РЕШЕНИЕ № 7

                        гр. Дряново 05.02.2010 г.

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на пети февруари, две хиляди и десета година в състав :

 

                                                  Председател : П.П.

 

при секретаря Г.Д. и в присъствието на прокурора Ц.Г., след като разгледа докладваното от съдия П. НАХ дело № 3 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                              Р Е Ш И

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Л.Г.В., роден на *** ***, ***, *** гражданин, живущ ***, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2009 г. около 03,30 ч. в гр. Дряново, в клуб “***”, по непредпазливост, чрез хвърляне и впоследствие удар със стъклена бирена бутилка причинил на Д.И.Й. *** средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на мозъка, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и нараняване, което прониква в черепната кухина – престъпление по чл. 133 във вр. с чл. 129, ал. 2, предложение пето и предложение шесто във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия  Л.Г.В., със снета по-горе самоличност да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ – разноски по делото. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                                            

                                        Районен съдия :

 

 

 

 

 

МОТИВИ : Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С мотивирано постановление на Дряновска районна прокуратура е направено предложение обвиняемия Л.Г.В., роден на *** ***, ***, *** гражданин, живущ ***, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК за това, че на 22.03.2009 г. около 03,30 ч. в гр. Дряново, в клуб “***”, по непредпазливост, чрез хвърляне и в последствие удар със стъклена бирена бутилка причинил на Д.И.Й. *** средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на мозъка, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и нараняване, което прониква в черепната кухина – престъпление по чл. 133 във вр. с чл. 129, ал. 2, предложение пето и предложение шесто във вр. с ал. 1 от НК.

Обвиняемият Л.В. заявява, че разбира повдигнатото обвинение, дава подробни обяснения, признава вината си и съжалява за стореното.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства - писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА страна :

Обвиняемият Л.Г.В. ***. Не е осъждан за престъпления от общ характер към момента на деянието. На 21 срещу 22 март 2009 г. обв. В. се намирал в дискотека “***” в гр. Дряново заедно със свои приятели. На съседна маса с друга компания бил седла и пострадалият Д.И.Й. ***. На 22.03.2009 г. около 03,30 часа в дискотеката станало сбиване между клиенти, в което обв. В. и св. Й. не участвали. След приключване на инцидента, обв. В. взел от масата пред него стъклена бутилка от бира и я хвърлил в помещението на заведението. Същата ударила св. Д.Й. в челната част на главата. Вследствие на удара възникнали контузии, както следва – контузия на главата с разкъсно-контузна рана и оток в лявата челна област, импресионно многофрагмено счупване на фронталната черепна кост с хлътване на фрагментите на дълбочина около 3 см., с разкъсване на твърдата мозъчна обвивка и венозни съдове от челния синус на черепа, контузия на мозъка в левия челен дял; кръвонасядане на клепачите на двете очи, контузия на гръдния кош, отзад, отдолу, вдясно с болезненост. Контузията на мозъка е довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота. Увреждането на меките черепни обвивки със счупване на черепните кости и разкъсване на твърдата мозъчна обвивка представлява нараняване, което прониква в черепната кухина. По късно св. Й. бил изправен на крака му е оказана спешна медицинска помощ.      

Гореизложената фактическа обстановка не се оспорва от обвиняемия Л.Г.В.. Същата се установи по несъмнен и категоричен начин въз основа на обясненията на обвиняемия /л. 27 от НАХД № 3/2010 г./, съпоставени с гласните и писмени доказателства по делото - показанията на свидетелите Д.И.Й. /л. 27 - 28 от НАХД № 3/2010 г./, И.М.Н. /л. 12 от ДП/, Н.Л.И. /л. 6 и 8 от ДП/, Д.Т.Г. /л. 9, 10 и 11 от ДП/, Д.И.Д. /л. 18 от ДП/, В.П.П. /л. 17 от ДП/, Д.Т.Д. /л. 21 от ДП/, Т.К.Л. /л. 16 от ДП/, Ц.Н.Р. /л. 15 от ДП/, Ц.Д.Д. /л. 13 от ДП/, Й.М.М. /л. 20 от ДП/, С.С.Д. /л. 19 от ДП/, Р.И.Р. /л. 14 от ДП/, копие от епикриза на хирургично отделение при МБАЛ “Тота Венкова” АД гр. Габрово /л. 28 от ДП/, копие от съдебно-медицинско удостоверение № 60/2009 г. /л. 47 от ДП/.     

От заключението на вещото лице Я. Г. К. /л. 23 – 26 от ДП/, което не се оспори от страните, и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че : Пострадалият на 22.03.2009 г. Д.И.Й. е получил следните увреждания – контузия на главата с разкъсно-контузна рана и оток в лявата челна област, импресионно многофрагмено счупване на фронталната черепна кост с хлътване на фрагментите на дълбочина около 3 см., с разкъсване на твърдата мозъчна обвивка и венозни съдове от челния синус на черепа, контузия на мозъка в левия челен дял; кръвонасядане на клепачите на двете очи, контузия на гръдния кош, отзад, отдолу, вдясно с болезненост. Контузията на мозъка е довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота. По същество увреждането на меките черепни обвивки със счупване на черепните кости и разкъсване на твърдата мозъчна обвивка представлява нараняване, което прониква в черепната кухина. Получените увреждания по механизъм отговарят да са причинени по времето и начина, съобщени от пострадалия – при силен удар с твърд предмет /стъклена бутилка/ в лявата челна област на главата.                 

При така установената фактическа обстановка съдът прие следното от ПРАВНА страна :

След като на 22.03.2009 г. около 03,30 ч. в гр. Дряново, в клуб “***”, по непредпазливост, чрез хвърляне и в последствие удар със стъклена бирена бутилка причинил на Д.И.Й. *** средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на мозъка, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и нараняване, което прониква в черепната кухина, обв. Л.В. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл. 133 във вр. с чл. 129, ал. 2, предложение пето и предложение шесто във вр. с ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

Съдът взе предвид, че : за горното непредпазливо престъпление са  предвидени наказания лишаване от свобода до една година или пробация; пълнолетният обвиняем В. не е осъждан за престъпления от общ характер /към датата на деянието/; Л.В. не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от НК. Няма причинени имуществени вреди. Предвид изложеното, настоящият състав на ДРС приложи разпоредбата на чл. 78а от НК, като освободи обв. Л.Г.В. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата.  

При определяне размера на глобата съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : ниска степен на обществена опасност на обвиняемия като деец, предвид чистото му съдебно минало; средна степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние предвид възникналите увреждания вследствие на деянието; обстоятелството, че чрез обясненията си по фактическата обстановка обвиняемият съдейства активно за установяване на обективната истина по делото; добрите характеристични данни за личността на обвиняемия; обв. В. се разкайва и съжалява за стореното; Младостта на дееца. Размерът на глобата се съобрази със семейното и имотно състояние на обвиняемия.

Съдът счете, че с така наложеното наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Съдът осъди обв. Л.В. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ - разноски по делото, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

По делото няма веществени доказателства.

Причина за извършване на престъплението е недостатъчното обмисляне на собственото поведение и възможните последици от страна на обвиняемия.

В този смисъл е произнесеното решение.

                                      

                                      Районен съдия :