ПРИСЪДА № 12

                      гр. Дряново 23.02.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди и десета година, в състав :

 

                                           Председател : П.П.

 

                                Съдебни заседатели : Ц.Р.

                                                                 Д.М.

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Ц.Г., след като разгледа докладваното от съдия П.  НОХД № 1 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                              ПРИСЪДИ

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Б., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2009 г. в гр. Дряново, на ул. “Шипка” № 142, от ловно-рибарски магазин “***”, стопанисван от ЕТ “***”***, действайки при условията на повторност, отнел чужда движима вещ – 1 бр. рибарска макара марка “Мичел”, модел “Авторънър 8500” на стойност 176 лв. /сто седемдесет и шест лева/, собственост на ЕТ “***”*** със собственик В.М.П., от владението на В.П.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затворническо общежитие “открит тип”, при първоначален “общ” режим на изтърпяване. 

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия И.И.Б., със снета по-горе самоличност по Присъда № 178 от 12.06.2009 г. по НОХД № 212/2009 г. по описа на Районен съд Севлиево, влязла в сила на 02.10.2009 г., Присъда № 560 от 16.10.2009 г. по НОХД № 623/2009 г. по описа на Районен съд Габрово, влязла в сила на 01.11.2009 г., Присъда № 463 от 25.08.2009 г. по НОХД № 712/2009 г. по описа на Районен съд Габрово, влязла в сила на 06.11.2009 г. и настоящата присъда, в размер на най-тежкото – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, като това наказание да изтърпи в затворническо общежитие “открит тип”, при първоначален “общ” режим на изтърпяване.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение по отношение на И.И.Б., със снета по-горе самоличност наказанието, наложено със Споразумение от 12.09.2008 г. по НОХД № 761/2008 г. описа на Районен съд Габрово, влязло в сила на 12.09.2008 г., а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 66, ал. 1 от НК, като това наказание да изтърпи в затворническо общежитие “открит тип”, при първоначален “общ” режим на изтърпяване.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изтърпяната част от така определеното общо наказание. 

ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Б., със снета по-горе самоличност, да заплати сума в размер на 21,70 лв. /двадесет и един лева и седемдесет стотинки/ - разноски по делото, чрез Дряновски районен съд, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                                   

                                      Районен съдия :

 

                              Съдебни заседатели :

                                                                        

                                                                 1.

 

                                                                 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия И.И.Б., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд затова, че на 18.08.2009 г. в гр. Дряново, на ул. “Шипка” № 142, от ловно-рибарски магазин “***”, стопанисван от ЕТ “***”***, действайки при условията на повторност, отнел чужда движима вещ – 1 бр. рибарска макара марка “Мичел”, модел “Авторънър 8500” на стойност 176 лв. /сто седемдесет и шест лева/, собственост на ЕТ “***”*** със собственик В.М.П., от владението на В.П.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.

Подсъдимият И.И.Б. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура. Разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Подсъдимият Б. и неговият защитник адв. Р.И. *** са направили искане производството по делото да се разгледа по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

С протоколно определение от 22.02.2010 г., след предварително изслушване на страните, на основание чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на подсъдимия И.И.Б., без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В наказателното производство не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Обвиняемият И.И. ***. Същият е осъждан многократно за извършени престъпления от общ характер. Със споразумение от 12.09.2008 г. по НОХД № 761/2008 г. описа на Районен съд Габрово, влязло в сила на 12.09.2008 г., за престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 198, ал. 1 от НК, извършени на 24.03.2008 г., след приложение на чл. 23, ал. 1 от НК, И.Б. е осъден на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила. На 18.08.2009 г. обв. И.Б. *** Търново в гр. Дряново, за да се види със своя позната. След срещата обв. Б. *** видял ловно-рибарски магазин “***”, стопанисван от ЕТ “***”***, със собственик В.П. ***. Обв. Б. влязъл в магазина и забелязал наредени рибарски макари на стената, до които имало достъп за гражданите. Тъй като имал нужда от парични средства, решил да открадне една от макарите - марка “Мичел”, модел “Авторънър 8500”. Използвайки невниманието на продавач-консултантът В.П., обв. Б. взел описаната риболовна макара и я сложил в носения от него полиетиленов сак, след което напуснал търговския обект. Същия ден И.Б. ***, а по-късно продал макарата на свидетеля Е.Н. за сумата от 40 лв.

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на самопризнанието на подсъдимия И.И.Б. /л. 25 от НОХД № 1/2010 г./  с писмените и гласни доказателства, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетелите В.М.П. /л. 18-19 и л. 23 от ДП/, В.П.П. /л. 20 от ДП/, Е. И. Н. /л. 21-22 от ДП/, фотоалбум /л. 7 от ДП/, протокол за доброволно предаване /л. 12 от ДП/, копие от фактура № 1479/26.03.2008 г. /л. 24 от ДП/, копие от фактура № 1478/26.03.2008 г. /л. 25 от ДП/, протокол за оглед на местопроизшествие /л. 26 и 27 от ДП/ и протокол за разпознаване на лица и предмети и фотоалбум /л. 31 – 34 от ДП/.

