Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


НОВИНИ
20 Февруари 2014

Информация за проведен "ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ" в Районен съд - Дряново

   

  

  

                                  Районен съд - Дряново 

                                                    обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 21 април 2017 година 

   

          Във  връзка  с  реализиране  на  проект  на Висшия съдебен

съвет ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – Дряново

 Ви каним  на  21 април  2017 година  от  10.00 часа  до  12.00 часа

да посетите сградата на съда, намираща се в гр. Дряново,

ул. ,,Бачо Киро” №21.

            В  Деня на отворените  врати  граждани  и  журналисти ще

могат да посетят  сградата  на съда  и  да  се запознаят с организа-

цията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните

процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

            Ако  имате  интерес  към  инициативата  и  имате  въпроси

свързани с работата на нашия съд, можете да ги изпратите предва-

рително на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

 

                                      Районен съд - Дряново

                                           обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 15 април 2016 година

                 

 

 

            В  Деня на  отворените врати  посетителите на палатата ще имат

възможност  да  се запознаят  с  организацията  на работа в различните

служби и  с  основни моменти от процеса на  правораздаване. Инициа-

тивата има за цел да съдейства за по-добрата информираност отностно

структурата  на съдебната система,  функциите на  различните органи в

нея и спецификата на съдебните процедури.

         Инициативата  ще  се състои при спазване на всички изисквания

за достъп до сградата и правилата за вътрешен ред.  

 

          

         

       

                                         Районен съд - Дряново

                                           обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 16 април 2015 година

           

        На 16 април 2015г. в  Деня  на Конституцията на България в

Съдебната  палата в гр. Дряново се проведе "Ден  на отворените

врати".  Мероприятието  се осъществи от  Районния  съд  по ини-

циатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на

годишната програма за дейността на ВСС и съдилищата. 

 

        Гости на съда бяха ученици от X и XI клас на  Професионал-

на гимназия  по икономика "Рачо Стоянов"- Дряново с препода-

вател  по право Виолета  Белчева. Те разгледаха  Съдебната  па-

лата и посетиха съдебната зала, където се срещнаха с районните

съдии.  Младите  хора  бяха запознати от съдия Дишева с устрой-

ството на  съдебната  система и организация  на работата в съда,

както и с процеса на правораздаване по граждански и наказател-

ни дела.         

              

      

               ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ  - 2014 година 

 

 

                                            ГОДИШЕН ДОКЛАД

         ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ДРЯНОВО ПРЕЗ 2013 г.

 

На 20 февруари  2014 г.  в  Съдебната  палата  в гр. Дряново  се проведе отчетно

събрание на  съдиите  и  служителите  от  Дряновски  районен съд,  на  което бе

представен и обсъден Годишния  доклад за дейността  на съда през 2013 година.

 

Гости  на  събранието  бяха  г-н  Минко  Минков  –  заместник   председател  на

Окръжен съд гр.Габрово и г-н Красимир Сариев – Районен прокурор на Район-

на прокуратура гр. Дряново.

 

Данните  в доклада показват, че през отчетния период в Районен съд - Дряново

е  имало  за   разглеждане  общо 804  дела,  от  които  62  висящи  в началото на

годината   и  742  дела   новопостъпили   през  2013 г.  През годината  съдиите  в

Районен съд гр. Дряново са свършили общо 742 дела, от  които  95% в тримесе-

чен срок от образуването им. От върнатите през годината обжалвани актове на

съда 78 % са били потвърдени от горни инстанции.

Още информация и  данни  от доклада  може да видите  в  раздел "УСЛУГИ",

подраздел "Отчетен доклад".

 

 

 

                      

                                     УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

          Считано от 01.07.2013г., РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО

                  Разполага с нови БАНКОВИ СМЕТКИ в

             “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

                клон Габрово, представителство ДРЯНОВО

                                 

                                      BIC код:  CECBBGSF

                           

                                   ТРАНЗИТНА СМЕТКА:

                        IBAN:  BG42 CECB 9790 31E4 1777 00

             

Сметка, по която се внасят държавни такси, съгласно Тарифа №1 към

Закона за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 

                                  НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

                         IBAN:  BG49 CECB 9790 33E4 1777 00

           

Сметка, по която се внасят суми за вещи лица, суми по изпълнителни дела,

гаранции , особени представители, свидетели.

 

                                      УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

 

          От 02.09.2013г.  на  Районен съд Дряново е  предоставен достъп 

                       до Национална База Данни Население.

                  Оправомощен служител ще изготвя нужните справки.

                                                                                                                                                   

          От 01.11.2013г. в Районен съд – гр. Дряново ще могат да бъдат

извършвани  картови  плащания  за  държавни  такси по граждански,

наказателни и изпълнителни дела, както и  за  наложени със съдебни

актове  глоби,  депозити  за  вещи  лица,  гаранции и  други  суми  по

разкритите сметки в  “ЦКБ” АД чрез ПОС терминали. За плащанията

чрез   упоменатите   устройства,   гражданите   не   дължат   такса   за

превод,  комисионни  или  друг  вид  банкови такси.   Инсталираните

 в Районен   съд    гр. Дряново    терминали    се   намират   в  служба 

 „Регистратура”.

 

 

 

 

 

 

                                           обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 21 април 2017 година

 

 

 

Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Съдебният съвет не успя да избере временен председател на Софийския градски ...
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не успя да назначи временен ръководител на ...

Парламентът реши да унижи докрай кандидатите за Висшия съдебен съвет
Процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота е на път да ...

Новини от Lex.bg

Дипломите за висше образование от САЩ и Канада ще се признават без заверка
За признаване в България на дипломите за висше образование от САЩ и Канада вече няма да е нужно те ...

Шест заплати отгоре за по-специални магистрати
Депутатите от ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС и "Воля" в правната комисия дадоха зелена светлина за ...

Новини от Econ.bg

Богатството на българите нараства все по-силно
Финансовото богатство на българските домакинства се увеличава с 5.9 млрд. лева през последните 12 ...

10-те най-използвани приложения за смартфони
Разнообразието от мобилни приложения често е сред основните аргументи на производителите на ...