РЕШЕНИЕ № 87

                      гр. Дряново 06.12.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА     

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на единадесети ноември, две хиляди и десета година в състав :

 

                                              Председател : РОСЕН СТАНЕВ

 

при секретаря Х.К., като разгледа докладваното от съдия СТАНЕВ НАХ дело № 148 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

Жалбоподателят Л.Т.Л. *** е обжалвал Наказателно постановление № 27-0000421 от 30.08.2010 г. на Началник на Областен отдел “***” - *** гр. Габрово. Наказателното постановление е издадено за това, че: на 10.08.2010 година, около 11, 50 часа в гр. Дряново/автогара Дрянова/, при проверка на документацията на автогарата, която е собственост на “***” ООД се установило следното: Г-н Л. в качеството си на *** и собственок на автогара Дряново не допуска срещу заплащане превозвач /”***” ООД гр. Габрово/, извършващ превоз по автобусна линия, в маршрута на която е включена автогарата, видно от дневника за отразяване на фактическото време на пристигане или тръгване на автобусите. Г-н Л. е издал и заповед № **/30.07.2009 година с която нарежда, считано от 31.07.2009г., да се преустанови обслужването на фирма “***” ООД гр. Габрово. Наказващият орган е указал, че са нарушени разпоредбите на чл. 53а, ал. 1 от Наредба № 33/1999 г. на МТ. На основание чл. 102, ал. 1,  от Закона за автомобилните превози е наложено наказание – ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева за нарушението по т. 1.

В жалбата се твърди, че на 20.08.2010 година е била извършена проверка от длъжностни лица при ОО”***” гр. Габрово на автогарата, находяща се в гр. Дряново, собственост на “***” ООД, чиито *** е жалбоподателя Л.. Според жалбоподателя не е налице нарушение на задълженията по чл. 53а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г., на Министерството на транспорта.

Жалбоподателя твърди, че не е изяснен въпроса кой е извършител на твърдяното нарушение, тъй като субект на нарушението посочено в разпоредбата на чл. 53а, ал. 1 от Наредба № 33/03.11.1999г., на МТ, може да бъде лице което има качеството на *** на автогарата, като в НП е посочено, че се касае за автогара, която е собственост на “***” ООД. По натам в същото изречение се налагало наказание на “г-н Л. в качеството му на *** и *** на автогара Дряново. Касаело се за два различни правни субекта – дружество с ограничена отговорност и *** на това дружество и от тук кой е извършителя дружеството или ***.

Според жалбоподателя твърдяното от АНО е недоказано. Липсвали доказателства да е налице “недопускане срещу заплащане” съгласно текста на чл. 53а, ал. 1 от Наредбата. Липсвали доказателства, че било налице активно поведение от страна на превозвача да иска да ползва услугите на автогарата и изрично да му е отказан достъп за това.

На следващо място липсвала дата на извършване на нарушението. Жалбоподателя споделя, че липсват каквито и да било доказателства кога е бил поискан срещу заплащане и кога е отказан достъпа или допускането до автогарата. Датата на нарушението е един от основните въпроси, които следвало да бъдат изяснени и да се съдържа в НП.

   Претендира се съдът да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 27-0000421 от 30.08.2010 г. на Началника ОО “***” гр. Габрово, като неправилно и незаконосъобразно. 

Ответното Областен отдел”***” *** гр. Габрово, редовно призовани не изпращат процесуален представител.

От цялостната преценка на събраните по делото доказателства, ценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна :

За изясняване обстоятелствата по делото беше разпитан актосъставителя С.Д.Д. /младши инспектор ОО”***” гр. Габрово, както и свидетеля при съставянето на акта А.П.П./.   От показанията им стана ясно, че на 10.08.2010 година, около 11, 50 часа е била извършена проверка на документацията в дневника на автогара Дряново. След проверката на документацията в дневника, в която се отразяват пристигащи и заминаващи автобуси, проверяващите установили, ме няма отразен превозвач “***”, като е имало и заповед на Л. за недопускане на същия до автогара на превозвача “***”.

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на Дряновски районен съд намира от правна страна следното :

Относно наложеното наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 102, ал. 1,  от Закона за автомобилните превози, за нарушението по т. 1 :

Съгласно чл. 53а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ, собствениците на автогари са длъжни да допускат срещу заплащане всички лица по чл. 2, ал. 1 по автобусни линии в чийто маршрут е включена съответната автогара.

Издаденото Наказателно постановление е порочно. Същото не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Административно наказващия орган не е съобразил разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗААН, а именно не е посочена дата на извършване на нарушението. Липсата на данни за датата кога е извършено  нарушението води до незаконосъобразност на издаденото НП. От приложения по делото АУАН и от свидетелските показания е видно, че е проверявана документацията на автогарата, и въз основа на тази проверена документация е съставен АУАН, като в него не са посочени дати на недопускане срещу заплащане на посочения превозвач “***” Габрово.

В атакуваното НП липсват и доказателства, кога е поискано, но не е допуснато лицето по чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Поради изложеното съдът намира, че наказанието по чл. 102, ал. 1,  от Закона за автомобилните превози - ГЛОБА в размер на 300 е наложено неправилно и незаконосъобразно, поради наказателното постановление следва да бъде отменено. 

 

Водим от горното съдът

 

                                РЕШИ

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-0000421 от 30.08.2010 г. на Началника на Областен отдел “***-***”- гр. Габрово с което за нарушение на чл. 53а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г., на Министерството на транспорта е постановено Л.Т.Л., с ЕГН **********,*** да изтърпи наказания : ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 102, ал. 1,  от Закона за автомобилните превози, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните, че същото е изготвено.

 

                                            Районен съдия :