РЕШЕНИЕ № 71

                      гр. Дряново 20.10.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА     

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесети септември, две хиляди и десета година в състав :

 

                                              Председател : Р. СТАНЕВ

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Станев НАХ дело № 129 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

Жалбоподателят С.М.К. гражданин на Република ***, чрез процесуалният си представител адв. С.-ГАК е обжалвал Наказателно постановление № 8/08 от 12.08.2010 г. на Началника на РПУ - гр. Дряново. Наказателното постановление е издадено за това, че на 12.08.2010 година около 07, 00 часа в гр. Дряново по ПП-5, 127 км до РПС в посока гр. Габрово С.м.К. управлявал лек автомобил марка “Сеат Кордоба” с рег. № ***, като при ограничение на скоростта 50 км/ч в населено място, въведено с табела Д 11 се движи с 97 км/ч, скоросста е била установена и показана на водача и свидетеля с радар ТR 4 Д, фабричен № 268/01

Наказващият орган е указал, че са нарушени разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. На основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено наказание – ГЛОБА в размер на 200 лв. /двеста лева/.

В жалбата се твърди, че при издаването на наказателното постановление и при съставянето на АУАН са допуснати множество нарушения на процесуалния и материалния закони. Съставения АУАН е написан и предявен на С.К. на български език в отсъствието на преводач, поради което нарушителя не е могъл да разбере какво е нарушил и за какво точно е спрян и му е отнето свидетелството за правоуправление. Според жалбоподателя е нарушен чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, като на С.К. не му е дадена възможност да направи възражения по предявения му на български език акт. В точка 3 от ПК е посочено, че се отнема в полза на Държавата Свидетелството за управление на МПС на К., като според него това отнемане е лишено от правно основание.

Претендира се съдът да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 8/10 от 12.08.2010 г. на Началника на РУП - гр. Дряново, като неправилно и незаконосъобразно. 

Ответното РПУ -  гр. Дряново не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата, независимо от предоставената възможност.

От цялостната преценка на събраните по делото доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна :

За изясняване обстоятелствата по делото бяха разпитани актосъставителя Г.Н.Б. /младши автоконтрольор/ и свидетеля при съставянето на АУАН Р.М.М. /охрана на обществения ред в РУП Дряново/. От показанията им стана ясно, че на 12.08.2010 година служителите на РУП Дряново Б. и М. спрели за проверка лек автомобил марка “Сеат” с *** регистрация движещ се от гр. Велико Търново в посока гр. Дряново. Същият е бил спрян защото се движел с превишена скорост. Водачът на автомобила е бил сам, като скоростта е била засечена с техническо средство “Радар ТР 4Д”, като е било отчетено че скоростта е била повече от 50 км/ч, колкото е разрешено в населено място. Според свидетелите водачът е говорел на турски език, а те му обяснявали на български език какво нарушение е извършил. Веднага след съставяне на АУАН, на същият ден е съставено и НП.

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на Дряновски районен съд намира от правна страна следното :

Акт за установяване на административно нарушение № 8 от  12.08.2010 г. е съставен от Г.Н.Б. /младши автоконтрольор/ в присъствието на свидетеля Р.М.М.. Като описание на нарушението е записано, че на 12.08.2010 година около 07, 00 часа в гр. Дряново по ПП-5, 127 км до РПС в посока гр. Габрово С.м.К. управлявал лек автомобил марка “Сеат Кордоба” с рег. № ***, като при ограничение на скоростта 50 км/ч в населено място, въведено с табела Д 11 се движи с 97 км/ч, скоростта е била установена и показана на водача и свидетеля с радар ТR 4 Д, фабричен № 268/01.

Актосъставителят е указал, че са нарушени разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

Наказателно постановление № 8/10 от 12.08.2010 г. на Началника на РПУ - гр. Дряново е съставено при съществени нарушения на административно-наказателните разпоредби.

На първо място не е спазен предвидения в чл. 44, ал. 1 от ЗАНН срок, в който лицето има право да направи възражения против съставения му АУАН, което право е било разяснено на нарушителя-както е записано в акта, че в тридневен срок могат да се правят допълнителни обяснения и възражения, като вместо това НП е издадено на същия ден, в който е съставен АУАН, като това е накърнило правото на защита на жалбоподателя.

Видно от приложения по делото АУАН, същият е бил съставен на 12.08.2010 година, като в него изрично е посочено, че нарушителя се уведомява, че в тридневен срок от подписването на акта, може да направи и допълнителни писмени възражения по него. От друга страна, самото НП е издадено още същия ден 12.08.2010 година, без да е спазен така дадения на лицето срок. Следователно е допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, довело до ограничаване правото на защита на нарушителя, доколкото при изрично предоставения му срок за възражения, същия не е бил спазен от административно-наказващия орган.

В случая се касае за лице, което няма постоянен адрес в Република България, и следва да намери приложение нормата на чл. 44, ал. 4 от ЗАНН и съответно акта да се предостави незабавно на административно-наказващия орган, който от своя страна, на основание чл. 52, ал. 1 във вр. чл. 44, ал. 4 от ЗАНН, следва да се произнесе незабавно. Действително в настоящата хипотеза нарушителя няма постоянен адрес в Република България и то не е спорно по делото и в общата хипотеза следва да намерят приложение нормите на чл. 44, ал. 4 от ЗАНН, съответно чл. 52, ал. 2 във вр. чл. 44, ал. 4 от ЗАНН, но в конкретния случай, при положение, че актосъставителя при съставяне на АУАН е разяснил и в този смисъл  е предоставил правото на нарушителя в 3-дневен срок да направи възражение по акта, то е следвало да се изчака изтичането на този срок, за да издаде НП. Обратното е довело до накърняване правото на защита на нарушителя, доколкото не му е дадена възможност да упражни надлежно вече предоставеното му от органите право.

Поради изложеното съдът намира, че Наказателно постановление № 8/10 от 12.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Дряново е издадено при съществени нарушения на административно-наказателните разпоредби, поради което следва да бъде отменено изцяло.

Водим от горното съдът

 

                                РЕШИ

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8/10 от 12.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Дряново, с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 1, т. 3  от ЗДвП е постановено С.М.К., св. № *** гражданин на Република *** да изтърпи наказание : ГЛОБА в размер на 200 лв. /двеста лева/ и с което е отнето СУМПС № ***, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните, че същото е изготвено.

 

                                            Районен съдия :