Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


Ќќ¬»Ќ»
20 ‘евруари 2014

 

  

         ѕленумът на ¬исши€ съдебен съвет с решение по протокол

 є 7/28.03.2019 г.  об€ви  национален  конкурс за ученическо есе

 на тема  „ќткровено  за  съдебната  власт”  и  одобри регламент

за провеждането му.

 

–егламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе

 

 

                                        –айонен съд - ƒр€ново 

                                                    об€в€ва

  

           ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ» ¬–ј“»  на 16 април 2019 година

 

 

     ¬ъв  връзка с реализиране  на проект на ¬исши€ съдебен съвет

„ƒ≈Ќ  Ќј  ќ“¬ќ–≈Ќ»“≈  ¬–ј“»”   в    –айонен  съд  -  ƒр€ново

¬и  каним  на 16  април  2019 година да посетите сградата на съда, 

намираща се в гр. ƒр€ново, ул. „Ѕачo  иро“ є 21.

     ¬  ƒен€  на отворените врати  граждани и журналисти ще могат

да  посет€т  сградата   на  съда  и  да  се запозна€т с организаци€та

  на  работа  на  съдиите  и   съдебните  служители,  със  съдебните 

процедури,  с  работата  и  функциите  на  съдебните  служби. 

    јко имате интерес към инициативата и имате въпроси свързани

с работата на наши€ съд,  можете  да  ги изпратите  предварително 

на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

            

 

                                      –айонен съд - ƒр€ново 

                                                    об€в€ва

  

           ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ» ¬–ј“»  на 16 април 2018 година

  

 

¬ъв  връзка  с  реализиране  на проект  на  ¬исши€ съдебен  съвет

„ƒ≈Ќ  Ќј  ќ“¬ќ–≈Ќ»“≈  ¬–ј“»”   в    –айонен  съд  -   ƒр€ново 

¬и  каним  на 16  април  2018  година  от  10.00  часа  до 12.00 часа

да  посетите сградата на съда, намираща се в гр. ƒр€ново,

ул. „Ѕачo  иро“ є 21.

           ¬  ƒен€   на  отворените  врати  граждани и журналисти  ще

могат   да   посет€т   сградата    на     съда   и   да   се   запозна€т  с  

организаци€та   на   работа  на  съдиите  и   съдебните  служители,  

със съдебните процедури,  с  работата  и  функциите  на  съдебните 

служби. 

          јко  имате   интерес  към  инициативата  и  имате  въпроси

 свързани  с  работата  на  наши€  съд,   можете  да   ги  изпратите 

предварително  на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

 

 

 

                           ƒеца от националната програма

                 „ƒетско полицейско управление“

                     гостуваха в съдебната палата 

 

 

          Ќа  15.03.2018 г.  районен  съд   в   ƒр€ново   посрещна  деца,

участници   в     националната    програма    „ƒетско   полицейско

управление“.

         ѕредседател€т на съда съди€  ћариета —пасова запозна  под-

растващите с основните функции на органите на съдебната власт.

ѕоставен бе акцент върху дейността на  съдилищата и различните

видове дела,  разглеждани в т€х.  Ќа  достъпен за децата език б€ха

представени процесуалните правила, по които се провеждат съдеб-

ните  процеси,  както и правата и задължени€та на участниците  в

т€х. — близки до децата житейски ситуации б€ха об€снени пример-

ни  казуси,  които  се решават в  съдебните спорове.   акво работи

съди€та и защо законите тр€бва да се спазват?  акви са наказани€-

та  за  малолетни  и  непълнолетни?  ¬ъзможно ли е,  ако  нарушим

закона докато сме малки, това събитие да повли€е на нашето бъде-

ще?  акво е участието на прокурорите и адвокатите в един съдебен

процес?  Ќаказва  ли  законът  лъжата,  особено  ако  е  изречена  в

съдебна зала? “ова  б€ха  част  от  въпросите  дискутирани  с участ-

ниците в програмата „ƒетско полицейско управление“.

        ÷елта   на   инициативата  „ƒетско   полицейско   управление”

(ƒѕ”)  е  децата-доброволци  да  получат  знани€  и опит, които да

сподел€т със своите връстници.

 22.03.2018 г.

 

             –айонен съд ƒр€ново уведом€ва, че във  връзка с влезлите  в

сила от  05.11.2017 г. промени  в  Ќаказателно-процесуални€  кодекс

(чл. 416 ал. 2 и ал.7) и «акона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2)

съдебни актове по наказателни дела, с които е наложено ефективно

наказание   лишаване   от  свобода  ще  се  публикуват  на  интернет

страницата на  съда  и в  ÷”Ѕ»ѕ—ј, когато съдът бъде уведомен от

ѕрокуратурата на  –епублика Ѕългари€, че са предприети действи€

по изпълнение на наложеното наказание.

           ¬сички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно

досега действащите правила.

 

»нформаци€ за проведен "ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ» ¬–ј“»" в –айонен съд - ƒр€ново

 

 

 

 

                                  –айонен съд - ƒр€ново 

                                                    об€в€ва

  

           ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ» ¬–ј“»  на 21 април 2017 година 

   

          ¬ъв  връзка  с  реализиране  на  проект  на ¬исши€ съдебен

съвет ,,ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ»“≈ ¬–ј“»” в –айонен съд – ƒр€ново

 ¬и каним  на  21 април  2017 година  от  10.00 часа  до  12.00 часа

да посетите сградата на съда, намираща се в гр. ƒр€ново,

ул. ,,Ѕачо  иро” є21.

