ПРИСЪДА № 18

                      гр. Дряново 25.03.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и пети март, две хиляди и десета година, в състав :

 

                                           Председател : П.П.

 

                                Съдебни заседатели : Р.К.

                                                                 С.П.

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Ц.Г., след като разгледа докладваното от съдия П.  НОХД № 9 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                              ПРИСЪДИ

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.К., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, женен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2008 г. в гр. Дряново, като посредствен извършител, в качеството си на *** на *** - гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***, чрез лицата Д.Й.Д. и П.Й.П. – електрически монтьори в ***– гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***, унищожил противозаконно чужда недвижима вещ – трайно насаждение, плодно дърво от дървесен вид “орех” на стойност 525 лв. /петстотин двадесет и пет лева/, находяща в имот в кв. “Марча” на гр. Дряново, собственост на Д.И.Л. и Ц.И.В., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лв. /петстотин лева/ в полза на държавата.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.К., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, женен, неосъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това да е извършил престъпление по чл. 216, ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК, както и да е унищожил противозаконно чужда недвижима вещ на стойност над размера от 525 лв. /петстотин двадесет и пет лева/ до пълния предявен такъв от 8400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/, като го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение в тази част.

ОСЪЖДА подсъдимия И.И.К., със снета по-горе самоличност, да заплати сума в размер на 865 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева/ - разноски по делото, чрез Дряновски районен съд, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

ОСЪЖДА подсъдимия И.И.К. ***, с ЕГН ********** да заплати на Д.И.Л.,***, с ЕГН ********** и Ц.И. ***, с ЕГН **********, в качеството им на частни обвинители, сума в размер на 735 лв. /седемстотин тридесет и пет лева/ - разноски по делото, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                                   

                                      Районен съдия :

 

                              Съдебни заседатели :

                                                                       

                                                                 1.

 

                                                                 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия И.И.К., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, женен, неосъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 216, ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд за това, че на 03.09.2008 г. в гр. Дряново, като посредствен извършител, в качеството си на *** на *** - гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***, чрез лицата Д.Й.Д. и П.Й.П. – електрически монтьори в ***– гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***, унищожил противозаконно чужда недвижима вещ – трайно насаждение, плодно дърво от дървесен вид “орех”, находяща в имот в кв. “Марча” на гр. Дряново, собственост на Д.И.Л. и Ц.И.В. и причинил значителни вреди в размер на 8400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/.

Подсъдимият И.И.К. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура. Разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Подсъдимият К. и неговият защитник адв. В. П. *** са направили искане производството по делото да се разгледа по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

С протоколно определение от 24.03.2010 г., след предварително изслушване на страните, на основание чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на подсъдимия И.И.К., без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Предявеният граждански иск не беше приет за съвместно разглеждане в наказателното производство по съображения, подробно изложени от съда в протоколното определение.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Обвиняемият И.И.К. ***. Същият не е осъждан за престъпления от общ характер. Работи на длъжността *** на *** - гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***. На 03.09.2008 г. в гр. Дряново се извършвала профилактика и обслужване на електрически провод 20 кV “Керека”, захранващ трафопост “Марча”, който се намирал в близост до имота, собственост на св. Д.И.Л. и св. Ц.И.В.. В дворната част на имота, собственост на св. Л. и св. В. се намирало плодно дърво “орех”, чиито клони влизали в оста на далекопровода. Същият ден обв. К. наредил на свидетелите Д.Й.Д. и П.Й.П. – ел. монтьори в *** - гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. *** да отрежат ореха, тъй като пречел на минаващите над имота ел. проводници, въпреки режима за сеч на редки дървесни видове, към който спадал орехът. Собствениците на описания имот не са предупреждавани или уведомявани, че тяхното дърво по някакъв начин пречи на електропровода и следва да се предприемат действия от тяхна страна за отстраняването му. На 03.09.2008 г. около 15,00 ч. свидетелите Д. и П., спазвайки заповедта на обв. К., пристигнали с МПС марка “ГАЗ” с рег. № *** в близост до имота на св. Л. и св. В.. В отсъствие на собствениците свидетелите Д. и П. проникнали в имота. С помощта на моторен трион марка “Хуск***” св. Д. отрязал дървото орех, а св. П. му помогнал да отреже и клоните, след което го изоставили.

