РЕШЕНИЕ № 43

                         гр. Дряново 01.06.2010 г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на първи юни, две хиляди и десета година в състав :

 

                                                  Председател : ПЛАМЕН ПОПОВ

 

при секретаря Г.Д. и в присъствието на прокурора ...., след като разгледа докладваното от съдия Попов НАХ дело № 75 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                                Р Е Ш И

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.В.Г., роден на *** ***, ***, *** гражданин, живущ ***, с *** образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че около 08,45 часа на 17.08.2009 г. на територията на Община Дряново по ПП I-5 гр. в посока гр. Габрово – гр. Велико Търново /в района на км. 125+742 м./ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил “Пежо 206” с Рег. № ***, собственост на “***” ЕАД гр. София нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – извън населено място се е движил с превишена скорост от 130 км./ч., при ограничение на максималната позволена такава от 90 км./ч., вследствие на което причинил ПТП с велосипедист – Н.С.П. *** /управляващ велосипед “Доберман лидер”/ и по непредпазливост му причинил телесни увреждания – многофрагмено разместено счупване на големия пищял /тибия/ на лявата подбедрица в областта на лявата колянна става и счупване на главичката на малкия пищял /фибула/ на лявата подбедрица, носещи характера на средна телесна повреда по смисъла на чл. 129 от НК и довели до затрудняване на движението на левия долен крайник със срок на обездвижване 2 месеца и срок на нетрудоспособност 6 – 8 месеца – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “б” във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева в полза на Държавата.

На основание чл. 78а, ал. 4 във вр. с чл. 343г във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.В.Г., със снета по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИН МЕСЕЦ, считано от влизане на решението в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия С.В.Г., със снета по-горе самоличност да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/ – разноски по делото. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

 

                                            Районен съдия :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ : Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С мотивирано постановление на Дряновска районна прокуратура е направено предложение обвиняемия С.В.Г., роден на *** ***, ***, *** гражданин, живущ ***, със *** образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК за това, че около 08,45 часа на 17.08.2009 г. на територията на Община Дряново по ПП I-5 гр. в посока гр. Габрово – гр. Велико Търново /в района на км. 125+742 м./ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил “Пежо 206” с Рег. № ***, собственост на “***” ЕАД гр. София нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – извън населено място се е движил с превишена скорост от 130 км./ч., при ограничение на максималната позволена такава от 90 км./ч. вследствие на което причинил ПТП с велосипедист – Н.С.П. *** /управляващ велосипед “Доберман лидер”/ и по непредпазливост му причинил телесни увреждания – многофрагмено разместено счупване на големия пищял /тибия/ на лявата подбедреница в областта на лявата колянна става и счупване на главичката на малкия пищял /фибула/ на лявата подбедреница, носещи характера на средна телесна повреда по смисъла на чл. 129 от НК и довели до затрудняване на движението на левия долен крайник със срок на обездвижване 2 месеца и срок на нетрудоспособност 6 – 8 месеца – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “б” във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.

Обв. С.В.Г. заявява, че разбира повдигнатото обвинение, дава подробни обяснения, признава вината си и съжалява за стореното.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства - писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА страна :

Обв. С.В.Г. *** и е правоспособен водач на МПС. Работи като търговски представител при “***” ЕООД гр. София. Видно от представените от защитата копия от заповеди за командироване, същият често пътува със служебен автомобил из страната по повод упражняване на професията си. Във връзка с изпълнение на служебните си задължения, управлява МПС – лек автомобил “Пежо 206” с Рег. № ***, собственост на “***” ЕАД гр. София. Сутринта на 17.08.2009 г. около 08,00 часа обв. С.Г. *** до гр. Велико Търново, като управлявал описания служебен автомобил. Около 08,45 часа преминал през гр. Дряново и навлязъл в района на км. 125+742 м. – участък от пътя, попадащ извън населеното място. Движил се със скорост, приблизително около 130 км. ч., при ограничение на скоростта от 90 км. ч. за водачи на МПС от категория В, предвид разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. Пътният участък бил прав, с отрицателен наклон, времето слънчево, пътната настилка – суха.

По същото време и в лентата за движение на лекия автомобил пред него се движил велосипедист – пострадалия Н.С.П. *** с велосипед “Доберман лидер”. Движението на велосипедиста е било на разстояние 0 – 0,5 м. от дясната ограничителна линия, със скорост приблизително около 14 км. ч. Когато лекият автомобил, управляван от обв. Г. се намирал на разстояние от около 29,6 – 38,7 м. от велосипедиста, последният се огледал, но не дал видим за движещото се зад него МПС знак с ръка и предприел маневра завиване наляво в посока към намиращият се от другата страна на пътя язовир. Обвиняемият реагирал за екстремно спиране. Достигайки средата на платното за движение и преминаване на предната гума на велосипеда в насрещната лента се осъществил удар между МПС /предната му част/ и велосипеда /задната му гума/. Ударът се осъществил на разстояние 4 – 4,2 м. след перпендикуляра на платното, като при удара скоростта на движение на лекия автомобил, управляван от обвиняемия Г. е била 107 км. ч. Вследствие на удара пострадалият П. е получил увреждания, носещи характера на средна телесна повреда - многофрагмено разместено счупване на големия пищял /тибия/ на лявата подбедрица в областта на лявата колянна става и счупване на главичката на малкия пищял /фибула/ на лявата подбедрица – средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2 от НК. Бил е приет в специализирано медицинско заведение, където е проведено оперативно лечение. Получените телесни увреждания са довели до затрудняване на движението на левия долен крайник със срок на обездвижване 2 месеца и срок на нетрудоспособност 6 – 8 месеца. Видно от изготвената и приложена по делото автотехническа експертиза, водачът на автомобила е можел да предотврати удара и да спре до мястото на съприкосновението ако се е движел със скорост 61,96 км. ч.

Гореизложената фактическа обстановка не се оспорва от обвиняемия С.В.Г.. Същата се установи по несъмнен и категоричен начин въз основа на обясненията на обвиняемия /л. 53 и 54 от НАХД № 75/2010 г./, съпоставени с гласните и писмени доказателства по делото - показанията на свидетеля Н.С.П. /л. 52 от НАХД № 75/2010 г./, протокол за оглед на ПТП с дата 17.08.2009 г., скица на автопроизшествие и фотоалбум /л. 2 – 10 от ДП/, протокол за химическа експертиза /л. 11 от ДП/, талон за изпращане на медицинско изследване серия А, № 144863 /л. 13 от ДП/, протокол за медицинско изследване /л. 14 от ДП/, копие от епикриза на МБАЛ “Тота Венкова” гр. Габрово, изготвена от д-р Р. и д-р В. /л. 22 от ДП/, копие от оперативен протокол № 763/18.08.2009 г. /л. 23 от ДП/, копия от медицинско направление, искане за рентгенологично изследване, искане за образно изследване и резултати от образното изследване /л. 24 - 26 от ДП/, копия от Трудов договор № 28/16.06.2008 г., длъжностна характеристика, допълнително споразумение са дата 27.07.2009 г. и заповеди за командироване /л. 16 – 50 от НАХД № 75/2010 г./.

От заключението на вещото лице Я.Г.К. /л. 18 – 21 от ДП/, което не се оспори от страните и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че пострадалият на 17.08.2009 г. Н.С.П. е получил следните увреждания - многофрагмено разместено счупване на големия пищял /тибия/ на лявата подбедрица в областта на лявата колянна става /вътреставна фрактура, бикондилна/, счупване на главичката на малкия пищял /фибула/ на лявата подбедрица. Проведено е оперативно лечение с метална остеосинтеза на фрагментите. Поставена гипсова имобилизация. Получените увреждания заедно и поотделно са довели до трайно затрудняване на движението на левия крак с период на обездвижване 2 месеца и срок на нетрудоспособност около 6 – 8 месеца. Счупванията са резултат от директен удар в областта на лявата колянна става – горна част на лявата подбедрица и вероятно в обстановката на възникналото ПТП са станали при удар от автомобила по крака по време на движение върху велосипеда.

От заключението на вещото лице П.А.П. /л. 39 - 48 от ДП/, което не се оспори от страните и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че надлъжно на пътното платно, ударът се осъществява на около 4 – 4,20 м. спрямо перпендикуляра към ОР 1 в посока В. Търново в лентата на лекия автомобил. Напречно на пътното платно ударът се осъществява на разстояние около 2,5 – 3 м. спрямо дясната ограничителна линия на ПД. Скоростта на лекият автомобил преди ПТП е била 130 км. ч. Скоростта на движение на велосипедиста в десния край ПД е около 14 км. ч. Съгласно данните по делото между движещите се превозни средства не е имало обекти, препятстващи възприемането им помежду. Ако велосипедистът преди започване на маневрата завой наляво е погледнал за идващи попътно превозни средства, той е можел да възприеме идващият автомобил и да го пропусне. Водачът на МПС не е имал техническа възможност да предотврати удара чрез спиране и при скоростта му на движение и при разрешената за този участък. Ако автомобилът се е движел със скорост 61,96 км. ч. водачът е можел да предотврати удара и да спре до мястото на съприкосновение. В момента на удара скоростта на автомобила е била 107 км. ч.

При така установената фактическа обстановка съдът прие следното от ПРАВНА страна :

След като около 08,45 часа на 17.08.2009 г. на територията на Община Дряново по ПП I-5 гр. в посока гр. Габрово – гр. Велико Търново /в района на км. 125+742 м./ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил “Пежо 206” с Рег. № ***, собственост на “***” ЕАД гр. София нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – извън населено място се е движил с превишена скорост от 130 км./ч., при ограничение на максималната позволена такава от 90 км./ч. вследствие на което причинил ПТП с велосипедист – Н.С.П. *** /управляващ велосипед “Доберман лидер”/ и по непредпазливост му причинил телесни увреждания – многофрагмено разместено счупване на големия пищял /тибия/ на лявата подбедрица в областта на лявата колянна става и счупване на главичката на малкия пищял /фибула/ на лявата подбедрица, носещи характера на средна телесна повреда по смисъла на чл. 129 от НК и довели до затрудняване на движението на левия долен крайник със срок на обездвижване 2 месеца и срок на нетрудоспособност 6 – 8 месеца, действайки при форма на вина – непредпазливост, обвиняемият С.Г. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “б” във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина – непредпазливост. С.Г. не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект – отношенията, свързани с транспорта в Република България.

Съдът взе предвид, че : За горното умишлено престъпление са предвидени наказания - до три години лишаване от свобода или пробация; Обв. С.Г. не е осъждан за престъпления от общ характер; Обв. Г. не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от НК; Причинените имуществени вреди не са в кръга на съставомерните последици, за които е повдигнато обвинение по делото /относно оценката на несъставомерните последици с оглед приложението на чл. 78а от НК е налице трайна съдебна практика/. Видно от протокола за химическа експертиза, по време на извършване на деянието С.Г. не е бил в пияно състояние по смисъла на чл. 78а, ал. 6 от НК. Предвид изложеното, настоящият състав на ДРС приложи разпоредбата на чл. 78а от НК, като освободи обв. С.В.Г. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание - ГЛОБА в размер на 700 лв. /седемстотин лева/ в полза на държавата.

При определяне размера на глобата съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Ниска степен на обществена опасност на обвиняемия като деец, предвид чистото му съдебно минало; Средна степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, предвид степента на засягане на защитените обществени отношения; Обв. Г. дава обяснения, признава вината си и изразява съжаление за стореното, поднася своите извинения към пострадалия от престъплението, обещава занапред да не извършва престъпления; Добрите характеристични данни. За възникване на ПТП е допринесъл и пострадалият велосипедист, който е отнел предимството на автомобила при извършване на маневрата завиване наляво. При така изложеното, превес имат смекчаващите вината обстоятелства. Размерът на глобата се съобрази със семейното и имотно състояние на обв. С.Г..

На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г във връзка с чл.37 т.7 от НК съдът постанови лишаване на обв. С.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИН МЕСЕЦ, считано от влизане на решението в сила. Срокът на лишаване от право съдът съобрази с ниската степен на обществена опасност на обвиняемия като водач на МПС, както и с това, че същият има критично отношение към деянието си и изразява намерение да спазва правилата на ЗДвП за в бъдеще. Управлението на автомобил е пряко свързано с възможността обв. Г. да упражнява професията си, от която формира единствените си доходи.  

Съдът счете, че с така наложените наказания ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършеното престъпление е незадоволителните  концентрация и внимание на обвиняемия при управление на МПС.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди обв. С.Г. да заплати сума в размер на 375 лв. - разноски по делото, чрез Дряновски районен съд.

По делото няма веществени доказателства.

В този смисъл е произнесеното решение.

 

                                       Районен съдия :