Р Е Ш Е Н И Е № 47

                         гр. Дряново, 07.07.2010 г.

 

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на единадесети юни, през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                  Председател : ПЛАМЕН ПОПОВ

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия ПОПОВ Гражданско дело № 217 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” - гр. Севлиево за настаняване по съдебен ред на детето Г.Г.Х. с ЕГН ********** ***. Твърди се, че съгласно Удостоверение за раждане – дубликат от 17.05.2010 г., същото е с родители Н.М.Ш. с ЕГН ********** и Г.З.Х. с ЕГН **********. На 03.05.2010 г. в Д “СП” град Севлиево постъпи сигнал за Г.от Дирекция “СП” – Отдел “ЗД” град Габрово, съдържащ следната информация: На 26.04.2010 г. в Д“СП”/О“ЗД” Габрово е получен сигнал от доктор Л.П.– Детско отделение на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” гр. Габрово за детето Г.Г.Х.. Постъпилият сигнал е във връзка с изразена невъзможност от майката на детето да полага грижи за него и желание, синът й да бъде настанен временно за отглеждане в ДМСГД гр. Габрово. Психическото състояние на майката е притеснило дежурния лекар. Пред него Н.Ш. е споделила, че е “нападната от таласъм, от който е забременяла, че ръцете й са като камък, кожата й е станала като на змия, а кърмата й е отровна”. След проведен разговор с Н.Ш. от социални работници от О“ЗД” град Габрово тя е съобщила, че към момента няма възможност да се грижи за сина си и желае той да бъде настанен в институция. В потвърждение на казаното е подала молба до директора на Д“СП” град Габрово с вх. № ЗД-94НН/0010/26.04.2010 г. На 28.04.2010 г. в О“ЗД” към Д“СП” гр. Габрово се е явила А.П.С. с ЕГН  ********** /баба на детето по майчина линия/ и е подписала декларация, че ще помага на дъщеря си при отглеждането и възпитанието на Г.в семейна среда. На 28.04.2010 г. Г.Г.Х. е изписан от МБАЛ “Д-р Тота Венкова” – Габрово и грижите за него са поели неговата майка и баба. На 11.05.2010 г. е извършено посещение в дома, където живеят майката и детето в с. С., общ. ***. Проведен е разговор с Н.Ш., А.П. и С.Х.Г. /съпруг на А.П./. Според представената от тях информация, Г.е желано дете в семейството и всички подпомагат майката в грижите по отглеждането на малолетният. Н.Ш. е консултирана относно необходимостта от избор на личен лекар на детето и поставяне на необходимите имунизации според възрастта. Майката е консултирана и относно възможността за подпомагане, съгл. ЗСПД. На 12.05.2010 г. в О“ЗД” са дошли Н.М.Ш. заедно с майка си А.П. и съпругът й С.Г.. Посещението е направено с цел всички тези лица да изразят желание, детето Г.Г.Х. да бъде настанено за отглеждане в институция. Изтъкнати са следните причини: На 11.05.2010 г. Г.е паднал на земята от люлката, в която стои през деня. По-късно същата вечер след като се е разплакал, в изблик на гняв, майката го ударила. През деня А.П. и съпругът й ходят на работа /дървари/, майката и детето са сами вкъщи и това притеснява бабата и съпругът й. След проведен разговор с Н.М.Ш. същата подписала молба /вх. № ЗД94НН/0025/12.05.2010г./ до директора на Д“СП” град Севлиево, синът й Г.Г.Х. да бъде настанен за отглеждане в институция. Бабата на детето А.П.С. с ЕГН ********** е попълни декларация, съгл. чл. 24, ал.3 от ППЗЗД /вх.№ ЗД94АА/0015/12.05.2010г./ за несъгласие да полага грижи за внука си Г.Г.Х.. Предвид изложеното и в хода на работата по случая, са констатирани рискове за живота и здравето на малолетния Г.при отглеждането му в семейна среда от страна на неговата майка. Към момента не се установяват близки и роднини, които да желаят да се грижат за детето, поради което институционалната закрила на този етап остава единствена алтернатива за него. Със Заповед № ЗД-80/0053/12.05.2010 година на директора на Д“СП”  град Севлиево, е предприета спешна мярка за закрила – временно настаняване по административен ред в ДМСГД град *** на детето Г.Г.Х..

С оглед гореизложените обстоятелства и за да бъдат защитени правата и интересите на малолетното дете е направено искане съдът да постанови решение, с което настани детето Г.Г.Х. с ЕГН **********,***, и родители /законни представители/ - майка Н.М.Ш., ЕГН **********,*** и настоящ адрес: с. С., общ. ***/бивша **/ и баща – Г.З.Х., ЕГН **********,*** и настоящ адрес: гр. **, общ. **, ул. “**” № 25, обл. ***, в ДМСГД гр. ***, със срок една година или до настъпила промяна в обстоятелствата.

В съдебно заседание, проведено на 11.06.2010 г. Директорът на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево поддържа направеното искане.

По делото се събраха писмени доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

От копие на Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 18/*** год. на Община ***, обл. *** е видно, че детето Г.Г.Х. с ЕГН ********** е родено на *** *** от майка Н.М.Ш., с ЕГН ********** и баща Г.З.Х., с ЕГН **********.

От копие на Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 906/*** год. на Община *** е видно, че Н.М.Ш., с ЕГН ********** е родена на *** *** от майка А.П. Г., с ЕГН ********** и баща М.С.Ш., с ЕГН **********.

На 26.04.2010 г. в Дирекция “СП” – Отдел “ЗД” Габрово е получен сигнал от доктор Л.П.– Детско отделение на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” гр. Габрово за детето Г.Г.Х.. Постъпилият сигнал е във връзка с изразена невъзможност от майката на детето да полага грижи за него и желание, синът й да бъде настанен временно за отглеждане в ДМСГД гр. ***. В писмото се излага, че психическото състояние на майката е притеснило дежурния лекар. Пред него Н.Ш. е споделила, че е “нападната от таласъм, от който е забременяла, че ръцете й са като камък, кожата й е станала като на змия, а кърмата й е отровна”. След извършена проверка, сигналът е изпратен по компетентност на  Дирекция “СП” гр. Севлиево. 

След проведен разговор с Н.М.Ш. същата подписала молба вх. № ЗД94НН/0025 от 12.05.2010г. до директора на Д“СП” град Севлиево, синът й Г.Г.Х. да бъде настанен за отглеждане в институция. Бабата на детето А.П.С. с ЕГН ********** и съпругът й С.Г. са попълнили декларация, съгл. чл. 24, ал.3 от ППЗЗД вх. № ЗД94АА/0016 от 12.05.2010 г. за несъгласие да полагат грижи за Г.Г.Х.. Предвид изложеното и в хода на работата по случая, са констатирани рискове за живота и здравето на малолетния Г.при отглеждането му в семейна среда от страна на неговата майка. Не се установени близки и роднини, които да желаят да се грижат за детето.

Със Заповед № ЗД-80/53 от 12.05.2010 година на директора на Д“СП”  град Севлиево е предприета спешна мярка за закрила – временно настаняване по административен ред в ДМСГД град ** на детето Г.Г.Х..

От Социален доклад на АСП – Д “СП” – гр. Севлиево се установява, че детето няма личен лекар и след изписването му от детско отделение при МБАЛ Габрово състоянието му не се наблюдава. Родителите на Г.са съжителствали на семейни начала без да сключват граждански брак. Запознали са се в гр. **, където са работели семействата им. Впоследствие се преместват в гр. ***, където се ражда детето. Тримата са живели заедно около месец. През този период бащата редовно подлагал майката на физически и психически тормоз. През нощта не позволявал да бъде включена лампата, за да може майката да кърми детето. Имало случай, при който Г.З.Х. ударил с бутилка по главата Н.М.Ш. и черепът и бил пукнат. Последната се обадила на родителите си и се прибрала при тях. Оттогава до момента бащата е посещавал сина си само веднъж. Няма желание да се грижи за него. Бабата А.П.С. и съпругът й С.Г. живеят с стопанска сграда /бивши овчарници/ в село С., общ. ***, собственост на работодателя на Г. Не разполагат с подходящи условия за отглеждане на малолетно дете. Г.Г.Х. не разполага със собствена стая, подходящо легло, няма достъп до медицински услуги. Семейството се занимава с дърводобив, което е пречка да се обръща достатъчно внимание на детето. А. С. и съпругът й С.Г. имат намерение в началото на лятото да напуснат битовките и да живеят на палатки през сезона. Н.М.Ш. не разполага със собствено жилище. Бабата се притеснява да оставя детето и майката сами, тъй като последната не е достатъчно отговорна, нестабилна е емоционално и се е случвало да проявява насилие над малолетния в пристъп на раздразнение. С оглед изложеното, служителите на АСП – Д “СП” – гр. Севлиево са направили извод, че Г.Г.Х. се намира в риск, като са необходими действия за опазване здравето и живота му.           

С оглед на така събраните по делото доказателства съдът намира, че искането на Д“СП” – Севлиево за настаняване по съдебен ред на детето Г.Г.Х. в ДМСГД гр. *** на основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, т. 2 и 3 от ЗЗД е основателно.

Съображенията за това са следните :

Бащата Г.З.Х. без основателни причини трайно не полага грижи за детето от момента на раждането му. Малолетният Г.Г.Х. и майката Н.М.Ш. са живели при него за един месец, през който бащата е проявил незаинтересованост от потребностите на детето, поставял е личните си интереси пред семейните и често е прибягвал до психическо и физическо насилие, за да се наложи. Част от действията му са поставили в опасност живота на майката. След раздялата Г.З.Х. е посетил сина си само веднъж, без да изяви желание да полага грижи занапред. Майката Н.М.Ш. не е изоставила детето, но не е готова да поема отговорности. Няма доходи и не може да осигури подходящи социално-битови условия. Разчита на помощта на бабата А. С., която също няма собствено жилище, а живее в бивш овчарник заедно със съпруга си. Социално битовите условия в това жилище не са подходящи да отглеждане на малолетно дете. Няма достъп до медицински услуги. Освен това, А. С. и съпругът й С.Г. имат намерение да напуснат овчарниците през лятото и да заживеят на палатки, занимавайки се с дърводобив. Такива условия допълнително биха застрашили живота и здравето на детето. Бабата се притеснява да оставя детето и майката сами, тъй като последната не е достатъчно отговорна, нестабилна е емоционално и се е случвало да проявява насилие над малолетния в пристъп на раздразнение. Неадекватно поведение в определени моменти е забелязал и лекуващият лекар Л.П.при престоя на малолетния в Детско отделение на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” гр. Габрово. Както бабата, така и майката сами са изявили желание  Г.Г.Х. да бъде настанен в институция, осъзнавайки невъзможността си да се справят с отглеждането му към настоящия момент.                    

Следователно, налице са условията на чл. 25, т. 2 и 3 от ЗЗД. Следва да се приложат мерките по чл. 26, ал. 1 от ЗЗД за настаняване на детето в специализирана институция, а именно Дом за медико-социални грижи за деца – гр. ** за срок от една година или до промяна на обстоятелствата.

Водим от горното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И   :

 

НАСТАНЯВА детето Г.Г.Х. с ЕГН **********,***, с родители: майка Н.М.Ш., ЕГН **********,*** и настоящ адрес: с. С., общ. *** /бивша ***/ и баща Г.З.Х., ЕГН **********,*** и настоящ адрес: гр. ***, общ. ***, ул. “***” № 25, обл. *** в специализирана институция - Дом за медико-социални грижи за деца – гр. ** за срок от една година или до промяна на обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, т. 2 и т. 3 от Закона за закрила на детето.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :