П Р О Т О К О Л

  гр. ***, 24.02.2010 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 24.02.2010 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.П.

                                    СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:     ..................                                                                                                                    ..................

 

при участието на секретаря Г.Д. и прокурора Г.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 18 по описа за 2010 година, докладвано от съдия П..

На повторното поименно повикване в 16,05 часа се явиха:

Подсъдимият К.И.Х. се явява лично и с адв. К.Х. ***, с пълномощно от фазата на досъдебното производство.

Разясниха се правата по чл. 274 и 275 от НПК.

На подсъдимият се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. Х. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Подсъдимият К.И.Х. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът намери, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 18/2010 г. по описа на ДРС и го докладва.

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

К.И.Х. – роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, полувисше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********.

Районен прокурор – Господин Съдия, на основание чл. 381 от НПК, със защитника и подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение. Подсъдимият е осъзнал вината си, разкайва се за това, което е сторил и обещава занапред да не извършва такива деяния. 

Адв. Х. – Аз също моля да одобрите представеното писмено споразумение. Подсъдимият К.И.Х. изразява пълно разкаяние и съжаление за това, което е направил. Осъзнава грешката си и занапред повече няма да извършва престъпления. Намира се в тежко материално положение. Представям копие от допълнително споразумение № 1147/01.01.2010 г. към трудов договор № 49/22.01.2004 г. от което е видно, че подсъдимият работи в „*** ***” ЕАД – гр. ***, което моля да се приеме като доказателство.

Подсъдимият К.И.Х. – Господин Съдия, запознат съм със споразумението и моля да го одобрите. Признавам се за виновен и съжалявам за това, което направих. Допуснах грешка, за която изцяло се разкайвам и обещавам занапред да имам добро поведение и да не извършвам никакви престъпления. Моля Вие също да проявите разбиране и да одобрите споразумението именно с това наказание, което е посочено в него. Да се приеме представеното писмено доказателство.

Районен прокурор – Да се приеме представеното писмено доказателство.

Съдът

намери, че следва да се приеме представеното от страните писмено споразумение, както и копие от допълнително споразумение № 1147/01.01.2010 г. към трудов договор № 49/22.01.2004 г. на „*** ***” ЕАД – гр. ***.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА споразумение, изготвено в писмена форма, № 615/09 с дата 10.02.2010 г. за подсъдимия К.И.Х. и копие от допълнително споразумение № 1147/01.01.2010 г. към трудов договор № 49/22.01.2004 г. на „*** ***” ЕАД – гр. ***.

На основание чл. 382, ал. 5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението както следва:

В т. 2 от определените пробационни мерки текстът „два пъти в седмицата” да отпадне и същия да се отнася за мярката по т. 1, а именно „Задължителна регистрация по настоящ адрес”.

Съдът предлага текстът на чл. „55, ал. 1 от НК”, който е посочен в споразумението и явно е непълен, да бъде допълнен с текст „т. 2, б. „б” от НК”.

Относно третата пробационна мярка „Поправителен труд” да се включи текста „Пробационната мярка „поправителен труд” да се изтърпи на мястото, където осъденият работи, а именно „*** ***” ЕАД – гр. ***.

Съдът дава възможност на страните да обсъдят направеното предложение за промени в споразумението.

Районен прокурор – Съгласен съм с допълнението и споразумението да придобие окончателен вариант с направените промени.

Адв. Х. - Съгласни сме да се нанесат измененията в споразумението.

Подсъдимият К.И.Х. – Съгласен съм с направените изменения.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запитва подсъдимия К.И.Х. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

Подсъдимият К.И.Х. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Представеното споразумение съм подписал доброволно.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът намира, че между представителя на обвинението Районен прокурор Г.Г., защитникът адв. К.Х. *** и подсъдимия К.И.Х. е постигнато споразумение, ведно с приетите от страните изменения, предложени от съда, както следва:

Подсъдимият К.И.Х., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, полувисше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН за това, че на 06.11.2009 г. в гр. ***, около 18,20 ч., на първокласен път 5 – 127 км. /до площад “Ракетата”/, при управление на МПС “Форд – Фиеста” с рег. № *** /чужда собственост/, в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /4,19 на хиляда/, установена по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № 0172 – нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 37, ал. 1 от ЗДвП, като не пропуснал /отнел предимството/ на насрещно движещия се по посока гр. Габрово – гр. В. Търново лекотоварен автомобил “Опел – Комбо” с рег. № *** – управляван от Д.П.К.от с. ***, общ. *** и чл. 26, от ЗДвП – преди маневра – ляв завой не е подал ясен и достатъчен за възприемане сигнал, вследствие на което причинил ПТП с горния лекотоварен автомобил и по непредпазливост причинил увреждания на возещата се на предна дясна седалка в него В. Д. ***, изразяваща се в травма на шията с травматична дискова херния и травматична миелопатия, довели до трайно затрудняване движението на шията и период на обездвижване около 6 месеца – средна телесна повреда, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, предл. 1, б. “а” и предл. 2, във вр чл. 342, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ – изразяваща се в следните пробационни мерки: Два пъти седмично Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца и Поправителен труд, включващ удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 10 /десет/ % за срок от 6 /шест/ месеца, който да се изтърпи на мястото, където осъденият работи - в „*** ***” ЕАД – гр. ***.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.И.Х., със снета по-горе самоличност, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от одобряване на настоящото споразумение, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК ЗАЧИТА за изтърпяване на това наказание времето, през което е отнето свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 06.11.2009 г.  

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, подсъдимият К.И.Х., със снета по-горе самоличност, да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 366 лв. /триста шестдесет и шест лева/ – разноски по делото.

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:.............................. ЗАЩИТНИК: .......................  

 

                                 /Г.Г./                  /К.Х./

 

Долуподписаният К.И.Х., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********, подсъдим по НОХД № 18/2010 г. по описа на ДРС, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласен съм с постигнатото споразумение, което съм подписал доброволно и са ми известни последиците от него.

 

ПОДСЪДИМ:............................

                                      /К.Х./

 

Съдът

намира, че така постигнатото споразумение е допустимо съобразно разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК. Същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело споразумение, както следва:

Подсъдимият К.И.Х., роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, полувисше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН за това, че на 06.11.2009 г. в гр. ***, около 18,20 ч., на първокласен път 5 – 127 км. /до площад “Ракетата”/, при управление на МПС “Форд – Фиеста” с рег. № *** /чужда собственост/, в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /4,19 на хиляда/, установена по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № 0172 – нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 37, ал. 1 от ЗДвП, като не пропуснал /отнел предимството/ на насрещно движещия се по посока гр. Габрово – гр. В. Търново лекотоварен автомобил “Опел – Комбо” с рег. № *** – управляван от Д.П.К.от с. ***, общ. *** и чл. 26, от ЗДвП – преди маневра – ляв завой не е подал ясен и достатъчен за възприемане сигнал, вследствие на което причинил ПТП с горния лекотоварен автомобил и по непредпазливост причинил увреждания на возещата се на предна дясна седалка в него В. Д. ***, изразяваща се в травма на шията с травматична дискова херния и травматична миелопатия, довели до трайно затрудняване движението на шията и период на обездвижване около 6 месеца – средна телесна повреда, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, предл. 1, б. “а” и предл. 2, във вр чл. 342, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ – изразяваща се в следните пробационни мерки: Два пъти седмично Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца и Поправителен труд, включващ удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 10 /десет/ % за срок от 6 /шест/ месеца, който да се изтърпи на мястото, където осъденият работи - в „*** ***” ЕАД – гр. ***.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.И.Х., със снета по-горе самоличност, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от одобряване на настоящото споразумение, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК ЗАЧИТА за изтърпяване на това наказание времето, през което е отнето свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 06.11.2009 г.  

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, подсъдимият К.И.Х., със снета по-горе самоличност, да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 366 лв. /триста шестдесет и шест лева/ – разноски по делото.

Съдът,

като взе предвид, че делото е решено със споразумение, намери, че  нуждата от взетата спрямо подсъдимия К.И.Х. мярка за неотклонение “Подписка” е отпаднала, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата с Постановление от 11.11.2009 г. по Бързо производство № ЗМ 246/2009 г. по описа на РУ на МВР – гр. *** и Постановление от 23.12.2009 г. по Досъдебно производство № ЗМ 246/2009 г. по описа на РУ на МВР – гр. *** спрямо подсъдимия К.И.Х., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 18/2010 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ДЕЛОТО да се внесе в архив като свършено.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 16,35 ч.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЕКРЕТАР: