Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


Районен съд Дряново » Свободни работни места
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Свободни работни места                                                                                                                                                                         РАЙОНЕН СЪД – ГР. ДРЯНОВО

 

 

На основание Заповед № РД-13-28/18.03.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Дряново

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността:

 

 

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ – СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА“– една щатна бройка.

 

Местоработагр. Дряново, Районен съд.

Кратко описание на длъжността „съдебен деловодител - СИС“  Образува съдебно-изпълнителни дела и прилага новопостъпили документи по тях; води регистратурата на СИС, като описва входящите и изходящите книжа в съответните регистри; вписва данни по движението на делата в съответните книги; придвижва съдебно-изпълнителни дела, като изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител; изготвя и изпраща призовки за изпълнение; съставя запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на държавния съдебен изпълнител; прави справки по делата; експедира пощата на съдебно-изпълнителна служба; извършва преводи към взискатели, вещи лица и съставя първични счетоводни документи; изпълнява други задължения, предвидени в Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и такива, възложени от председателя на съда или административния секретар.

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността за „съдебен деловодител - СИС“:

 - да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

 - да са навършили пълнолетие;

 - да не са осъждани на „лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер;

 - да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;

 - да не са поставени под запрещение;

 - да имат завършено средно образование;

 - да притежават умения за работа със стандартно офис оборудване;

 - да имат добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

 - да притежава умения за работа с граждани и работа в екип.

Предимство – опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността.

 

Начин на провеждане на конкурса:

·        Първи етап - по документи;

·        Втори етап - писмен изпит – тест с въпроси за проверка на компютърните умения на кандидатите, познанията им по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, а именно Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебния служител и длъжностна характеристика, както и уменията за работа с финансово-счетоводни документи; 

·        Трети етап - събеседване.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление (по образец 1) с приложения:

2. Автобиография ( тип CV);

3. Декларация (по образец 2) по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ;

4. Декларация (по образец 3) за липса на обстоятелства чл. 107а от КТ и чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

5. Копие от Диплома за завършена образователна степен;

6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж - трудова, служебна и/или осигурителна книжка;

7. Медицинско свидетелство за работа (със заверка, че лицето не страда от психични заболявания) - оригинал;

8. Други документи по преценка на кандидата.

9. Декларация-съгласие за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец 4).

Копията на документите трябва да бъдат саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подписани от лицето.

Минимален размер на основната заплата за длъжността „съдебен деловодител - СИС“:  683 лв.

Документите за конкурса се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно на адрес: гр. Дряново, ул. Бачо Киро № 21, ет. 2,  стая № 2 при административния секретар всеки работен ден от 09,00 до 17,00 ч. от деня, следващ датата на публикуване на обявата до 30.04.2019 г. включително.

Формуляри на заявление за участие и декларации – образци, ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебния служител, длъжностна характеристика могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда http://www.rs-dryanovo.org/ или да се получат на място.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в Съдебната палата и публикувани на интернет страницата.

 

Обявата е публикувана във вестник ,,Дряново-нюз”, бр. 5 от 27.03.2019 г.

 

          Допълнителна информация на телефон 0676/75567.

 

 


Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Седмичен бюлетин за правни новини
Две съдебни решения и един конституционен псевдодебат за необходимостта от нова уредба на ...

Директивата за авторското право дава силна защита и изисква качествени дого ...
"Приложимото законодателство трябва да бъде съобразено с потребностите на бъдещето, така че да не ...

Новини от Lex.bg

Месечната вноска на адвокатите към ВАдС скача от 10 лв. на 20 лв.
От 1 април вноската, която всеки месец адвокатите правят към Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ще е ...

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е ...

Новини от Econ.bg

Министър Порожанов постигна споразумение с протестиращите земеделски органи ...
Постигнато е споразумение с протестиращите организации от секторите плодове, зеленчуци, картофи и ...

Подадени са пет оферти за концесията на Летище София
Пет оферти от международни компании с богат опит в сектора са подадени за концесията на Летище ...