г. около 04,50 часа в гр. ***, управлявал собствения си лек автомобил “ЛАНЧИЯ ДЕЛТА” с ДР № *** с концентрация на алкохол в кръвта 1,82 на хиляда /едно цяло и осемдесет и две/ промила, установено по надлежен ред с техническо средство “ДРЕГЕР 4710 +” с фабричен № 0172, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, вр. 42 а, ал. 2, т.т. 1 и 2 и ал.3 от НК, да изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА , изразяваща се в:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  - явяване и подписване на подсъдимия Х.П.П. с ЕГН ********** пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 и чл. 49, ал. 1 от НК, при условията на чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, ЛИШАВА подсъдимият Х.П.П., със снета по-горе самоличност, от право да управлява МПС за срок ПЕТ МЕСЕЦА, считано от одобряване на настоящото споразумение, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК, ЗАЧИТА за изтърпяване на това наказание времето, през което е отнето свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 25.10.2010 г.   

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:..............................            ЗАЩИТНИК: .......................

                               /К. С./                            /М.И./

 

Долуподписаният Х.П.П., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, със средно образование, неженен, неосъждан, работещ, с ЕГН **********, подсъдим по НОХД № 160/2010 г. по описа на ДРС, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласен съм с постигнатото споразумение, което съм подписал доброволно и са ми известни последиците от него.

 

ПОДСЪДИМ:............................

                   /Х.П./

 

Съдът

намира, че така постигнатото споразумение е допустимо съобразно разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК. Същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело споразумение, както следва:

Подсъдимият Х.П.П., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, със средно образование, неженен, неосъждан, работещ, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина “пряк умисъл” за това, че на 23.10.2010 г. около 04,50 часа в гр. *** управлявал собствения си лек автомобил “ЛАНЧИЯ ДЕЛТА” с ДР № *** с концентрация на алкохол в кръвта 1,82 на хиляда /едно цяло и осемдесет и две промили/, установено по надлежен ред с техническо средство “ДРЕГЕР 4710+” с фабричен № 0172, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, вр. 42 а, ал. 2, т.т. 1 и 2 и ал.3 от НК, да изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА , изразяваща се в:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  - с явяване и подписване на подсъдимия Х.П.П. с ЕГН ********** пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 и чл. 49, ал. 1 от НК, при условията на чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, ЛИШАВА подсъдимият Х.П.П., със снета по-горе самоличност, от право да управлява МПС за срок ПЕТ МЕСЕЦА, считано от одобряване на настоящото споразумение, като на основание чл.  59, ал. 4 от НК ЗАЧИТА за изтърпяване на това наказание времето, през което е отнето свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 25.10.2010 г.   

Съдът,

като взе предвид, че делото е решено със споразумение, намери, че  нуждата от взетата спрямо подсъдимия Х.П.П. мярка за неотклонение “Подписка” е отпаднала, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 27.10.2010г. по Бързо досъдебно производство № 284/2010 год. по описа на РУП – Дряново, спрямо подсъдимия Х.П.П., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 160/2010 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ДЕЛОТО да се внесе в архив като свършено.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,20 ч.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: