Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                60

                                               гр. Дряново, 08.09.2010 г.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми юли, през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                         Председател:  РОСЕН СТАНЕВ

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Станев гражданско дело № 67 по описа за 2010 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Предявеният иск е с правно основание чл. 59 от ЗЗД.

            В исковата молба се твърди, че ищците и ответниците са съсобственици на извънрегулационен недвижим имот № ** в землището на гр. **, местността “***”. Одобрена била нова кадастрална карта, скица № 6977/16.11.2009г., с идентификатор *** за нуждите на страните по воденото гражданско дело № 143/2009г. на РС Дряново. За тази цел ищците били заплатили на геодезическо заснемане и скица-проект 300, 00 лева плюс 139, 00 лева за одобрение на проекта. Тъй като ответниците са съсобственици на 2/3 идеални части от имота, същите дължали сумата от 292, 66 лева от внесените такси, защото те ползвали кадастралната скица и ще я ползват и за в бъдеще. С тази сума ответниците неоснователно са се обогатили за сметка на обедняването на ищците.

          Претендира се съдът да постанови решение, с което ответниците да бъдат осъдени да заплатят на ищците сумата от 292, 66 лева, ведно със законната лихва от 18.08.2009г., до окончателното и изплащане, както и да им се заплатят направените по делото разноски.

          Ответниците оспорват изцяло предявения иск.

От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, ценени заедно и по отделно съдът намира за установено следното от фактическа страна :

От приложена по делото фактура № 0000000411/18.08.2009г., е видно, че ищеца по делото Н.Л.К. е заплатил на СД “**, К. *** сумата от 300, 00/триста/ лева за геодезично заснемане и изработване на скица-проект за ПИ 23947.88.43.

От приложен документ за дължима държавна такса за заявени услуги по заявление № 94-6682/18.08.2009г. се установява, че са платени 139, 00 лева за изработване на проект за промяна на КККР, тест за проект за изменение на КККР и издаване на уведомление за одобрение на КККР.

От приложена Заповед № КД-14-07-295/19.10.2009г. на Началник на СГКК гр. Габрово се установява, че е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дряново за посочените ПИ.

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на Дряновски районен съд намира от правна страна следното :

Съгласно чл. 59 от ЗЗД връща се онова, с което едно лице се е обогатило, до размера на онова, с което другото е обедняло. По делото не се доказа по какъв начин и до какъв размер ответниците са се обогатили, и респективно какво трябва да върнат.

На второ място ищците не са се и обеднили. Това е така защото с одобрената кадастрална карта те не биха реализирали, каквито и да било ползи от нея, докато съществува настоящето предназначение на имота.

На следващо място не е налице причинна връзка между липсващото основание и обогатяването от една страна и обедняването на ищците от друга. Дори да се приеме наличие на обедняване  на ищците, то не е по причина поведението на ответниците. Нито ответниците, нито ищците са били задължени за тази такса, следователно ищците като са я заплатили, не са изпълнили чуждо задължение, поради което ответниците да са се обогатили неоснователно.

          Предвид на гореизложеното, съдът намира предявения иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД за изплащане на сумата от 292, 66 лева от страна на ответниците по делото за неоснователен и недоказан, и като такъв следва да бъде отхвърлен.

  С оглед изхода на делото ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответниците сума в размер на 70 лева разноски по делото на основание чл. 78, ал. 2 от ГПК. 

 Водим от горното, съдът

 

                              Р    Е    Ш    И    :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Л.К., ЕГН ********** *** и Е.Г.К., ЕГН ********** *** против Д.И.Д.,*** и Т.Л.Д.,*** иск с който се иска ответниците да заплатят на ищците сумата в размерна 292, 66/двеста деветдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, ведно със законната лихва от 18.08.2009 година до окончателното и изплащане, с правно основание чл. 59 от ЗЗД, като неоснователен и не доказан.

ОСЪЖДА Н.Л.К., ЕГН ********** ***»**» № ** и Е.Г.К., ЕГН ********** ***»**» № ** да заплатят на Д.И.Д. *** и Т.Л.Д. *** сума в размер на 70 /седемдесет/ лева - разноски по делото на основание чл. 78, ал. 2 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :