П Р О Т О К О Л

 гр. Дряново, 28.04.2010 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 28.04.2010 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    П.  П.

                                    СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:   ……………………                                                                                                       …………………..

                                                                              

при участието на секретаря Г.Д. и прокурора Ц.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 36 по описа за 2010 година, докладвано от съдия П..

На повторното поименно повикване в 10,35 часа се явиха:

Подсъдимият П.В.П. се явява лично и с адв. Д.Ц. ***, с пълномощно от преди.

За Дряновска Районна прокуратура се явява прокурора Ц.Г..

Свидетелят П.М.П. не се явява.

Свидетелят Р.Е.А. не се явява.

Вещото лице Н.Й.А. се явява лично.

Вещото лице Я.Г.К. не се явява.

Разясниха се правата по чл. 274 и 275 от НПК.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК. 

Съдът докладва молба от вещото лице Я.Г.К., получена в ДРС на 27.04.2010 г.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. Ц. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Подсъдимият П.В.П. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът намери, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА НОХД № 36/2010 г. по описа на ДРС и го докладва. 

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

П.В.П. – роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, неженен, осъждан, *** образование, работещ, с ЕГН **********.

Районен прокурор – Господин Съдия, на основание чл. 381 от НПК, със защитникът и подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение, подсъдимият е осъзнал вината си, разкайва се за това, което е сторил и обещава занапред да не извършва такива деяния. Представям Ви споразумението в писмен вид, подписано от страните. Да се заличат свидетелите и вещото лице. Представям и моля да се приеме справка за нарушител от региона - П.В.П. ***.

Адв. Ц. – Аз също моля да одобрите представеното писмено споразумение. Подсъдимият П.В.П. изразява пълно разкаяние и съжаление за това, което е направил. Осъзнава грешката си и занапред повече няма да извършва престъпления. Считам, че споразумението е съобразено с морала и закона и се отказваме от разглеждане на делото по общия ред. Да се заличат свидетелите и вещото лице. Да се приеме справката за нарушител от региона.

Подсъдимият П.В.П. – Господин Съдия, запознат съм със споразумението и моля да го одобрите. Признавам се за виновен и съжалявам за това, което направих. Допуснах грешка, за която изцяло се разкайвам и обещавам занапред да имам добро поведение и да не извършвам никакви престъпления. Моля Вие също да проявите разбиране и да одобрите споразумението именно с това наказание, което е посочено в него. Да се заличат свидетелите и вещото лице. Да се приеме справката за нарушител от региона.

Съдът

намери, че следва да се приеме представеното от страните писмено споразумение и справка за нарушител от региона - П.В.П. ***. Следва да се заличат свидетелите П.М.П., Р.Е.А. и вещите лица Н.Й.А. и Я.Г.К..

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА споразумение, изготвено в писмена форма, с дата 28.04.2010 г. и справка за нарушител от региона П.В.П. ***.

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелите П.М.П., Р.Е.А. и вещите лица Н.Й.А. и Я.Г.К..

Вещото лице Н.Й.А. – Моля да ми бъдатзаплатени дневни заявяване в днешното съдебно заседание.

Съдът намери, че на вещото лице Н.Й.А. следва да бъде заплатена сума в размер на 10 лева за явяване в днешното съдебно заседание, представляваща дневни разноски, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗПЛАТИ от касата на ДРС на вещото лице Н.Й.А., с ЕГН **********,*** ***, сума в размер на 10 /десет/ лева дневни разноски за явяване в съдебно заседание, проведено на 28.04.2010 г. по НОХД № 36/2010 г. по описа на ДРС.

Районен прокурор – Сумата от 10 лева да се включи в разноските.

Адв. Ц. – Сумата от 10 лева да се включи в разноските по споразумението.

Подсъдимият П.В.П. – Да се включи сумата от 10 лева в разноските.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запитва подсъдимия П.В.П. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Подсъдимият П.В.П. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Представеното в днешното съдебно заседание споразумение съм подписал доброволно.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът намира, че между представителя на обвинението Районен прокурор Ц.Г., защитникът адв. Д.Ц. *** и подсъдимия П.В.П. е постигнато споразумение, както следва:

Подсъдимият П.В.П., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, неженен, осъждан, *** образование, работещ, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина “непредпазливост” за това, че на 01.05.2009 г. на ПП – 5, 132+558 км. на територията на Община - Дряново, в пияно състояние, при управление на МПС — лек автомобил марка "БМВ", модел 520 И, с рег. № ***, собственост па В. П. ***, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно превишил стойността на скоростта за движение на управлявания от него лек автомобил с категория '"В" в извън населено място, като същия се е движил със скорост от 118, 3 км/ч., при разрешена такава от 90 км/ч. — като е нарушил разпоредбата на чл. 21 от ЗДвП и предизвикал пътно транспортно произшествие, като по непредпазливост допуснал причиняването на П.М.П., с ЕГН ********** средна телесна повреда, изразяваща се в черепно-мозъчна травма, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота, счупване на костите на лявата предмишница и на лявата ключица, заедно и поотделно довели до трайно затрудняване на движението на лявата ръка за срок на обездвижване на китката около три месеца, с нетрудоспособност около 5-6 месеца и срок на обездвижване на ключицата един месец, със срок на нетрудоспособност около 2-3 месеца и счупване на дясната лопатка и дясната ключица /участващи в раменния пояс/, заедно и поотделно довели до трайно затрудняване на движението на дясната ръка, за срок на обездвижване един месец и срок на нетрудоспособност около 2-3 месеца, поради което и на основание чл. 343, ал. 3., предл. първо, б. "а", предл. второ, във вр. с чл. 343, ал. 1, б. ''б", във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК да изтърпи наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на  споразумението в сила.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.В.П., със снета по-горе самоличност, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, подсъдимият П.В.П. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 295 лв. /двеста деветдесет и пет/ лева – разноски по делото.

Веществени доказателства по делото няма.

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:............................            ЗАЩИТНИК: .......................

                          /Ц.Г./                                   /Д.Ц./    

 

Долуподписаният П.В.П., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, неженен, осъждан, *** образование, работещ, с ЕГН **********, подсъдим по НОХД № 36/2010 г. по описа на ДРС, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласен съм с постигнатото споразумение, което съм подписал доброволно и са ми известни последиците от него.

 

ПОДСЪДИМ:............................

                                      /П.П./

 

Съдът

намира, че така постигнатото споразумение е допустимо съобразно разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК. Същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело споразумение, както следва:

Подсъдимият П.В.П., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, неженен, осъждан, *** образование, работещ, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина “непредпазливост” за това, че на 01.05.2009 г. на ПП – 5, 132+558 км. на територията на Община - Дряново, в пияно състояние, при управление на МПС — лек автомобил марка "БМВ", модел 520 И, с рег. № ***, собственост па В. П. ***, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно превишил стойността на скоростта за движение на управлявания от него лек автомобил с категория '"В" в извън населено място, като същия се е движил със скорост от 118, 3 км/ч., при разрешена такава от 90 км/ч. — като е нарушил разпоредбата на чл. 21 от ЗДвП и предизвикал пътно транспортно произшествие, като по непредпазливост допуснал причиняването на П.М.П., с ЕГН ********** средна телесна повреда, изразяваща се в черепно-мозъчна травма, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота, счупване на костите на лявата предмишница и на лявата ключица, заедно и поотделно довели до трайно затрудняване на движението на лявата ръка за срок на обездвижване на китката около три месеца, с нетрудоспособност около 5-6 месеца и срок на обездвижване на ключицата един месец, със срок на нетрудоспособност около 2-3 месеца и счупване на дясната лопатка и дясната ключица /участващи в раменния пояс/, заедно и поотделно довели до трайно затрудняване на движението на дясната ръка, за срок на обездвижване един месец и срок на нетрудоспособност около 2-3 месеца, поради което и на основание чл. 343, ал. 3., предл. първо, б. "а", предл. второ, във вр. с чл. 343, ал. 1, б. ''б", във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК да изтърпи наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на  споразумението в сила.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.В.П., със снета по-горе самоличност, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, подсъдимият П.В.П. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 295 лв. /двеста деветдесет и пет/ лева – разноски по делото.

Веществени доказателства по делото няма.

Съдът,

като взе предвид, че делото е решено със споразумение, намери, че  нуждата от взетата спрямо подсъдимия П.В.П. мярка за неотклонение “Подписка” е отпаднала, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата с постановление от 28.12.2009 г. по Досъдебно производство № 90/2009 г. по описа на РУ на МВР – гр. Дряново спрямо подсъдимия П.В.П., с ЕГН  **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 36/2010 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ДЕЛОТО да се внесе в архив като свършено.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,05 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЕКРЕТАР: