РЕШЕНИЕ № 18

                     гр.Д., 19.04.2010 год.

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Д. РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осемнадесети март, две хиляди и десета година в състав:

 

                                   Председател : Р. Станев

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Станев гражданско дело № 11 по описа за 2004 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.232, от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че с влязло в сила Решение по гр. Дело № 95/2002г., ответниците са осъдени да предадат на ищеца владението на недвижим имот находящ се в гр. Д., а именно: АПАРТАМЕНТ № 1 на първи жилищен етаж в блок № 11, ***”, с площ от 66, 77 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалетна, килер, коридор и две тераси, при граници: отгоре апартамент № 5, североизток двор, югоизток-двор, югозапад-асансьор, и ап. № 2, северозапад-улица и принадлежащото избено помещение № 1 от 3-11 кв.м.. Въпреки постановеното Решение ответниците не били напуснали собственият недвижим имот на ищеца, като всичките му опити да бъде въведен от Съдия-изпълнител в жилището били оспорвани по всякакъв начин от ответниците.

Претендира се съдът да постанови решение, с което да осъди ответниците да заплатят исковата сума от 2320 лева представляваща неизплатен наем за периода 16.08.2001г.-до  момента на подаване на ИМ ведно с лихвата върху сумата и направените по делото разноски.

С Определение от 01.12.2009 година съдията-докладчик, възобнови производството по гр. Дело № 11/2004год., по описа на ДРС на основание чл. 183, ал. 1 от ГПК/отм./ Със същото определение беше заличен като ответник по делото Р.Г.А., с ЕГН **********, починал на 15.04.2007 год., видно от Акт за смърт № 0054 на Община Д. и конституира в качеството на ответници по същото дело Т.Р.А., с ЕГН ********** и Г.Р.А., с ЕГН ********** ***.

 Ответниците се явяват лично в първото по делото съдебно заседание, като молят съда делото да се отложи за друга дата, тъй, като били в напреднали преговори с ищеца за постигане на спогодба.

В съдебно заседание проведено на 18.03.2010 година страните заявяват на съда, че до постигане на спогодба не се е стигнало.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

От приложена Нотариална покана е видно, че ищеца е поканил ответниците да изплащат ежемесечен наем в размер на 80/осемдесет/ лева от 16.08.2001 година, датата на придобиване на процесния имот. Нотариалната покана е връчена на ответниците на 17.06.2003 година.

От Нотариален акт  за покупко-продажба на недвижим имот № 174, том I, рег. № 1565, дело № 136 от 2001 година е видно, че ответниците Я.Г.А. и Р.Г.А. продават на ищеца В.Д.Д. процесния недвижим имот.

От Решение № 144/24-04.2009 година на Върховният касационен съд на Република България е видно, че ВКС е отхвърлил, като неоснователен предявения от Я.Г. Р., Т.Р.А. и Г.Р.А.,***, срещу В.Д. ***, иск по чл. 26, ал. 1 от ЗЗД вр. чл. 152 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижим имот, сключен с нотариален акт № 174, том I, рег. № 1565, дело 136 от 16.08.2001 година, като привидно сключен. Жилището е освободено от ответниците на 19.12.2009 година, след като получили от съдия-изпълнител срок от две седмици.

С оглед направено изменение на иска, съдът допусна да бъде изготвена допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

От изготвената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице П.Г.М., която съдът прие като правилна и обоснована и не се оспори от страните, е видно, че дължимият наем за ползван апартамент от 16.08.2001 година до 31.01.2010 година е 7441, 42 лева и наем за ползвано мазе за същият период е 139, 64 лева или общо дължим наем за ползването на процесния апартамент за посоченият период е 7 581, 06 лева.   

С оглед изложеното в исковата молба и петитума на същата, съдът счита, че е предявен иск по чл.232 от ЗЗД, за това, че ответниците през процесния период са били неизправна страна по възникналото между страните облигационно правоотношение, като дължат наемна цена. Така предявеният иск е основателен и доказан в пълния си размер за сумата от 7581, 06 лева – представляваща – незаплатен наем за периода от 16.08.2001 година до 31.01.2010 година. Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят горната сума, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 19.01.2004 год. до окончателното й изплащане.

Ответниците следва да бъдат осъдени да заплати на ищеца и направените от него съдебни и деловодни разноски – общо в размер на 553 лв., на основание чл.64 ал.1 от ГПК/отм./.

Водим от горното съдът

 

                   Р Е Ш И

 

ОСЪЖДА Я.Г. ***, с ЕГН **********, Т.Р.А. ***, с ЕГН ********** и Г.Р.А. ***, с ЕГН **********  да заплатят  на В.Д. ***, с ЕГН ********** сума в размер на 7581, 06 лв. /седем хиляди петстотин осемдесет и един лева и шест стотинки/, представляваща дължим наем за периода 16.08.2001 година до 31.01.2010 година за ползването на жилище собственост на В.Д. ***, на основание чл.232,  от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от 19.01.2004 год. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА  Я.Г. ***, с ЕГН **********, Т.Р.А. ***, с ЕГН ********** и Г.Р.А. ***, с ЕГН ********** за заплатят на В.Д. ***  сума в размер на 553 /петстотин петдесет и три/ лева – разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                                  Районен съдия :