От заключението на вещото лице П.Г.М. /л. 36 от ДП/, което не се оспори от страните и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че стойността на отнетата вещ към момента на деянието е 176 лева.

При така изложеното, съдът установи, че самопризнанието на подсъдимия И.Б. се подкрепя от доказателствата, събрани на досъдебното производство. 

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като на 18.08.2009 г. в гр. Дряново, на ул. “Шипка” № 142, от ловно-рибарски магазин “***”, стопанисван от ЕТ “***”***, действайки при условията на повторност, отнел чужда движима вещ – 1 бр. рибарска макара марка “Мичел”, модел “Авторънър 8500” на стойност 176 лв. /сто седемдесет и шест лева/, собственост на ЕТ “***”*** със собственик В.М.П., от владението на В.П.П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият И.Б. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. И.Б. е извършил престъплението съзнавайки общественоопасния му характер, предвиждайки неговите обществено опасни последици и искайки настъпването на тези последици.

Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект - собствеността на гражданите в РБ.

Деянието е извършено при условията на повторност, предвид осъждането на обв. Б. със споразумение от 12.09.2008 г. по НОХД № 761/2008 г. описа на Районен съд Габрово, влязло в сила на 12.09.2008 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК. Случаят не е маловажен.  

Относно наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, като определи такова при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства и осъди обв. И.И.Б. на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, в затворническо общежитие “открит тип”, при първоначален “общ” режим на изтърпяване. 

При определяне на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Ниска степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид стойността на отнетата вещ; Причинените от престъплението вреди са възстановени; Средна степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид предишните му осъждания; Подсъдимият Б. изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Мотив за извършване на кражбата е лошото материално и семейно положение на И.Б.; Младостта на подсъдимия. В случая превес имат смекчаващите вината обстоятелства. 

По отношение на обв. И.Б. са неприложими разпоредбите на чл. 66, ал. 1 от НК, тъй като същият е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер към момента на деянието.

По отношение на обв. И.Б. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същият е осъждан, а предвиденото в закона наказание е от една до десет години лишаване от свобода.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия И.Б.  наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършване на престъплението е незачитането на установения в страната правов ред от страна на подсъдимия и липсата на волеви задръжки.

Относно приложението на чл. 23 – 25 от НК :

Престъпленията по Присъда № 178 от 12.06.2009 г. по НОХД № 212/2009 г. по описа на Районен съд Севлиево, влязла в сила на 02.10.2009 г., Присъда № 560 от 16.10.2009 г. по НОХД № 623/2009 г. по описа на Районен съд Габрово, влязла в сила на 01.11.2009 г., Присъда № 463 от 25.08.2009 г. по НОХД № 712/2009 г. по описа на Районен съд Габрово, влязла в сила на 06.11.2009 г. и настоящата присъда са в условията на реална съвкупност. С отделни деяния И.Б. е извършил отделни престъпления. Деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи на обв. И.Б. общо наказание, най – тежкото, в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като това наказание да изтърпи в затворническо общежитие “открит тип”, при първоначален “общ” режим на изтърпяване. С оглед цялостната престъпна дейност на И.И.Б. и преди всичко за поправяне на осъдения съдът намери, че не е необходимо да се прилага разпоредбата на чл. 24 от НК.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДНА изтърпяната част от така определеното общо наказание. 

Относно приложението на чл. 68, ал. 1 от НК :

Ако до изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление от общ характер, за което, макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното наказание. Със споразумение от 12.09.2008 г. по НОХД № 761/2008 г. описа на Районен съд Габрово, влязло в сила на 12.09.2008 г., за престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 198, ал. 1 от НК, извършени на 24.03.2008 г., след приложение на чл. 23, ал. 1 от НК, И.Б. е осъден на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила. Деянието по настоящата присъда съставлява друго умишлено престъпление от общ характер, за което съдът налага наказание лишаване от свобода. Извършено е на 18.08.2009 г., т. е. преди да е изтекъл тригодишния изпитателен срок. На основание чл. 68, ал. 1 от НК съдът приведе в изпълнение по отношение на И.И.Б. наказанието, наложено със Споразумение от 12.09.2008 г. по НОХД № 761/2008 г. описа на Районен съд Габрово, влязло в сила на 12.09.2008 г., а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 66, ал. 1 от НК, като това наказание да изтърпи в затворническо общежитие “открит тип”, при първоначален “общ” режим на изтърпяване.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимия И.И.Б. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 21,70 лв. - разноски по делото.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                           Районен съдия :

 

                        Съдебни заседатели :      1.

 

                                                         2.