            ¬  ƒен€ на отворените  врати  граждани  и  журналисти ще

могат да посет€т  сградата  на съда  и  да  се запозна€т с организа-

ци€та на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните

процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

            јко  имате  интерес  към  инициативата  и  имате  въпроси

свързани с работата на наши€ съд, можете да ги изпратите предва-

рително на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

 

 

 

 

 

                                      –айонен съд - ƒр€ново

                                           об€в€ва

  

           ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ» ¬–ј“»  на 15 април 2016 година

                 

 

 

 

 

 

 

            ¬   ƒен€  на   отворените   врати  посетителите   на  палатата

 ще имат възможност  да  се запозна€т  с  организаци€та  на работа

 в   различните   служби   и    с   основни   моменти  от  процеса   на 

правораздаване.    »нициативата   има   за    цел   да   съдейства   за

по-добрата  информираност  отностно  структурата   на   съдебната

система,   функциите  на   различните органи  в  не€ и спецификата

на съдебните процедури.

          »нициативата    ще   се   състои    при   спазване   на   всички

изисквани€за достъп до сградата и правилата за вътрешен ред.  

 

          

         

       

 

 

 

 

                                         –айонен съд - ƒр€ново

                                           об€в€ва

  

           ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ» ¬–ј“»  на 16 април 2015 година

           

        Ќа 16 април 2015г. в  ƒен€  на  онституци€та на Ѕългари€ в

—ъдебната  палата в гр. ƒр€ново се проведе "ƒен  на отворените

врати".  ћеропри€тието  се осъществи от  –айонни€  съд  по ини-

циатива на ¬исши€ съдебен съвет и във връзка с реализиране на

годишната програма за дейността на ¬—— и съдилищата. 

 

 

 

        √ости на съда б€ха ученици от X и XI клас на  ѕрофесионал-

на гимнази€  по икономика "–ачо —то€нов"- ƒр€ново с препода-

вател  по право ¬иолета  Ѕелчева. “е разгледаха  —ъдебната  па-

лата и посетиха съдебната зала, където се срещнаха с районните

съдии.  ћладите  хора  б€ха запознати от съди€ ƒишева с устрой-

ството на  съдебната  система и организаци€  на работата в съда,

както и с процеса на правораздаване по граждански и наказател-

ни дела.         

              

      

 

 

 

 

               ƒ≈Ќ Ќј ќ“¬ќ–≈Ќ»“≈ ¬–ј“»  - 2014 година 

 

 

 

 

 

 

                                            √ќƒ»Ў≈Ќ ƒќ Ћјƒ

         «ј ƒ≈…Ќќ—““ј Ќј –ј…ќЌ≈Ќ —Џƒ гр. ƒ–яЌќ¬ќ ѕ–≈« 2013 г.

 

Ќа 20 февруари  2014 г.  в  —ъдебната  палата  в гр. ƒр€ново  се проведе отчетно

събрание на  съдиите  и  служителите  от  ƒр€новски  районен съд,  на  което бе

представен и обсъден √одишни€  доклад за дейността  на съда през 2013 година.

 

√ости  на  събранието  б€ха  г-н  ћинко  ћинков  –  заместник   председател  на

ќкръжен съд гр.√аброво и г-н  расимир —ариев – –айонен прокурор на –айон-

на прокуратура гр. ƒр€ново.

 

ƒанните  в доклада показват, че през отчетни€ период в –айонен съд - ƒр€ново

е  имало  за   разглеждане  общо 804  дела,  от  които  62  вис€щи  в началото на

годината   и  742  дела   новопостъпили   през  2013 г.  ѕрез годината  съдиите  в

–айонен съд гр. ƒр€ново са свършили общо 742 дела, от  които  95% в тримесе-

чен срок от образуването им. ќт върнатите през годината обжалвани актове на

съда 78 % са били потвърдени от горни инстанции.

ќще информаци€ и  данни  от доклада  може да видите  в  раздел "”—Ћ”√»",

подраздел "ќтчетен доклад".

 

 

 

                      

                                     ”¬ј∆ј≈ћ» ѕќ—≈“»“≈Ћ»,

          —читано от 01.07.2013г., –ј…ќЌ≈Ќ —Џƒ – ƒ–яЌќ¬ќ

                  –азполага с нови ЅјЌ ќ¬» —ћ≈“ » в

             “÷≈Ќ“–јЋЌј  ќќѕ≈–ј“»¬Ќј ЅјЌ ј” јƒ

                клон √аброво, представителство ƒ–яЌќ¬ќ

                                 

                                      BIC код:  CECBBGSF

                           

                                   “–јЌ«»“Ќј —ћ≈“ ј:

                        IBAN:  BG42 CECB 9790 31E4 1777 00

             

—метка, по ко€то се внас€т държавни такси, съгласно “арифа є1 към

«акона за държавните такси, които се събират от съдилищата по √ѕ .

 

                                  ЌјЅ»–ј“≈ЋЌј —ћ≈“ ј:

                         IBAN:  BG49 CECB 9790 33E4 1777 00

 

јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

Ќовини от Lex.bg

ћесечната вноска на адвокатите към ¬јд— скача от 10 лв. на 20 лв.
ќт 1 април вноската, ко€то всеки месец адвокатите прав€т към ¬исши€ адвокатски съвет (¬јд—), ще е ...

 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. “акова е ...

Ќовини от Econ.bg

ѕрез май тръгва първата отсечка на новата метролини€
ѕътуването от " расно село" до бул. "ѕатриарх ≈втимий" ще отнема 5-6 минути. “ова съобщи във ...

»јЌћ—ѕ ще работи с Ѕългарската асоциаци€ на електротехниката и електроникат ...
»зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ ще продължава да насърчава ...