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на самопризнанието на подсъдимия И.И.К. /л. 29 от НОХД № 9/2010 г./  с писмените и гласни доказателства, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетелите Д.Й.Д. /л. 17 от ДП/, П.Й.П. /л. 18 от ДП/, Т.С.А. /л. 14 от ДП/, М.Р.Л. /л. 11 - 12 и 19 от ДП/, Д.И.Л. /л. 10 от ДП/, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум /л. 3 - 7 от ДП/, протокол за доброволно предаване /л. 20 от ДП/, копие от Продавателно с дата 05.10.1920 г. /л. 21 - 22 от ДП/ и копие от Удостоверение за наследници № 876/31.10.2008 г. на Община - Дряново /л. 23 от ДП/.

От заключението на вещото лице М.Т.Т. /л. 25 - 26 от ДП/, което не се оспори от страните, и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че видът на отсеченото дърво е орех. Пазарната му стойност се изчислява като се сметне неговата кубатура и същата бъде умножена по цена от 500 лв. на кубичен метър. Отрязаният труп е с дължина 2,30 м. до основното разклонение и диаметър 64 см. в средата, което е равно на 0,75 куб. м. едра строителна дървесина. Като се вземе предвид и частта от трупа, която не е повалена на земята – общо 2,90 м. ще се получи кубатура от 0,90 куб. м. От клоните ще се получи 1,5 куб. м. дърва за огрев. Предвид тези обстоятелства и при изчисленията, направени по горния начин, средната пазарна цена на унищожената недвижима вещ е 525 лв. Режимът на сеч за редки дървесни видове, към който спада орехът е следния: в зависимост къде се намира има значение и коя институции издава разрешителното за сеч. В случая орехът се намира в имот, който е извън горския фонд и разрешителното се издава от кмета или кметския намесник след подадена молба от собственика на имота, като за целта, в пъна на дървото се поставя общинска марка. След неговото отсичане същата институция издава и документ за извозване, след като добитите трупи и дърва също се маркират със съответните марки. Тази процедура е относима към сечта и на дървета от частни имоти.

От заключението на вещото лице Й.Н.Д. /л. 40 - 41 от ДП/, което не се оспори от страните, и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че загубата на добив – плод орех годишно е 120 кг. при средна пазарна цена от 3,50 лв. за килограм плод. Общата щета годишно е в размер на 420 лв. За предвидени поне още 20 години нормално плододаване, от този орех биха могли да се добият още 2 400 кг. плод. При средна пазарна цена от плод от орех тази есен това прави загуба от общо 8 400 лв. Орехът като овощна култура е много доходен. Той има продължителна жизненост над 100 години, добра добивност. Плодът е с добра съхраняемост и многостранно приложение. Дървесината от този вид е много ценна за мебелната промишленост и се реализира на висока цена.

При така изложеното съдът установи, че самопризнанието на подсъдимия И.К. се подкрепя от доказателствата, събрани на досъдебното производство. 

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като на 03.09.2008 г. в гр. Дряново, като посредствен извършител, в качеството си на *** на *** - гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***, чрез лицата Д.Й.Д. и П.Й.П. – електрически монтьори в ***– гр. Дряново при “***” АД – гр. ***, Регионален център – гр. ***, унищожил противозаконно чужда недвижима вещ – трайно насаждение, плодно дърво от дървесен вид “орех” на стойност 525 лв. /петстотин двадесет и пет лева/, находяща в имот в кв. “Марча” на гр. Дряново, собственост на Д.И.Л. и Ц.И.В., като случаят е маловажен, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият И.К. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 216, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. И.К. извършил престъплението съзнавайки общественоопасния му характер, предвиждайки неговите обществено опасни последици и искайки настъпването на тези последици. Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект - собствеността на гражданите в РБ. Безспорно, дървото орех е недвижима вещ – растение, което по естествен начин е прикрепено трайно към земята по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗС. Същото е навлизало с клоните си в оста на далекопровода, от което възникват опасности за електропреноса. Но собствениците не са били уведомени по реда на Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи за тази опасност и необходимостта от отстраняване на дървото. Освен това, дървото орех е защитен вид, поради което за сечта му следва да се дадат съответните разрешения от кмета на общината и да се поставят необходимите марки на Община Дряново. Действията на подсъдимия са в нарушение на нормативните правила, поради което унищожаването на дървото орех към дата 03.09.2008 г. е било противозаконно по смисъла на чл. 216, ал. 1 от НК.

Съдът прие, че стойността на унищожената вещ е 525 лв., съгласно заключението на вещото лице М.Т.. Това е средната пазарна цена на дървесината, без в нея да бъдат включени т. нар. “пропуснати ползи”, изчислени от вещото лице Й.Д.. Съгласно разпоредбите на чл. 93, т. 9 от НК, "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. С оглед стойността на унищожената вещ и обстоятелството, че тя действително е пречела на електропреносната мрежа и е подлежала на отстраняване съдът прие, че е налице “маловажен случай”. Веща е унищожена не по установения в закона ред, без спазване на необходимата процедура, но обществената опасност не е по-висока в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Вредните последици не са значителни, тъй като дървесината е налична, а стойността на унищожената вещ е съответна на цената на тази дървесина.    

Отново ще припомним, че “предполагаемите загуби от добив на плод – орех” не следва да се включват в стойността на процесната вещ. Това са пропуснати ползи, изчислени за произволно определено време. В наказателното право не могат да се вземат предвид бъдещи несигурни събития, каквито са продължителността на живот на плодното дърво, количеството орехи, които ще се добият и тяхната цена във времето. Това са ирелевантни факти за съставомерността на деянието. Подобни конструкции могат да се обсъждат само в гражданското право и то при строго предвидените от закона хипотези. При престъплението по чл. 216, ал. 1 от НК от значение е средната пазарна цена на унищожената вещ към датата на деянието, а в случая тя е 525 лв. към дата 03.09.2008 г. С горното се съгласи и районният прокурор, което му даде основание да не поддържа обвинението в тази част. Поради изложеното, съдът призна подсъдимия И.И.К. за НЕВИНЕН в това да е извършил престъпление по чл. 216, ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК, както и да е унищожил противозаконно чужда недвижима вещ на стойност над размера от 525 лв. до пълния предявен такъв от 8400 лв., като го ОПРАВДА по така повдигнатото обвинение в тази част.

Съдът взе предвид, че : За горното умишлено престъпление са предвидени наказания лишаване от свобода до шест месеца или глоба от 100 до 300 лв.; Обв. И.К. не е осъждан за престъпления от общ характер; Обв. К. не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от НК; Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Предвид изложеното, настоящият състав на ДРС приложи разпоредбата на чл. 78а от НК, като освободи обв. И.И.К. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лв. /петстотин лева/ в полза на държавата.

При определяне размера на глобата съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Ниска степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид чистото му съдебно минало; Ниска степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, предвид степента на засягане на защитените обществени отношения; Обв. К. признава вината си и изразява съжаление за стореното, поднася своите извинения към пострадалите от престъплението, обещава занапред да не извършва престъпления; Добрите характеристични данни. При така изложеното, превес имат смекчаващите вината обстоятелства. Размерът на глобата се съобрази със семейното и имотно състояние на обв. К..

Съдът счете, че с така наложеното наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършеното престъпление е незачитането на установения в страната правов ред от страна на обв. К..

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия И.И.К. да заплати сума в размер на 865 лв. - разноски по делото, чрез Дряновски районен съд.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия И.И.К. да заплати на Д.И.Л. *** и Ц.И. ***, в качеството им на частни обвинители, сума в размер на 735 лв. - разноски по делото.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                                 Районен съдия :

 

                        Съдебни заседатели :      1.

 

                                                         2.