П Р О Т О К О Л

 гр. Д., 22.03.2010 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 22.03.2010 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.

                                    СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:   ......................                                                                                                      ......................

                                                                              

при участието на секретаря Г.Д. и прокурора Г. Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 172 по описа за 2009 година, докладвано от съдия П..

На повторното поименно повикване в 11,10 часа се явиха:

Подсъдимият Н.С.И. *** .

За Дряновска районна прокуратура се явява Районен прокурор Г. Г..

Свидетелят А. Т. К. не се явява.

Вещото лице Б.Г.М. се явява лично.

Разясниха се правата по чл. 274 и 275 от НПК.

Разясниха се правата по чл. 75, 76 и 84 от НПК.

Съдът докладва експертно заключение, изготвено от вещото лице Б.М..

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО 

Районен прокурор - Нямам възражение по състава на съда. Да се даде ход на делото.

Адв. П. – Нямам възражение по състава на съда. Да се даде ход на делото.

Подсъдимият Н.С.И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът

намери, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 172/2009 г. по описа на ДРС и го докладва.

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

Н.С.И. – роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, *** образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

Б.Г.М. – роден на *** ***, ***, *** гражданин, местожит. гр. ***, женен, *** образование, неосъждан, без родство, с ЕГН **********.

На вещото лице се разясни отговорността по чл. 291 от НК, след което същото обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

Районен прокурор – Да се изслуша вещото лице.

Адв. П. – Да се изслуша вещото лице.

Подсъдимият Н.С.И. – Да се изслуша вещото лице.

Съдът

 намери, че с оглед изясняване на въпроса дали обвиняемия Н.С.И. разбира свойството и значението на извършеното и може да ръководи постъпките си първо следва да бъде изслушан експерта Б.Г.М., който е представил заключение по делото.

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Б.Г.М..

ПРОЧЕТЕ СЕ експертно заключение, изготвено от вещото лице Б.Г.М..

Вещото лице Б.Г.М. – Поддържам представеното заключение. Касае се за психично разстройство. Може да се приеме, че крайния период на оздравяване не е известен. В експертизата отбелязвам, че от досегашния престой и лечение, от около два месеца, няма почти никакъв резултат. Става въпрос за продължително разстройство на съзнанието. Психичното разстройство е продължително разстройство на съзнанието, което би следвало да съвпадне и с юридическия критерий по чл. 24, а именно не е известен крайния период и дали ще оздравее. Нещата, както протичат, може да се каже, че лечението ще продължи 3, 4, 5 месеца и тогава не може да се каже категорично, че ще има положителен терапевтичен ефект. Това заболяване е от предходен период от време, по данни от родителите, защото го познаваме от 2 - 3 месеца. Още в края на 2008 г. са се забелязвали първоначални признаци на заболяването, които после се засилват и в последен момент достига до агресия към близките, изпочупване на вещи. Състоянието към м. юни, 2009 г., което описвам, е съществувало.

Районен прокурор – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Адв. П. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Подсъдимият Н.С.И. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението. 

Съдът намери, че следва да се приеме изготвеното заключение от вещото лице Б.Г.М., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА експертно заключение, изготвено от вещото лице Б.Г.М. и го приобщава към доказателствения материал по делото.

Районен прокурор – Други доказателства няма да соча. Считам, че с оглед представеното и прието заключение и соченото обстоятелство, че и към момента на инкриминираното деяние подсъдимият е бил в състоянието, в което е към настоящия момент и са налице и медицински и юридически критерии за невменяемост на същия, наказателното производство по отношение на него следва да се прекрати.

Адв. П. – Заключението, което днес представи пред Вас д-р М. е пълно и всестранно. Действително отговаря на въпросите, които поставихме в предходното съдебно заседание и се допусна експертиза. Оказа се за съжаление, че един млад човек е с трайно нарушено психично здраве, поради което са налице предпоставките на чл. 24, ал. 1, т. 5 от НПК. Същият не може да отговаря за престъплението, за повдигнатото му обвинение от Районна прокуратура,  поради което считам, че следва да се прекрати производството.

Подсъдимият Н.С.И. - Поддържам казаното от моя адвокат.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Подсъдимият Н.С.И. е предаден на съд за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. От изслушаното и прието днес заключение на вещото лице Б.Г.М. става ясно, че Н.С.И. страда от Биполярно афективно разстройство маниен епизод с психотични симптоми /психично разстройство в истинския смисъл на думата/. В днешното съдебно заседание беше изяснено, че няма данни кога това заболяване ще отшуми. Неговият характер предполага продължително лечение, с неясен резултат. Съгласно медицинските критерии разстройството на съзнанието е продължително, което съвпада и с юридическите критерии по чл. 24, ал. 1, т. 5 от НПК. Направено е искане от Дряновска районна прокуратура производството по делото да бъде прекратено на това основание. Искането се подкрепя от страна на зашитата. Заключението на вещото лице Б.Г.М. не се оспори от страните. Съдът го възприема като правилно и обосновано. Обсъдено е подробно състоянието на подсъдимия както към момента на деянието, така и към настоящия момент. Експертът М. има преки наблюдения върху лицето, тъй като същото се намира на лечение в ДПБ – гр. ***. Видно е, че предприетите до момента действия не са дали резултат, а заболяването е проявило своите симптоми преди повече от две години. Няма изгледи за неговото скорошно отшумяване. Възможно е оздравителния ефект въобще да не настъпи. Медицинските лица не са в състояние да се ангажират със срок, в който да се наблюдава подобрение. Затова разстройството на съзнанието, което изключва вменяемостта при подсъдимия Н.И., може да се определи единствено като продължително. По изложените по-горе съображения съдът намери искането на районния прокурор за основателно. Производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл. 289, ал. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 5 от НПК. Следва да се отмени взетата мярка за неотклонение “Подписка”.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 173/2009 г. по описа на ДРС, образувано по внесен обвинителен акт от Дряновска районна прокуратура против Н.С.И. ***, с ЕГН *********, за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, на основание чл. 289, ал. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 5 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата с постановление от 24.09.2009 г. по Досъдебно производство № 184/2009 г. по описа на РУ на МВР – гр. Д. спрямо подсъдимия Н.С.И., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно отмяната на мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в седмодневен срок от днес.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,25 ч.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЕКРЕТАР: