ПРИСЪДА № 25

                      гр. Дряново 08.04.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми април, две хиляди и десета година, в състав :

 

                                           Председател : П. П.

 

                                Съдебни заседатели :

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Ц.Г., след като разгледа докладваното от съдия П.  НОХД № 44 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                              ПРИСЪДИ

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Г.Ж., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че късно вечерта, през неустановен ден за времето от 11.10.2009 г. до 14.09.2009 г. в гр. Дряново /парково пространство на кръстовището на ул. “***” и ул. “***”/ противозаконно унищожил чужди движими вещи, както следва: 3 броя дървени пейки на обща стойност 297 лв. /двеста деветдесет и седем лева/ - маловажен случай, собственост на Община Дряново, поради което и на основание чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: Два пъти седмично задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и включване в програми за обществено въздействие за срок от шест месеца.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.Г.Ж., със снета по-горе самоличност, да заплати сума в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ - разноски по делото, чрез Дряновски районен съд, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                                   

                                      Районен съдия :

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия Е.Г.Ж., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд за това, че късно вечерта, през неустановен ден за времето от 11.10.2009 г. до 14.09.2009 г. в гр. Дряново /парково пространство на кръстовището на ул. “***” и ул. “***”/ противозаконно унищожил чужди движими вещи, както следва: 3 броя дървени пейки на обща стойност 297 лв. /двеста деветдесет и седем лева/ - маловажен случай, собственост на Община Дряново.

Подсъдимият Е.Г.Ж. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура. Разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Подсъдимият Е.Ж. и неговият защитник адв. К.Х. от АК гр. Габрово са направили искане производството по делото да се разгледа по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

С протоколно определение от 07.04.2010 г., след предварително изслушване на страните, на основание чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на подсъдимия Е.Г.Ж., без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В наказателното производство не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимият Е.Ж. ***. Осъждан е за извършени тежки умишлени престъпления от общ характер. Късно вечерта през неустановен ден за времето от 11.10.2009 г. до 14.10.2009 г. подсъдимият Е.Ж. заедно със свои приятели – свидетелите С.Ж. и Й.Й. бил в парка, находящ се на кръстовището между улица “***” и улица “***” в централната част на гр. Дряново. Паркът, както и намиращото се в него имущество – пейки, ограждения и други се стопанисва и е собственост на Община Дряново. Подсъдимият и двамата свидетели седнали на една от дървените пейки и консумирали алкохол – около 4 литра бира. В полунощ свидетелите С.Ж. и Й.Й. си тръгнали, а обв. Е.Ж. останал сам. В този момент у него възникнала идеята да счупи няколко пейки. Видял в близост голям камък. Взел го, вдигнал го високо, приближил се до първата пейка и го пуснал върху дървената й част /седалка/, при което последната се строшила на парчета. По същия начин обв. Ж. счупил и съседните две пейки, след което се прибрал в дома си. На следващия ден се срещнал със свидетелите Ж. и Й.. Разказал им в подробности за извършеното от него деяние. На по-късен етап от разследването подсъдимият изразил съжаление за стореното. Към момента, причинените имуществени вреди са възстановени от работодателя на Е.Ж..

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на самопризнанието на подсъдимия Е.Г.Ж. /л. 23 от НОХД № 44/2010 г./  с писмените и гласни доказателства, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетелите С.Т.Ж. /л. 14 от ДП/, Й.Т.Й. /л. 15 от ДП/, К.Н.А. /л. 16 от ДП/, писмо № 66.00 – 85 от 30.11.2009 г. на Община Дряново /л. 18 от ДП/, копие от писмо № 66.00 – 85 от 14.10.2009 г. на Община Дряново /л. 19 от ДП/, Удостоверение, издадено от Кмета на Община Дряново /л. 20 от ДП/ и ценова листа с приложения /л. 21 и 22 от ДП/.

От заключението на вещото лице П.Г.М. /л. 24 от ДП/, което не се оспори от страните и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че стойността на унищожените вещи към датата на деянието е 297 лева.

При така изложеното, съдът установи, че самопризнанието на подсъдимия Е.Ж. се подкрепя от доказателствата, събрани на досъдебното производство. 

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като късно вечерта, през неустановен ден за времето от 11.10.2009 г. до 14.09.2009 г. в гр. Дряново /парково пространство на кръстовището на ул. “***” и ул. “***”/ противозаконно унищожил чужди движими вещи, както следва: 3 броя дървени пейки на обща стойност 297 лв. /двеста деветдесет и седем лева/ - маловажен случай, собственост на Община Дряново, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият Е.Ж. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. Е.Ж. е извършил престъплението съзнавайки общественоопасния му характер, предвиждайки неговите обществено опасни последици и искайки настъпването на тези последици.

Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект – правото на собственост в РБ.

Относно наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, като определи такова при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства и осъди обв. Е.Г.Ж. на ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: Два пъти седмично задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и включване в програми за обществено въздействие за срок от шест месеца.

При определяне размера на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Ниска степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид стойността на унищожените вещи; Причинените от престъплението вреди са възстановени; Средна степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид предишните му осъждания; Подсъдимият Ж. изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Добрите характеристични данни – Е.Ж. полага обществено полезен труд; Младостта на подсъдимия. В случая превес имат смекчаващите вината обстоятелства. 

По отношение на обв. Е.Ж. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същият е осъждан за умишлени престъпления от общ характер.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия Е.Ж.  наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършване на престъплението е незачитането на установения в страната правов ред от страна на подсъдимия и липсата на волеви задръжки.

Няма присъди, които да налагат произнасяне по реда на чл. 23 - 25 от НК.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия Е.Г.Ж. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 25 лв. - разноски по делото.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                                      Районен съдия :