П Р О Т О К О Л

 гр. Дряново, 29.04.2010 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 29.04.2010 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    П.  П.

                                    СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:   ……………………                                                                                                       …………………..

                                                                              

при участието на секретаря Г.Д. и прокурора Ц.Г.сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 68 по описа за 2010 година, докладвано от съдия П..

На повторното поименно повикване в 14,35 часа се явиха:

Подсъдимият В.Т.Т. се явява лично и с адв. С.Т.от АК – гр. Габрово, с пълномощно от днес.

За Дряновска Районна прокуратура се явява прокурора Ц. Г..

Свидетелят Т.П.П. не се явява.

Свидетелят К. И.П. не се явява.

Разясниха се правата по чл. 274 и 275 от НПК.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК. 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. Т. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Подсъдимият В.Т.Т. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът намери, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА НОХД № 68/2010 г. по описа на ДРС и го докладва. 

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

В.Т.Т. – роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, неженен, *** образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********.

Районен прокурор – Господин Съдия, на основание чл. 381 от НПК, със защитникът и подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение, подсъдимият е осъзнал вината си, разкайва се за това, което е сторил и обещава занапред да не извършва такива деяния. Представям Ви споразумението в писмен вид, подписано от страните. Да се заличат свидетелите.

Адв. Т. – Аз също моля да одобрите представеното писмено споразумение. Подсъдимият В.Т.Т. изразява пълно разкаяние и съжаление за това, което е направил. Осъзнава грешката си и занапред повече няма да извършва престъпления. Считам, че споразумението е съобразено с морала и закона и се отказваме от разглеждане на делото по общия ред. Да се заличат свидетелите.

Подсъдимият В.Т.Т. – Господин Съдия, запознат съм със споразумението и моля да го одобрите. Признавам се за виновен и съжалявам за това, което направих. Допуснах грешка, за която изцяло се разкайвам и обещавам занапред да имам добро поведение и да не извършвам никакви престъпления. Моля Вие също да проявите разбиране и да одобрите споразумението именно с това наказание, което е посочено в него. Да се заличат свидетелите. 

Съдът

намери, че следва да се приеме представеното от страните писмено споразумение. Следва да се заличат от списъка на лицата за призоваване свидетелите Т.П.П. и К.И.П..

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА споразумение, изготвено в писмена форма, с дата 29.04.2010 г.

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелите Т.П.П. и К.И.П..

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запитва подсъдимия В.Т.Т. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Подсъдимият В.Т.Т. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Представеното в днешното съдебно заседание споразумение съм подписал доброволно.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът намира, че между представителя на обвинението Районен прокурор Ц.Г., защитникът адв. С.Т.от АК – гр. Габрово и подсъдимия В.Т.Т. е постигнато споразумение, както следва:

Подсъдимият В.Т.Т., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, неженен, *** образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина “пряк умисъл” за това, че на 12.04.2010 г. в гр. Дряново, ул. “Д. Стойнов” /пл. “Боев яз”/, управлявал товарен автомобил марка “Мерцедес”, модел “308С”, с рег. № ***, чужда собственост, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние, установено с НП № 783/27.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Трявна, влязло в сила на 27.08.2009 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: ДВА ПЪТИ седмично ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВЕСТА ЧАСА годишно БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.

Разноски по делото няма.

Веществени доказателства по делото няма.

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:............................            ЗАЩИТНИК: .......................

                          /Ц.Г./                                   /С.Т./    

 

Долуподписаният В.Т.Т., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, неженен, *** образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********, подсъдим по НОХД № 68/2010 г. по описа на ДРС, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласен съм с постигнатото споразумение, което съм подписал доброволно и са ми известни последиците от него.

 

ПОДСЪДИМ:............................

                                      /В.Т./

 

Съдът

намира, че така постигнатото споразумение е допустимо съобразно разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК. Същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело споразумение, както следва:

Подсъдимият В.Т.Т., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. Дряново, неженен, *** образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина “пряк умисъл” за това, че на 12.04.2010 г. в гр. Дряново, ул. “Д. Стойнов” /пл. “Боев яз”/, управлявал товарен автомобил марка “Мерцедес”, модел “308С”, с рег. № ***, чужда собственост, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние, установено с НП № 783/27.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Трявна, влязло в сила на 27.08.2009 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: ДВА ПЪТИ седмично ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВЕСТА ЧАСА годишно БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.

Разноски по делото няма.

Веществени доказателства по делото няма.

Съдът,

като взе предвид, че делото е решено със споразумение, намери, че  нуждата от взетата спрямо подсъдимия В.Т.Т. мярка за неотклонение “Подписка” е отпаднала, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата с постановление от 19.04.2010 г. по Бързо производство № 104/2010 г. по описа на РУ на МВР – гр. Дряново спрямо подсъдимия В.Т.Т., с ЕГН  **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 68/2010 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ДЕЛОТО да се внесе в архив като свършено.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,55 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЕКРЕТАР: