ПРИСЪДА № 54

                     гр. Дряново 08.07.2010 година

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на осми юли, две хиляди и десета година в състав :

  

                                                   Председател : ПЛАМЕН П.

                             

                                        Съдебни заседатели :

 

при секретаря Г.Д. и в присъствието на районен прокурор Ц.Г., след като разгледа докладваното от съдия П. НОХД № 82 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                             ПРИСЪДИ :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.О., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, разведен, неосъждан, с ЕГН ********** ***, след като е осъден с Решение № 159/10.01.2008 г. по ГР. Д. № 386/2007 г. по описа на Дряновски районен съд, влязло в сила на 21.02.2008 г. да издържа свои низходящи – М.Н. О., с ЕГН ********** и К.Н. О., с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето М.Н. О., общо в размер на 160 лева и четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето К.Н. О., общо в размер на 160 лева – всичко в общ размер от 360 лева за двете деца, поради което и на основание чл. 183, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

               

                                                Районен съдия :

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия Н.И.О., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, разведен, неосъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд за това, че в гр. Дряново, след като е осъден с Решение № 159/10.01.2008 г. по ГР. Д. № 386/2007 г. по описа на Дряновски районен съд, влязло в сила на 21.02.2008 г. да издържа свои низходящи – М.Н. О., с ЕГН ********** и К.Н. О., с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето М.Н. О., общо в размер на 160 лева и четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето К.Н. О., общо в размер на 160 лева – всичко в общ размер от 360 лева за двете деца.

Подсъдимият Н.И.О. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура, и че разбира повдигнатото обвинение. Дава подробни обяснения по фактическата обстановка на инкриминираното деяние. Признава вината си и изразява съжаление за стореното. 

Не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане в наказателното производство. 

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимият Н.И.О. ***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер /относно осъждането с Присъда от 16.07.1992 г. по НОХД № 45/1992 г. на ДРС, влязла в сила на 30.06.1992 г. е настъпила реабилитация по право/.

Обв. Н.О. и св. К.С.О. са сключили граждански брак на 01.03.1987 г. в гр. Дряново, за което е изготвен Акт № 10/01.03.1987 г. година на Община Дряново. През време на брака се родили четири деца. Поради влошените отношения между съпрузите, през 2007 г. св. К.О. подала искова молба за развод. Към този момент две от децата били непълнолетни – М.Н. О., с ЕГН ********** и К.Н. О., с ЕГН **********. С Решение № 159/10.01.2008 г. по ГР. Д. № 386/2007 г. по описа на Дряновски районен съд, влязло в сила на 21.02.2008 г. е прекратен брака между Н.И.О. и  К.С.О., сключен с Акт за граждански брак № 10 от 01.03.1987 г. година на Община Дряново чрез РАЗВОД, като дълбоко и непоправимо разстроен. На основание чл. 99, ал. 3 от СК /отм./, съдът не се произнесъл по въпроса за вината. Със същото решение е утвърдено и споразумение между страните, съгласно което упражняването на родителските права върху родените през време на брака деца М.Н. О. и К.Н. О.  се предоставя на майката К.С.О., а бащата Н.И.О. ще има право на лични контакти с децата всяка първа и трета седмица от месеца, за времето от 17,00 на петъчния ден до 17,00 часа на неделния ден, както и по един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, а също и по всяко друго време при споразумение между родителите. Бащата Н.И.О. се е съгласил да заплаща ежемесечни издръжки за всяко от двете деца в размер на 40 лв. /четиридесет лева/, чрез тяхната майка и законна представителка К.С.О., считано от датата на влизане на решението в сила, ведно със законната лихва при просрочие до настъпването на законни причини за прекратяването или изменението на издръжките. След това решение няма следващи, с които размерът на дължимите издръжките да бъде изменен. Към 2009 г. обв. Н.О. е притежавал движимо имущество – две моторни превозни средства - лек автомобил Москвич 412 и лек автомобил Форд Ескорт. Въпреки това, съзнавайки горното, Н.О. не е изпълнил задължението да осигурява издръжка на непълнолетните си деца, както следва: четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето М.Н. О., общо в размер на 160 лева и четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето К.Н. О., общо в размер на 160 лева – всичко в общ размер от 360 лева за двете деца. Н.О. изпълнил това свое задължение едва през м. януари 2010 г. По отношение на Н.О. е било образувано ДП № 222/2008 г. по описа на РПУ гр. Дряново за предходно престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. С постановление от 05.01.2009 г. на РП Дряново, на основание чл. 183, ал. 3 от НК, наказателното производство е било прекратено, след като Н.О. изпълнил задължението си. 

 Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на обясненията на подсъдимия Н.И.О. /л. 21 от НОХД № 82/2010 г./, с писмените и гласни доказателства - показанията на свидетелката К.С.О. /л. 21 от ДП/, копие от Решение № 159/10.01.2008 г. по ГР. Д. № 386/2007 г. по описа на Дряновски районен съд, влязло в сила на 21.02.2008 г. /л. 7 - 9 от ДП/, писмо № 0402-39 от 18.12.2009 г. на Д“СП” гр. Габрово /л. 11 от ДП/, писмо № 1722 от 15.12.2009 г. на Служба по вписванията гр. Габрово /л. 12 от ДП/, писмо изх. № ПУ-05-6887 от 14.12.2009 г. на Дирекция “Бюро по труда” гр. Габрово /л. 13 от ДП/, писмо изх. № 15069-1 от 15.10.2009 г. на ТД на НАП гр. Габрово /л. 14 от ДП/, справки от информационните системи на Сектор “ПП – КАТ” при ОД на МВР гр. Габрово /л. 16 – 17 от ДП/.

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като в гр. Дряново, след като е осъден с Решение № 159/10.01.2008 г. по ГР. Д. № 386/2007 г. по описа на Дряновски районен съд, влязло в сила на 21.02.2008 г. да издържа свои низходящи – М.Н. О., с ЕГН ********** и К.Н. О., с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето М.Н. О., общо в размер на 160 лева и четири месечни вноски по 40 лева за периода от месец септември, 2009 г. до месец декември, 2009 г. за детето К.Н. О., общо в размер на 160 лева – всичко в общ размер от 360 лева за двете деца, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият Н.О. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

При определяне размера на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства: Ниска степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид липсата на установени вредни последици; Ниска степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид чистото му съдебно минало /с оглед настъпилата реабилитация, описана по-горе/; Подсъдимият О. признава вината си, изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Чрез обясненията си обв. О. съдейства активно за издирване на обективната истина; Добрите характеристични данни; Лошото семейно и материално положение на подсъдимия.      

Преценявайки горепосочените обстоятелства поотделно и в тяхната съвкупност съдът прие, че е налице превес на смекчаващите вината такива. Независимо от горното, наказанието пробация се явява неподходящо в случая, тъй като няма да постигне превантивен ефект, а освен това ще попречи на подсъдимия да изпълнява служебни задължения и да реализира доходи, необходими за понататъшното осигуряване на средства за издръжка на децата. Наказанието лишаване от свобода ще въздейства предупредително върху дееца, като го мотивира да спазва изискванията на закона и постановените при неговото прилагане съдебни актове. Наказание лишаване от свобода, съответно на минимума, предвиден в разпоредбите на чл. 183, ал. 1 от НК би било достатъчно за превъзпитание на дееца и изпълнение на превантивната функция. Предвид изложеното съдът осъди обв. Н.О. на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Обв. Н.О. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. Наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на три месеца /т. е. по-малко от три години/. Съдът намери, че за постигане целите на превенцията и преди всичко за поправяне на осъдения не е наложително същият да изтърпи наказанието. Поради изложеното и на основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛОЖИ изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

По отношение на обв. Н.О. са неприложими разпоредбите на чл. 55 от НК, тъй като няма установени изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства.

По отношение на обв. Н.О. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК. Същият не е платил глобата, наложена на основание чл. 78а от НК с Решение от 16.06.2004 г. по НАХД № 63/2004 г. на ДРС, влязло в сила на 01.07.2004 г. Горното е пречка за ново приложение на същия текст.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от НК също е неприложима, тъй като на това основание е било прекратено ДП 222/2008 г. по описа на РПУ гр. Дряново, с постановление от 05.01.2009 г. на РП Дряново.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия Н.О. наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършване на престъплението е незачитането на установения в страната правов ред от страна на подсъдимия.

По делото няма направени разноски.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                                         Районен съдия :