РЕШЕНИЕ № 81

                          гр. *** 28.10.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на  двадесет и осми септември , две хиляди и десета година в състав :

 

                                               Председател : РОСЕН СТАНЕВ

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Станев Гр. дело № 60 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

Предявеният иск е с правно основание чл. 422 от ГПК.

Делото е образувано въз основа на подадена искова молба от “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Т., ул.”Х.Б.” № 127, вх. ***, ет. ***, представлявано от управителя Е.Н.Ц., чрез пълномощника си адв. В.Д.В. от САК, срещу ЕТ “***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул.”Я.Д.” № ***, представлявано от Р.С.И..

В ИМ се твърди, че ищцовото дружество осъществява търговска дейност, изразяваща се в продажба на материали за мебелната промишленост. Една от фирмите с които дружеството търгувало е ответника. Няколко пъти месечно ответното дружество е закупувало от ищеца различни по вид материали за изработване на мебели. Обичайната практика, установена между тях е била ответника да закупува материали директно от склада на ищцовото дружество, като ги транспортира със свой транспорт, като при предаването на стоката се издавало фактура. Един екземпляр от фактурата, оставала в ищцовото дружество, а един екземпляр се предавал на купувача, с натоварване на стоката. Предвид дълготрайните търговски взаймоотношения между страните и изграденото доверие, много често купувача не е заплащал при получаване на фактурата стойността отразена в нея, а това е ставало при следващата покупка. Въпреки дълготрайните търговски взаймоотношения между страните, ответника по иска е започнал системно да забавя плащанията, като при всяка следваща покупка, е отлагал плащането на предишната. Между страните на 01.01.2009 година е подписан договор за продажба, с уговорени срокове на плащане, които били напълно приемливи и съобразени с лошата икономическа ситуация в страната, и невъзможността на купувача да покрие задълженията си при закупуване на стоката. След подписването на този договор в периода месец май 2009 година – месец октомври 2009 година, ответника бил закупил различни видове материали за мебелната промишленост на обща стойност 17 774, 10 лева, като ищцовото дружество е издало фактури с номера:  № 0000003227/18.05.2009г., № 0000003401/01.07.2009г., № 0000003481/20.07.2009г., № 0000003491/21.07.2009г., № 0000003541/07.08.2009г., № 0000003549/12.08.2009г., № 0000003556/14.08.2009г., № 0000003562/17.08.2009г., № 0000003586/18.08.2009г., № 0000003614/26.08.2009г., № 0000003629/31.08.2009г., № 0000003643/02.09.2009г., № 0000003650/03.09.2009г., № 0000003666/09.09.2009г., № 0000003707/18.09.2009г., № 3715/23.09.2009г., № 0000003757/05.10.2009г. и № 0000003763/06.10.2009 година.

Въпреки проявеното от страна на ищцовото дружество разбиране и желание да се запазят добрите търговски взаймоотношения, ответника по иска е спрял изцяло погасяване на задълженията си.

Претендира се съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника ЕТ “***” със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Р.С.И., че дължи на “***” ООД със седалище и адрес на управление гр. Т., представлявано от управителя Е.Н.Ц., сумата от 17 774, 10 лева, представляваща неплатена цена по фактури: :  № 0000003227/18.05.2009г., № 0000003401/01.07.2009г., № 0000003481/20.07.2009г., № 0000003491/21.07.2009г., № 0000003541/07.08.2009г., № 0000003549/12.08.2009г., № 0000003556/14.08.2009г., № 0000003562/17.08.2009г., № 0000003586/18.08.2009г., № 0000003614/26.08.2009г., № 0000003629/31.08.2009г., № 0000003643/02.09.2009г., № 0000003650/03.09.2009г., № 0000003666/09.09.2009г., № 0000003707/18.09.2009г., № 3715/23.09.2009г., № 0000003757/05.10.2009г. и № 0000003763/06.10.2009 година.

    В срока по чл. 131 от ГПК ответника  е депозирал писмен отговор. В отговора си същият оспорва иска изцяло, като неоснователен и недопустим.

Ищцовото дружество чрез пълномощника си подържа изцяло предявения установителен иск.

Ответника, чрез своя пълномощник оспорва иска, като недоказан и неоснователен.

От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, ценени заедно и поотделно съдът намира за установено следното :

Видно от приложеното ч.гр. дело № 465/2009 год., по описа на ДРС ищцовото дружество е депозирало на 29.12.2009 година заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на Заповед за изпълнение срещу ответника за процесната сума. Издадена е Заповед за изпълнение, като в срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК длъжника е депозирал писмено възражение.

По делото са приложени копия от процесните фактури.

По делото бе допусната и изготвена икономическа експертиза, която съдът прие, като правилна и обоснована.

От заключението на вещото лице П.Г.М., се установява, че посочените в обстоятелствената част фактури не са записани в хронологичния дневник, и в дневника за покупките и не са осчетоводявани от ЕТ “***” гр. *** и съответно няма извършвани плащания от страна на ответното дружество в размерна 17 774, 10 лева.

В допълнителното заключение на ВЛ е посочено, че всички фактури посочени в ИМ са осчетоводени от ищцовото дружество, и са записани в дебита на сметка 411”Клиенти”. Не били изготвяни други допълнителни документи показващи предаването на стоките, като единствен документ е данъчната фактура.

В ЕТ “***” гр. *** за периода 01.05.2009 год., до 31.12.2009 год., са записани 31 броя фактури на обща стойност 26 816, 42 лева, като сумата е изплатена в брой, фактурите били осчетоводени от ответника. Номерата на тези 31 броя фактури са различни от посочените в ИМ.

От обясненията на ВЛ е видно, че при посещението се в двете дружества  и проследеното в счетоводството им се установява, че разплащанията са ставали в бой.

При така установените факти, съдът намира, че така предявения иск по чл. 422 от ГПК е процесуално допустим, но по същество неоснователен, като недоказан.

За да бъде уважен предявения иск, е необходимо ищеца да докаже наличието в кумулативност на следните предпоставки: облигационна връзка между страните, точното изпълнение на поетите от ищеца задължения и неизпълнение на насрещните задължения от ответника, както и размерът на дължимите от последния суми.

В хода на съдебното производство, макар и да се приеме, за установено по делото, че страните са се намирали в облигационни отношения, които отношения са свързани с продажба от страна на ищеца на материали за мебелната промишленост, то като краен извод при изключването на останалия доказателствен материал по делото, не биха могли да се установят останалите две кумулативни предпоставки, имащи отношение към основателността на предявения иск.

Що се отнася за останалите две предпоставки необходими за уважаване на предявения иск, ищцовото дружество не доказа, че е изпълнило задължението си по предаване на стоката на ответника, както и че ответника е получил определена стока, без да е заплатил за нея.

В конкретния казус, ищцовите претенции се базират изцяло на представени от тях, копия от данъчни фактури. Обстоятелството, че тези фактури са издадени и изхождат от една от страните в гражданския процес, като представляват освен счетоводен документ, който от една страна следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от ЗС, относно съдържанието им, от друга страна, са частен свидетелстващ документ, и като такъв не се ползват с доказателствена за съда сила, ако с него издателя му удостоверява изгодни за себе си факти, като не може да се противопостави на страната, която не го е подписала, поради което и при липса на други доказателства, не може безусловно и безспорно да се стигне до извода, че конкретното лице действително е предало описаната във фактурите стока, без да е получила насрещна престация. По никакъв начин не се доказа, че представляващия ЕТ “***”, или упълномощено от него лице е подписало процесните фактури, и е получило описаните в тях материали за мебелната промишленост.

Във връзка с принципите на исковия процес и досежно носенето на доказателствената тежест в процеса, респективно за да бъде уважен предявен иск, обстоятелствата, от които страната черпи благоприятни правни последици, следва да бъдат безспорно доказани от същата.

С оглед на гореизложеното настоящия състав счита предявения иск за неоснователен поради недоказаност, и като такъв следва да бъде отхвърлен.

С оглед направеното искане за присъждане на разноски, съдът намери, че ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответника сума в размер на 1 500 лева на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

                                   РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 422 от ГПК от “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Т., ул.”Христо Ботев” № ***, вх. ***, ет. *** представлявано от управителя Е.Н.Ц., за признаване за установено по отношение на ЕТ “***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул.”Я.Д.” № ***, представлявано от Р.С.И., че ответното дружество дължи на ищеца сумата от 17 774, 10/седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лв., и десет ст./ лева, представляваща неизплатена цена по фактури:  № 0000003227/18.05.2009г., № 0000003401/01.07.2009г., № 0000003481/20.07.2009г., № 0000003491/21.07.2009г., № 0000003541/07.08.2009г., № 0000003549/12.08.2009г., № 0000003556/14.08.2009г., № 0000003562/17.08.2009г., № 0000003586/18.08.2009г., № 0000003614/26.08.2009г., № 0000003629/31.08.2009г., № 0000003643/02.09.2009г., № 0000003650/03.09.2009г., № 0000003666/09.09.2009г., № 0000003707/18.09.2009г., № 3715/23.09.2009г., № 0000003757/05.10.2009г. и № 0000003763/06.10.2009 година, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК “***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Т., ул.”Христо Ботев” № ***, вх. ***, ет. ***, представлявано от управителя Е.Н.Ц. ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ “***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул.”Я.Д.” № ***, представлявано от Р.С.И., ЕГН ********** сумата от 1 500/ хиляда и петстотин/ лева – разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Г. окръжен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните, че същото е изготвено.

                               

                                       Районен съдия :